Mùi đăng ghi chép

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử chờ 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Đại lục nhâm kim khẩu quyết ba

Sáu , tứ bại
Khí hậu gặp dậu         hỏa gặp mão         mộc gặp tử          kim gặp ngọ
Phàm tứ bại như đón xe , có tù hệ câu buộc của hình, chủ khẩu thiệt , buồn cào , quan phủ hình tụng , chỉ thích hợp bắt giữ , không thích hợp xem bệnh .
Bảy , nguyệt kiến vượng tướng
Xây giả , tháng giêng xây dần , tháng hai kiến mão chờ Ví dụ là vậy . Nguyệt kiến nhập thức , là sự tình vượng tướng xa xưa , cát hung khỏe mạnh cường tráng , hoặc sáng lập sơ mới sự tình , cũng chủ nguyệt nội sơ mới sự tình . Phàm nguyệt kiến xuất hiện lại gọi là long đức , yết kiến , mưu sự , xuất hành , cát hung lập ứng . Phàm tinh tọa hoặc nguyệt tương vi nguyệt xây vượng tướng giả , thì vật long trọng , số nhiều, người thì tráng kiện thiếu miện . Cát thì thành phúc bình phục dày, hung thì làm hại sâu hơn . Mưu là có hi vọng có thành tựu , trí lập sâu xa , cát thức gặp sinh gặp hợp , có sơ mới tài lộc thích hiệp bởi vì . Điềm xấu tướng tổn thương tướng phạt , có sơ mới tụng . Bệnh , tang , phá sự tình . Lại nói; cát có xây quan mới hiển lộ ra cát , tai họa gặp sinh vượng chuyển là tai họa . Phàm vượng có ba: nhất viết bốn thời vượng , xuân mộc hạ hỏa thu kim đông thủy . Nhị viết: tướng sinh vượng . Như dần mão được hợi tý thủy sinh , hợi tý được thân dậu kim sinh , thân dậu được bốn mùa thổ sinh , thìn tuất sửu không có tị ngọ hỏa sinh , tị ngọ hỏa được dần Mão mộc sinh . Tam viết: theo nhật thần vượng . Như trăng chính là dần Mão mộc gặp hợi tý nhật, nguyệt chính là hợi tý gặp thân dậu nhật, nguyệt chính là tị hỏa ngọ hỏa gặp dần mão nhật , này mỗi bên trường sinh hợp vượng vậy. Ngày này thần lộ ra nguyên do vượng vậy . Tướng giả , như tháng dần được mão thần tướng, mão nguyệt được thìn tị tướng, tháng Thìn được tị ngọ tướng, tháng Tị được ngọ chưa đem . Giống tướng này đến nộ mà tướng vậy .
Tám , nguyệt tương hưu tù
Nguyệt phá giả , cùng nguyệt kiến xung vậy. Cũng chính là nguyệt kiến xung thức trong của hào . Chính thân , hai dậu , ba mậu , bốn hợi , ngũ tử , sáu sửu , bảy dần , tám mão , chín thần , mười tị , mười một buổi trưa , mười hai mùi vậy . Thân phá tị , tuất phá mùi , hợi phá dần , dần phá tị , sửu phá thần , ngọ phá mão , dậu phá tử , nhập thức chủ đồ vật phá hư . Buồn giả tán , bệnh giả chết , sự bất thành , tài vận không , có thai không được nuôi dưỡng , cầm tù thoát ly . Đóng dụng thần được nguyệt kiến xung phá , gọi là của giải thần , lại nói bốn thời không vong . Hưu tù giả , xuân thổ hạ kim thu mộc đông hỏa , chủ cát tinh giá trị của mùi năng lượng cát , hung thần giá trị của mùi năng lượng hung , bệnh tụng buồn nguy hung không được là tội , mưu vọng thích lá không thành , tài nông cạn mà không nhiều, vật số dịu dàng vi tinh tế , đóng hữu tâm mà bất lực , sự tình muốn nhanh mà không nên chậm trể . Nguyệt ghét giả , chính tuất , hai dậu , ba thân , bốn mùi , năm ngọ , sáu tị , bảy thần , tám mão , chín dần , mười sửu , mười một tử , mười hai hợi . Nhập thức chủ chú nhai thù oán , nhương ghét không được minh sự tình , xem bệnh thì bệnh lâu không khỏi .
Chín , tuổi quân xây phá
Tuổi quân năm trung thiên tử tượng , quản lý chung chư vị tinh sát , nhập xem tôn trưởng bộ phận quan sự tình , xem quan có tiến tước thấy mặt vua niềm vui , được khắc chủ tôn trưởng tai họa ách . Phàm tinh tọa cùng thái tuế đồng , năm đó gặp quản sự . Nhật kiến giả , nguyệt tương cùng nhật thần đồng , chỗ chủ ngày một nội sự tình . Lại nói: đem cùng nhật thần đồng tai họa tường , trăm khắc trong phàm Tinh tướng phương vị giá trị thì thầm tù , nếu xuất hiện trực nhật thần cát thì trợ giúp không cát , hung thì trợ giúp không hung vậy . Nhật xung giả , tức thức trong được nhật thần xung phá vậy . Nhập thức chỗ chủ đồ vật phá hư , nhìn sự tình khó thành , ân tình bất hòa, dao động xuất nhập , văn buồn không được buồn , văn thích không thích , việc quan không quyết . Lại nói: sinh hợp phá mà không dụng , vượng tương ngộ xung tức phí , hung cũng không hung . Hưu tù phạm phá tức không , cát mà không thành . Mão dậu là môn hộ , nếu được khắc hoặc tăng theo cấp số cộng giả chủ gia trạch lại càng không thà rằng , hoặc sửa chữa và chế tạo đổi thay môn hộ , nếu gặp quỷ tặc phát động , gia cư không êm thấm vậy . Cho nên viết: hung phạt lâm môn mà tai hoạ đến , phải hợp lâm môn mà thích lá đến .
Mười , luận tuổi thần
Tuổi thần giả , thái tuế vậy . Như con năm gặp tử tương tự . Nếu gặp can năm đồng giả là thật thái tuế , chủ nhân quân , đại quan , đại sư , đầu dẫn , gia trưởng vân vân. Nếu sĩ nhân gặp của , lợi nhuận thấy lớn người . Người thường gặp của , chủ có dắt đến chánh phủ sự tình . Thái tuế nếu lâm môn hộ , nhật thần , năm mệnh bên trên giả , chủ tôn trưởng hung . Nếu tháng sáu trước kia gặp năm ngoái thái tuế , năm cũ sự tình , tháng bảy sau đó gặp năm sau thái tuế , năm sau sự tình . Tuổi xung có danh tuổi phá , có danh đại hao , cùng thái tuế tương xung vậy . Nhập thức là đường đi tin tức , tài vật phá tán , gia đình hao tổn . Hơn nửa năm ở giữa sự tình , tuổi của nửa vậy. Chủ quý không thích , tìm nhìn khó thành , lại chủ tang sự vong . Tuổi trạch giả , tuế tiền năm thần là vậy . Nhập thức chủ tranh tụng điền trạch sự tình . Nếu trạch tinh bị quản chế , chủ nhân miệng tai hoạ , sợ buồn .
Ba ,     dùng được tinh sát
Một , thiên đức: chính đinh , hai thân ( canh vậy ) , ba nhâm , bốn tân , năm hợi ( nhâm vậy ) , lục giáp , bảy quý , tám dần ( giáp ) , chín bính , mười ất , mười một tị ( bính vậy ) , mười hai canh . Nhập thức chủ phân giải trăm họa , hung biến là cát , lại chủ tôn trưởng quý nhân thích .
Hai , nguyệt đức: chính bính , nhị giáp , ba nhâm , bốn canh , năm bính , lục giáp , bảy nhâm , tám canh , chín bính , mười giáp , mười một nhâm , mười hai canh , nhập thức chủ tôn trưởng quý nhân hòa hợp , cũng phân giải trăm họa .
Ba , nguyệt hợp: chính tân , hai kỷ , ba đinh , bốn ất , năm tân , sáu kỷ , bảy đinh , tám ất , chín tân , mười kỷ , mười một đinh , mười hai ất .
Bốn , thiên đức hợp: chính nhâm , hai kỷ , ba đinh , bốn bính , năm dần , sáu kỷ , bảy tuất , tám hợi , chín tân , mười canh , mười một giáp , mười hai ất . Nhập thức trăm sự cát .
Năm , nguyệt đức hợp: chính tân , hai kỷ , ba đinh , bốn ất , năm tân , sáu kỷ , bảy đinh , tám ất , chín tân , mười kỷ , mười một đinh , mười hai ất . Nhập thức trăm sự cát . Nhập thức chủ tôn trưởng vui mừng hòa hợp , đồng thời phân giải buồn nguy .
Sáu , thiên xá: xuân mậu dần       hạ giáp ngọ       thu mậu thân        đông Giáp Tý
Nhập thức chủ phân giải hình chịu đựng buồn nguy nổi khổ , sửa chữa và chế tạo hôn nhân xuất nhập đều là lợi nhuận .
Bảy , Thiên Hỉ: xuân tuất hợi tý , hạ sửu dần mão , thu thìn tị ngọ , đông mùi thân dậu . Nhập thức chủ xem quan đúng lý , tìm sự tình đều là thành , nguy
Được an , buồn được thích .
Tám , Thiên Mã: tháng giêng tại cơm trưa , thuận hành lục dương thần . Tháng giêng ngọ , tháng hai thân , tháng ba tuất , tháng tư tử , tháng năm dần , tháng sáu thần , tháng bảy ngọ , tháng tám tuất , tháng chín tuất , tháng mười tử , tháng mười một dần , mười hai nguyệt thần . Nhập thức chủ tìm sự tình cất giữ rung động , nhìn hành nhanh đến , đường đi đều là lợi nhuận , trốn tránh đi xa , lạc đường khó tìm , nó anh ấy đều là cát .
Chín , Dịch Mã: thân tý thìn nguyệt ( nhật ) mã tại dần
Hợi mão mùi nguyệt ( nhật ) mã tại tị
Dần ngọ tuất nguyệt ( nhật ) mã tại thân
Tị dậu sửu nguyệt ( nhật ) mã tại hợi
Nhập thức chủ cầu quan nhìn sự tình , nhìn sự tình xảy ra nhập , thiên di người đi đường , thư chờ cấp tốc có thể được , nhưng đào vong lạc đường đi xa khó lấy được . Lại chủ di động xuất nhập sự tình , xem quan càng thích , bắt giữ khó lấy được .
Mười , tang môn: tuế tiền hai thần là vậy . Tuổi , tức thuộc tướng . Nhập thức bên trên khắc dưới chủ hiếu tử buồn nghi , xem bệnh đại hung .
Mười một ,        điếu khách: tuổi sau hai thần là vậy . Nhập thức chủ sợ buồn , việc ngầm tai họa họa sự tình , xem bệnh hung .
Mười hai ,        tang xe: xuân dậu , hạ tử , thu mão , đông ngọ . Nhập thức không thích hợp xem bệnh , nếu tang xe khắc nhân nguyên hẳn phải chết .
Mười ba ,        bốn khâu: xuân sửu , hạ thần , thu mùi , đông tuất . Nhập thức không thích hợp xem bệnh , chủ luận tụng tụng phần mộ sự tình .
Mười bốn ,        tứ mộ: xuân mùi , hạ tuất , thu sửu , đông thần . Nhập thức chủ tranh tụng phần mộ , xem bệnh tức hung .
Mười năm ,        Bệnh Phù: tuổi sau một thần là vậy . Nhập thức chủ tai nạn bệnh tật .
Mười sáu ,        quan phù: thiên ất ( sửu ) tương xung chi tướng ( mùi ) là vậy. Có danh vô tư khiến giả . Nhập thức nhất định ác , xem bệnh chủ hung .
Mười bảy ,        lục đinh: nhân nguyên gặp đinh . Nhập thức chủ môn hộ không được an khang , hoảng sợ buồn nghi sự tình .
Mười tám ,        lục giáp: nhân nguyên gặp giáp . Nhập thức chủ hòa hợp vui mừng sự tình .
Mười chín ,        phi liêm: chính tuất , hai tị , ba ngọ , bốn mùi , năm thân , sáu dậu , bảy thần , tám hợi , cửu tử , mười sửu , mười một dần , mười hai mão . Nhập thức chủ tìm sự tình cấp tốc , xem người đi đường lập chí , cũng chủ phi thường kinh hãi bất trắc sự tình .
Hai mươi ,        đoạn mệnh tai họa sát: giáp ý kiến mình thân dậu , ất canh gặp ngọ mùi , bính tân gặp thìn tị , đinh nhâm gặp dần mão , mậu quý gặp tí sửu . Nhập thức chủ tìm sự tình ngăn chặn , phụ nhân sinh sản không cào trì hoãn , không thích hợp xem bệnh cùng lục súc .
Hai mươi một ,               kiếp sát: thân tý thìn nhật tại tị , tị dậu sửu nhật tại dần dần ngọ tuất nhật tại hợi , hợi mão mùi nhật tại thân . Nhập thức là hung , mưu khó thành .
Hai mươi hai ,               địa sát: kiếp sát trước năm thần là vậy . Nhập thức không thích hợp xem lạc đường người đi đường , chủ cách trở bất thông .
Hai mươi ba ,                 nhìn cửa: kiếp sát tương xung là vậy . Nhập thức chủ buồn nghi vọng tưởng , gian dâm thê thiếp sự tình .
Hai mươi bốn ,               diệt môn: âm nguyệt trước tam vị , dương nguyệt sau vị . Nhập thức không thích hợp xem di cư xuât giá cưới nhâm thai nghén việc quan , chủ đại hung .
Hai mươi năm ,               thiên trộm: khắc đem là trời trộm , khóa trong tử đem được khắc là trời trộm . Nhập thức chủ thêm cách trở , lạc đường bất lợi .
Hai mươi sáu ,               hướng về vong: lập xuân sau bảy ngày , kinh trập sau mười bốn ngày , rõ ràng minh sau ngày hai mươi mốt , lập hạ sau tám ngày , tiết mang chủng sau mười sáu ngày , tiểu thử sau hai mươi bốn ngày , lập thu sau cửu nhật , bạch lộ sau mười tám ngày , hàn lộ sau hai mươi bảy ngày , lập đông sau mười ngày , tuyết lớn sau hai mươi ngày , tiểu hàn sau ba mươi ngày . Hướng về vong giả , đi mà chết vậy . Nhập thức Kỵ phong quan bên trên bất luận cái gì , xa đi xa xuất quân , xuât giá cưới xem bệnh .
Hai mươi bảy ,               tam hình: dần tị hình thân , thân hình dần , không ân chi hình . Tử hình mão , mão hình tử , vô lễ chi hình . Sửu hình tuất , tuất hình mùi , mùi hình sửu , ỷ lại thế chi hình . Ngọ dậu thần hợi tự hình , tức ngọ hình ngọ , dậu hình dậu , thần hình thần , hợi hình hợi là tự hình . Nhập thức phụ cát thì cát , phụ hung thì hung , vượng thì như đón xe được mã , đừng chủ cầm tù câu buộc , khẩu thiệt buồn cào , hình tụng buồn nghi . Chỉ thích hợp bắt giữ , không thích hợp xem bệnh , nếu quan động sĩ nhân thiên danh , người thường chiêm gia thì hung .
Hai mươi tám ,               lục hại: tử hại mùi , sửu hại ngọ , dần hại thân , mão hại dậu , thần hại hợi , tị hại tuất . Nhập thức chủ có người mưu hại cùng quan trong sự tình , xem bệnh cũng hung .
Hai mươi chín ,               sinh khí: tháng giêng tử , tháng hai sửu , tháng ba dần , tháng tư mão , tháng năm thần , tháng sáu tị , tháng bảy ngọ , tháng tám mùi , tháng chín thân , tháng mười dậu , tháng mười một tuất , mười hai nguyệt hợi . Nhập thức kiển bên trong có thuận , tuyệt xử gặp sinh , chỗ là đều là đẹp .
Ba mươi ,        lộc đảo: người sinh năm giáp mão hạn , người sinh năm ất thần hạn , người sinh năm Bính ngọ hạn , đinh người sinh năm mùi hạn , sinh năm mậu người ngọ hạn , kỷ người sinh năm mùi hạn , người sinh năm canh dậu hạn , người sinh năm tân tuất hạn , người sinh năm nhâm tử hạn , người sinh năm quý sửu hạn . Nhập thức chủ lộc vị có hại , bệnh giả đại hung .
Ba mươi một ,               mã đảo: dần ngọ tuất dậu hạn , thân tý thìn mão hạn , tị dậu sửu tử hạn , hợi mão mùi ngọ hạn . Giả sử tử người sinh năm hạn đến hạn cung Mão là mã đảo . Nhập thức bệnh giả đại hung , cũng chủ bất lợi quan trong .
Ba mươi hai ,               du lịch cũng: giáp kỷ tại sửu , ất canh tại tử , bính tân tại dần , đinh nhâm tại tị , mậu quý tại thân . Nhập thức chủ tặc lai lịch .
Ba mươi ba ,               lỗ cũng: du lịch đều đúng xung là lỗ cũng . Nhập thức chủ tặc đường đi . Vừa là tặc chỗ giấu .
Ba mươi bốn ,               Đại tướng quân: năm Tý , năm Sửu , hợi người sinh năm tại dậu , dần năm , năm mão , thần người sinh năm tại tử , tị năm , năm ngọ , mùi người sinh năm tại mão , năm thân , dậu năm , tuất người sinh năm tại ngọ . Nhập thức chủ chinh phạt .
Ba mươi năm ,               thiên chữa bệnh: chính thức , hai hợi , tam tử , bốn sửu , năm dần , sáu mão , bảy thần , tám tị , chín ngọ , mười mùi , mười một thân , mười hai dậu . Nhập thức chủ bệnh giả được bình phục .
Ba mươi sáu ,               ngũ quỷ ca: giáp kỉ tỵ ngọ quý mùi tồn tại , ất canh dần mão thủ hoàng hôn , bính tân tí sửu đến xung vị , đinh nhâm tuất hợi mộ lâm môn , mậu quý Kỵ xem thân dậu vị , chuyên chủ đi nhân đạo đường hẹp , nhập thức chủ hành đại hung .
Ba mươi bảy ,               ba bảy , phi phù: nếu nói phi nhật bên trên suy , dễ dàng cho giáp tị ất thần biết . Đinh dần bính mão cần làm lên , mậu sửu kỷ ngọ canh mùi kỳ . Nhâm dậu tân thân quý tuất bên trên, kỳ thần một can bên trên ở hắn. Nếu gặp tư thần đồng một vị , bỗng nhiên tai vạ bất ngờ có nguy nghi .
Ba mươi tám ,               thiên la địa võng: ngày trước một thần là thiên la , đối xung địa võng càng không anh ấy . Nếu gia tăng năm tháng ngày thần bên trên, tù tụng tai ương bệnh nhất định nhiều.
Ba mươi chín ,               tinh tọa gặp tinh sát: tinh tọa bên trên gặp tai sát kiếp, chủ quý nhân có ách nạn , mọi việc bất hòa, văn tự hung . Nếu tinh tọa được khắc chủ tổn thương gia trưởng , nếu tinh tọa khắc nguyệt tương , chủ thê thút thít đại hung . Nếu nhân nguyên khắc tinh kỵ , chủ có việc quan tranh tụng , càng gồm phụ tử không hòa thuận . Nếu tinh tọa gặp khôi cương , dưới đây không được tiếp khách , yến bên trên tất có tranh giành trương , huynh đệ đẩu tụng vậy . Giáp ất mộc đến khắc tinh kỵ , cũng có bất hòa đấu tranh . Nay khôi cương chính là đẩu tụng chi tinh , nguyên nhân có bất hòa đấu tranh lý lẽ . Hai nói đều là thông , thích hợp từ khôi cương vậy . Như nước bên trên gặp tinh tọa , chủ âm người miệng nhỏ có tai họa vậy . Nếu hỏa bên trên gặp tinh tọa , chủ có tin mừng khánh sự tình , hoặc có kiện cáo tai nạn tâm chủ tiêu tán đúng lý . Nếu tinh tọa gặp Dịch Mã , nhất định chủ thăng quan tiến chức , càng chủ được trân bảo cập vật , có đại cát niềm vui . Nguyên nhân tinh tọa chủ có nhị hung , nếu dưới khắc bên trên chủ tử tôn ngỗ nghịch , nếu bên trên khắc dưới chủ có vợ tài bạch của hung . Nếu gặp năm thái tuế đại hung , nhật nguyệt cũng vậy . Nếu bốn vị tướng mọc đại hỉ , tương khắc đại hung .
Tinh tọa lâm kiếp sát ca quyết
Thiên ất được sát chủ tai họa đồng , quý nhân ách nạn có nào thông , tinh được đem khắc gia trưởng tổn hại , đem được tinh khắc vợ khóc hung .
Kiếp sát đằng xà hỏa gặp hung , quỷ quái điên tà điềm trạch cung , càng bà chủ nhân tâm đau nhức bệnh , cửa chuyên phòng bạo ảnh quang đỏ .
Kiếp sát chu tước đấu tranh trương , văn tự hung mà việc quan tổn thương , nếu thấy máu quang vẫn nên được , tranh giành thê mạnh mẽ phụ nữ bỏ mình .
Kiếp sát lục hợp chuyện gấp bận bịu , công và tư dắt gây đấu tranh trương , nhà mình vô sự người khi nhục , đoán lấy người nguyên định tai hoạ .
Kiếp sát câu trần tám khóa sắp xếp , tới cửa Tý Ngọ tất nhiên tai họa , càng chủ tranh tụng ba năm độ , tử vong nhân khẩu phạm thần trí .
Kiếp sát thanh long đừng tới cửa , hỏa quang pháp máu hoặc thành cất giữ , sợ buồn trộm cướp đả thương người vật , ngục tụng phân vân chết tang liên tiếp .
Kiếp sát thiên sau nữ tử ngay cả , thân dậu gặp sự tình đồng thời như thế , tình hình lúc nô tỳ tư đào đi , nhân nguyên khắc đem phá tài tiền .
Kiếp sát thái âm không thể cản , phụ nhân mưu tính sự tình khó phòng , không được minh ám muội gặp miệng nhỏ, đem cùng người nguyên đừng phạm tổn thương .
Động sát huyền vũ hung sự trọng , tặc đến mưu hại nhập trong nhà , gặp mộc phòng trộm gặp dậu đi , tặc thần gặp hổ sát thương hung .
Kiếp sát tai sát gặp thái thường , tài bạch thất lạc lưỡng ba trường , càng chủ tiệc rượu độc dược hại , như tại khôi cương chủ này ương .
Bạch hổ hành năm tai kiếp quan , nhất định phải đánh mất có trọng lương , lưỡng hổ giữa trưa khôi cương bên trên, nhân nguyên là không có sâu hung .
Kiếp sát tai sát hợp vô tâm , hoảng sợ tranh chấp phân ngoại hung , nếu càng nhân nguyên đến khắc tướng, nhìn thành tìm liền tận ngực trong .
Chú thích: câu trần nói tới cửa giả , Tý Ngọ mão dậu là vậy . Tý Ngọ là trời cửa , mão dậu là người cửa . Trước mây lục hợp gặp kiếp sát , nguyên nhân chính công sự hao hết thân , càng nhìn người nguyên cùng lục hợp cùng bất hòa, nếu càng khắc nhân nguyên nhất định hung . Lại thái âm pháp ngôn , khắc đem chủ phá tài , nhân nguyên được khắc chủ giết chồng . Lại nói: huyền vũ ý kiến bạch hổ giả , là gặp trong là vậy . Bỏ dậu chủ thê đi .
Kiếp sát nhập thức có bốn loại tình hình: thân tý thìn kiếp sát tại tị , tị dậu sửu kiếp sát tại dần , dần ngọ tuất kiếp sát tại hợi , hợi mão mùi kiếp sát tại thân . Nếu tinh tọa , nguyệt tương lâm kiếp sát , chỉ là bản thân kiếp sát , không được liên lụy nó anh ấy tam hào . Mà phân lâm kiếp sát , nhân nguyên lâm kiếp sát , nó anh ấy tam vị đều có thể coi như lâm kiếp sát .
Khóa Ví dụ: 49575 năm 751 494 tháng 9 5 ngày 7 495 3 giờ , quý dậu năm , nhâm tuất nguyệt , giáp ngọ nhật , nhâm giờ thân , suy đoán đại học truyền hình mỗi chủ bất luận cái gì đi tế nam làm sao?
 
49 .   tiểu cát mùi thổ là dụng hào , cát tinh , thuần âm trở lại dương , lấy đem là dụng , sự tình tại nam tử , dương người xuất ngoại .
5 0 .     bốn vị nội ba thổ chủ việc này trì trệ , bởi vì chờ tốt nghiệp sinh đưa ảnh chụp , xuất phát sinh muộn , mười giờ tả hữu rời khỏi bắt đầu địa.
5 1 .     nhân nguyên mộc khắc dưới ba thổ , bên trên khắc dưới, không thể xuất được. Bắc phong mãnh thổi lại dưới mưa nhỏ , khí hậu ác liệt , xuất hành có ngăn trở .
52 .     sửu là phi liêm , chủ tìm sự tình cấp tốc , thiếu giáo ủy quy định ngày mai xử lý chứng nhận tốt nghiệp , không phải hôm nay đi không được có thể.
53 .     nhân nguyên ất là trời đức , chủ phân giải trăm họa , hung biến cát , mùi là trời chữa bệnh Thiên Hỉ có bệnh không được chữa bệnh mà khỏi , mỗi chủ bất luận cái gì lần này đi tế nam an toàn , làm việc thuận lợi .
Chương thứ hai        tinh tọa chỗ chủ cùng đoán thức khẩu quyết
Tại dự đoán trong quá trình , lấy tinh tọa làm chủ , chủ giả tôn quý vị vậy . Lấy nguyệt tương là tướng , tướng giả , lấy sự tình vậy . Lấy mười phần tai họa phúc là tỉ lệ , có bảy phân ở đây hai vị phân tỉ lệ . Bởi vì , tinh tọa cùng nguyệt tương bản thân chỗ chủ cùng với giữa hai bên của sinh khắc quan hệ , quyết định vậy toàn bộ dự đoán thức cuối cùng xu thế . Cổ nhân tại dự đoán thực tiễn ở bên trong, đối tinh tọa cùng nguyệt tương của nhận thức không ngừng làm sâu sắc , đồng thời tổng kết một bộ hành hữu hiệu của khẩu quyết , đối với chúng ta rất có mở phát sinh , cần phải chăm chỉ học tập cùng vận dụng .
Một , quý nhân ( kỷ sửu )
Chủ ấn thơ , văn thư , quan lộc , đồ trang sức , trân bảo , là người quân , đại thần , hiền sĩ phu , là người đôn hậu , tướng sinh là đẹp . Bên trên sinh dưới, can sinh tinh , người này có tin mừng . Dưới sinh bên trên, đem sinh tinh hoặc phương sinh tinh , người này thiên vị , nếu không có khác vui mừng . Bên trên khắc dưới hung , chủ người này ly tán , đi xa . Dưới khắc bên trên, người này buồn xa thơ , có việc mừng . Quý nhân vượng chủ tăng phúc , thiên chức , tướng chủ được đại tài , đừng chủ nhân miệng tật bệnh , tù trận đấu chính tụng vô lý , chết chủ chết tang , không tôn trưởng . Quý nhân bản in lại vị chủ thăng quan tiến chức . Quý nhân gặp kim hỏa thiên quan vào chức , gặp thủy chủ tranh luận , gặp mộc đi quan chức , gặp thìn tuất thổ , bệnh khốn bất hòa.
Thiên ất chỗ chủ ca
Thiên ất quý nhân vui mừng nhiều, đầu biết yết kiến sự tình đều là hòa, phải biết đưa tới thành tựu , vượng tướng tướng sinh quý khách nhiều.
Thiên ất quan tư nhân sắp đặt văn hình, yết quý đầu biết đi tái thần , có khắc tôn thân phòng bệnh họa , trong nhà thổ mà phạm đả thương người .
Thiên ất cầu tài đoán yết người , tiền tài tin tức triệu tập quân , văn tự hiền nhân rượu và đồ nhắm đến , nóng lạnh đầu mục đau đớn thật .
Thiên ất gặp mười hai vị chỗ chủ ca
Thiên xấu hổ gặp dần vua ra lệnh ân , quý nhân văn tự phạm trạch thần , xạ phúc trân bảo số lẻ dị vật , đường gặp Quan quỷ đạo du khách .
Thiên ất gặp mão huynh đệ ngoan , việc quan bị thương lại đến , xạ phúc thủy mọc râu nhỏ vụn , gặp y thuật sĩ cốc xe suy .
Thiên ất gặp thần tình hình thất bại , gian tà văn tự đấu tranh hung , mời chờ lính quan tuổi trâu đảo chết , nghi ngờ giấu viên (tròn) vật cùng gương đồng .
Thiên ất gặp tị gấp gáp sách đến, trù táo nhẹ âm thanh quái kiến tai họa , xạ phúc chỉ nói bắn bảo khí , khiên ngưu cưỡi ngựa thứ tướng thúc .
Thiên ất gặp ngọ là chiêu mộ , vào lộc thêm tài phúc có dư , xem bắn tiền tệ trân thần tự vật , đưa nghênh quan quý mã khu phi .
Thiên ất gặp mùi đầu bạn bè biết , việc vui chư loại gặp không muộn , trong ngực mỹ hương trân quả vật , đường gặp dương rượu nói hôn kỳ .
Thiên ất gặp thân quý khách kỳ , viễn hương thư vùng hung nghi , đường phùng giáp đội lính quan qua , trân bảo tiền tài dược thạch chi phí .
Thiên ất gặp dậu rượu và đồ nhắm sắp xếp , buôn bán gặp xuất nhập không được là tai họa , xạ phúc đao tiền cùng ngọn kính , nô tỳ theo tìm bên trên tại tới.
Thiên ất gặp tuất việc quan tai họa , cũ đến ứ đọng lại thành ngoan , cẩu giao tuổi trâu la nối lại quý , nghi ngờ tạng dược vật cùng tiền hỏa .
Thiên ất gặp hợi mạnh mẽ điền trang , việc quan làm sao âm nhỏ phái , mời chờ hao phí trân cùng nhỏ phụ , vật làm mắt khiếu vùng mới vừa viên (tròn) .
Thiên ất gặp tử cam thần ương , mèo chuột đồng hành tử tất vong , xạ phúc lấy trang qua phụ tay , gặp người ngoại chết phụ vẫn tổn thương .
Thiên ất nằm vị khóa xem thần , mời chờ cầm minh du lịch nữ nhân trốn , xạ phúc ửng đỏ cùng lông chim trả , thăng quan tiến chức thích lông mày .
Khóa Ví dụ: năm 1994 ngày 22 tháng 6 14 lúc, tháng năm đem ( mùi ) . Giáp tuất năm , canh ngọ nguyệt , kỷ mão nhật , Tân Mùi lúc, tý vị . 

Lấy quý nhân sửu thổ là dụng hào , anh ấy phần tử thủy sinh ra nguyên giáp mộc phụ mẫu động , là ấn thụ , người này có quan chức .
② can khắc tinh , chủ có người đối kỳ mưu hại , nhân nguyên giáp cùng tinh can ất đồng là mộc , mưu hại người này là người thân bạn bè , bạn tốt .
③ thổ khắc hai thủy , người này thận hư , eo chua chân thương yêu .
④ Tinh tướng tương khắc , chủ quan hệ vợ chồng bất hòa, nhưng tinh can ất mộc cùng đem can giáp mộc là đồng loại , Ly không được cưới .
Hai , đằng xà ( đinh tị )
Đằng xà chủ tai họa quái , hoặc gặp hỏa phần đốt , lại chủ sợ bóng sợ gió , cát phần kết chương thích đẹp, công tín , tài vật , rượu và đồ nhắm . Là dụng hào bà chủ nữ nhân , hoặc liên lụy đến phụ nữ . Bên trên sinh dưới chủ hoảng sợ tại về sau, nội chiến nội buồn , ngoại chiến ngoại buồn . Dưới sinh bên trên chủ hoảng sợ phía trước , tay chân không hết . Đằng xà vượng chủ tai họa quái , hoả hoạn , tướng chủ tranh tụng , tranh giành rượu và đồ nhắm , hoảng sợ , đừng chủ tật bệnh , hoảng sợ , tù chủ lao ngục , chết chủ âm người chết tang . Nhựa cây đằng xà gặp tị , nó nhà thêm giết hại người , cũng chủ hỏa quang phủ minh , chủ chiêu nhập bỏ con rể . Gặp kiến trúc đại cát , gặp thủy kim chủ bệnh phụ nữ họa , gặp mùi thích uống rượu , gặp Thân kim chủ nhân lạc đường , gặp khắc chủ kỹ nữ dâm , rơi cung hợi có hỏa ách , chủ hoảng sợ .
Đằng xà chỗ chủ ca
Đằng xà phụ nữ ứng việc ngầm , lửa mạnh quang minh xuất hiện quái thi , hoảng sợ buồn nghi nhân khẩu bệnh , vật bị mất quan tai họa cần ứng hắn.
Đằng xà thần động chủ buồn nghi , vật bị mất quang minh quái xuất hiện của , tiểu khắc bệnh quấn ứng miệng nhỏ, phụ nhân tranh luận đẩu rỗi rãnh từ .
Đằng xà hoảng sợ mộng thêm loại , kiện tụng tù hệ hỏa khác ánh sáng, môn hộ bất an có dân sự , máu tật đau đầu hung sự nhiều.
Đằng xà gặp mười hai vị chỗ chủ ca
Đằng xà gặp dần văn tự buồn , quang ảnh không trong thần thụ tìm , xạ phúc hoa cẩm áo đỏ bạch , ưng chim đẩu náo lại nhân du lịch .
Đằng xà gặp mão là mở cửa sổ , đạo tặc sợ buồn nữ nhân bệnh ương , mời chờ đứa trẻ ba năm cái , nghi ngờ giấu quả ăn cỏ hương hoa .
Đằng xà gặp thần việc quan hứng , tốt súc sinh không hiểu lý lẽ ruộng đất tranh giành , xạ phúc đuôi từ tiền thuốc loại , đường gặp phụ qua gặp huyên âm thanh .
Đằng xà nằm vị mộng trong sợ , quỷ quái phi trùng người bệnh vinh , tỵ chim khách không trong tranh giành tán loạn , xạ phúc ruồi trùng hoa mộc thanh .
Đằng xà gặp ngọ xa thơ bổ sung , việc quan hỏa quang buồn sợ hãi , mời chờ cầm minh du lịch nữ nhân trốn , xạ phúc ửng đỏ cùng lông chim trả .
Đằng xà gặp mùi buồn giếng táo , bé gái mồ côi tài bạch phòng mất hao tổn , đường gặp phụ nữ tới đón người , xạ phúc tơ tằm ma gạo tiền đoán .
Đằng xà gặp Thân kim khí minh , có người ngoại chết bệnh vinh vinh , trù táo dời đoán quân nhân xin , nghi ngờ trung kim thạch thiết màu đồng danh .
Đằng xà gặp dậu chủ việc ngầm , nô tỳ đào vong ám muội nghi , xem bắn tiền đao châm kính nữu , đường gặp nữ chính phát sinh bi thương từ .
Đằng xà gặp tuất buồn đánh mất , đẩu đánh thù oán chuyện gì gấp gáp , mời chờ con lừa cõng một ít đồng , nghi ngờ trong gạch ngói cốt thạch kiếm .
Đằng xà gặp hợi trộm cướp buồn , thủy hỏa xung hình gấp gáp tụng tất , ăn xin xin đường gặp đồng thời yến chuột , nghi ngờ giấu xin tác thìa sắt tìm .
Đằng xà gặp tử gấp gáp đóng cửa , rắn chuột nhà trong quái xuất hiện liên tiếp , mời chờ giống trước theo nếp định , nghi ngờ giấu nhọn tinh tế bóp hao phí văn .
Đằng xà gặp sửu phòng nguyền rủa , hỏa quang đốt trạch lân khâu thù , mời chờ vườn bên cạnh gặp hai nữ , bắn là ngũ cốc đồng sắt tìm .
Khóa Ví dụ: năm 1993 ngày 25 tháng 6 6 giờ
Quý dậu năm , mậu ngọ nguyệt , đinh sửu nhật , quý giờ mão , tý vị , suy đoán đi tế nam trúng tuyển tình hình làm sao?
① bốn vị nội lấy đằng xà kỷ hỏa là dụng hào , chủ hư sợ , văn chương thích đẹp . Bốn vị nội tị hỏa chết , nhưng mùa hè hỏa
Vượng trợ giúp mà không chết vậy. Chủ nội bộ năng lực bạc nhược yếu kém .
② tinh khắc can làm quan động , quan động lợi nhuận tìm công danh , đối trúng tuyển đại học sinh mười phần có lợi , tinh can ất phù hợp thiên can kim , nội ngoại hài hòa . Canh tức thân , thân tý thìn hợp thủy cục , trúng tuyển nhất định sẽ thành công .
③ giáp là trời đức , có người tương trợ , cũng phân giải trăm họa .
④ đằng xà hoảng sợ mộng thêm loại , kiện tụng tù hệ hỏa khác sáng tị hỏa gặp thần việc quan hứng , tốt súc sinh không hiểu lý lẽ ruộng đất tranh giành , chủ trúng tuyển bên trong có di lưu lại vấn đề , khảo thi sinh khả năng sẽ vì trúng tuyển vấn đề mà báo cho biết hình. Ứng vậy . Có học sinh nhiều lần thượng phóng báo cho biết hình.
Ba , chu tước ( bính ngọ )
Chu tước chủ văn thư , tin tức , Kurama , phục sức , hung chủ sợ nghi , quan tụng , tổn tài , bệnh tật huyết quang sự tình , gặp thủy treo cổ tự tử , nhảy giếng . Bản in lại vị thường bà chủ người tà dâm , đẩu tụng , nếu gặp lửa mạnh , tại bên trên chủ quan sự tình , nếu gặp nước bên trên, chủ liệt vong .
Bên trên sinh dưới phần kết chữ ám muội không được minh , nhất định chủ trước buồn sau thích . Dưới sinh bên trên, chủ có khẩu thiệt , đẩu tụng không thành . Ngoại chiến khẩu thiệt ngoại đến , nội chiến gian tà nội sinh , cũng chủ nhà bất hòa, phá tài ứng hắn. Chu tước vượng chủ quan sự tình khẩu thiệt , tướng chủ tranh giành tiền tài , đừng chủ gian phu khẩu thiệt , đấu tranh muốn đến , tù chủ cầm tù , lao ngục , chết chủ hung họa .
Chu tước chỗ chủ ca
Chu tước nam mới là hỏa tinh , nữ nhân Kurama tụng hình đình , hỏa quang khẩu thiệt cần thấy máu , phi ô văn thư là tình này .
Chu tước khẩu thiệt đấu tranh đến, văn tình hình người luận hỏa phát sinh tai họa , diễm ảnh huy hoàng căn cứ nhà bên trong, phi cầm là túy bệnh làm thềm .
Ngọ là văn tình hình động quan phương , việc ngầm tin tức định vinh ruột , đến mão nhuy khách bính đinh nhật , phụ nhân Kurama máu mủ lở loét .
Chu tước khẩu thiệt thư tức , ấn thụ nữ nhân gồm quái khác , tiền tài chim bay nhập quan môn , huyết quang lỵ mạ sợ buồn đến .
Chu tước gặp mười hai vị chỗ chủ ca
Chu tước gặp dần văn tự thơ , việc quan truy hô dịch lại nguyên nhân mời chờ gặp người theo cha mẹ , bắn là hoa cỏ quần áo đỏ thẫm mới .
Chu tước gặp mão thơ tới cửa , hỏa quang khẩu thiệt nữ nhân tai họa cất giữ , đường gặp kháng giường thêu thùa nữ nhân , nghi ngờ trong quả ăn vị nào mới .
Chu tước gặp thần sự tình sôi nổi , gặp mão cần phòng việc quan luận , mời chờ gặp người đánh nhau đánh , nhọn mới vừa ngói bể đỏ chậu hoa .
Chu tước gặp tị khẩu thiệt sự tình , trù trong hỏa phát bệnh vinh vinh , mời chờ phi cầm cùng tiểu nữ , nghi ngờ trong trượng vật lại tựa như hình rồng .
Chu tước gặp ngọ hỏa quang sợ , thơ bởi vì quan tai nạn bệnh tật quấn vinh , mời chờ xướng ưu cưỡi ngựa qua , phi cầm trong ngực đã thành hình .
Chu tước gặp mùi tranh giành hôn nhân , âm người tài bạch con rể phân , trên đường gấp gáp gặp ách nữ nhân qua , nghi ngờ giấu cam quả quần áo đỏ thẫm văn .
Chu tước gặp thân xa thơ hành , người vong việc quan quái yêu sinh , mời chờ đạo trong quạ chim khách náo , nghi ngờ trong thạch thiết sự tình suy minh .
Chu tước gặp dậu phụ tổn hại thai , lửa cháy phòng bếp việc quan tai họa , khẩu thiệt sinh loét đầu mặt sưng , nghi ngờ tàng thư sách cùng của cải .
Chu tước gặp tuất quý gia danh , tiểu nhân nhiều chuyện chủ tranh chấp , thú cõng phi cầm người chỉ e , xương ngói văn thư là tình này .
Chu tước gặp hợi thị phi trương , thủy hỏa tướng hình vợ chồng tổn thương , tại đường chợt gặp chim đánh thú , nghi ngờ giấu nhọn tinh tế vật phi thường .
Chu tước gặp tử chủ huyên tranh giành , tìm sự tình không làm nổi đau lòng sinh , cầm minh cành cây cao thú dẫn đường , bắn nói lông chim hắc hôi nhẹ.
Chu tước gặp sửu mạnh mẽ điền trang , lửa đốt ốc xá nguy cầu cống , phụ xuât giá nhận bàn cùng đưa quỹ , bắn vì sao lông chuột ổ cây .
: năm 1994 ngày 14 tháng 9 12 giờ , tháng tám đem ( thần ) . Giáp tuất năm , quý tháng Dậu , quý mão nhật , mậu ngọ lúc, mão vị .


 

Nội lấy chu tước ngọ hỏa hào Dụng , can sinh tinh , có người tương trợ , nhưng can khắc tinh can , lại chủ người ngoài
Mưu hại , bề ngoài bên trên sắp xếp gọn , bí mật mưu hại tại anh ấy . Âm mộc sinh dương hỏa , dụng tâm không tốt vậy .
② đem can quý thủy khắc hào Dụng ngọ hỏa , thủy đến nhập hỏa phụ khó có thể bình an , phụ nhân dạ dày tiêu hóa kém .
③ phương khắc tướng, can khắc tướng, tinh can khắc đem can , Thê tài được khắc không cứu , người này nhất định phá tài vậy . Ất canh sửu mùi tám , phá tài 8 0 0 nguyên tả hữu .
Bốn , lục hợp ( ất mão )
Lục hợp chủ giao dịch , phụ nữ hôn nhân , là nam tử làm công lại , là kinh kỷ hoặc bà mối . Là dụng hào cát chủ cầu tài , giao dịch , thủ tín thành hợp , việc ngầm thích đẹp khánh sẽ, môn hộ hôn nhân , hung chủ quan sự tình , nữ tử tổn tài vân vân. Lục hợp bản in lại vị chủ có nhà vợ xe ngựa đến trạch , chủ vui mừng , qua lại thường xuyên , giao dịch hưng thịnh . Lục hợp gặp thổ chủ quan chủ quản , văn hình, gặp thủy hỏa nộ , gặp kim có khẩu thiệt , phá tài . Bên trên sinh dưới chủ xuất nhập nhà , tâm can thưa thớt , trước hung sau cát . Dưới sinh bên trên chủ có yến sẽ cùng có xa người đi đường . Ngoại chiến , thích hợp biến thành đồ , kinh doanh cát . Nội chiến , có âm người tài vật tổn hại , không được tụ quản . Lục hợp vượng chủ thành hợp hôn nhân , tướng chủ quan sự tình không hiểu lý lẽ , tranh giành trương , đừng chủ bệnh họa , tranh giành tiền tài , tù chủ lao ngục , việc quan liền tới , chết chủ báo cáo chết lâm môn .
Lục hợp chỗ chủ ca
Lục hợp công lại ứng dương người , cửa bên trên truy hô việc quan gặp . Thành hợp hôn nhân được chuyện liền , nếu ở tù chết bệnh rên rỉ .
Lục hợp lúc vị thích tình quần , mua bán quan hệ hòa hợp an , thành tựu hôn nhân cần gặp thủy , được hình câu gọi gấp gáp xu thế quan .
Mão chủ đả thương người trộm cướp tài , việc ngầm kháng cự khẩu thiệt tai họa , động tại xuân phân mão dậu bên trong , thuật người huynh đệ ứng lúc tới .
Lục hợp hôn nhân ban thưởng tài , rượu và đồ nhắm giao dịch hòa hợp hài hước , phụ nữ việc ngầm tìm sự vật , toàn thân sẽ nhiều chí thân tới.
Lục hợp gặp mười hai vị chỗ chủ ca
Lục hợp gặp dần văn khế giao , công và tư huynh đệ có hô tuyển , càng có bên trên lương mới lợp nhà , nghi ngờ giấu đồ tre đem cành .
Lục hợp gặp mão giao đấu tranh , thành hòa đến hợp đã hai lần , mời chờ nhận bàn giường trùng điệp , trúc la nhân khỏa thanh liễu lỏng .
Lục hợp gặp thần khế ước giao , tranh giành lại công và tư lục súc trốn , mời chờ chỉ gặp xe chở thảo, bắn là đồ tre đem khô sao .
Lục hợp gặp tị thần trạch trù , thành tựu quan hệ bất nghĩa mưu , gặp xem mang theo bình đồng thời khiết tắng , bắn là đồ gỗ là đốt lô .
Lục hợp gặp ngọ có truy hô , văn tự giao cùng nhìn thư , trong ngực vật đỏ đồng thời xích quả , phụ nhân gánh nước lại xe đẩy .
Lục hợp gặp mùi cùng thông gia gặp nhau , tiệc rượu gạo tiền tụ khách lân , mời chờ thanh nhạc cầu tái xã , nghi ngờ trong cam quả vùng gân xanh .
Lục hợp gặp thân đào vong nguyên nhân bắt lấy tặc kiện cáo chịu đựng hệ thân , mời chờ nhóm xa quân ngũ qua , trâm vòng giấy khỏa bắn như thần .
Lục hợp gặp dậu hỏi dịch cửa , ốc xá khác thiên phải đổi mới , ý đồ đến chỉ vì tranh giành dịch lại , đường gặp đao kiếm kính trâm luận .
Lục hợp gặp tuất đấu tranh tụng , ruộng đất gian lấn tại láng giềng , tập bắn bị thương người mời chờ gặp, nghi ngờ giấu trứng điêu khắc xương đao văn .
Lục hợp gặp hợi sản trẻ sơ , tâm đang âm người muốn gặp của , thủy bên trên gặp mộc hay là thủy , đường gặp săn trẻ nhận cái bầu bằng ngói .
Lục hợp gặp tử gặp người khó , tìm vật tham gia đầu sự tình cũng vậy , xạ phúc hao phí quả cùng tế nhuyễn , đường gặp lồng trúc ôm dính can .
Lục hợp gặp sửu tìm vọng tình , chú nhai tranh luận trăm sự vinh , quỹ hộp phục theo nhận lồng nhận , bàn lương hộc đẩu sắt màu đồng danh .
: năm 1994 ngày 14 tháng 9 12 giờ , tháng tám đem ( thần ) .
Giáp tuất năm , quý tháng Dậu , quý mão nhật , mậu ngọ lúc, dần vị .
① bốn vị nội lấy lục hợp Mão mộc là dụng hào , chủ giao dịch , môn hộ , mua bán vân vân. Ất cùng canh hợp , lấy canh là


 
 
Nhật can tái độn , canh rơi thìn vị , người này tại nam bắc đường phố bên trên ở , đại môn nhắm hướng đông , tốn cửa .
② bốn vị bên trong có tam mộc , nó nhà cây cối tươi tốt , có đại thụ lưỡng khỏa , mão là môn hộ , đại môn ngoại cũng có đại thụ một gốc .
③ tam mộc lại chủ kiện cáo quấn thân , huynh đệ ba người đồng thời không phụ mẫu , huynh đệ của hắn ba người câu các lại tức , càng không con tôn . Quyết nói: tam mộc một thủy nhân thiếu vong , binh sĩ làm việc không lâu dài, lại có xa hành vẫn vô tín , nhẹ lừa dối thêm phương diện lấy tai hoạ .

Năm , câu trần ( mậu thìn )
Câu trần chủ phác thảo lưu lại trì trệ sự tình , cấu kết không lừa dối , bên trong phác thảo ngoại ngay cả . Là dụng hào cát chủ quan chức , ấn tín , điền trạch sự tình , hung chủ quan tai họa , bệnh họa , tranh giành ruộng đất , văn tình hình sự tình . Nam chính bần hàn , nữ chính tham ăn miệng lưỡi . Câu trần bản in lại vị chủ tranh giành trương ám muội sự tình , chủ tặc nhân trộm tài ra ngoài , trạch bên trong có sợ bóng sợ gió , cũng chủ đẩu tụng . Câu trần gặp kim hỏa cát , gặp thủy chủ tranh luận điền địa, gặp mộc chủ quan sự tình lao ngục , nô tỳ lạc đường . Bên trên sinh dưới chủ luận tụng có lý , dưới sinh bên trên chủ tranh tụng điền trạch . Trên dưới bỉ hòa chủ chính mình muốn mưu hại kẻ khác , tranh luận điền trạch . Ngoại chiến , người ngoài tranh giành trương . Nội chiến , ở nhà tranh giành trương , gia đình bất hòa, nhân khẩu bệnh họa . Câu trần vượng chủ quý nhân tranh giành trương , tử vong súc sinh sản , tướng chủ tranh giành trương tiền vật , đừng chủ tranh giành trương lục súc , tù chủ tù hệ ngục tụng tranh giành trương , chết chủ phần mộ tranh giành trương .
Câu trần chỗ chủ ca
Câu trần phụ nữ thích tranh giành trương , nên được điền trạch mạnh mẽ thổ dâu , lưỡng mộc thượng xuống tới khắc chặc , quan tai họa thê nữ nhỏ tử vong .
Câu trần việc quan mạnh mẽ điền trang , tranh đấu trong nhà phụ tộc mạnh, nghi hoặc hai lòng vô định cầm , khắc đến phụ bệnh quái tài tổn thương .
Thần là đẩu tụng ác nhân lấn , trong nhà không được minh phòng tài bạch , động tại tháng cuối xuân thìn tuất nhật , tử vong nhân khẩu mạnh mẽ điền trạch .
Câu trần cửa đánh chủ cấu kết , tranh tài nhập quan làm nhà điền , đào vong bắt lấy tặc phụ nhân sự tình , huyết quang ung sưng cùng tàn tật .

Câu trần gặp mười hai vị chỗ chủ ca
Câu trần gặp dần phụ nữ vong , tranh luận điền trang nghiệp mộc tang , mời chờ phụ nữ sắp đặt tình hình lập , nghi ngờ bên trong có thổ vườn cùng hoàng .
Câu trần gặp mão nhà bất hòa, phụ nhân gia sự cùng bệnh trầm kha , mời chờ quỷ gió chim bay náo , nghi ngờ trong ngói khí bút nhiều lông .
Câu trần gặp thần chủ tranh giành trương , gia đình không êm thấm điền mà ương , gặp súc sinh đồ gia mở huyết nhục , bắn làm gạch ngói thổ vườn hoàng .
Câu trần gặp tị trạch hiên hung , quái động buồn nghi mộng tặc xung , gặp xem chim hót không tán loạn , thổ trong lô chữa vật trong đỏ .
Câu trần gặp ngọ văn tình hình tranh giành , tranh giành điền mạnh mẽ thổ súc sinh do hành , đường gặp da lông sát 4 chân , đồ vật bao quát quả ăn danh .
Câu trần gặp mùi tý tôn cô , xuât giá phụ trọng tế thê mất đi , chó theo nhóm dương la bị mễ , bắn là cam quả ăn bình ấm .
Câu trần gặp thân hẳn phải chết tổn thương , sự tình xem nhân khẩu gặp đào vong , tránh lỗi nếu không đánh trận sự tình , xe nhận tuổi trâu cõng than củi thạch giấu .
Câu trần gặp dậu cửa vẫn tranh giành , phụ nhân làm việc không được phân minh , nghi ngờ bên trong có vật tiền kính khí , trước cửa dữ tợn chó gặp người minh .
Câu trần gặp tuất chiến đấu tranh giành , phần mộ mê vong tử không thịnh hành , gặp xem song bàng chạy người đi , xương từ nghi ngờ nội bụi đất danh .
Câu trần gặp hợi tất tranh luận , đẩu mạnh mẽ trang ấp có bệnh nhân , đả thương người tơ tằm tằm không được tiêu tan , gặp khuê vẫn còn thạch từ bụi .
Câu trần gặp tử mất tiền đến, thủy đạo cống rãnh người tổn hại tai họa , mời chờ thỏ cô đồng thời chết chuột , nghi ngờ trong mới vừa vật phá trướng mở.
Câu trần gặp sửu tranh giành điền viên , ở riêng nhà mới thân bất an , xe tuổi trâu chở quỹ người nhận vò , gạch đá nghi ngờ giấu này nhọn đoán .
Khóa Ví dụ: năm 1994 ngày 15 tháng 11 8 lúc, tháng mười đem ( dần )
Giáp tuất năm , ất hợi nguyệt , ất tị nhật , canh thìn lúc, thìn vị .
① câu trần là dụng hào , dương thổ , nó nhà nam nhân làm gia chủ sự tình , nam chính bần hàn , nó nhà không giàu có , thổ giáp
Mộc mua khuyết điền vườn phân sản phòng .
② nguyệt tương Dần mộc khắc tinh kỵ Thìn thổ , chủ vợ chồng bất hòa , không được kết phát sinh , câu trần gặp dần nữ nhân trước vong , nữ nhân
Không sống qua nam .
③ tinh sinh can , chính mình đem tài vật đưa cho người ngoài , tinh can cùng người nguyên đồng là canh , được mịch giả nhất định là thân thích hoặc
Bằng hữu vậy .
④ chủ sinh can , là cha mẹ động , chủ khổ cực bôn ba , bốn vị thuần dương , ngoại minh nội ám , xuất ngoại tương đối thuận lợi nhuận .
Sáu , thanh long ( giáp dần )
Thanh long chủ vui mừng sự tình , quan lộc , văn thư , phục sức , luật hôn nhân , lại chủ tài bạch , đao kiếm , bảo châu , đại thụ , tôn trưởng vân vân. Thanh long bản in lại vị chủ có tài bạch đại hỉ , tử khí thanh long mấy đời nối tiếp nhau bần vậy . Thanh long gặp thủy hỏa cát , gặp kim chủ khẩu thiệt , mất văn thư , phá tài , gặp thổ chủ quan chủ quản . Bên trên sinh dưới, chủ ấn thơ , được tài vật cùng trân dị vật . Dưới sinh bên trên, chủ quý nhân thiên quan lấy được phúc cùng rượu và đồ nhắm vui mừng . Nội chiến chủ nội mất tiền vật , ngoại chiến chủ ngoại mất tiền vật . Thanh long vượng chủ quý nhân vui mừng , tướng chủ cầu được tài vật , đừng chủ nhân vong tài mất , tù chủ phá tài , chết chủ mất tiền của phi nghĩa .
Thanh long chỗ chủ ca
Thanh long giàu có quý nhân danh , vượng tướng của cải thích tự sinh , ích lộc quan thiên vào nhân khẩu , trùng hợp trăm sự tận hoan vinh .
Thanh long được khắc sự tình có thể ẩn nấp , cần tổn hại cả người cả của khẩu thiệt tường , vượng tướng quý nhân tới đón đưa , khắc đến tranh giành vật được người tổn thương .
Thanh long hôn nhân thư tìm , cùng hợp kim ngọc cùng cầu tài , rượu và đồ nhắm phụ nhân cùng ban thưởng , nóng lạnh bất định lại sử ra .
Thanh long gặp mười hai vị chỗ chủ ca
Thanh long gặp dần vì huynh đệ , vui sướng văn thư tài lập hứng , mời chờ quý nhân ngồi ngựa đi , nghi ngờ bên trong có vật thiết y thanh .
Thanh long gặp mão xa thơ đến, buồn tài văn tình hình xong cùng hài hước , mời chờ xe cỏ gặp thuật sĩ , xanh hồng hoa mộc làm tiền tài .
Thanh long gặp thần kiện cáo khuyên , ruộng dâu tiền tài giá trị kiện tụng , nghi ngờ trong lục súc văn tự tranh giành , trên đường công lại tranh giành đón đưa .
Thanh long gặp tị tài buồn tổn hại , quang ảnh phi trùng thần thụ chết , mời chờ nhuốm máu đào hai nữ đi , bắn là tiêu quả cùng cành nhỏ có hoa .
Thanh long gặp ngọ thư tình , văn tình hình tranh tài dịch lịch sử vinh , mời chờ quý nhân phát sinh trọng phụ , văn chương hao phí quả sợi áo nhẹ.
Thanh long gặp mùi muốn tìm tài , thê tổn hại cầu thần cùng sẽ hài hước , mời côn trùng theo mùa tổn thương dương chợt bệnh , nghi ngờ quần áo trong vật ăn trong tới.
Thanh long gặp thân muốn tranh tài , xuất ngoại thương đường tặc thiết đến, mời chờ quan viên bên cạnh thơ gấp gáp , nghi ngờ trong sắt đá bảo kim xám .
Thanh long gặp dậu khách tới cửa , ý đồ đến mưu cầu tài vật nguyên nhân mời chờ quân nhạc cùng tiệc tan , nghi ngờ trong tiền tiền tệ cùng vàng bạc .
Thanh long gặp tuất quý nhân thiên , dân thứ xem thân tài súc sinh đạo, mời chờ xanh vàng chồn cẩu qua , bắn là ấn vật tiểu đao vòng .
Thanh long gặp hợi muốn tiến hành , tài vật cần phòng việc quan tranh giành , sinh sản hoặc đem tài vào đóng , đường gặp xe ngựa thủy trong sinh .
Thanh long gặp tử thích trọng thành , phụ nữ cưới tịch gặp sản sinh , mua mã thần trung lập thụ thần , nghi ngờ trong hao phí quả ăn chịu nấu .
Thanh long gặp sửu tranh giành danh lợi , mẫu vong việc quan tài vật trệ , nếu nói mời chờ cùng bắn xem , bức hoạ thần chi đồng sắt loại .
Khóa Ví dụ: năm 1993 ngày 23 tháng 7 buổi sáng 8 thời
Quý dậu năm , kỷ tháng Mùi , ất tị nhật , canh thìn lúc, tị vị , phòng giảng dạy dự đoán xử lý xưởng in ấn làm sao?
① bốn vị nội lấy thanh long Dần mộc là dụng hào , dương là dụng , mới xử lý nhà máy sẽ lấy nam đồng chí là xưởng trưởng .
② bốn vị nội hỏa vượng thổ tướng mộc đừng , Dần mộc đừng mà được người nguyên canh kim khắc , mùa hè kim chết , khắc bất lực vậy .
Nhưng đừng chủ tài mất , bất lợi cầu tài .
③ đem là mùi , mùi là mộc khố , tinh can mậu phù hợp đem can quý , thuyết minh đơn vị nội bộ tương đối đoàn kết , ý kiến nhất trí , toàn lực ủng hộ xử lý nhà máy .
④ mậu quý hợp hóa làm lửa, cùng mà phân hỏa đồng khắc nhân nguyên tân kim , tân kim chết bởi hỏa ở bên trong, chủ tai hoạ .
⑤ thanh long được khắc sự tình có thể ẩn nấp , cần tổn hại cả người cả của khẩu thiệt tường . Thanh long gặp mùi muốn tìm tài , thê tổn hại cầu thần cùng sẽ hài hước . Tân đến có khắc bệnh lao nhiều, treo cổ tự tử ác loét bất đắc dĩ nào . Xây dựng xưởng in ấn hung thêm cát ít, lấy không làm cho thỏa đáng . Xưởng in ấn cuối cùng ngừng làm việc .
Bảy , thiên không ( mậu tuất )
Thiên không chủ hư lừa dối không được thực , cũng chủ đẩu tụng , công lại , tăng đạo , tiểu nhân , phần mộ , hài cốt các loại, xem khảo thí cát , là tấu sách chi tinh vậy . Thiên không là thổ , gặp kim hỏa thì cát , gặp thủy chủ tranh luận , gặp mộc chủ quan chủ quản , lao ngục . Thiên không vượng chủ xuất người mặc áo tím , tướng chủ phúc bên trên tăng phúc , đừng chủ được ác nhân ức hiếp , tù chủ quan sự tình , chết chủ tăng tại ngoại chết. Thiên không bản in lại vị , chủ có cô nhi người , cùng phong ma người đang nhà , chủ nó nhà tan tán , tử tôn tàn bệnh , âm người khẩu thiệt , việc quan đẩu tụng , cũng chủ có nhẹ lừa dối không được thực sự tình .
Thiên không chỗ chủ ca
Thiên không hoảng sợ chủ trước buồn , thìn tuất gặp gia chủ bệnh buồn , mộc khắc bản thần gia trưởng chết , âm chi được khắc phụ nhân đừng .
Thiên không hoảng sợ mất tinh hồn , nô tỳ đào vong phòng lên tiếng , buồn gặp con la tăng trách móc , chủ là hung sự khắc sợ bóng sợ gió .
Tuất là yêu ma trạch là mộ phần , sẽ có quan tai họa cùng bệnh nhân , huyền vũ càng gặp mùa thu bên trong , thần yêu quỷ hình tiếng khóc liên tiếp .
Thiên không yêu ma nhẹ lừa dối nguyên nhân lưu di Hư Hao lạc đường sắp đặt , phu thê ly tán việc ngầm sự tình , quái tinh cô khung quỷ loạn nhập .
Thiên không gặp mười hai vị chỗ chủ ca
Thiên không gặp dần quái sợ nhiều, văn thư quỷ quái xuất điên ma , 7 dặm tăng đến chợt ngồi ngựa , cầu bình trong ngực bắn chắc chắn .
Thiên không gặp mão trộm cướp sợ , môn hộ hào hùng phòng nổ đùng , 6 dặm gặp xe có phá vò , nghi ngờ trong viên (tròn) vật mắt lưỡi thành .
Thiên không gặp thần 4 chân tổn thương , ác nhân gian trá nếu quan phương , năm dặm con la ba năm cái , vò chậu tổn hại thuốc ứng phương .
Thiên không gặp tị quái không sợ , chim bay sâu róm quan bệnh hung , bốn dặm vò chậu nhận đã đi , vật bởi vì hầm lò táo bắn phân minh .
Thiên không gặp ngọ không thể cản , sợ quái văn tự quan tụng tổn thương , nhẹ lừa dối nếu không gặp tranh tụng , nghi ngờ trong không có gì tay nhẹ giấu .
Thiên không gặp mùi cô độc lang , tật bệnh kiện cáo mất vật , tám dặm gặp dương tăng hiếu tử , nghi ngờ bên trong có vật mùi chịu nếm .
Thiên không gặp thân con đường ngoan , tặc mã ưu sầu sợ tai họa , 7 dặm có xe âm thanh náo vang , nghi ngờ trung kim khí tự nhiên tới.
Thiên không gặp dậu thất kinh bận bịu , lục súc chia tay khẩu thiệt phòng , 6 dặm có người đem thơ qua , như châu viên (tròn) vật sắt là sáng
Thiên không gặp tuất lực đẩu mạnh, 4 chân người vong ngục tụng tổn thương , năm dặm con la tăng hoặc gặp, bắn là xương khô cùng hầu lương .
Thiên không gặp hợi sản sinh hung , tranh tụng tiền tài mất không , mời chờ nào kỳ biết biên tái , tiền tài xin tác trong ngực trong .
Thiên không gặp tử chủ gian lừa bịp , đạo tặc quỷ thần vong chết nhiều, chín dặm không như gặp suối xuất , vật viên (tròn) như gương lại tựa như bánh nồi .
Thiên không gặp sửu hoảng sợ điên , tặc hỏa con la sát hại oan , tám dặm gặp xe lật tại đường, cốc xuất đồng sắt cách áo nói .
Khóa Ví dụ: năm 1994 ngày 17 tháng 7 1 6 giờ , tháng sáu đem ( ngọ ) .
Giáp tuất năm , Tân Mùi nguyệt , giáp thìn nhật , nhâm giờ thân , mùi vị .
① bốn vị nội lấy thiên không Tuất thổ là dụng hào , chủ hư lừa dối không được thực sự tình . Hai thổ bỉ hòa chậm xem trễ , sự kiện không được sẽ rất nhanh . Lại tinh sinh can , đem sinh phương , phân cục tướng sinh , mưu sự khó thành vậy .
② thái tuế giáp tuất nhập khóa là hữu dụng hào , người này nhất định một vị cán bộ lãnh đạo , tinh can là giáp , quan thì là chánh chức . Đem sinh tinh , phương sinh can dự đem can kết hợp lại , người này số làm quan . Đem khắc can việc vui trùng điệp , cầu tài tất được , tìm danh nhất định sau đó .
③ nguyệt tương tị hỏa khắc nhân nguyên tân kim , người này bị mắc cao huyết áp , đầu thương yêu cháng váng đầu , thường mất ngủ .
Tám , bạch hổ ( canh thân )
Bạch hổ là đường đi sự tình động , chủ hung tang , đồ tang , hoảng sợ , tật bệnh , quái khác tai hại , huyết quang , đao , kiếm vân vân. Bản in lại vị chủ tử tôn tại ngoại khó tìm kiếm , nó nhà có việc quan bị thương , tổn thương lục súc , càng chủ có sản chết phụ nhân , không có một cát sự tình . Bạch hổ là kim thần , gặp thủy chủ vô sự , gặp mộc chủ khẩu thiệt , hung ác , gặp người gây nên hoả hoạn chết tang tai nạn bệnh tật . Bên trên sinh dưới, chủ đạo tặc , dưới sinh bên trên chủ chính mình xuất được. Bên trên khắc dưới chủ có người giết hại , hung tại nội . Dưới khắc bên trên chủ hung tại ngoại . Bạch hổ vượng tướng hưu tù đều là chủ đại hung , như lai dự đoán tất nhiên là là tử thương miệng nhỏ cùng bị thương .
Bạch hổ chỗ chủ ca
Bạch hổ lúc hung sự không được thường , chết tang con đường gặp đào vong , gặp tại bản vị trùng điệp họa , nhập mộc khẩu thiệt nhập bỏng lửa .
Bạch hổ văn tang con đường ở bên trong, vong người sợ quá chạy mất mất tiền hung , cần buồn bên cạnh cảnh gặp lính cách , tai họa nguy sông khôi được mã xung .
Bạch hổ tang môn bi thương ai , tài tán con đường khẩu thiệt tai họa , đẩu đánh tiếng khóc lột tước sự tình , quan trong thấy máu mưu ngã tai họa .
Bạch hổ gặp mười hai vị chỗ chủ ca
Bạch hổ gặp dần chủ sát thương , xa người chết thảm bệnh cần vong , hiếu tử quân cũng gặp 7 dặm , bắn là kim tiền tệ cùng y phục .
Bạch hổ gặp mão tử thương lên, nhân khẩu không được thẳng đừng hỏi kỷ , việc quan tặc người sát hại tổn thương , hiếu tử tang xe kim mộc chôn .
Bạch hổ gặp thần hẳn phải chết vong , lục súc tranh chấp mộ phần đạo dâu , năm dặm gặp người đánh nhau tụng , tơ tằm ma ngói bố trí tay áo trong giấu .
Bạch hổ gặp tị tắng táo minh , nùng huyết người vong tiếng kêu đau , bốn dặm gặp người kháng nồi diêu , châm đao kim loại sự tình suy minh .
Bạch hổ gặp ngọ hung hiếu hơn , quan tai nạn bệnh tật họa trạch khó ở , chín dặm đường gặp hao phí đao qua , nghi ngờ trong nhọn phá vật nào sơ .
Bạch hổ gặp mùi chủ cô đơn , mạnh mẽ phụ tranh giành cưới bệnh sao thuyên , tám dặm dương trở gặp hiếu tử , nghi ngờ bên trong có vật phân giải phương viên (tròn) .
Bạch hổ gặp thân vũ quý quan , xa sự tình lính hung chạy ra khó , 7 dặm dị thú gặp lính đội , bông tơ kim thạch tay áo trông được .
Bạch hổ gặp dậu chủ tử vong , không được minh ám muội có tai ương , 6 dặm chỉ gặp người chết bệnh , thạch kim trong ngực hoặc đao giấu .
Bạch hổ gặp tuất xem cốt nhục , tranh giành trương thêm là thơ vô hạn , năm dặm nội gặp người đẩu đánh , nghi ngờ trong tro cốt thổ đốt hắn.
Bạch hổ gặp hợi là thiếu tiền , việc quan tranh tụng đoán không được thiên , mời chờ đăng minh vô định cầm , nghi ngờ giấu xem xét nhật đoán chịu truyền .
Bạch hổ gặp tử chủ đào vong , xem bệnh khó có thể bình an quan tụng dài, nhật là hỏa thần cần gặp chết , thủy làm tặc sự tình bên trên tranh giành trương .
Bạch hổ gặp sửu được ngoại trang , người ngoài chú nhai bắt đầu quan phương , kim mộc thần đồng đông một vị , định biết đau chết được người tổn thương .
Khóa Ví dụ: năm 1994 1 0 nguyệt ngày 18 6 giờ , tháng chín đem ( mão )
Giáp tuất năm , giáp tuất nguyệt , đinh sửu nhật , quý giờ mão , ngọ vị .

① bốn vị nội lấy bạch hổ Thân kim là dụng hào , chủ hung tang , đồ tang , hoảng sợ , tật bệnh vân vân. Bốn hỏa khắc hào Dụng Thân kim , chủ nó gia trưởng tử vong , tự thân đồ tang . Hỏa giáp kim chết bệnh thương vong việc quan xâm .
② tam hỏa một vàng gặp tai hoạ truân , tật bệnh cảnh hoang tàng bất ly thân , ngày đêm rên rỉ giường gối bên trên, dù có biển thước chữa
Không nguyên nhân . Chủ nó gia nhân khẩu bệnh họa , giường tịch trên có rên rỉ nổi khổ , uống thuốc liệt hiệu quả , có người thương vong ,
Trăm sự không tốt .
③ can khắc tinh , chủ người ngoài mưu hại chính mình , người này tại công việc đơn vị vậy bất thuận lợi .
④ bính là trời đức , nguyệt đức , ngọ là trời thích , chủ có quý nhân tương trợ , năng lượng gặp dữ hóa lành .
Chín thái thường ( kỷ mùi )
Thái thường bốn thời niềm vui thần vậy. Chủ quần áo , quan vùng , rượu và đồ nhắm , phụ nữ hôn nhân , yến sẽ vân vân. Gặp kim , người gây nên hoả hoạn cát , gặp thủy chủ tranh luận , gặp mộc chủ quan sự tình bất lợi , bên trên sinh dưới, chủ quý nhân ban thưởng áo cùng rượu và đồ nhắm . Dưới sinh bên trên, chủ xa người tin tức , đóng tài vật tới. Ngoại chiến , chủ có khẩu thiệt , nữ nhân là tai họa . Nội chiến , bên trong có khẩu thiệt , đồng thời tử vong , người Ly , tài tán , cũng chủ thê vong . Thái thường hào vượng bà chủ nữ nhân tài bạch thích , tướng bà chủ nữ nhân rượu và đồ nhắm cùng sẽ sự tình , đừng chủ bệnh họa , tù chủ lao ngục việc quan , chết chủ tổn thương âm người miệng nhỏ.
Thái thường chỗ chủ ca
Thái thường âm người tài bạch thích , sao này bên trên thức chủ thuận lợi , không được buồn trên dưới gặp kim hỏa , chỉ sợ mộc đến khắc nặng hung .
Thái thường phụ nhân rượu và đồ nhắm yến , hôn nhân miệng nguyện lưỡng liên quan , tìm liền nhìn thành đều ứng , đứng ở giếng táo phạm trung nguyên .
Mùi chủ hôn nhân yến sẽ ngu , tang phục miệng nguyện nhiều năm hơn , đem đến tháng cuối hạ đoán thần đoán , giếng sân gió cửa sổ uổng thủ cô .
Thái thường hòa hợp rượu và đồ nhắm yến , hôn nhân sẽ nhiều triệu tập thiên , quần áo tiền tài ban thưởng được , thiên thần đưa Fudge thần trí .
Thái thường gặp mười hai vị chỗ chủ ca
Thái thường gặp dần số được số lẻ , vạn dặm thích hợp xem chỉ khắc vợ , ý đồ đến chỉ vì văn khế sự tình , ngàn loại vận dụng tốt hành dời .
Thái thường gặp mão chính là tài , đạo tặc khẩu thiệt không được là tai họa , 6 dặm ven đường gặp dương thỏ , quả hao phí ăn uống ở chỗ nghi ngờ .
Thái thường gặp thần tài vật giao , ác nhân chửi bới sính thô hào , trong nhà do dự khe hở chở dụng , tiền thuốc đồ ăn bắn khó thoát .
Thái thường gặp tị phụ nhân buồn , giếng táo tiền tài thất lạc sầu , xem bệnh nhất định ngoại trừ gặp tơ lụa , tiền tài ăn uống quả trong tìm .
Thái thường gặp ngọ nhà cát xương , gần đây thêm mua ngoại điền trang , nhà nghèo phụ nhân đạo trong gặp, nữ nhân đầu mặt cùng y phục .
Thái thường gặp chưa tới gia lai , rượu và đồ nhắm tài tệ phụ nhân cùng , mời chờ âm người tìm tử tức , xem tài hay là nhà mình tài .
Thái thường gặp dậu thích là tài , âm người rượu và đồ nhắm cưới hòa hợp , 6 dặm xuất quân gặp ban thưởng , bắn là đầu mặt cùng trâm cài .
Thái thường gặp thân nhất định trốn du lịch , buôn bán gặp trăm sự tốt mưu đồ , giả sử tặc cướp người tài tán , bên ngoài đến lấn đừng tự cầu .
Thái thường gặp tuất quý gia cùng , dân lợi nhuận tranh tài ngũ cốc xám , mời chờ cẩu ngậm áo thủng đi , càng đoán thím phụ mịch mộ phần tới.
Thái thường gặp hợi trạch bất an , tranh giành điền lại thổ nữ nhân tàn tật , phá tài chỉ là xem xét khắc tướng, hợi gia tăng tiểu cát nhất định cô đơn .
Thái thường gặp tử cùng trước đồng , trong nhà nhiều hơn thiếu vong hung , đột tử bị thương gồm họa mắt , bắn là áo ngọn vật cần đỏ .
Thái thường gặp sửu nhà phong hơn , tranh tụng cô nhi họ khác ở , sau phụ mạnh thêm hồn việc nhỏ , nhà kim danh được người khác đồ .
Khóa Ví dụ: năm 1993 ngày 29 tháng 7 14 lúc, tháng sáu đem ( ngọ ) .
Quý dậu năm , kỷ tháng Mùi , tân hợi nhật , bính thân lúc, tuất vị .


Bốn vị nội lấy thái thường mùi thổ là dụng hào , bà chủ nữ nhân sự tình , lâm Nguyệt kiến , lại là bà chủ nữ nhân tài tệ niềm vui . Thái thường âm người tài bạch thích , sao này bên trên thức chủ thuận lợi , không được buồn trên dưới gặp kim hỏa , chỉ sợ mộc đến khắc nặng hung .
② ba thổ một vàng xuất tuấn anh , tử tôn thông minh hữu danh tiếng , dạy thơ duyệt lễ thêm uyên bác , khoa bảng nguy nga cẩm tú nghênh .
③ nhân nguyên là là mậu , trước mắt gia đình kinh tế tình hình không được tốt . Đem khắc tinh can , không lâu có một khoản khoảng thu nhập thêm , kim mộc tam lục cửu , mùa hè kim chết , 3 0 0 nguyên tả hữu .
Mười , huyền vũ ( Nhâm Tý )
Huyền vũ chủ đạo tặc , việc ngầm , đi vong , di thất , sách báo , kỹ nghệ , nghệ thuật . Là dụng hào cát chủ nhìn tại yết quý nhân , tài vật , sách báo , kỹ nghệ , hung chủ đạo tặc , âm mưu , mất , chết tang , được khắc mắt lác . Bản in lại vị , chủ có đạo tặc thẳng vào phòng nội tặc cướp quần áo , như gặp dưới là dương nhất định là nam tử , như là âm nhất định là nữ tặc vậy . Huyền vũ gặp kim mộc cát , gặp thổ ông chủ tử tranh luận , gặp hỏa thì trộm hoặc phụ nhân tai họa . Bên trên khắc dưới, chủ đạo tặc nhà nội sinh . Dưới khắc bên trên, chủ đạo tặc từ ngoại lai , tổn thương chính mình tài vật . Ngoại chiến , chủ đạo tặc xa được. Nội chiến , nội buồn tặc phát sinh . Huyền vũ vượng chủ trộm cướp đắc tài , tướng chủ được tặc bị thương , đừng chủ mất tiền hoặc tổn hại 4 chân , tù chủ có kẻ gian , kiện cáo tù ngục , chết chủ đạo tặc tử thương .
Huyền vũ chỗ chủ ca
Huyền vũ dương người liếc mắt dòm , có người mưu hại gặp trốn dời , được người đạo tặc thê nữ đi , quỷ động thần trí đều biết .
Huyền vũ quỷ tặc hai sự tình đồng , người luận quan tai họa tình hình khó nghèo, càng gặp hai thủy không phải là cát , kim bên trên gặp của định không được hung .
Huyền vũ đạo tặc bị vong do , phu thê ly tán đi năn nỉ , khẩu thiệt nằm che giấu việc quan lên, ruột nhẹ lưng đau đủ không chu toàn .
Huyền vũ gặp mười hai vị chỗ chủ ca
Huyền vũ gặp dần văn tình hình luận , tranh tụng phó thác quỷ lấy người , 7 dặm bên cây gặp hắc mã , nghi ngờ trong trúc mộc gấm vóc quấn cây .
Huyền vũ gặp mão gặp kẻ gian đến, tìm sự tình khó gặp quan tụng tai họa , họa mắt thiếu môi sáu làm theo gặp, run rẩy cỏ cây trúc từng tài .
Huyền vũ gặp thần tranh đấu tranh giành , ác nhân dắt gây rượu quên mất , năm dặm nhất định gặp cầm heo sát , bắn phục bình ấm ngọn thuốc kiếm .
Huyền vũ gặp tị quỷ quái động , tử vong khẩu thiệt cùng ác mộng , bốn dặm tên ăn mày cùng quân nhân , bắn vật hôi thạch cầm thú lấy .
Huyền vũ gặp ngọ lục súc vong , việc quan khẩu thiệt cùng gặp tổn thương , chín dặm gặp mã cùng sợ đẩu , nghi ngờ trong lông chim bút văn chương .
Huyền vũ gặp mùi giếng sân mộ phần , tài bạch mất hao tổn quỷ thần sợ , tám dặm sư bà con đường gặp, bắn là hộp quả trong tồn tại .
Huyền vũ gặp thân chủ đào vong , việc quan bởi vì tranh giành tiểu đạo dâu , mời chờ quân nhân đồng thời chết tặc , nghi ngờ trong thạch thiết than củi trong giấu .
Huyền vũ gặp dậu tặc tới cửa , tử vong việc quan muốn quấn thân , thê nô nhảy giếng đoán ứng chết , xem bắn ứng giấu sắt đá chậu .
Huyền vũ gặp tuất xem mộ khâu, tranh tụng tặc tổn thương oán hận thù , năm dặm có cẩu cắn bần tử , quân nhân đánh trận bắn tóc cừu .
Huyền vũ gặp hợi chết vẫn sinh , sợ bóng sợ gió sau việc vui vẫn minh , bốn dặm chỉ thấy chín người đến , nghi ngờ bên trong có vật hắc gồm thanh .
Huyền vũ gặp tử đến bản vị , quỷ tặc nhảy giếng sản phụ vong , chín dặm gặp người tới lấy hỏa , chịu đồ ăn chim khách chuột nghi ngờ giấu .
Huyền vũ gặp sửu văn tình hình ương , tặc mưu chú nhai tranh giành cầu cống , tám dặm gặp người gặp thủy hại , khí hậu độ lượng càng tìm dài.
Khóa Ví dụ: năm 1994 ngày 15 tháng 2 14 lúc, tháng giêng đem ( hợi ) .
Giáp tuất năm , tháng bính dần , nhâm thân nhật , Đinh Mùi lúc, thân vị .Bốn vị nội lấy huyền vũ Tý thủy là dụng hào , chủ đạo tặc , phá tài , âm mưu các loại, nhân nguyên mậu thổ khắc nguyệt tương Tý thủy , Thê tài hào được khắc , người bình thường phá tài buồn bệnh , đem là dương hào , nam tử có bệnh , thủy là thận , chủ thận hư hoặc cấp tính viêm thận .
② huyền vũ gặp tử đến bản phương , quỷ tặc nhảy giếng sản phụ vong . Ứng chú ý sản phụ an toàn . Can sinh phương là tử tôn động thêm nhân khẩu , bình an vô sự .
③ can khắc tinh , chủ người ngoài tới lấy tác hoặc mưu hại chính mình. Tử là trời thích , đinh là trời đức , năng lượng gặp dữ hóa lành , có quý nhân tương trợ , có thể bảo vệ vô sự .
Một , thái âm ( tân dậu )
Thái âm chủ việc ngầm , che che giấu , ám muội , là nữ người , phong lưu nữ nhân , lại chủ nữ nhân mờ ám không được minh sự tình , hung chủ gian dâm , đào vong , mất tiền vân vân. Thái âm là âm kim , gặp khí hậu thì cát , gặp mộc chủ khẩu thiệt thị phi , gặp người gây nên hoả hoạn tai hoạ bất lợi , gặp hợp chủ có âm người dâm loạn . Bên trên sinh dưới chủ việc ngầm vui mừng , dưới sinh bên trên chủ gian dâm nội đến . Bỉ hòa chủ ẩn nấp âm người sự tình . Ngoại chiến , bà chủ người bởi vì gian mà lưu vong . Nội chiến , chủ nội bộ đẩu tụng , phụ nhân mưu hại . Thái âm vượng bà chủ người ngoại tình việc ngầm , tướng chủ cùng phụ nhân rượu và đồ nhắm đón lấy sự tình , đừng chủ âm người bệnh họa , tù chủ tử vong , thất bại , đạo tặc mưu hại sự tình , chết chủ tang chết lục súc .
Thái âm chỗ chủ ca
Thái âm phụ nữ ứng kim tinh , hoặc cát hoặc hung không thấy tình , đứng ở thủy bên trên thêm tuyển cát , mộc hỏa nhân mưu ám muội sinh .
Thái âm cùng chỗ sửu mùi quan , phụ nữ Thê tài nhất định thơ thông , người gây nên hoả hoạn tai họa sinh mộc mưu hại , nếu gặp thìn tuất bệnh sâu dày .
Thái âm phụ nhân chủ hư âm , việc ngầm tiệc rượu đẩu che giấu ở bên trong, bởi vì tụng gian họa tấm lụa xuât giá , không được minh nữ tử tiếng khóc liên tiếp .
Thái âm gặp mười hai vị chỗ chủ ca
Thái âm gặp dần văn tự giao , tài bạch Hư Hao có hô tuyển , 7 dặm ven đường gặp đốn cây , nghi ngờ trung kim tiền tệ hỏa kim tiêu .
Thái âm gặp mão ám âm hòa, nữ tử thông tư nhân đạo tặc qua , 6 dặm nội gặp xe chở túc , bắn là ngọn nắm sợi trúc nhiều.
Thái âm gặp thần ác nhân lấn , làm việc khó thành trăm sự trễ, năm dặm nội gặp đồ tể đến , nghi ngờ trung kim thạch vật suy hắn.
Thái âm gặp tị chủ hung tang , khóc thảm bệnh trầm kha hỏa phát sinh ánh sáng, trong môn nhất định gặp tang hiếu tử , bắn vì tiền sắt ngọn từ vạc .
Thái âm gặp ngọ chủ huyên tranh giành , việc quan việc ngầm đẩu tụng sinh , chín dặm nội gặp gió thơ gấp gáp , nghi ngờ trong vật bị mất cùng kim minh .
Thái âm gặp mùi muốn mưu tài , hòa hợp hôn nhân tìm mong ước môi giới , tám dặm nội gặp ba hiếu tử , bắn là kim gấm vóc ở chỗ nghi ngờ .
Thái âm gặp thân xa người đi đường , nó nhà sợ được tặc lính sợ , 7 dặm nội gặp quân đội qua , chết thảm long hổ thạch kim hình .
Thái âm gặp dậu lạc thiên tinh , xem sự tình dân vong mưu tính thành , 6 dặm nội trong gặp hai nữ , đao vòng tiền vật kính trong thanh .
Thái âm gặp tuất chủ tranh giành trương , việc quan việc ngầm phụ nhân tổn thương , nghi ngờ trong tiền kính vui vẻ trong vương , thái âm gặp sản người mưu đồ .
Năm dặm nội gặp quân tốt qua , nghi ngờ trong tiền kính vui vẻ trong vương , thái âm gặp hợi người mưu đồ , âm trạch miệng nhỏ người ngoài ở .
Bốn dặm đường trong gặp một phụ , tay nói quần áo tọa nắm quyền , thái âm gặp tử buồn thai mất , đạo tặc lân kỳ văn tự che giấu .
Chín dặm đường gặp một phụ trốn , nghi ngờ trong ngũ cốc văn chương kiếm , thái âm gặp sửu nguyền rủa kỷ , ám muội người mưu tai hoạ lên.
Tám dặm phụ nữ dắt hoàng năm , đồng sắt nghi ngờ trong thấy đáy kiếm .
Khóa Ví dụ: năm 1993 ngày 29 tháng 7 14 lúc, tháng sáu đem ( ngọ )
Quý dậu năm , kỷ tháng Mùi , tân hợi nhật , bính thân lúc, thân vị .


Bốn vị nội lấy thái âm dậu kim là dụng hào , hung chủ gian dâm , đào vong , mất tiền vân vân. Kim chủ bất thuận , người gây nên hoả hoạn tai hoạ , hai kim gặp tam hỏa , đại hung vậy .
② bính gặp vượng gặp nhau khói ánh sáng, năm nay mùa hè có hoả hoạn 2 ----3 thứ .
③ hỏa giáp kim chết bệnh thương vong việc quan xâm , kim giáp hỏa tang lại thê trẻ nhà thống khổ , thái âm gặp ngọ chủ huyên tranh giành , việc quan việc ngầm đẩu tụng sinh . Giáp là trời thích , thiên đức , nguyệt đức , chủ quý nhân tương trợ , năng lượng gặp dữ hóa lành , hung không được là hung vậy .
④ can khắc tinh , chủ người ngoài mưu hại , bính đinh là đồng loại , mưu hại giả là người quen , thân thích , bằng hữu . Đem khắc tinh là tài động , bởi vì tài sản mà gây nên một trường bất hoà .
⑤ can khắc phương , nam trẻ bất an , trúng gió cảm mạo .
Hai , thiên sau ( quý hợi )
Thiên hậu chủ việc ngầm , thích đẹp, chủ ban thưởng , là phụ nữ chủ lương thiện , lại chủ phong lưu nữ nhân cầm quyền . Gặp hợp chủ hôn nhân có chuyện nhờ tác , gặp thổ chủ sự gặp, nhập người gây nên hoả hoạn phụ nhân bệnh , gặp mộc đại cát . Bên trên sinh dưới chủ có phụ nhân làm niệm , di nhìn thích . Bên trên sinh dưới chủ nguyên nhân bạn bè giao biết gặp nhau thích . Bên trên khắc dưới bà chủ người gian trá . Dưới khắc bên trên, chủ có việc quan tranh chấp . Ngoại chiến , cùng ngoại tranh giành trương việc quan . Nội chiến , bà chủ người đào vong . Thiên sau vượng phụ nhân yến sẽ vui đẹp, tướng bà chủ người có việc mừng đến , đừng bà chủ người tật bệnh , tù bà chủ người việc quan cầm tù , chết bà chủ người có tử vong sự tình . Suy đoán giả ý đồ đến thêm là phụ nữ hài tử bệnh họa , hoặc phụ nữ tư tình vậy .
Thiên sau chỗ chủ ca
Thiên sau phụ nữ đàng hoàng danh , là người thêm thích ứng tài hứng , hôn nhân xuât giá cưới gặp kim bên trên, đắc vị trùng điệp lộc dần dần sinh .
Thiên sau bỉ hòa thích hài hòa , nếu nhân mộc bên trên nhất định chiêu tài , bệnh tật sản ách cần gặp thổ , kim bên trên gặp của xuât giá cưới tới.
Thiên sau phụ nhân việc ngầm nhiều, quần áo xuât giá cưới không được minh qua , rượu và đồ nhắm tiền tài thủy yếu đến , tiện lợi bất định tiếc rằng nào .
Thiên sau gặp mười hai vị chỗ chủ ca
Thiên sau gặp dần tài vật giao , hôn nhân cùng sẽ nhà giàu hào , 7 dặm ven đường gặp phu nhân , bắn là cỏ cây hoa màu bào .
Thiên sau gặp mão phụ ngoại tình , trộm cướp người vong việc quan hứng , ngoại phụ nhân tằm nuôi kén tốt, thuần sáo trúc mộc vùng muối được.
Thiên sau gặp thần không thể cản , tranh giành trương sản khó phụ nhân tổn thương , vườn khâu vò phá bị thủy nhược gáo gỗ phá hộp đao cụ giấu .
Thiên sau gặp tị trạch máu hung , thủy hỏa tương tiên khẩu thiệt trọng , ở lại bệnh phụ nhân lòng dạ đau nhức , tơ tằm tằm giảm bớt huyết tài hung .
Thiên sau gặp ngọ âm người tai họa , văn tình hình khẩu thiệt sự tình không được hài hước , thủy chết phụ nhân đặc biệt đau lòng , đi ra ngoài lại gặp phụ bi ai .
Thiên sau gặp mùi nhà có giếng , sau phụ tổn hại trẻ cầu nguyện thành , mời chờ nhóm nữ nhân gặp bên giếng , nếu không kháng lai ôm ma được.
Thiên sau gặp thân trẻ sinh sinh , thê chủ chia lìa hướng không chuyên môn , mời chờ phụ nhân nhận tiểu nữ , nghi ngờ giấu kim kính cùng từ bình .
Thiên sau gặp dậu sự tình không được minh , thê nô tặc dẫn xuất du lịch hành , hôn nhân vui mừng xem tài cát , bắn chờ là tình là tình này .
Thiên sau gặp tuất có tranh giành hô , tiền tài quan trật có ngoại mưu , mời chờ nhất định gặp nhận ngói khí , nghi ngờ trong đỏ đôn thuốc đồng tiền .
Thiên sau gặp hợi đến bản gia , tiền bạc hôn nhân bắn là hao phí , nhìn thích cầu quan ứng không mất , gặp loài heo hắc càng không kém .
Thiên sau gặp tử hỉ thần hòa, vạn sự xem của phúc nhất định nhiều, bắn phục định thanh niên trí thức nhỏ vụn , đường gặp đồ uống rượu cùng sư bà .
Thiên sau gặp sửu sau phụ nhiều, công và tư tranh tụng bạn bè bệnh trầm kha , bắn phục chỉ nói thần khí vật , đường trong gặp gặp đau mắt bà .
Khóa Ví dụ: năm 1994 ngày 16 tháng 7 lúc, tháng sáu đem ( ngọ ) .
Giáp tuất năm , Tân Mùi nguyệt , giáp nhật , nhâm giờ thân , tý vị .
① bốn vị nội lấy thiên sau Hợi Thủy là dụng hào , bà chủ nữ nhân thích đẹp sự tình . Thiên sau phụ nữ đàng hoàng danh , là người thêm thích ứng tài hứng . Nói hôn nhân sự tình thuận như ý .
② đem khắc tinh là tài động , tài động lợi nhuận cầu tài , nhưng giáp ất khắc tướng, cầu tài không được.
③ thủy giáp thổ trở ngại thê phá tài hại ruộng đất , phụ nhân có viêm thận chứng bệnh , eo chua chân thương yêu , tứ chi bất lực , tam mộc khắc Tuất thổ , tiêu hóa kém .
④ giáp là trời thích , thiên đức , nguyệt đức , năng lượng phân giải trăm họa , hóa hung là cát , mưu sự thuận như ý .

Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo.
Từ APP bên trên mở ra văn chương , đọc toàn văn đồng thời bảo tồn vĩnh cửu Xem xét càng thêm tương tự văn chương
Đã ngay cả trong 6 kỳ ! Đại thần chặt chẽ đoán vùng tha đánh vào 5 0 0 vạn , thay xe mua nhà !
Thân phương kiếm bạo hồng 4 xuyến 1 lợi nhuận 128 0 % ! Thủ sung mãn tức đưa 99
Đoán tha vui mừng
Tương tự văn chương
《 đại lục nhâm kim khẩu quyết dự trắc học toàn thư 》
Kim khẩu quyết
Đại lục nhâm kim khẩu quyết dự trắc học tường phân giải (3 )
Đạo gia kim khẩu quyết -- lưu chính hiến ( trung )
Càng thêm tương tự văn chương > >
Cuộc sống phục vụ
Khóa lại sổ sách số thành công
Sau tiếp nối có thể đăng ghi chép sổ sách số trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !

 


Runtime Error

Server Error in '/' Application.

Runtime Error

Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".


<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="Off"/>
  </system.web>
</configuration>

Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.


<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
  </system.web>
</configuration>