Chia sẻ

《 đại lục nhâm kim khẩu quyết dự trắc học toàn thư 》 (1)

Cầm thiên của đi khắp vậy 2 0 15- 12- 0 3


Độn giáp2 0 1 1- 0 9- 15 12:55
Chương thứ nhất khái luận . . . . . . . . . . . . . . . (49 )
Chương thứ hai đại lục nhâm kim khẩu quyết . . . . . . . . . . . . . . (5 1 )
Chương 3: đại lục nhâm kim khẩu quyết . . . . . . . . . . . . . . (4948 )
Chương 4: tinh tọa chỗ chủ cùng đoán thức khẩu quyết . . . . . . . . . . . (5 0 56 )
Chương 5: nguyệt tương chỗ chủ cùng đoán thức khẩu quyết . . . . . . . . . . . (5 157 )
Chương 6: đại lục nhâm kim khẩu quyết đặc biệt khởi thức pháp . . . . . . . . . (5 256 )
Chương 7: đại lục nhâm kim khẩu quyết dự đoán phương pháp nói khái quát . . . . . . . . . . . (5449 )
Chương 8: đại lục nhâm kim khẩu quyết cổ điển thức Ví dụ chọn . . . . . . . . . (555 0 )
Chương 9: phân loại dự đoán cùng ví dụ ( ván trước ) . . . . . . . . . (5655 )
Chương thứ mười: phân loại dự đoán cùng ví dụ ( ván sau ) . . . . . . . . . (494848 )
Chương thứ nhất khái luận
"Đại lục nhâm kim khẩu quyết ", lại hiệu "Tôn tẫn dự trắc học ", theo 《 lịch sử ký » ghi chép lại , "Tẫn sinh a , quyên ở giữa" .49575 năm 749 sơn đông thiếu quyên thành huyện tôn lão gia thôn phát hiện < tôn thị gia phả > , "Tôn thị miếu bia" cùng "Tôn tẫn chân dung ", qua nhà sử học khảo chứng , tôn tẫn hệ sơn đông quyên thành tôn lão gia nhân , là lính thánh tôn vũ của năm thay mặt tôn , chiến xa thời kì nước tề của quân sư , anh ấy từng chỉ huy qua "Quế lăng chi chiến ", "Mã lăng chi chiến ", 《 tôn tẫn binh pháp 》 , là dân tộc trung hoa cổ đại chiến tranh lịch sử bên trên một vị vĩ đại của nhà quân sự . Tương truyền tôn tẫn thiên tư thông minh , theo thầy Quỷ Cốc Tử học nghệ , không chỉ có tinh thông binh pháp , vẫn tinh thông thuật số , Nhật Nguyệt Tinh tượng , xem hướng về xem xét đến, đều ở nắm trong . Có thể thấy được tôn tẫn cũng là một vị dự trắc học nhà , đến nay tại dân gian lưu truyền lấy tôn tẫn đo lường tính toán như thần của câu chuyện . Trước đây không lâu , bút giả đoán tới một bộ gọi là 《 đại lục nhâm kim khẩu quyết 》 của sách , cuốn sách này không thấy điển tịch thu vào ghi chép , chỉ ở dân gian tiểu phạm bao quanh nội lưu truyền . Tại nước ta tây bắc địa khu gọi là "Tay áo trung kim ", tại hoa bắc địa khu gọi là "Kim khẩu quyết ", tại đông bắc địa khu gọi là "Đại kim miệng" . Cái sách là Thượng Hải rộng ích thư cục khắc bản của khắc gỗ bản . Đan giả hoàng gốm trong tại bài tựa trong nói: "Gia truyền thần khóa kim khẩu quyết , mệnh gọi là thuật tự tôn thị tẫn , tẫn bắt đầu tinh đại lục nhâm , càng ngại nó bác mà phất ước , sau đó chọn nó giản túy thần diệu của sau cùng , tập vì thế sách , truyền hành tại thế , xem đều ứng ." Sách trong ca quyết nhiều chỗ ghi lại tôn tẫn của thần toán diệu ngữ , như tại 《 địa hình pháp 》 bên trong có "Này là tôn tẫn địa hình pháp , bắt chước gặp dụng dụng tâm đoán ." Tại 《 kim phong hành khúc 》 bên trong có "Tổ sư lưu truyền huyền diệu quyết , bắt đem bắt giặc tại nắm ở bên trong, binh pháp chiến lược đều có thể dụng , thiên cơ tiết lộ có họa xâm ." Từ đó có thể thấy được cuốn sách này tuy không phải tôn tẫn bắt đầu lấy , phần ngoại lệ bên trong nội dung trung tâm vẫn có thể phản ánh tôn tẫn của dự đoán tư tưởng phương pháp thuật lược bỏ .
Đại lục nhâm bắt nguồn từ 《 hà đồ 》 cùng 《 lạc thư 》 . 《 hà đồ 》 chín số bố trí sắp đặt , thiên cả đời thủy , mà lục thành hắn. 《 lạc thư 》 theo như hậu thiên bát quái sắp xếp Khảm một càn sáu , nhâm án cung càn , số lượng khởi nguồn . Thủy, hỏa , mộc , kim , thổ , ngũ hành lấy thủy đứng đầu , mười thiên can ở bên trong, nhâm là dương thủy , quý là âm thủy , bỏ kỳ âm mà lấy dương , nguyên nhân hiệu nhâm . Lục thập; Giáp Tý bên trong có sáu cái nhâm; Nhâm Tý , nhâm dần , nhâm thìn , nhâm thân , nhâm tuất , nguyên do gọi là lục nhâm ."Đại lục nhâm" là từ 《 chu dịch 》 phái sinh ra loại thuật số , là chu dịch dự đoán hệ thống trọng yếu chi nhánh , cùng "Kỳ môn độn giáp ", "Thái ất thần số" đặt song song chích tam thức , thuộc về cao tầng thứ chiết cổ điển thuật số dự trắc học . Tương truyền viễn cổ thời thay mặt , hiên viên hoàng đế phạt tai xi vưu ngay cả thất bại , cửu thiên huyền nữ đem lục nhâm dự đoán thuật dạy tại gió về sau, hiệp trợ hoàng đế chiến bại xi vưu . Những cái này truyền thuyết đương nhiên không thể khảo thi , chỉ có thể nói minh đại lục nhâm dự đoán thuật có lấy lịch sử lâu đời . Thời kỳ chiến quốc đại quân sự gia tôn tẫn tụ tập tiền nhân chi đại thành , kết hợp chính mình của cuộc sống thực tiễn cùng nhiều đánh nữa Ví dụ , hoàn thiện cũng phát triển vậy đại lục nhâm dự đoán thuật , khiến cho thành là một môn khoa học . 《 đại lục nhâm kim khẩu quyết 》 tán truyền dân gian nhiều năm , hệ thống lộn xộn , sai lầm chỗ quá mức thêm , người bình thường không dễ đọc hiểu . Để cho tiện đọc giả học tập , chúng ta hà trạch thị bộ phận phân chuyên gia học giả đối cái sách tiến hành vậy khảo đính , chỉnh lý , quy đóng , nói phân giải , do bút giả dụng xuất hiện thay mặt bạch thoại văn một lần nữa biên soạn thành sách , đồng thời bổ sung lượng lớn của xuất hiện thay mặt dự đoán ví dụ , cắt đi vậy mang theo mê tín của chương tiết , khiến gồm có trong chờ trở lên văn hóa mức độ của đọc giả có thể đọc hiểu cái sách .
《 đại lục nhâm kim khẩu quyết 》 tại âm dương logich biện chứng du cùng ngũ hành sinh khắc chế hóa của vận dụng phương diện cũng đạt đến cao độ trước đó chưa từng có , đồ có phương pháp linh hoạt giản tiện , lượng tin tức lớn, dự đoán phạm vi rộng , chuẩn xác tỷ lệ cao của đặc biệt điểm, dân gian có "Học biết kỳ môn độn , người vừa tới không cần hỏi . Học sẽ kim khẩu quyết , người vừa tới không cần phải nói" danh xưng, biển nội ngoại học giả gọi là dự đoán tuyệt học . Nó vận dụng 《 chu dịch 》 của tư duy phương pháp cùng lý luận quan điểm , ngược lại sự vật phát triển biến hóa của tình trạng khái quát là thời gian cùng ấm lưỡng phương diện , lấy thời gian thay đổi của quy luật cùng không gian vị trí của chuyển đổi nêu lên sự vật của phát triển biến hóa , vận dụng Âm Dương Ngũ Hành sinh khắc chế hóa phỏng đoán sự vật là được mất thành bại . Số của nó lý khái niệm , suy luận pháp tắc là phù hợp khoa học tự nhiên cùng khoa học xã hội quy luật , là nước ta người dân lao động mấy ngàn năm nay tư tưởng văn hóa của kết tinh . Cùng đoán quẻ trình tự , sử dụng phương tiện , thuần thục giả có thể không dùng văn bản khởi thức , bấm tay suy tính là đủ. Sơ hào gọi là mà phân , tìm suy đoán từ này nào phương đến, hoặc đứng tại nào phương , hoặc ngồi tại nào phương , tức lấy nào phương vị của địa chi làm mà phân . Ví dụ như người nào đó từ phương hướng chính đông đến, chánh đông là mão , ngũ hành thuộc mộc , tức lấy Mão mộc là là mà phân , đây là biểu thị không gian của một hào . Hào hai vi nguyệt tướng, nhưng không thể đem tháng đó của nguyệt tương trực tiếp viết bên trên, mà là đem tháng đó của nguyệt tương gia tăng đến ngay lúc đó giờ bên trên, suy tính ra mới của nguyệt tương , đây là thời gian hào . Tam hào gọi là tinh tọa , là căn cứ dự đoán thời cùng ngày của nhật can suy tính ra tìm suy đoán giả lúc này tại vũ trụ trong đối ứng của sao kỵ , cũng chính là tìm ra tìm suy đoán giả lúc này tại trong vũ trụ không gian vị trí , đây cũng là không gian hào . Hào bốn để cho người nguyên , chính là suy tính ra mới nhật can , cũng là thời gian hào . Từ trở lên hào bốn dự đoán thức đó có thể thấy được , lưỡng hào là không gian duy , lưỡng hào là thời gian duy . Lenin nói qua: "Thế giới bên trên ngoài vận động vật chất của ngoại , liền không có khác đông tây . Mà vận động vật chất nếu không tại thời gian , không gian ở bên trong, liền không vận động khả năng ." Căn cứ triết học mác nguyên lý , thời gian và không gian là sự vật tồn tại cùng phát triển biến hóa một loại hình thức , cũng không năng lượng tưởng tượng thời gian rời đi , không gian sự vật biến hóa , cũng không năng lượng tưởng tượng sự vật của phát triển biến hóa có thể thời gian rời đi , không gian . Đối mỗi tìm suy đoán giả đến nói , phải dự đoán cái nào đó sự vật , trong đại não tự nhiên phải có ý hoặc vô ý mà suy xét lấy chuyện này , đại não là
Chi chi phối hợp hành động , đối thời gian nào người vừa tới dự đoán , gặp nhau thời đứng ở cái gì phương vị hoặc ngồi tại cái gì phương vị , tất nhiên sản sinh nhất định ảnh hưởng . Bởi vì , "Cái này một cái" cụ thể "Thời không , tất nhiên chứa đựng lấy người nào đó của bộ phận phân tin tức . Từ lý thuyết thông tin của quan điểm đoán , " bộ phận phân "Toàn bộ tức lấy chỉnh thể , thông qua đối cái này một bộ phân tin tức phân tích , xử lý , liền có thể suy ra người này phương diện khác của tin tức , cái này chính như thầy thuốc từ một giọt máu liền có thể xét nghiệm xuất người này tật bệnh như nhau , đây chính là 《 đại lục nhâm hâm khẩu quyết 》 của cơ bản nguyên lý và khoa học căn cứ .
《 đại lục nhâm kim khẩu quyết . 》 là một môn nghiên cứu tương lai dự suy đoán khoa học báo cáo , nó hướng mọi người toàn bộ phương vị mà bóc chỉ ra xã hội cuộc sống mỗi bên phương diện của tương lai phát triển tiền cảnh , nhắc nhở mọi người đối tương lai phát triển nhiều loại khả năng làm ra lựa chọn . Đương nhiên , vậy bao hàm lấy đối quá khứ và hiện tại tồn tại của một chút ít chưa được nhiều nhận thức sự vật làm ra hợp lý của dự đoán . 《 lữ thị xuân thu 》 trong nói: "Mọi thứ dự thì lập , không được dự thì phí ", "Hữu đạo chi sĩ quý gần hơn biết xa, lấy nay biết cổ , lấy thấy biết không gặp ." Chúng ta chính xử tại hướng thế kỷ hai mươi mốt vượt quá giới hạn của mới thời thay mặt , chỉ có khoa học mà dự đoán tương lai , mới có thể tốt hơn mà thích ứng tương lai , sáng tạo tương lai . Dù rằng tương lai gồm có bất xác định tính , nhưng sự vật của phát triển đều là có quy luật mà theo đấy, chúng ta phải căn cứ quy luật đến nhận thức tương lai , nắm chắc tương lai , tăng cường hành động tự học tính , cố gắng trước đó dự phòng hoặc vượt qua bất lợi nhân tố , bảo đảm sự nghiệp hướng hữu ích phương hướng phát triển .
Sự vật là phát triển biến hóa đấy, cho dù là khoa học của lý luận , vậy thường thường tồn tại tính hạn chế , bất luận một loại nào dự đoán thủ đoạn , cũng rất khó đạt tới trăm phần trăm của chuẩn xác . 《 đại lục nhâm kim khẩu quyết 》 cũng là như vậy , thành công thí dụ xem đại đa số , cũng khó tránh khỏi có một khác dự đoán không được chuẩn mà phương . Tạo thành dự đoán sai lầm của nguyên nhân là nhiều phương diện đấy, có dự đoán giả bản thân tố chất của vấn đề , cũng có dự đoán thiết kế suy luận phương diện của bạc nhược yếu kém khâu . Chúng ta tức không thể đem nó khoa học tính cùng giá trị sử dụng đoán chừng quá cao , cũng không năng lượng toàn bộ phủ định nó khoa học tính . Hiện nay khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển , nhân loại dùng cho dự đoán phương pháp không ngừng tăng nhiều, nhưng chúng ta tổ tiên sáng tạo cổ điển dự đoán thuật có lấy một mình sáng tạo của phương thức suy nghĩ , gồm có nó anh ấy máy móc tân tiến không cách nào thay thế tác dụng , chúng ta cái chăm chú nghiên cứu nó , có phê phán mà hấp thu nó hợp lý của nội hạch , bỏ nó cặn bã , cải tạo nó , phong phú nó , hoàn thiện nó , khiến cho đồng nó anh ấy dự đoán thủ đoạn như nhau là người loại của sinh tồn và hiện đại hoá phát triển sự nghiệp phục vụ .
Chương thứ hai đại lục nhâm kim khẩu quyết dự đoán thức bắt đầu pháp
Một , Âm Dương Ngũ Hành
Âm Dương Ngũ Hành học thuyết là nước ta nhân dân một mình sáng tạo đấy, là đông phương thần bí văn hóa của lý luận căn bản , nó đối với nước ta khoa học văn hóa của phát triển sản sinh qua tác dụng to lớn , đặc biệt là trong y học , khí công học , dịch học thuật số ảnh hưởng đặc biệt khác sâu , hành vi chu dịch dự đoán hệ thống một cái chi nhánh —— 《 đại lục nhâm kim khẩu quyết 》 cũng là lấy Âm Dương Ngũ Hành học thuyết vì đó lý luận nguồn gốc . Trung quốc cổ nhân đem thế giới vạn sự vạn sự một phân thành hai; một âm một dương . 《 chu dịch hệ từ 》 trong nói: "Đạo của nhất âm nhất dương . . . Bách tính thường dùng mà không biết ." 《 hoàng đế nội kinh » trong nói: "Âm dương giả , đạo của đất trời vậy. Vạn vật của kỷ cương , biến hóa cha mẹ , sinh sát gốc rể bắt đầu ." Từ tính chất bên trên nói , nam là dương , nữ nhân là âm , hình là dương , mẫu là âm , chính là dương , bị là âm , được là dương , mất là âm . . . Từ trên không gian nói , trời là dương , đất là âm , bên trên là dương , dưới là âm , trái là dương , phải là âm , ngoại là dương , nội là âm . . . Từ trên thời gian nói , bạch trời là dương , đêm là âm , quá khứ là dương , nay sau là âm , sinh là dương , chết là âm . . . Bất kỳ cái gì sự vật nội bộ cũng đều có tồn tại lấy âm dương hai loại thuộc tính , là đối lập mà lại thống một đấy, không có dương , âm liền không tồn tại , không có âm cũng là không có chỗ nói dương . Âm dương lại là vận động biến hóa đấy, là cùng nhau chuyển hóa đấy, là cùng nhau chuyển hóa . 《 chu dịch hệ từ 》 trong nói: "Nhật hướng về thì nguyệt đến, nguyệt hướng về thì mấy ngày gần đây , nhật nguyệt cùng suy ra mà minh sinh vậy lạnh hướng về thì nóng đến, nóng hướng về thì hàn lai , nóng lạnh cùng suy ra mà tuổi thành vậy ." Dương cực sinh âm , âm cực sinh dương . Một ngày ở bên trong , thiên đến giờ ngọ , là dương tối thịnh của lúc, tiếp theo âm sinh dương suy; thiên đến giờ tý , là âm tối thịnh của lúc, tiếp theo dương sinh âm suy . Một năm ở bên trong , lạnh nhất thời tiết đến của lúc, bước kế tiếp thì phải một ngày thiên trở nên ấm áp .
Mười thiên can cùng mười hai địa chi vậy phân âm dương , số lẻ là dương (+ ) , số chẵn là âm ( ---- ):
Giáp ất bính đinh mậu đã canh tân nhâm quý
+ ---- + ---- + ---- + ---- + ----
Tử sửu dần mão thần tị ngọ mùi thân dậu tuất hợi
+ ---- + ---- + ---- + ---- + ---- + ----
Trung quốc cổ nhân vẫn cho rằng , thế giới là do thủy hỏa mộc kim thổ năm loại cơ bản nhất vật chất tạo thành , vũ trụ ở giữa vạn sự vạn vật của phát triển biến hóa cũng là cái này năm loại vật chất không ngừng vận động cùng hỗ trợ lẫn nhau của kết quả . Ngũ hành ở giữa tồn tại lấy tướng sinh phong khắc của biện chứng quan hệ , thủy sinh mộc , mộc sinh hỏa , hỏa sinh thổ , thổ sinh kim , kim sinh thủy , thủy khắc hỏa , hỏa khắc kim , kim khắc mộc , mộc khắc thổ , thổ khắc thủy .
Tại dự đoán thực tiễn ở bên trong, ngũ hành của nội hàm là cực là phong phú , phải từ bất đồng phương diện đến nắm chắc nó , ngẫu nhiên ứng biến , vận dụng tự như . Ngũ hành cùng phương vị: đông phương là mộc , nam phương làm lửa, bắc phương là thủy , phương tây phương là kim , trung ương là thổ . Ngũ hành cùng nhan sắc: mộc thanh , hỏa đỏ , màu vàng đất , kim bạch , thủy hắc . Ngũ hành cùng trời thời: kim sét , mộc phong, thủy mưa , hỏa trời trong xanh , thổ vân . Ngũ hành cùng địa lý: kim đạo đường, Mộc Lâm dã , nước sông đạo, hỏa núi cao , thổ bình địa. Ngũ hành cùng bốn mùa: mộc là xuân , hỏa là hạ , kim là thu , thủy là đông , thường cuối kỳ của một tháng cuối cùng là thổ . Ngũ hành cùng tạng phủ: mộc là gan mật , hỏa làm tâm , tiểu tràng , kim là phế , đại tràng , thổ là tỳ , dạ dày , thủy là thận , bàng quang . Ngũ hành cùng số lượng: thủy một , hỏa nhị , mộc ba , kim bốn , thổ năm; khí hậu một năm bảy , người gây nên hoả hoạn hai bốn tám , kim mộc tam lục cửu . Hai loại thuyết pháp đều đúng , tại dự đoán trong căn cứ cụ thể tình hình linh hoạt vận dụng . Một loại tình hình dưới, sử dụng loại thứ hai thuyết pháp của nhiều hơn , vượng tướng thời áp dụng toàn cục , hưu tù thời dụng ở giữa số , tử tuyệt thời dụng con số nhỏ . Ngũ hành cùng người sự tình: kim chủ bất thuận , nói gấp gáp mà cương, mộc tính phồn hoa , bất nghĩa tốt xa xỉ , người gây nên hoả hoạn tặc mưu , trăm sự lụn bại , thổ tính đôn hậu , tòng cách thẳng phác , thuỷ tính phiêu lưu , uốn lượn theo sóng . Kim mộc người , không nhân nghĩa mà khẩu thiệt thêm phương diện; thủy hỏa người , có tật ách , thê bị thương tổn hại; kiến trúc người , phạm lấy hãm , cũng tốt ẩm thực; thủy mộc người , sống nhờ chủ nhà có gặp gỡ; kim thủy nhân tính thông minh , hỏa thổ người chủ phúc dày, thổ kim người che chở tử thanh cao , mộc hỏa người , tính chủ táo bạo .
Hai , thiên can địa chi
Thiên can địa chi là trung quốc lịch pháp trong kỷ niên , kỷ nguyệt , kỷ nhật , kỷ thời của biểu đạt hình thức , cũng là nước ta người cổ đại nghiên cứu tự nhiên cùng xã hội giới qua lại quan hệ toán học ký hiệu , đồng thời là dịch học dự đoán hệ thống đứng vững vậy số lý căn bản , tại hòa hợp mỗi bên ngành học ở giữa qua lại liên hệ phương diện , phát huy trọng yếu cầu cống tác dụng . Mười thiên can ở bên trong, giáp bính mậu canh nhâm là dương can , ất đinh kỷ tân quý là âm can . Thiên can cùng phương vị: giáp ất đông phương mộc , bính đinh nam phương hỏa , canh tân thuộc hướng tây kim , Nhâm Quý bắc phương thủy , mậu đông tây thổ , kỷ nam bắc thổ . Kỷ là âm thổ . Dũ tân cùng thuộc kim , canh là dương kim . Tân là âm kim . Nhâm Quý cùng thuộc thủy , nhâm là dương thủy , quý âm thủy . Thiên can tồn tại lấy năm tổ hoá hợp: giáp cùng kỷ hợp , hợp hóa là thổ; ất cùng canh hợp , hợp hóa là kim; bính cùng tân hợp , hợp hóa là thủy; đinh cùng nhâm hợp , hợp hóa là mộc; mậu cùng quý hợp , hợp hóa là hỏa . Thiên can cùng địa lý: giáp ất là cây rừng , cầu cống , bính đinh là cao lĩnh , mậu kỉ là phần mộ , đống đất , canh tân là đường đi , Nhâm Quý làm trưởng sông , khe suối . Thiên can cùng tạng phủ ; viêm gan , ất mật , bính tâm , bụng , đinh ngực , mậu dạ dày , kỷ tỳ , canh tân phế , Nhâm Quý thận . Tại dự đoán trong mười thiên can sinh khắc đều có chỗ chủ; giáp vui mừng hôn nhân quan lộc , sinh tinh phương vậy; ất tài bạch liền thân thư xuất , sinh tinh phương vậy; bính gia đình không yên văn tự tổn hại , khắc tinh phương vậy; đinh buồn sợ tai họa buồn tiếng khóc , khắc tinh phương vậy; mậu phần mộ kiện tụng tranh giành căng đốc , khắc tinh phương vậy; kỷ rượu và đồ nhắm điền viên hôn nhân thích , sinh tinh phương vậy; canh lục súc con đường tử vong hung , khắc tinh vậy; tân ngoại tang hung sự có sợ bóng sợ gió , được khắc vậy; nhâm thờ cúng không thể tai họa họa sinh , khắc tinh đem vậy; quý 4 chân trong nhà sợ trách , được khắc vậy .
Mười hai địa chi ở bên trong, tý dần thần ngọ thân tuất là lục dương chi , sửu mão tị mùi dậu hợi là lục âm chi . Địa chi cùng ngũ hành; tử hợi là thủy , tử là dương thủy , hợi là âm thủy; dần mão thuộc mộc , dần là dương mộc , mão là âm mộc; tị ngọ thuộc hỏa , ngọ là dương hỏa , tị là âm hỏa; thân dậu thuộc kim , thân là dương kim , dậu là âm kim; thìn tuất sửu mùi thuộc thổ , thìn tuất là dương thổ , sửu mùi là âm thổ . Địa chi cùng bốn mùa: dần mão là xuân , tị ngọ mùi là mùa hạ , thân dậu tuất là mùa thu , hợi tý sửu là mùa đông . Địa chi cùng tạng phủ; tử là bàng quang , sửu mùi là tỳ , dần là mật , mão là gan , thìn tuất là dạ dày , tị làm tâm , ngọ là tiểu tràng , thân là lớn ruột , dậu là phế , hợi là thận . Địa chi cùng thuộc tướng: tử —— chuột , sửu —— tuổi trâu , dần —— hổ , mão —— thỏ , thần —— rồng , tị —— tỵ , ngọ —— mã , mùi —— dương , thân —— khỉ , dậu —— gà , tuất —— chó , hợi —— heo . Địa chi cùng giờ: 2 3 giờ —— 1 thời là giờ tý , 1 thời —— 3 giờ là sửu lúc, 3 giờ ——5 thời là giờ dần , 5 thời ——7 thời là giờ mão , 7 thời —— 9 giờ là giờ thìn , 9 giờ —— 11 giờ là tị lúc, 11 giờ —— 1 3 giờ là giờ ngọ , 1 3 giờ —— 15 giờ là giờ mùi , 15 giờ —— 17 giờ là giờ thân , 17 giờ —— 1 9 giờ là giờ dậu , 1 9 giờ —— 21 giờ là giờ tuất , 21 giờ ——2 3 giờ là hợi lúc, từ 2 3 giờ bắt đầu là giờ tý , hành vi ngày thứ hai của bắt đầu giờ .
Mười hai địa chi phương vị: dần mão đông phương , tị ngọ nam phương , thân dậu phương tây phương , tử hợi bắc phương , thìn tuất đông tây phương , sửu mùi nam bắc phương .
Địa chi sáu toàn bộ: tý cùng sửu hợp , dần cùng hợi hợp , mão cùng giờ tuất , thần cùng dậu hợp , tị cùng thân hợp , ngọ cùng mùi hợp . Địa chi lục xung: Tý Ngọ tương xung , sửu mùi tương xung , dần thân tương xung , mão dậu tương xung , thìn tuất tương xung , tị hợi tương xung . Địa chi tam hợp; thân tý thìn hợp thủy cục , chủ hành dời , đánh trận , Kỵ thìn tuất thổ là xấu cục; hợi mão mùi hợp cục , chủ giao dịch , hôn nhân , và biết, Kỵ thân dậu kim là xấu cục; dần ngọ tuất hợp hỏa cục , chủ văn thư , tài bạch niềm vui , Kỵ hợi tý thủy là xấu cục; tị dậu sửu hợp kim cục , chủ âm dương dâm lạm , khinh bạc , Kỵ tị ngọ hỏa là xấu cục .
Tại dự đoán ở bên trong, mười hai địa chi sinh khắc đều có chỗ chủ: tử tài bạch vận dụng thời được tị không khắc , sửu âm tài điền sản khi có không khắc , dần quan lại văn thư câu trần không khắc , mão xuất nhập ẩm thực văn thư hao tổn không khắc , giờ thìn có tiểu nhân tranh tụng liên tiếp khắc , tị phụ nữ nghênh tiếp bởi vì chuyện xưa hợp , ngọ huyết quang hoảng sợ thời thời thấy khắc , mùi phụ nữ rượu và đồ nhắm luận tình ý hợp , thân người thân bạn bè ở xa tới con đường tù khắc , dậu xuất nhập tương ngộ ăn được rượu sinh , tuất tiểu nhân hoảng sợ thời thời xuất khắc , hợi trong nhà bệnh nhân thân mùi sản khắc .
Ba , mười hai nguyệt tương
Ánh trăng quấn lấy địa cầu xoay quanh , mỗi tháng đi một vòng , do vu địa cầu là quấn lấy thái dương vận hành , nguyên do ánh trăng mỗi tháng tại trong vũ trụ tương đối vị trí là bất đồng vậy , mười hai địa chi phân phối hợp đến mười hai tháng , vừa vặn mỗi tháng xem một cái địa chi , cổ nhân quen thuộc bên trên gọi là địa nguyệt tướng, giản gọi là nguyệt tương .
Hợi là đăng minh tháng một tướng, tuất là sông khôi tháng hai tướng,
Dậu là thuận theo khôi tháng ba tướng, thân là truyền tống tháng tư tướng.
Mùi là tiểu cát tháng năm tướng, ngọ là thắng quang tháng sáu tướng.
Tị là thái ất tháng bảy tướng, thần là trời cương tháng tám tướng.
Mão là thái xung tháng chín tướng, dần là công tào tháng mười tướng.
Sửu là đại cát tháng mười một tướng, tử vì thần sau mười hai nguyệt tương .
Đăng minh ( hợi ): chủ điền trạch , văn thư , tranh tụng , triệu tập sự tình .
Sông khôi ( tuất ): chủ phần mộ , hài cốt , tăng nhân , mẹ goá con côi vân vân.
Từ khôi ( dậu ): bà chủ người trâm xuyến , đồ uống rượu , việc ngầm sự tình .
Truyền tống ( thân ): chủ hành dời , con đường , tin tức , là người quan quý .
Tiểu cát ( mùi ): bà chủ người hôn nhân thích đẹp, tiệc rượu sẽ vân vân.
Thắng quang ( ngọ ): chủ văn thư , tài bạch , tin tức , xe ngựa vân vân.
Thái ất ( tị ): chủ mơ tưởng , hầm lò táo , xin tác , là phụ nhân chủ khinh bạc .
Thiên Cương ( thần ): đẩu tụng , kiện cáo , văn thư , y dược vân vân.
Thái xung ( mão ): chủ đạo tặc , môn hộ , xe thuyền , lại chủ phân gia .
Công tào ( dần ): chủ quan lại , lão nhân , văn tự , cây rừng vân vân.
Đại cát ( sửu ): chủ cầu cống , con đường , điền trạch , nguyền rủa vân vân.
Thần sau ( tử ): chủ hôn nhân , việc ngầm , gian trá không được minh sự tình .
Bốn , mười hai chòm sao
《 đại lục nhâm kim khẩu quyết 》 phải dùng đến trong vũ trụ 12 cái tinh tọa , làm là không gian vị trí của tiêu chí , cổ nhân gọi là quý thần , tôn quý dời tâm ý , danh hiệu cùng thiên văn học bên trong xưng hô bất đồng , chỉ là đại biểu mỗi nhất tinh kỵ của ký hiệu mà thôi, đồng thời không có tơ tằm chút nào phong kiến mê tín của sắc thái .
Quý nhân tinh sửu ( âm thổ ) , đằng xà tinh tị ( âm hỏa )
Chu tước tinh ngọ ( dương hỏa ) , lục hợp tinh mão ( âm mộc )
Câu trần tinh thần (sao) ( dương thổ ) , thanh long tinh dần ( dương mộc )
Thiên không tinh tuất ( dương thổ ) , Bạch Hổ tinh thân ( dương kim )
Thái thường tinh mùi ( âm thổ ) , huyền vũ chấm nhỏ ( dương thủy )
Thái âm tinh dậu ( âm kim ) , thiên sau tinh hợi ( âm thủy )
Dự đoán thời là để sử dụng phương tiện , mười hai chòm sao giản gọi là: quý , nhảy , Chu , sáu , phác thảo , thanh , không , bạch , thường , huyền , âm , sau . Vận dụng thời phải nghiêm khắc theo như căn cứ thứ tự này , tại bàn tay bên trên nghịch thuận số tra .
Quý nhân ( sửu ): chủ nhân quân , đại thần , văn thư , ấn tín vân vân.
Đằng xà ( tị ): chủ tai họa quái , buồn sợ , thêm chỉ phụ nữ .
Chu tước ( ngọ ): phần kết chương , ấn tín , khẩu thiệt , hoả hoạn vân vân.
Lục hợp ( mão ): chủ hôn nhân , tài vật , mua bán , giao dịch vân vân.
Câu trần ( thần ): chủ điền trạch , ấn tín , cấu kết không lừa dối vân vân.
Thanh long ( dần ): chủ quan chức , tài bạch , văn thư , vui mừng sự tình .
Thiên không ( tuất ): ông chủ nhỏ người , nô bộc , tăng đạo , phần mộ sự tình .
Bạch hổ ( thân ): là đường đi , hung tang , hoảng sợ , huyết quang , đao kiếm vân vân.
Thái thường ( mùi ): chủ hôn nhân , rượu và đồ nhắm , mua bán , quần áo , phá tài vân vân.
Huyền vũ ( tử ): chủ đạo tặc , di thất , mắt lác , sách báo , kỹ nghệ vân vân.
Thái âm ( dậu ): chủ việc ngầm che che giấu , ám muội không được minh sự tình vân vân.
Thiên sau ( hợi ): chủ việc ngầm , thích đẹp, phụ nữ sự tình vân vân.
Bốn , can chi kỷ thời pháp
Tại dự đoán lúc, đầu tiên phải rõ ràng dự đoán thời gian , tức năm nào đó , tháng nào , ngày nào , mỗi lúc, mà trung quốc truyền thống của kỷ thời phương pháp là áp dụng can chi kỷ thời pháp , Ví dụ như năm 1994 ngày mùng 1 tháng 3 buổi sáng 1 0 thời dự đoán , liền sáng tác giáp tuất năm , tháng bính dần , bính tuất nhật , quý tị lúc, đây là xin âm dương cùng đoán khóa của trọng yếu căn cứ của một , một khi nhớ lầm vậy một loại trong đó , dự đoán chuẩn xác tỉ lệ liền sẽ giảm mạnh , thậm chí không cách nào đạt được kết luận chính xác . Can chi kỷ thời pháp tại nước ta là bắt nguồn xa, dòng chảy dài đấy, sớm tại nhà Ân thời thay mặt liền đã phổ biến sử dụng can chi kỷ lúc. Tại giáp cốt văn của bói toán từ ở bên trong, tại dịch kinh của từ cùng hào từ ở bên trong, can chi đã nhìn mãi quen mắt . 《 nhĩ nhã . Giải thích thiên 》 nói: "Tuổi dương giả , Giáp Ất Bính Đinh mậu kỷ canh tân Nhâm Quý , mười can là vậy . Tuổi âm giả , căn nguyên thần tị ngọ vị thân dậu tuất hợi , thập nhị chi là vậy ." Hán thái sơ nguyên phong thất năm , cũng chính là trước công nguyên 1 0 4 năm , cái thứ nhất Giáp Tý năm chính thức bắt đầu , trải qua qua mấy ngàn năm mà mùi suy , âm lịch vẫn tiếp tục sử dụng . Chu dịch của mỗi bên cửa thuật số của chi nhánh , cũng là dụng can chi kỷ niên đến suy tính đấy, thực tiễn kiểm chứng minh chuẩn xác tỉ lệ là hết sức kinh người đấy, người ngoại quốc hiệu trung quốc của can chi kỷ niên pháp là trung quốc của thứ năm đại phát minh
Can năm chi thường sáu mươi năm một vòng kỳ , suy tính can năm chi , theo như tiếp theo tự thuận suy là đủ. Vượt qua sáu mươi năm , thì lấy còn lại số . Nhanh tra can năm pháp là: giáp 4 , ất 5 , bính 6 , đinh 7 , mậu 8 , kỷ 9 , canh 0 , tân 1 , nhâm 2 , quý 3 . Ví dụ như năm 1994 , số đuôi là 4 , thiên can tức là giáp , năm 1995 số đuôi là 5 , can năm tức là ất , suy luận tương tự . Liên quan tới nguyệt can chi của suy tính , đầu tiên phải xem can năm chi của thiên can làm sao , chỉ có như vậy mới có thể đẩy ra nguyệt can chi của thiên can , tại minh sớm của 《 châm chích tụ anh 》 bên trong có một cái khẩu quyết:
Giáp kỷ của năm bính làm thủ , ất canh của tuổi mậu là đầu , bính tân của tuổi canh dần bên trên, đinh nhâm nhâm dần thuận hành lưu , nếu nói mậu quý nào vừa khởi , giáp dần của bên trên đi tìm kiếm .
Nguyệt can chi của địa chi là mỗi năm như thế , cố định không đổi , chỉ cần biết rằng vậy tháng giêng của thiên can cách mạng , một năm mười hai tháng của can chi cũng là thuận lợi mà bài xuất tới . Ví dụ như năm 1994 là giáp tuất năm , "Giáp đã của năm bính làm thủ ", như vậy tháng giêng của thiên can tức là bính , tháng giêng xây dần , tháng này của can chi cũng chính là bính dần , tháng hai chính là đinh mão , tháng ba là liền mậu thìn , lần lượt suy luận tương tự . Can chi kỷ nhật bởi vì kéo duyên tiếp nối thời gian dài , thuận suy tính toán tại ứng dụng phương diện đồ có một chút của khó khăn , một loại tính toán nhật can chi phải đầu tiên định tết nguyên đán can chi , lại xem năm phân nhuận bình , trục nguyệt từng ngày tăng theo cấp số cộng , mới có thể suy tính rõ ràng , bình thường ứng dụng thời tra một cái lịch thư là đủ.
Thời can chi của suy tính là căn cứ nhật thiên can mà đến , địa chi là mỗi thời không đổi , thời làm suy tính khẩu quyết là:
Giáp kỷ vẫn sinh Giáp, Ất canh bính làm sơ , bính tân sinh mậu tý ,
Đinh nhâm canh tý ở , mậu quý là Nhâm Tý , thời nguyên tòng tử suy .
Nó suy tính phương pháp là, nửa đêm giờ tý , tại giáp nhật , kỷ nhật bắt đầu từ tự Giáp Tý , ất nhật , ngày canh bắt đầu từ tự bính tý , bính nhật , tân nhật bắt đầu từ tự mậu tý , đinh nhật , nhâm nhật bắt đầu từ tự canh tý , mậu nhật , quý nhật bắt đầu từ tự Nhâm Tý . Trước mắt , công khai xuất bản của lịch thư rất nhiều, mà mà lại càng ngày càng cụ thể , từ trong có thể rất phương tiện mà tra ra năm , nguyệt , nhật của can chi , chỉ suy tính thời can chi là được rồi .
Năm , khởi thức trình tự
Dự đoán thời đầu tiên phải đứng dậy dự đoán thức . Lục hào dự đoán pháp kêu lên quẻ , lục nhâm dự đoán pháp kêu lên khóa . Cái gọi là đứng dậy dự đoán thức , chính là đem tìm suy đoán người vị trí của không gian , thời gian nhân tố nhập vào một cái cố định hình thức , liệt ra bốn cái hào vị . Mới học giả ứng văn bản viết ra dự đoán thức , như vậy dễ dàng cho phân tích mỗi bên hào vị quan hệ trong đó . Thuần thục nắm giữ dự đoán kỹ khéo léo về sau, một loại không dùng viết , bấm tay tính toán , đem bốn cái hào vị ghi chép ở trong đầu , thêm chút suy tư , liền có thể suy đoán xuất kết quả .
Dự đoán thức cùng bốn cái hào vị: mà phân , nguyệt tương , tinh tọa , nhân nguyên . Sơ hào là mà phân , tại khóa thức phía dưới cùng nhất , hướng về bên trên sắp xếp hào hai vi nguyệt tướng, tam hào là tinh tọa , hào thượng là người nguyên . Cái gọi là mà phân , lại gọi là mà phương , giản hiệu phương , là tìm suy đoán người tới phương hướng , lập hoặc nơi tọa phương vị , tại dự đoán trong đại biểu tử tôn , điền trạch , xe ngựa , lục súc vân vân. Cái gọi là nguyệt tương , vậy gọi là Thê tài hào , là tìm suy đoán chỗ nhân nguyệt phân cùng lúc này giờ của hợp lại kỵ đánh dấu , giản hiệu tướng, tại dự đoán trong đại biểu bản thân , thê thiếp , tiền tài , thân thích vân vân. Cái gọi là tinh tọa , là tìm suy đoán giả vị trí của không gian vũ trụ vị trí , cổ hiệu quý thần , tại hào bốn trong ở vào tôn quý nhất Dương thị vị trí , giản xưng thần , chúng ta hôm nay giản gọi là tinh , tại dự đoán trong vì hào Quan , đại biểu chủ nhân , quan lộc , đại thần , phụ thân vân vân. Cái gọi là nhân nguyên , là tìm suy đoán giả xứ sở của thiên can , giản hiệu can , tại dự đoán trong đại biểu khách phương , thời tiết , tổ phụ , nguyên thủ vân vân.
Bốn vị sở thuộc
Nhân nguyên ( can ): quân tổ nguyên thủ thời tiết khách ngoại
Tinh tọa ( tinh ): quan lộc đại thần phụ thân chủ
Nguyệt tương ( đem ): bản thân thê thiếp thân thích nội
Mà phân ( chủ ): tử tôn điền trạch lục súc xe ngựa
(1) sản mà phân . Đem tìm suy đoán người đến phương vị hoặc lập , đang tọa tại phương vị viết tại phía dưới cùng nhất . Ví dụ như , tìm suy đoán người từ hướng chánh nam đến, chánh nam phương là ngọ , ngũ hành thuộc hỏa , mà phân thì là ngọ hỏa . Mà phân , thực chất bên trên chính là tìm suy đoán giả lúc này ở địa cầu bên trên của không gian vị trí . Nói như vậy , từ mà phân bên trên cũng có thể suy ra tìm suy đoán giả của ý đồ đến , nếu như nói từ dần phương , tị phương , thân phương , hợi phương đến, chủ yếu là đến dự đoán di thất , trốn đi một loại sự tình . Nếu như từ tử phương , ngọ phương , mão phương , dậu phương đến, chủ yếu đến dự đoán mua bán , giao dịch . Nếu như từ thần phương , mùi phương , tuất hoặc sửu phương đến, chủ yếu đến suy đoán hôn nhân , hoặc giả tiền đồ , tin tức tương tự .
( 2 ) bắt đầu nguyệt tương . Bốn vị bên trong nguyệt tương cũng không trực tiếp dụng tháng đó của nguyệt tương , mà là tháng đó của nguyệt tương cùng ngay lúc đó giờ giao nhau sau đạt được thời gian kỵ đánh dấu . Khẩu quyết: "Nhập thức chi pháp thần kì thông huyền , nguyệt tương gia tăng thời phương thượng truyền ." Thời chỉ giờ , truyền , chuyển vậy .
Nguyệt tương + giờ chuyển mà phân
( theo chiều kim đồng hồ )
Đem tháng đó của nguyệt tương địa chi thay mặt số phóng tới ngay lúc đó giờ bên trên, sau đó mà bàn tay bên trên kiểm toán thuận chiều , tra được mà phân chỗ của địa chi là dừng lại , cái này địa chi chính là hào hai của nguyệt tương . Ví dụ như , tháng hai tuất tướng, bính dần nhật , giờ ngọ , người nào đó từ thân phương hướng đến dự đoán , liền đem nguyệt tương tuất gia tăng đến ngọ bên trên, thuận số , ngọ bên trên là tuất , mùi bên trên tức là hợi , thân bên trên liền là tử , đến đây là dừng lại , bởi vì thân là mà phân , "Phương thượng truyền" chính là chuyển tới phương bên trên dừng lại ý nghĩa , Tý thủy tức là hào hai của nguyệt tương . Lại như: tháng mười một ất sửu nhật giờ ngọ , người nào đó từ mão phương hướng bất trắc sự tình , tháng mười một là tháng Sửu tướng, đem trái tay ngón tay cái bóp đến ngón giữa nhọn ngọ bên trên, ngọ bên trên là sửu , từ ngọ bên trên theo chiều kim đồng hồ số tra , mùi bên trên là dần tướng, thân bên trên là mão , dậu bên trên là thần tướng, tuất bên trên là tị tướng, hợi bên trên là ngọ tướng, tử bên trên là chưa đem , sửu bên trên là thân tướng, dần bên trên là dậu tướng, mão bên trên là tuất tướng, đến đây là dừng lại , bởi vì mà phân là mão , chuyển tới phương bên trên tức dừng lại , như vậy hào hai của nguyệt tương tức là Tuất thổ , cái này một hào vị là một cái thời gian nhân tố , nhưng cũng không là làm nguyệt của nguyệt phân số , lại không phải lúc này thời thần sổ , mà là hai cái của hợp lại số .
( 3) lập tinh tọa . Ca quyết: "Giáp mậu canh tuổi trâu ( nhật thuận hành ) dương ( đêm nghịch hành ) , ất kỷ chuột ( nhật thuận hành ) , khỉ ( đêm nghịch hành ) hương , bính đinh heo ( nhật thuận hành ) gà ( đêm nghịch hành ) vị , Nhâm Quý tỵ ( nhật nghịch hành ) thỏ ( đêm thuận hành ) giấu , sáu tân gặp ( nhật nghịch hành ) hổ ( đêm thuận hành ) , này là quý nhân hương ." Là ý nói , tại giáp nhật , mậu nhật hoặc ngày canh dự đoán , tại chỉ bên trên tìm kiếm đối ứng của sao kỵ lúc, ban ngày từ tuổi trâu ( sửu ) kiểm toán thuận chiều , ban đêm từ dương ( mùi ) kiểm tra ngược , tra được mà phân liền là tinh tọa . Tại ất nhật hoặc đã nhật vị tinh tọa lúc, ban ngày từ chuột ( tử ) kiểm toán thuận chiều , ban đêm từ khỉ ( thân ) ngược lại tra . Tại bính nhật hoặc đinh nhật tra tinh tọa lúc, ban ngày từ heo ( hợi ) kiểm toán thuận chiều , ban đêm từ gà ( dậu ) kiểm tra ngược , tại nhâm nhật hoặc quý nhật dự đoán lúc, tìm kiếm tinh tọa ban ngày từ tỵ ( tị ) ngược lại tra , ban đêm từ thỏ ( mão ) kiểm toán thuận chiều . Phàm tân nhật lập tinh tọa , ban ngày từ mã ( ngọ ) đảo tra , ban đêm từ hổ ( dần ) kiểm toán thuận chiều . Ban ngày cùng ban đêm đường ranh giới là như vậy, tinh thần (sao) biến mất là trắng thiên, tinh thần (sao) xuất hiện là ban đêm . Cho ví dụ nói , người nào đó ất sửu nhật giờ ngọ từ mão phương đến suy đoán sự tình , giờ ngọ là trắng thiên, ất nhật ban ngày từ chuột kiểm toán thuận chiều , đem ngón tay cái bóp đến tử bên trên, tử bên trên số quý nhân , sửu bên trên số đằng xà , dần bên trên số chu tước , mão bên trên số lục hợp , đến đây là dừng lại , bởi vì vì người nọ từ mão phương đến, mão là mà phân , lục hợp của ngũ hành là mộc , nguyên do tinh tọa liền là Mão mộc . 《 đại lục nhâm kim khẩu quyết 》 dự đoán thức bên trong tinh tọa , thực chất bên trên cũng chính là tìm suy đoán giả lúc này tại trong vũ trụ không gian vị trí , nguyên do cái này một hào cũng là không gian nhân tố .
( 4 ) lập nhân nguyên . Ca quyết: "Giáp kỷ vẫn sinh Giáp, Ất canh bính làm sơ , bính tân sinh mậu tý , đinh nhâm canh tý thuộc , mậu quý là Nhâm Tý , thời nguyên tòng tử suy ." Đây là nhật bên trên bắt đầu thời phương pháp , giáp kỷ vẫn sinh giáp , nói là giáp nhật , kỷ thời gian thời của thiên can là giáp . Ất canh bính làm sơ , nói là ất nhật , ngày canh giờ tý của thiên can là bính , còn lại giống đây. Cái gọi là nhân nguyên , chính là thiên can , cụ thể nói chính là thời can . Ví dụ như , ất sửu nhật mão phương người vừa tới suy đoán sự tình , có thể như vậy lập nhân nguyên: "Ất canh bính làm sơ , ất thời gian thời của thiên can là bính , đem trái tay ngón tay cái bóp đến kỳ tử một , tại tử bên trên số bính , sửu bên trên số đinh , dần bên trên số mậu , mão bên trên bản thân số , đến đây là dừng lại , bởi vì mão là mà phân , như vậy nhân nguyên là bản thân thổ . Hiển nhiên , nhân nguyên cũng là một cái thời gian nhân tố .
Bốn cái hào vị của bắt đầu pháp giới thiệu xong rồi, lại nâng một cái cụ thể ví dụ , thuyết minh xin âm dương của phương pháp cụ thể . Năm 1994 ngày 13 tháng 3 buổi chiều 2 thời người nào đó đến suy đoán , người này tọa tại ngọ vị . Từ lịch vạn niên bên trên tra ra lúc này thiên can địa chi: giáp tuất năm , đinh mão nguyệt , mậu tuất nhật , giờ mùi , ngọ vị . Mà phân là ngọ , tái khởi nguyệt tương , đinh mão nguyệt là tháng hai tướng, nguyệt tương gia tăng lúc, tháng hai đem tuất phóng tới mùi bên trên, mùi bên trên là tháng hai đem tuất , thân bên trên là tháng giêng đem hợi , dậu bên trên là mười hai nguyệt tương tử , . . . Ngọ bên trên là tháng ba dậu tướng, như vậy dậu kim chính là chỗ này một thức của nguyệt tương . Tái khởi tinh tọa , mậu tuất nhật , giáp mậu canh tuổi trâu dương , sửu bên trên bắt đầu quý nhân . Dần bên trên là đằng xà , mão bên trên chu tước , thần bên trên lục hợp , tị cắn câu sắp đặt , ngọ bên trên là thanh long , thanh long tức là một thức này của sao kỵ , ngũ hành bên trên là Dần mộc . Cuối cùng Naoto nguyên , mậu tuất nhật , mậu quý là Nhâm Tý , tử bên trên số nhâm , sửu bên trên số quý , dần bên trên số giáp , mão bên trên số ất , thần bên trên số bính , tị bên trên số đinh , ngọ bên trên số mậu , mậu thổ thì là một thức này của người nguyên . Xếp dựng thẳng thức như sau:
Hào dương dụng "+" số biểu thị ,
 
Âm hào dụng" ----" số biểu thị ,
Hào Dụng dụng "——" biểu thị .
Năm ) xác định hào Dụng . Hào Dụng là dự đoán trung tâm , không được đầu tiên xác định hào Dụng , liền sẽ lông mày râu ria ôm đồm , tại quan hệ phức tạp trong nghĩ không ra đầu mối . Chỉ có minh xác hào Dụng về sau, mới có thể phân rõ chủ thứ , trọng điểm nổi trội , đề cao thật lớn dự đoán tốc độ cùng độ chuẩn xác . Xác định hào Dụng có năm loại tình hình: tam âm một dương , lấy dương là dụng , thủ tượng thiếu dương , sự tình tại nam tử; tam dương một âm , lấy âm là dụng , thủ tượng thiếu âm , sự tình tại nữ tử; hai âm hai dương , lấy đem là dụng , theo đem âm dương phân biệt của; thuần âm phản dương , lấy dương là dụng , sự tình tại nam tử; thuần dương ngược lại âm , lấy tinh là dụng , sự tình tại nữ tử , đồ trên hạ thể bài học thức tới nói , thuộc tam dương một âm , dân âm hào dậu kim là dụng hào , tại dậu kim phía dưới hoạch một ngang làm làm tiêu chí .
Bốn , tinh can cùng đem làm lên pháp
Bốn vị ở bên trong , nhân nguyên là trời can , tinh tọa cùng nguyệt tương là địa chi , một loại không được xương thiên can , nhưng mà cao tầng thứ của dự đoán giả thường thường là tinh tọa cùng nguyệt tương phối hợp thượng thiên can , viết tại địa chi của bên trái . Gia tăng tinh can cùng đem can sau đó , tinh can cùng đem can đọa chi thần cùng nhau sinh khắc , khiến bốn vị quan hệ trong đó càng là rắc rối phức tạp , suy đoán vậy tiến một bước cẩn thận , cụ thể . Tinh can cùng đem làm bắt đầu pháp đồng nhân nguyên của bắt đầu pháp như nhau , một loại có ở bắt đầu nhân nguyên lúc, một đồng thời tướng tinh tướng tài làm lên xuất hiện . Ví dụ như: tinh là thần , đem là mão , phương là ngọ giáp mặt trời mọc khóa , như vậy theo như căn cứ giáp kỷ vẫn sinh giáp của điền khẩu quyết , giờ tý là Giáp Tý , xấu như vậy thời là ất sửu, dần thời là bính dần , nguyệt tương mão của can tức vì , nguyệt tương liền sáng tác đinh mão , tinh tọa thần của thiên cứ duy trì như vậy là được mậu , tinh tọa liền sáng tác mậu thìn , bởi vì mà phân là ngọ , nhân nguyên chính là canh kim .
Khóa Ví dụ: 49575 năm 752 494 tháng 9 5 ngày 3 5 0 5 0 lúc, tháng chín giao ( mão ) .
Giáp tuất năm , giáp tuất nguyệt , ất mùi nhật , đinh hợi lúc, mão vị .
Một loại dự đoán thức: hoàn chỉnh dự đoán thức:
 
Người đến là khiến dự đoán hôn nhân đấy, từ một loại dự đoán thức trong đó có thể thấy được Tinh tướng tương khắc , phu thê không được đến già đầu bạc . Nhưng gia tăng tinh can , đem can về sau, thành là một cái càng là hoàn chỉnh dự đoán thức , tinh can cùng đem can kết hợp lại , thuyết minh hai người tuy nhiên quan hệ không tốt, có khẩu thiệt chi tranh , nhưng có cảm tình căn bản , không được sẽ đạt tới ly hôn của tình trạng , dự đoán liền lại tiến một bước , càng là chuẩn xác .
Chương thứ hai đại lục nhâm kim khẩu quyết đoán phân giải phương pháp
Căn cứ đã biết thời không tình trạng , đem dự đoán thức đứng dậy sau đó , thì phải theo như căn cứ ngũ hành sinh khắc của nguyên lý tiến hành đoán phân giải , học sẽ đại lục nhâm kim khẩu quyết đoán phân giải phương pháp là quyển sách của trọng điểm , đem phân nếu can chương tiết tiến hành nhiều tầng thứ , thêm phương vị giảng phân giải , chương này trước nói cơ bản nhất đoán phân giải phương pháp .
Một , năm hào động tụng
(1) thê động , can khắc phương làm vợ động . Dự đoán hôn nhân lúc, can là chồng , phương vì thê tử , khẩu quyết: thê động tại thê thiếp ( suy đoán sự tình trọng điểm tại thê thiếp ) quan tài phòng tổn chiết ( phương là tài sản , khắc phương cầu tài bất lợi , mà có tổn chiết ) suy đoán người người ở nhà ( phàm bên trên khắc dưới, tìm người thì tại nhà ) phỏng người người không vui ( bên trên cách khắc dưới, hành tất có ngăn trở , nguyên nhân không vui ) bên ngoài tới lấy tác ( ngoại khắc bên trong, tất có người đến lấy tác hoặc can thiệp tại ngã ) ti dưới có khẩu thiệt ( ti dưới được khắc , cần phòng khẩu thiệt ngoại lai ) luận vật thêm lật chính ( xạ phúc , bên trên khắc dưới, luận vật lấy lật là chính ) một bên hoặc có thiếu ( dưới được khắc , vật khí một bàng
Có thiếu hoặc không đủ )
( 2 ) quan động: tinh khắc can làm quan động , tinh tọa vì hào Quan , hào Quan phát động , nguyên do gọi là quan động . Quan động lợi nhuận cầu quan ( quan lộc hào động , quan chức đại lợi , nếu gặp Dịch Mã , tất nhiên thiên quan chuyển chức ) tương ngộ lộc vị thiên ( gọi là gặp hai mã , xem quan có thiên trạc hiện ra ) người thường công phủ thiên ( hào Quan khắc can , lệ cũ người có công phủ trong sự tình ) có vị nhìn tài ( có vị không thích hợp cầu tài , tài động Thương Quan , trở lại khắc nguyên nhân vậy ) khép đến quan trong vật ( quan động mà gặp hợp , quan trong tài vật có thể được ) đừng từ ngoại chỗ can ( nhân nguyên được khắc , sự tình tại chính mình , không thích hợp ngoại tìm ) đắc tài phòng ám tổn ( ngã khắc ngoại , tài cần phòng ám tổn ) hỏi bệnh tại yết hầu ( bên trên được khắc , bệnh tại yết hầu )
( 3) tặc động: tinh khắc đem làm tặc động , đem là Thê tài , Thê tài được khắc chủ có sai lầm , nguyên do gọi là tặc động . Tặc động nội tặc sinh ( nội tài được khắc , chủ âm mưu tặc sinh , mà trộm tài vật ) cấu kết lừa dối không được minh ( ngoại phác thảo bên trong ngay cả , không lừa dối không được minh ) tổn tài ti nhỏ bệnh ( thê vị tổn thương , ti nhỏ tai họa họa ) mưu vọng nhất định không làm nổi ( Tinh tướng tương khắc , nội của không biết , mưu vọng không làm nổi ) đỡ phác thảo gian tư ý ( Thê tài được khắc , tất có gian tư nhân đỡ phác thảo sự tình ) trộm nhương uyển chuyển danh ( Thê tài được khắc , hoặc sinh dâm đãng uyển chuyển trộm nhương , nhất định có tổn thất ) phong ấn hào cuối cùng ám muội ( nội hào được khắc , người bị hại ám vị không được minh ) bệnh sợ diệc phi nhẹ ( nội không được hiệp sau đó , âm nhỏ tai nạn bệnh tật , cũng chủ không nhẹ )
( 4 ) tài động: đem khắc tinh là tài động , nguyệt tương là Thê tài Thê tài phát động công , nguyên do là tài động . Tài động lợi nhuận cầu tài ( gió khắc ngoại , gọi là của tài động , cầu tài tất được ) xem quan định không được hài hước ( hào Quan được khắc , cầu quan có sai lầm , định chủ bất thuận ) trong nhà người xuất ngoại ( nội khắc ngoại , chủ nhân xuất ngoại ) thê thiếp đồng thời thân tai họa ( bệnh không phải thê thiếp , cũng tự thân có tai họa ) tật bệnh buồn khó thuyên ( tinh được khắc , bệnh trong lòng ngực , không có thuốc chữa , nguyên nhân chủ khó tốt ) doanh tìm thích từ trước đến nay ( nội khắc ngoại , doanh tìm có tin mừng ) tài vật chủ có hại ( tinh được khắc , vật của nó tất có tổn hại ) chức vị sợ thêm ngoan ( hào Quan được khắc , nguyên nhân chủ giảm mất bất lợi )
(5) quái động: phương khắc can là quái động , mà phân khắc nhân nguyên , thường có tai họa quái xuất hiện , nguyên do kêu lạ động . Quái động buồn tai họa quái ( xem chủ tai họa quái cùng người ) quan hanh người xuất ngoại ( dưới khắc bên trên, chủ hoạn lộ thuận lợi , người muốn xuất ngoại ) tranh tụng vùng kẻ khác ( cách vị khắc ngoại , nhất định chủ tụng ngay cả kẻ khác ) bất thường nhân gián ngoại ( dưới phạm bên trên, ti vượt tôn quý , cho nên viết bất thường ) khẩu thiệt cùng huyên tranh giành ( nhân nguyên được khắc , sự tình từ ngoại lên, nhất định bởi vì khẩu thiệt suy cho cùng tranh giành ) thù oán đều là tổn hại ( bởi vì thù oán mà tổn hại ) thuyên bệnh vật ngửa hợp ( phương khắc can , bệnh đang nhìn , trở lên cho nên viết ngửa hợp ) gia đình mùi an Thái ( trạch bỏ không yên , nhân khẩu bất an ) bổ sung: ba động . Dưới đây ba loại tình hình , bởi vì không được được khắc , nguyên do không liệt kê nhập chính động số . Phương sinh can là cha mẹ động , là ấn thụ , chủ khổ cực , bôn ba , địa vị hiển hách , xuất ngoại , tử tôn yếu. Can sinh phương là tử tôn động , chủ tử tôn sự tình , thêm nhân khẩu , người đi đường về , địa vị thấp . Can phương đồng vi huynh động , phàm xem sự tình tại huynh đệ , bằng hữu .
Hai , bốn vị sinh khắc
(1) can dự nó anh ấy tam hào của sinh khắc quan hệ:
Can khắc tinh: bên ngoài tới lấy tác , hoặc người khác phải mưu tính tự chính mình , người bình thường phải tổn tài , làm cán bộ của phải mất đi chức vị , tại loại này tình hình dưới không thích hợp cầu quan , cho dù cầu được cũng phải mất đi . Tinh tọa vì hào Quan được khắc , nguyên do cầu quan bất lợi . Can khắc thưởng: Thê tài hào được khắc , cầu tài không được , người bình thường phá tài có bệnh , nguyệt tương là dương nam nhân bệnh , nguyệt tương là âm nữ nhân bệnh .
Can sinh tinh: ngoại sinh bên trong, người khác giúp đỡ tài vật , hoặc thân bạn bè tướng phỏng . Dự đoán gia đình kinh tế hòa hợp , chủ sung túc , mà còn có buôn bán mua bán . Dự đoán sự kiện , một loại muốn cùng ngành chánh phủ có quan hệ .
Can sinh đem: nội ngoại hoà thuận , người khác đem tài vật đưa ngã , hoặc có người tìm có sự tình .
( 2 ) tinh cùng nó anh ấy tam hào ở giữa sinh khắc quan hệ:
Tinh sinh phương: uyển chuyển hòa hợp , lãnh đạo có đồng tình hạ cấp tâm ý , người này có thể được đến lãnh đạo cấp trên của trợ giúp .
Tinh khắc phương: cách vị cầu tài , mặc dù ngoại hài hòa , người khác đem tài vật trợ giúp ngã , người đi đường buông xuống .
Tinh sinh can: cán bộ phải thăng quan cấp trên có người trợ giúp , người bình thường muốn tìm văn phòng chánh phủ sự tình . Người khác đem vật tìm ngã , hoặc chính mình đem tài tìm sự tình tại người khác , tìm tất được , phỏng tất thấy .
( 3) đem cùng nó anh ấy tam hào 5 0 ở giữa sinh khắc quan hệ:
Đem sinh can: chính mình muốn đem tài vật đánh cùng lãnh đạo cấp trên , thì nội ngoại hoà thuận , phụ tử thân , vợ chồng kính , phú quý hiện ra .
Đem khắc can: việc vui trùng điệp , cầu tài tất được , tìm danh nhất định sau đó , học lên trúng tuyển , thích hợp xa được.
Đem sinh phương: tên là thiên che , nhà nội hòa hợp , có người trợ giúp ngã . Tài bạch có tin mừng , tử tôn hưng thịnh , lại chủ thân nhân phân khác nguyên lão phái được.
Đem khắc phương: đẩu tụng việc quan , đứa trẻ bất an , tự thân có tổn thương , lục súc tổn thất , gia đình bất an , tài bạch phá tán .
Đem sinh tinh: thê hiền tử hiếu , vinh hoa phú quý .
( 4 ) phương cùng nó anh ấy tam hào ở giữa sinh khắc quan hệ: phương khắc tinh: tổn hại khoảng thu nhập thêm , cách vị khắc , dưới phạm bên trên, dân kiện quan . Phương sinh tinh: nội ngoại hòa hợp , người khánh tài lớn , tìm sự tình không được cách tay . Phương thoải mái đem: tiền tài thất lạc , lại chủ tổn thương thê , người tục xuất ngoại , mất tiền sau được . Phương sinh đem: tên là mà chở , người nhà hòa hợp , vui mừng phú quý , hiệp thuận hiện ra , hôn nhân thích đẹp, mưu vọng có thành tựu .
(5) bốn vị tướng trăm sự cát
Giả sử nhân nguyên sinh tinh tọa , mà phân tháng sinh tướng, tên là hợp cục , chủ gia phú quý , cũng chủ nội ngoại hoà thuận . Như đem sinh mà phân , chủ thân thích xa hành , suy đoán tự thân cùng tài bạch lúc chủ hiệu sau đó , cũng chủ tử tôn thịnh vượng . Nhân nguyên sinh tinh tọa , chủ có người thân đến mượn cố vật , hoặc bằng hữu tướng phỏng , như chòm sao sinh ra nguyên , chủ chính mình muốn tìm người , phỏng của tất thấy . Như phân tháng sinh tướng, chủ hôn nhân sự tình , mưu vọng có liền . Như trăng đem sinh tinh tọa , chủ thê hiền tử hiếu , vinh hoa phú quý . Như bốn vị tự bên trên thứ thứ tướng sinh tại dưới, chủ có người ngoài vào đóng tài vật , thêm vào nhân khẩu , lục thân gọi tới tướng phỏng , phi thường cái này thích vậy . Như bốn vị tự dưới trùng điệp sinh bên trên, chủ xuất ngoại buôn bán có tin mừng .
(6) bốn vị tương khắc vạn sự hung
Giả sử nhân nguyên khắc tinh kỵ , chủ có người mưu hại hoặc sử dụng chính mình. Tinh tọa khắc nhân nguyên , chủ chính mình muốn mưu hại hoặc sử dụng kẻ khác , đều là chủ quan sự tình . Như đem cùng mà phân đồng khắc tinh kỵ , chủ dưới phạm bên trên, ti phạm tôn kính . Như người nguyên cùng tinh tọa đồng khắc tướng, chủ tổn thương thê tổn tài . Như chính là dương chi , chủ tổn thương nam tử , chính là âm chi , chủ tổn thương thê thiếp . Đem khắc mà phân , chủ tổn thương tiểu hài tử , đoán âm dương sở thuộc đoán hắn. Nói chung nhân nguyên là khách , tinh tọa là chủ . Khách là họ khác , chủ là nhà dài, như âm tinh tọa , là phụ nữ gia trưởng chủ sự , như mặt trời tinh tọa là nam nhân gia trưởng chủ sự . Như chòm sao khắc nhân nguyên vượng , chủ chủ được lý , nhân nguyên khắc tinh kỵ vượng , chủ khách đúng lý . Phỏng đoán tuổi tác lớn nhỏ , đoán hưu tù vượng tướng , hưu tù lớn tuổi , vượng tướng tuổi nhỏ .
Hào bốn sinh khắc tụng
Phân giải nói: bên trên khắc dưới là ngoại nhập , việc quan lập nghiệp nội . Dưới khắc bên trên là nội xuất , phá tài lúc hướng ngoại . Bên trên sinh dưới, kẻ khác can thiệp hoặc liên lụy chính mình. Dưới sinh bên trên, chính mình can thiệp hoặc liên lụy kẻ khác . Ba bên trên khắc dưới, gia sự của khóa , ba dưới khắc bên trên, xuất hành tượng . Tinh hoặc hào Dụng vượng tướng , cát hung lực vượng , tinh tọa hoặc dụng hào hưu tù , cát hung lực yếu .
Tụng nói: cát năng lượng khắc hung sự đem không , hung năng lượng khắc cát sự tình khó thành . Phương đến khắc đem tài tiền tán , đem nếu khắc phương đẩu tụng sinh . Tương lai khách lạ kỷ tìm người , can nếu sinh phương người yết kỷ . Hai bên trên sinh xem tôn hưng , hai dưới sinh bên trên tài tràn đầy tráp . Hung tinh được khắc buồn họa tiêu diệt , hung tinh được sinh hung trong gia tăng hung . Cát thần không bị thương , phúc khánh phồn xương . Nhân nguyên không thương tổn , tranh tụng lý dài. Nhân nguyên bị quản chế , tranh tụng vô khí . Chủ đừng khách vượng , ngã ngắn so sánh . Vị cường thân nhược ngã buồn anh ấy vui vẻ . Bốn vị tướng sinh trăm sự cát , bốn vị tương khắc trăm sự hung . Âm thêm dương thiếu nam là sự tình , âm thiếu dương thêm nữ tử nhân. Như cầu tài sau cùng phải tường chủ khách hòa hợp , thì cuối cùng chắc chắn ngăn trở vậy . Khách nếu khắc chủ , là can khắc thần vậy tìm sự tình khó thành , tranh giành mà được của hoặc xuất bất lợi đã vậy . Nếu chủ khắc khách , là tinh khắc can vậy. Tìm sự tình không được sau đó , giữa trời tay vẫn hắn. Nhập thức ca vân: khách khắc chủ hề đến tác vật , chủ khắc khách hề khách không vẫn . Hai nói tướng đồng , đều là chủ tranh tụng vậy . Nhân nguyên cùng tinh tọa tương khắc , gọi là của ngoại chiến , nguyệt tương cùng mà phân tương khắc , gọi là của nội chiến . Phàm nhân tố bên ngoài ngoại sự , nguyên nhân bên trong chuyện bên trong , đều là chủ khẩu thiệt thị phi , tai họa họa bị thương vậy . Nếu như bốn vị từ dưới thứ thứ khắc tại ngoại , chủ nó trong nhà phác thảo ngoại ngay cả , chuyển chuyển tài vật , cũng chủ người nhà bất hòa, việc quan khẩu thiệt , bị thương hình ngục sự tình , hoặc xuất giết hại người . Như bốn vị từ bên trên thứ thứ khắc dưới, chủ nó nhà bất nghĩa , thêm tha tật bệnh việc quan , người ngoài đến mưu hại trong nhà người vậy. Hoặc gia đạo không được hiệu , nhân khẩu suy nhược , đẩu tụng bị thương .
(7) một loại triều nguyên một loại triều nguyên giả , là một can gặp vốn thuộc ba chi vậy. Bốn vị ngũ hành như nhau , âm dương tướng đồng , cùng 12 cái:
Trở lên mười hai đều là một loại triều nguyên , chủ sự thể trùng điệp , bế nằm bất động , không vinh không danh tiếng , cách trở yêm trệ , trăm sự không làm nổi .
(8) bốn vị đều so với
Bốn vị ở bên trong ngũ hành tướng đồng cam cộng khổ , không phút giây dương bạo năm loại tình hình:
Này khóa là lớn hung của khóa , như đồng phương tây phương bạch hổ , thái âm tượng , chủ binh tai , tử vong , tụng sự tình , tà dâm , gian tư nhân , nhân khẩu tử vong , lục thân hình khắc , gia đình không yên , trăm sự không tốt .
Này khóa cũng là đại hung của khóa , so với nam phương chu tước , đằng xà tượng , giá trị chi chủ thị phi , kiện cáo , tai hoạ , phủ minh , hỏa ánh sáng, quái buồn hoảng sợ , lục thân hình khắc , chỗ ở chẳng lành .
Này khóa cũng là hung khóa , so với bắc phương huyền vũ , thiên sau tượng , đóng thuỷ tính tràn lan , giá trị chi chủ gia kế lưu dời , gian tư nhân tà dâm , cổ bệnh thủy ách , quả phụ cô nhi , trộm xâm nhập hại .
Này khóa bỉ đông phương thanh rồng , lục hợp tượng , giá trị của mặc dù cát mà không sinh , chủ nhân ( nhân ái nhân từ) mà không ân , có
Huynh đệ mà không phụ mẫu , trùng hôn (kết hôn với người khác khi vẫn đang có vợ chồng) nhân mà tuyệt tự . Tìm nhìn khó thành , không tràn không vinh , gian nan tác dụng , trăm sự kiển trệ vậy .
Này khóa chủ sự thể trùng điệp , yêm kéo duyên âm trệ , nhìn dụng khó thành , sự thể không được một .
(9) năm so với đồng loại
Can phương so với là số biến đổi tương ứng , sự tình tại sánh vai , có nhiều không thành . Can tinh so với là gần so với , sự tình tại ngoại , liên lụy chính mình. Sắp so với là xa so với , sự tình tại bằng hữu , đồng loại . Tinh tướng so với là thứ so với , sự tình tại môn hộ , thân thuộc . Bốn vị so với là hợp so với , sự tình tại thân thuộc , trùng điệp dính líu .
(10) can nguyên loại
Tinh can sinh đem can thích từ ngoại nhập .
Đem can sinh tinh can thích từ nội xuất .
Tinh tướng hai can phân cục tướng mọc thích không thành .
Tinh tướng hai can hợp cục tướng sinh vui mừng trùng điệp .
Tinh can khắc đem can họa từ ngoại lai , cùng tặc động đồng loại .
Đem can khắc tinh can sự tình từ nội lên, cùng tài động đồng loại .
Tinh tướng hai can theo chi thần cùng nhau sinh khắc , chủ sự tình quan hệ , qua lại , trùng điệp .
(11) năm hợp
Tinh cùng can hợp làm quan hợp , sĩ nhân được của vinh lộc , cũng lợi nhuận cầu quan , người thường việc quan . Đem cùng tinh hợp là chánh hợp , quần đẹp hôn nhân , hội hợp thân bạn bè , không thích hợp xem bệnh , tìm sự tình có thành tựu , nghênh gắn bó phụ , cùng là nhà thất . Đem cùng can hợp là cách hợp , nội ngoại tương vọng , có người tiếp dẫn , vị bởi vì âm cách , sự thể chậm lưu lại . Đem cùng phương hợp là vào hợp , chủ nhân cùng tướng dụng , bên trên tại con đường , lấy ti động tôn quý , lấy nhỏ suy cho cùng lớn, được chuyện chậm chạp . Phàm can chi hòa hợp , chính là thiên địa âm dương phối hợp tâm ý . Như bính dần cùng Tân Mùi hợp , đinh mão cùng nhâm thân hợp , mậu thìn cùng quý dậu hợp , kỉ tỵ cùng giáp tuất hợp , canh ngọ cùng ất hợi hợp , Tân Mùi cùng bính tý hợp . Can chi tại một tuần của nội kết hợp lại , gọi là của quân thần khánh sẽ,
Khác tuần thứ yếu kết hợp lại chính là thiên địa đức hợp . Năm hợp tác dụng , sự thể cùng là , mưu vọng có thành tựu , thứ yếu đều hợp , vật của nó viên (tròn) loại . Hợp trong giá trị không , xem vật viên (tròn) mà trống rỗng , tìm sự tình nhìn mà khó thành , hợp mà không hợp , âu mà không phát sinh , hợp trong ngược lại phân , thân nhân ngược lại sơ , trước hợp sau Ly , thân mà không thân , nghĩa mà không nghĩa .
"Dần ngọ tuất" hợp hỏa cục , là tài bạch văn thư thích đẹp của hợp , như bốn vị trong xuất hiện hợi tý thủy là xấu cục , mọi thứ nhìn mà không thành . Như người nguyên là bính ngọ hỏa , thì là hỏa cục toàn bộ vậy . Như người nguyên là canh , thì là quỷ động khắc thân , như người nguyên là giáp là tướng sinh .
"Hợi mão mùi" hợp mộc cục , là giao dịch hôn nhân cùng sẽ của hợp , như bốn vị trong xuất hiện thân dậu kim là xấu cục , mọi thứ nhìn mà có âm . Như người nguyên là ất Mão mộc , thì là mộc cục toàn bộ vậy . Như người nguyên là mậu , thì làm quan quỷ động luận hắn. Như người nguyên là quý , là tướng sinh .
"Tị dậu sửu" hợp kim cục , là âm dương dâm lạm của hợp , Kỵ tị ngọ hỏa là xấu cục , mọi thứ nhìn mà khoảng cách . Như người nguyên là tân , thì kim cục toàn bộ vậy . Như người nguyên là ất , thì lại lấy quỷ động luận của , nhân nguyên là mậu , là tướng sinh ."Thân tý thìn" hợp thủy cục , là hành dời , can cổ , đánh trận của hợp , Kỵ thìn tuất thổ là xấu cục , mọi thứ nhìn mà có biến . Như người nguyên là nhâm , là thủy cục toàn bộ vậy . Như người nguyên là bính , thì làm quan quỷ động luận của , nhân nguyên là canh là tướng sinh . Phàm xấu cục dưới khắc bên trên là cấp tốc , bên trên khắc dưới là âm cách , ở giữa là xấu cục , chủ sự một nửa thành vậy . Phàm khóa tam hợp , cần đợi kiểu chữ toàn bộ bị , cát hung họa phúc mới có thể nói của , như dần ngọ tuất hỏa cục toàn bộ , nếu Tinh tướng vùng Nhâm Quý thủy là đố hợp , mọi thứ thuận bên trong có ngăn trở , hợp mà không hợp , dịch mà không dễ vậy . Nó anh ấy ba khóa , cho là quan là quỷ giả , luận bốn thời đừng vượng , không vong chỗ đáng đoán hắn. Phàm khóa tam hợp bởi vì biến hóa mà toàn bộ thể , tiếp xúc tường nhật xung , nguyệt phá , không vong , đố hợp , không thể một mực căn cứ hợp cục toàn thân luận hắn.
Dần ngọ tuất hợp là viêm lên lớp , nhẹ một vị là viêm bên trên phá thể khóa .
Hợi mão mùi hợp là ngay gian khóa , nhẹ một vị là ngay gian phá thể khóa .
Thân tý thìn hợp là nhuận tan học , nhẹ một vị là nhuận hạ phá thể khóa .
Đã dậu sửu hợp là thuận theo cách khóa , nhẹ một vị là thuận theo cách phá thể khóa .
Phàm thức có tuất ngọ mà không dần , lấy dần năm tháng ngày giờ là ứng kỳ . Có thân mà không thần , lấy thần năm tháng ngày giờ là ứng kỳ . Có mão mùi mà không hợi , lấy hợi năm tháng ngày giờ là ứng kỳ . Có dậu sửu mà không đã , lấy đã năm tháng ngày giờ trong vòng . Phàm xem hy vọng của mọi người sự tình cần nghiệm xa gần , như xa thì năm , thứ thì nguyệt , gần thì nhật lúc, tất được này nhẹ một chữ lộ ra , cùng thành tam hợp , thì người đi đường đến , mưu vọng thành , này là giả một đợi dụng vậy . Trở lên sau cùng là thức trong của phải tỉ lệ , không thể không có xem xét , nếu có nhật xung , nguyệt phá , - không vong , bị quản chế , hựu làm tường luận .
Thiên bên trên tam kỳ giáp mậu canh , này là đức toàn bộ khóa .
Mà bên trên tam kỳ ất bính đinh , này là lạ toàn bộ khóa .
Nhân gian tam kỳ Nhâm Quý tân , này vì nghĩa toàn bộ khóa .
Phàm bói thẻ gặp tam kỳ hợp , lợi nhuận thấy lớn người , trăm sự cát xương , không được được nhật xung , nguyệt phá , không vong của hạn chế .
Bốn vị tạp đoán ca
Can khắc tinh kỵ người mưu kỷ , tinh tọa khắc can kỷ mưu người . Sắp khắc can nhỏ phạm dài, can tinh khắc đem chủ thê hung .
Đem khắc phương hề tổn thương miệng nhỏ, trùng điệp khắc bên trên duy nhất hạnh vinh . Trùng điệp khắc dưới thêm tai nạn bệnh tật , đấu tranh nội bộ ngoại chiến hỗn loạn .
Nhân nguyên sinh tinh thêm phú quý , phương sinh Tinh tướng sự tình cùng bình . Đem sinh mà phân tài bạch thích . Can sinh Tinh tướng bạn bè gặp .
Tinh sinh can hề tìm người cát , tướng tinh tướng sinh hiếu tử tôn . Phương sinh đem chủ hôn nhân đẹp . Trùng điệp sinh bên trên người ngoài lấn .
Bốn vị tướng sinh trăm sự cát , nếu gặp hình khắc sự tình vẫn hung . Dương đa âm thiếu nữ nhân sự tình , âm thêm dương thiếu nam tử từ .
Can đến khắc tinh mất quan giai , thứ giả người mưu họa đã tài . Nếu buồn việc quan chính là tiêu tán , ngực cách sinh loét chính mình tai họa .
Nhân nguyên khắc vừa khắc vị , cầu tài không được ngược lại thành ai . Đem khắc nhân nguyên phương khắc tinh , tính toán khó có được tôn trưởng thích .
Phương sinh can hề thêm ấn thụ , can nếu sinh phương phúc từ trước đến nay . Phương hình nguyệt tương Thê tài tổn hại , nguyệt tương hình phương việc quan cái .
Can phương đồng loại huynh đệ động , bằng thế hệ tương ngộ sự tình tận tình .
Một , ngũ hành sinh khắc
Bên trên tiết nói của bốn vị sinh khắc , là từ can Tinh tướng phương bốn cái hào vị ở giữa sinh khắc chế hóa quan hệ đến phân tích sự vật đấy, hào vị bất đồng , ngũ hành sinh khắc đối sự vật ảnh hưởng cũng không đồng . Bản tiết nói ngũ hành sinh khắc , hoàn toàn lấy ngũ hành luận sinh khắc , dứt bỏ hào vị bất luận , đây là đối sự vật tiến hành phân tích định tính phán đoán của lại một cái tầng thứ . Cổ nhân ở phương diện này tích lũy hứa thêm kinh nghiệm quý báu , đồng thời tập kết vậy giàu có triết lý của khẩu quyết , đối với chúng ta nắm giữ ngũ hành sinh khắc của quy luật gồm có trọng yếu giá trị tham khảo .
(1) nhập thức chi ca
Hai mộc là hào tìm khó có được
Bốn vị nội như gặp hai mộc , bất luận ở đâu lưỡng hào bên trên, mưu vọng khó thành vậy . Nói như vậy , hai mộc gặp sinh , gặp nhau và hoà hợp với nhau vậy năng lượng thành sự , nhưng gặp khắc , hình , xung thì mọi việc khó thành . Như gặp tam mộc làm sao? Chủ quan chủ quản quấn thân , lại huynh đệ ba người đồng thời không phụ mẫu , huynh đệ của hắn ba người không hợp , tái giá , càng không con tôn . Bốn mộc làm sao? Chủ quan sự tình , chủ mới lợp nhà bỏ , trong nhà thiếu tiền tài , duy bốn vách tường mà thôi, chủ bần cùng gian nan vậy .
Hai thổ bỉ hòa chậm xem trễ
Bốn vị nội gặp hai thổ , chủ làm việc chậm chạp , tung tuy có thành mà chủ chậm cùng . Nói như vậy , hai thổ như không khắc thương . Đồng thời không rõ ràng chậm chạp hiện tượng , nếu thụ hình khắc nhất định chủ trì trệ . Gặp ba thổ làm sao? Chủ hợp có phối hợp phụ hung ác , chư tìm không thành . Lại nó gia tỷ muội ba người , cũng không phụ mẫu vậy . Hỏi gặp bốn thổ làm sao? Chủ mọi thứ yêm kéo duyên cản trở , nhìn dụng khó thành .
Hai kim hình khắc cũng không thuận
Kim , hung tinh vậy . Bốn vị nội gặp hai kim chủ hung , lại chủ bất thuận . Như bốn vị nội xuất hiện hai kim , chủ cái nhà thêm đẩu tụng , huynh đệ bất nghĩa , chị em dâu bất hòa, càng kim bên trên gặp người gây nên hoả hoạn nhà tử vong nhân khẩu . Hỏi gặp tam kim làm sao? Bà chủ người dâm loạn , gia đình không yên , tử vong nhân khẩu , lại chủ việc quan , hỏi bốn kim làm sao? Quẻ này thuần kim , nó gia chủ quân , thần không phù hợp quy tắc , phụ không được phụ , tử không được tử , hỗn loạn kỷ cương . Cha mẹ huynh đệ cốt nhục đều là chủ bất thuận , lớn nhất hung . Giả sử nhân nguyên là kim , tinh tọa cũng là kim , nguyệt tương là mộc , càng tướng hình sát , nguyên nhân hung chủ vợ quá cố , là hai kim khắc âm mộc vậy . Sau lấy hai kim bên trên khắc tinh kỵ , cũng chủ phá tài , tơ tằm không thành . Giả sử nguyệt tương là kim , tinh tọa là kim , nhân nguyên là mộc , hai kim khắc nhân nguyên chủ quan sự tình tai họa nguy , càng căm ghét sát đan xen , khách thụ hình trách , ngã lấy được cát vậy . Lại gia tăng hai hiện tại hai đầu , trên dưới gặp thủy hoặc thổ , chủ có việc mừng . Lại như nước ở trung tâm , chủ gia sản nữ tử . Như đất ở trung tâm , chủ tử tôn xuất ngoại thương lữ . Như trên dưới bỉ hòa , tất có thu nhập tiền tài thêm ruộng đất niềm vui , nếu không dời trạch ứng hắn.
Hai hỏa là tai họa trăm sự tàn
Bốn vị nội gặp hai hỏa , đa phần chủ tai họa , hỏa thích mộc thổ không sao , không lấy hung luận , hỏa Kỵ kim thủy , gặp kim, thủy là hung , lại chủ nó nhà có âm người tặc hại , càng chủ không nội hỏa quang đốt cháy . Như lửa bên trên gặp hai mộc , chủ có phụ nhân sản chết. Như hai hỏa gặp hai thủy của bên trên, chủ vợ chồng bất hòa , đừng Ly ứng hắn. Hỏi ba làm sao? Bà chủ nữ quan sự tình , càng bà chủ người giết hại . Này khóa bà chủ người chủ động nhà , là thuần âm của khóa , âm vượng dương trung vậy . Nó nhà thêm sinh nữ nhân , cũng chủ người ngoài chủ gia . Càng phủ minh số thứ , gặp hỏa quang ứng hắn. Giả như nam phương ngọ mà là một hỏa , càng được phục ngâm thắng nổi giận gặp gặp ngọ địa, nếu lại được chu tước hỏa tại bên trên, người này nguyên lại được thổ , hóa là thân thể của ta , nó nhà nhất định đại phú vậy . Nếu hai hỏa nhị thủy trăm không khá một chút , cũng chủ đại hung . Thủy bên trên chủ mất tiền , thủy nhà dưới bất hòa, nếu hai thủy tại hai đầu , bà chủ khó sản .
Hai thủy đều là thuận là đại cát
Bốn vị nội gặp hai thủy , nói như vậy là to lớn thích , nhưng thủy không thể , không nhất định lợi dụng thích dùng , không nhất định lợi dụng hung đoán , cần minh thần sẽ lấy định cát hung . Giả sử mà phân là tử , nội là hai thủy , bên trên gặp hai thổ , tất tổn thương người hai thanh , lại cần phá tài , đạo tặc tướng mưu hại vậy . Lại như hai hỏa tại bên trên, tất có việc quan , chia lìa của buồn . Như hai mộc tại bên trên, xuất ngoại cầu tài đại hỉ vậy . Gặp hai mộc bên trong có thanh long chủ tài bạch , như gặp lục hợp Mão mộc chỉ chủ thành hợp hôn nhân và cùng hợp , quan hệ , dịch lại , như gặp hỏa tại mộc bên trên, chủ có nữ gả đi . Xem chủ nhà nam thi triển . Lại như hai hỏa tại bên trên, hai thủy tại bên trên, hai thủy tại dưới, nhất định xuất bệnh lao giả . Hai thủy tại bên trên, hai hỏa tại dưới, chủ xuất sản chết giả , bà chủ ngại phu tượng , lại chủ cháy ba lưỡng thứ vậy .
Thủy đến nhập hỏa phụ khó có thể bình an
Thủy không khắc hỏa , lấy tị hỏa là , đứng ở bốn mùa thổ bên trên, là hỏa không có rễ cuống , càng được thủy đến bên trên khắc , mà nhân nguyên không được cứu , bà chủ nhân tâm đau nhức chết bệnh vậy . Giả sử tinh tọa vùng đừng suy khí mà hợi tý thủy đến đại tượng , xem thân chủ phụ mẫu tử vong . Ba thủy tại bên trên, khắc hạ hỏa , nó nhà nhất định chủ chết ba miệng , hai thủy tại bên trên khắc hạ hỏa , chủ chết hai thanh , một thủy khắc hai hỏa chỉ chủ quan sự tình là tai họa . Trở lên hai nói càng phải tường vượng tướng hưu tù mà quyết .
Kim nhập mộc hương buồn khẩu thiệt
Kim nhập mộc hương chỉ thân dậu kim gia tăng gặp dần Mão mộc , bên trong có xung hình , càng bên trên gặp chu tước đằng xà , chủ khẩu thiệt chi tranh , hoặc gặp thìn tuất phát sinh dụng đều tranh tụng vậy .
Hỏa gặp kim vị có cất giữ rung động
Gọi là tị ngọ hỏa thân dậu mà vậy. Như trên càng thấy huyền vũ Tý thủy , chủ tặc mưu văn hình, luận tụng hoặc gặp quan sự tình , tranh giành ruộng đất , mà tất mất lý , nếu càng tranh quý từ , chủ cho phép miệng nguyện . Nếu càng thấy thanh long , cũng chủ việc quan là cào , hoặc tranh tài gấm vóc vàng bạc vậy . Nếu càng thấy lục hợp Mão mộc , chủ quan sự tình cửa bên trên truy hô . Nếu càng thấy tị ngọ hỏa , chủ buồn quái huyết quang .
Mộc đến xuống mồ là hình ngục
Mộc xuống mồ giả , gọi là thìn tuất hai đỡ tại tị hợi bên trên, lại bên trên gặp thanh long lục hợp , chính là mộc xuống mồ vậy. Càng bên trên gặp kim , thì tội lỗi không nhẹ , chủ chém giết ách . Thổ tại bên trên hình phạt chính đồ , lại chủ tranh tài gấm vóc , gặp người gây nên hoả hoạn huyết quang vậy .
Thổ hành thủy bên trên mạnh mẽ trang ấp
Gọi là thìn tuất sửu mùi gia tăng gặp hợi tý vậy. Chủ tranh giành điền trạch . Như không thấy bốn mùa thổ , chỉ câu trần đến tháng sanh nở đem hoặc hợi tý bên trên đồng , hoặc huyền vũ gặp đại cát , cũng đồng . Lại lấy chu tước mùi , đằng xà gặp hợi tý , chủ tranh đấu sự tình .
Bên trên khắc dưới hề từ ngoại nhập , dưới khắc bên trên hề hướng ra phía bên ngoài
Sự tình có từ ngoại vi giả , có từ nội bắt đầu giả . Con người nguyên khắc tinh kỵ , tinh tọa khắc nguyệt tương , hoặc trùng điệp tự bên trên khắc dưới, đều là chủ sự từ ngoại nhập phàm nguyệt tương khắc tinh kỵ , tinh tọa khắc nhân nguyên , hoặc trùng điệp tự dưới khắc bên trên, đều là chủ sự từ nội bắt đầu vậy .
Khách khắc chủ hề đến tác vật , chủ khắc khách hề khách không vẫn
Này lấy xem thân nói của , tinh tọa là bản thân . Để cầu tài nói của , tức lấy tinh tọa là tài , nhân nguyên làm chủ , lấy chủ giận khách nguyên nhân đến tác vật , lấy khách tổn thương chủ , nguyên nhân chủ lẩn tránh mà khách không vẫn . Phàm có chuyện nhờ tác đều là tường chủ khách , chủ khách không hòa thuận , lại nào được của?
Bốn vị tướng sinh trăm sự cát , bên trong có hình khắc buồn họa quấn
Phàm bốn vị tướng sinh là cát , tương khắc thì hung . Khắc thì là cừu địch , sinh thì là thân ân . Khắc nhân nguyên chủ quan sự tình , khắc tinh kỵ tổn thương tôn trưởng , khắc nguyệt tương tổn thương Thê tài , khắc mà phân tổn thương miệng nhỏ. Hung là có sinh , hung trong lấy được cát , cát tinh có khắc , cát trong ẩn hung .
Nhưng lấy dần thân là khách quý , Tý Ngọ mão dậu ăn uống nói , tị hợi thường vì xin cát tác vật , tiểu cát phụ nhân rượu và đồ nhắm yến
Dần là truyền thuyết trong sứ giả , thân là truyền thuyết bên trong thiên thừa , nguyên do hiệu là khách quý , tiểu cát bà chủ nữ nhân rượu và đồ nhắm yến sẽ, cũng có thể hành vi mời thỉnh khách nhân vậy . Tý Ngọ mão dậu làm thức ăn quả vật tương tự , tị hợi là xin tác vật hoặc sinh khí sự tình .
Khí hậu kim hỏa là hầm lò táo
Bốn vị nội mỗi bên theo như sở thuộc , chủ tranh giành ruộng đất . Như xem trạch nhất định tuần mà có hầm lò táo , tị là hầm lò táo , xem nghi ngờ trong vật , cất giấu là ngói khí .
Canh tân đau khổ đối mài chính thức bái sư cửa sổ
Nguyệt tương gia tăng chính lúc, đi đến bản vị bên trên gặp canh là mài , gặp tân là đối , có khi gặp canh là cửa , gặp tân là cửa sổ , cũng là thủy đạo vậy. Căn cứ thức trong tình hình cùng tìm suy đoán người của yêu cầu mà định ra .
Canh ngọ đổi cửa đồng thời tiếp phòng
Như người nguyên gặp canh , dưới gặp ngọ , nhất định đổi môn chủ mặt phía nam triển khai xuyết , nếu không tiếp nó cửa hoặc tây nam một cây trụ từng tiếp đến vậy . Như gặp hai kim , càng chủ tăng tiếp chuyên vậy . Như trên khắc dưới, nó nhà tảng đá bên cạnh .
Bốn mạnh tướng mọc nhà tranh
Dần thân tị hợi là bốn mạnh , như can tinh gặp nhâm dần , mậu thân , ất tị , tân hợi chính là tướng sinh , nó nhà tất có nhà tranh .
Bính đinh vượng chỗ người ác nhất
Suy đoán trạch , nhân nguyên là bính , đinh vượng tướng không những tại đồi cao bên trên ở , lại chủ người này nhất định ác lệ vậy . Bốn vị như xuất hiện thủy , chủ sa vào , mộc chủ bất nghĩa , người gây nên hoả hoạn tặc mưu , kim chủ bất thuận .
Cùng họ tướng sinh tử tôn xương
Họ , bản thân thuộc tướng vậy . Vượng hào cùng bản thân thuộc tướng tướng sinh , chủ tử , chủ tử tôn hưng thịnh . Như thức trong gặp viêm vượng , mạng mộc người hoặc thổ sai người xem của , là trạch có sinh khí , tử tôn tất nhiên hưng thịnh .
Bốn vị tướng hình chủ có khắc , trên dưới tướng sinh phúc cả sảnh đường
Người của thuộc tướng trước năm thần là khách xem tồn tại , sau ba thần là trang . Ví dụ như mão chủ nhân hỏi quẻ , tức thân làm nhà , dễ dàng cho trạch bên trên làm mà phân lập thành bốn vị , tướng sinh cát , tương khắc hung . Bốn vị nội ba bên trên khắc dưới chủ phá cửa sổ mái nhà , ba dưới khắc bên trên nhà chính bỏ nhất định đổ , lại là chủ phá tài , cũng có tử tôn duy nhất yếu không được đều . Nó hậu chủ có sau phụ vậy . Ba dưới khắc bên trên lại chủ việc quan trùng điệp , có nhiều họa đầu mục người hung nhất . Nếu bốn vị nội hai dưới khắc bên trên, cũng chủ việc quan , bệnh họa . Hai bên trên khắc dưới, chủ giết vợ . Nguyên nhân nói: bên trên khắc dưới hề trạch nhất định dưới, dưới khắc bên trên hề đầu núi trang , này trạch cũng chủ đậy lại tức phá tài vậy .
Bên trên khắc dưới hề trạch
Tháng mười chính là dần , Giáp Tý nhật , giờ dần , lấy thần là vị , bên trên mỗi ngày cương là phục ngâm , thần là cương vị thần là cương lĩnh chi thần Mão mộc , mộc khắc hai đầu , nó gia chủ bất hòa. Lại nhân nguyên là mậu , nó cùng thần đều là một nhà , bên trên khắc chi chủ huynh đệ chia tay , Zaraki ở trung tâm , thổ tại hai đầu , đại giả chủ tranh giành việc quan , nhỏ giả thích hợp đường , nhất định chủ ở trang đông tây hai bên ở vậy .
 
Dưới khắc bên trên hề đầu núi trang
Kỷ thổ ----
Thìn thổ 43
Thân kim 43
Tị hỏa ----
Giả sử tháng mười tướng, Giáp Tý nhật , hợi lúc, tị vị . Là dưới khắc bên trên, lại được câu trần tại bên trên, nó trang trang tại nam sơn bên cạnh dưới, cửa mà quan vậy. Nếu không đi phương tây , nó phụ nhân tranh giành trương . Phàm xem trạch bốn vị nội mông cổ khu tự trị gặp lửa mạnh , chủ trạch tại đồi cao bên trên, nó trạch cùng thuộc tướng tướng sinh khí nộ chủ đại hỉ . Như thuộc tướng vượng khí tại bính , lại khắc tại dưới, chủ gia bên trong có chia tay sự tình , nó nhà tuy có vượng khí , chủ gia người nhất định hung ác vậy . Bốn vị nội gặp thổ vượng , chủ trạch nhất định tại trọng cương vị bên trên ở vậy. Nó gia đình dưới tất có bình đi của phần mộ hoặc gần khâu . Nếu thổ bên trên gặp mộc nhất định chủ tật bệnh thống khổ mà chết người . Bốn vị nội gặp mộc vượng , chủ có việc quan , nó gia chủ mới lợp nhà bỏ , nhất định cây rừng úy mậu , huynh đệ bất nghĩa . Như muốn mộc bên trên gặp kim , cũng chủ đẩu tụng . Mộc bên trên gặp thủy , chủ tài bạch niềm vui . Mộc bên trên gặp hỏa , chủ gia nội sinh nữ tử . Như lửa bên trên gặp hỏa , chủ gia trong phụ nữ bị bệnh . Bốn vị nội gặp kim vượng giả , kim là khắc hình chi thần , chủ nó nhà đẩu tụng , huynh đệ bất nghĩa . Như vượng kim bên trên gặp thổ , chủ nhiều loại tai họa nguy , phụ hòa hợp chủ trước hung sau cát vậy . Như vàng bên trên gặp mộc , chủ tổn thương lục súc , gặp nổi giận hung , lại chủ việc quan , bị bệnh giả bình phục hung . Như vàng bên trên gặp thủy , chủ đại cát , nếu là huyền vũ thủy , chủ gia bên trong có làm trộm án trộm cắp người . Bốn vị nội gặp thủy vượng , chủ xuất làm tặc người , nó trạch lúc gần sông có nước tai họa , mất mặt miện tử tôn , cũng thường vì tặc xâm hại vậy . Hỏa tại bên trên, chủ sản nguy , tại dưới vợ chồng bất hòa . Mộc tại trên có tài bạch niềm vui , gặp kim cũng thích , bên trên gặp thổ bất lợi sản phụ , hoặc bởi vì thủy khí tàn chết bệnh vậy .
Giáp ất là Lâm đơn kiến cây
Như người nguyên hai độn gặp giáp ất , nhất định là cây rừng . Giáp ất gặp nước , nó nhà tất có vườn rau , bên trong có tiểu thụ một gốc . Như giáp ất hành thổ bên trên, nó cây nhất định cành khô . Như giáp ất gặp hỏa , cây cũng tiêu can , như gặp kim , nó cây trên không , phần lớn là cây hòe vậy .
Gặp cành vàng tổn hại cùng toác da
Như người nguyên hai độn gặp giáp ất được dũ tân xa khắc , nó cây nhất định không nhánh cùng da vậy. Gặp dương khắc nhánh , gặp âm khắc da .
Bính đinh vượng chỗ là cao lĩnh
Nhân nguyên hai độn gặp bính đinh vượng tướng , là có cao lĩnh , ngang cương vị , nếu gặp tí sửu đông ngang , gặp ngọ mùi cũng đồng , gặp dần mão thìn tị , thân dậu tuất hợi là nam bắc ngang , càng nước trôi đạo, cũng là thủy kênh mặc hắn. Trên có khắc là đồi cao , như bính đinh gặp dần Mão mộc vị , tất có sơn lâm .
Dũ tân là tà đạo thích hợp tường
Nhân nguyên gặp canh tân đau khổ , là của đạo đường. Tại bốn mạnh dần thân tị hợi bên trên gặp dũ tân , kỳ đạo nhất định nghiêng , như lửa đối xung là đường rẽ , bản in lại vị nhất định là lớn đạo, nếu khác phương vị bên trên gặp của là tiểu đạo .
Mậu kỉ là mộ phần đoán vượng chỗ thổ là mộ phần lũng nuôi dưỡng đau khổ ương
Nhân nguyên là mậu kỉ gặp vượng chỗ không khắc , tất có Sơn mộ , như không được gặp vượng chỗ là đống đất . Như mậu kỉ tại canh hoặc tại Dần mộc vị bên trên, nó mộ phần đau nhức tai họa , hoặc chủ mộ huyệt sụp đổ . Như gặp thần mùi dần mão , mộ bên trên tất có hoa thụ tử .
Nhâm Quý trường hà cùng khe suối
Nhân nguyên hai độn gặp quý là sông khe , nạp âm gặp thủy tất có mộc . Nếu chăn mền mậu kỉ đối xung hổ làm đạo . Sông cùng đạo giao qua , như thấy lớn cát tất có thổ càu , gặp thái xung tất có thuyền cùng càu , vậy tất có xe .
Vịnh vòng khúc chiết hình thương
Nhâm Quý là sông khe , như gặp nhâm dần quý mão , nó hà nam bắc triều hướng nam lưu , là nam , gặp bính đinh phía trước vậy. Nguyên nhân vượng tử hình khắc nhất định dừng lại . Như gặp thần ám khắc thủy , nhất định hướng đông phương tây , nguyên nhân chủ nam đi cần hướng bắc nhập càn , bởi vì dưới khắc bên trên vậy .
Đại thụ chết thời gia trường chết , thủy đi lên mặc gần khe bàng , tinh tọa thần từ giếng trạch đạo, thái âm đối mài cùng tương liên .
Trước một đằng xà là hầm lò táo , chu tước ổ hang ổ có khắc thương , lục hợp cây cối đoán sinh tử , câu trần cừ khe đống đất bãi .
Thanh long thần thụ đồng thời mủi thương , thiên sau hồ nước giản thủy suối , huyền vũ quỷ thần đồng thời bức hoạ , thái thường rượu và đồ nhắm ngũ cốc nói .
Bạch hổ con đường cùng đao kiếm , thiên không miếu thờ đạo tăng tiên , này là tôn tẫn thật Giáp Tý , thiên địa dời đến nắm nội quan .
( 2 ) ngũ hành tụ quản
Ngũ hành sinh khắc ngụ ư thịnh suy , cùng tự nhiên lý lẽ vậy . Từ bốn vị ngũ hành của tổ hợp sắp xếp bên trên, có thể đoán một gia đình của thịnh suy cùng mỗi cá nhân vận mệnh cát hung . Cổ nhân tại dự đoán thực tiễn trong tổng kết ra một ít quy luật , hôm nay thời thay mặt thay đổi , lại có một chút ít mới tình hình cần có bổ sung đi vào , đọc giả tại vận dụng thời phải linh hoạt nắm giữ , không cần câu nệ tại cổ nhân của kết luận .
Ba thủy một vàng phần kết chương , bảng vàng đề tên ý Dương Dương , vũ sóng lớn ổn phong lôi biến , ít ngày nữa kéo thân bên trên ngọc đường .
Ba thủy một vàng của khóa phần kết chương người này , không lâu liền có thể được quan , nếu không chủ đại phú vậy . Gặp bính đinh của năm , chủ phát sinh lộc hoặc thiên quan ứng hắn. Gặp thủy năm chủ có tranh tụng , người ngoài mưu hại .
Ba thủy một cây chủ vinh hoa , điền trang to lớn đủ tơ tằm nha, tử tôn chính là vậy thân phương diện đẹp, thịnh vượng gia môn thần tốc thọ gia tăng .
Ba thủy một cây của khóa , chủ gia đạo thịnh vượng , trang ấp phong phú lớn, tử tôn hiếu thuận mà phong đánh dấu , kiêm hữu văn chương .
Ba thủy một hỏa nhà nhiều lần bần , tàn tổn thương sợ chết tổn hại người, người hoạn phong cực khổ thân không được sau đó , cuối cùng sớm khổ cực báo cho biết thiên thần .
Ba thủy một hỏa của khóa , chủ gia đình nghèo khó , trang ấp phá tán . Tử tôn làm tặc , thêm hành hung ác , phải có ba người phạm pháp phục dịch , tử ở xứ khác vậy .
Ba thủy một hỏa không được là tai họa , cục thành tức tế lại hài hòa , điền trạch lục súc thêm phú hậu , chủ có người áo đen ở giữa tai họa .
Ba thủy một hỏa của khóa hợp chủ hung lại vô tai . Thủy hỏa tức tế , chủ vợ chồng hoà thuận , tử tôn thịnh vượng , điền tằm tài bạch đúng , lục súc hưng thịnh , ý đồ đến là phụ nữ dâm loạn .
Trở lên hai nói ai đúng ai sai chưa kết luận , học tập giả phải căn cứ cụ thể tình hình chọn mà dụng của , không câu nệ tại cổ nhân của kết luận .
Ba thủy một thổ phá gia môn , người vong sợ chết chẳng chịu được luận , trang ấp phá tài khó quản thúc , dù có con cháu nghèo khổ tồn tại .
Ba thủy một thổ của khóa cùng hung khóa vậy. Chủ cửa nát nhà tan sợ chết , cùng chủ điền mà trang khuynh hướng bại , hoặc có tử tôn cũng nghèo khổ .
Tam hỏa một cây nhà tan tài , người thêm tàn tật tuyệt sau thay mặt , trong nhà thút thít chưa từng ở , tam nữ sanh ra thêm họa hại .
Tam hỏa một cây của khóa chủ gia phá bại , xuất tàn tật người , thường có tiếng khóc . Trong nhà chỉ có tam nữ , đồng thời không con cháu , xuất một phòng tuyệt sau . Này mặc dù tướng sinh , lại là hung họa , nào ư? Qua nói: hai hỏa là tai họa trăm sự tàn , nay gặp tam hỏa , một cây lại sinh của , nguyên nhân nó họa chuyển thâm , tức lấy hung đoán . Sinh tam nữ giả , lấy một cây sinh tam hỏa , như thế tam hỏa là thuần âm vậy. Ý đồ đến chỉ là nữ người có tàn họa . Tam hỏa một thổ phá gia tài , trong nhà nhân khẩu càng thêm tiêu , điền mà trang phá hết không phân tấc , dù có con cháu sự tình chuyển ngoan .
Này khóa nếu mỗi ngày cương Thìn thổ vượng , chủ gia đạo bất hòa, lục súc tổn thương , lạc đường tử vong , nhân khẩu nhất định họa bệnh trầm kha , bất ngờ làm quan luận .
Tam hỏa một vàng gặp tai hoạ cất giữ , tật bệnh di bất ly thân , ngày đêm rên rỉ giường gối bên trên, tung cào biển thước chữa không nguyên nhân .
Tam hỏa một vàng của chủ quẻ có tai nạn lớn , nhân khẩu bệnh họa , cảnh hoang tàng không ngớt , rỗi rãnh tịch có rên rỉ nổi khổ , thuốc không thể trị . Lại chủ tử thương nhân khẩu . Quẻ này trăm sự đại hung , bất ngờ là đả thương nhân khẩu .
Tam hỏa một thủy chủ không tốt , mẫu hành dâm loạn mất điền trang , ăn trộm bại đến hung ác lộ , ứng cần ám sát trực tiếp phối hợp tha hương .
Quẻ này chủ gia bần phá bại , tử tôn thêm hành hung ác , bởi vì làm tặc được chánh phủ bắt giữ pháp là .
Tam mộc một thổ gia lại là bần , thất trong thêm hành không phu quân , há bằng môi giới phụ phối hợp liền , để cửa hàng trang điểm là lập thân .
Tam mộc một thổ của chủ quẻ nhà tan bần cùng , gồm phụ nhân dâm loạn .
Tam mộc một thủy nhân thiếu vong , binh sĩ làm việc không được mưu dài, lại có xa hành vẫn vô tín , nhẹ lừa dối thêm phương diện lấy tai hoạ .
Tam mộc một thủy của chủ quẻ trong nhà huynh đệ tử tôn tiêu vong , càng là sự tình thêm vô viễn gặp, toàn bộ vô tín ước , động tác nhẹ lừa dối , chủ mệnh ngắn vậy . Vẫn chủ gia đình bất hòa, ý đồ đến chỉ là mất tiền , hậu chủ người chết , việc quan ứng hắn.
Tam mộc một hỏa mệt tư lương , gia tài phá thất lạc điền trang , ăn trộm bại đến hung ác lộ , phân cần ám sát trực tiếp phối hợp tha hương .
Tam mộc một hỏa của chủ quẻ nhà nghèo , trang ấp phá bại , tử tôn làm tặc thêm hành hung ác , dưới trường bi thương tàn , đại hung của quẻ .
Tam kim một thủy sau cùng không mạnh, trong nhà phần lớn là ác thương vong , dù có binh sĩ cần chết yểu , bính đinh tuổi dự định thê lương .
Tam kim một thủy của quẻ vậy là hung quẻ . Nó gia chủ sợ chết tổn thương giả , lại chủ một phòng gặp bính đinh hỏa năm , hỏa khắc tam kim nhất định sẽ có tai nạn bệnh tật . Điền sản không được sau đó , thêm tha việc quan đẩu tụng , ý đồ đến xử lý làm quan sự tình tranh tụng vậy .
Tam kim một hỏa chủ gia xương , phúc lộc của cải chuyển phú cường , nhiều lần có quý nhân tới đón đưa , không chỉ giàu có có binh sĩ .
Tam kim một hỏa của quẻ cát quẻ , chủ gia nghiệp phú quý , không ngừng có quý nhân tiếp dẫn , lại chủ tử tôn hưng thịnh . Một hỏa khắc tam kim , hợp chủ tại hung , lại là lớn thích , lấy hung lấy cát vậy . Pháp nói: hung trong lấy cát , cát trong lấy hung , quẻ này trong sâu chỉ vậy . Ý đồ đến chỉ là tranh tụng , huynh đệ bất nghĩa .
Tam kim một cây thêm mềm yếu , con cháu sinh dưới vẫn không nhãn , thân thuộc phụ nữ liên tiếp tử thương , bính đinh của năm tai họa càng nhanh .
Tam kim một cây của quẻ đơn thuốc tôn suy nhược , có nhiều họa đầu mục người , phụ nữ liên tiếp có tổn thương , càng Kỵ bính đinh của năm , hỏa đến khắc kim , chủ đại hung . Ý đồ đến chỉ là nhìn xa thơ , cầu tài gấm vóc .
Ba thổ một thủy xuất kiên cường , mật cứng rắn tâm hùng dũng quá mức trương , hoặc gặp bính đinh đến phát sinh vượng , phân phù còn cần thủ biên phòng .
Ba thổ một thủy của chủ quẻ xuất kiên cường người , mật cứng rắn tâm hùng , nó nhà mặc dù phá bại , nếu gặp bính đinh của năm , hỏa sinh ba thổ , chủ phát sinh vượng vậy .
Ba thổ một cây quá quái đản , con cháu ám sát trực tiếp phối hợp tha hương , trong nhà phá tài không điền sản , càng có con cháu đi pháp trường .
Ba thổ một cây của chủ quẻ sự tình quái đản , tử tôn tất có phạm pháp người , định tham phá tài , cũng không điền trạch , huynh đệ bất nghĩa , càng có đi hình trường người . Quẻ này chủ quân không được quân , thần không phù hợp quy tắc , phụ không được phụ , tử không được tử , pháp không kỷ cương vậy .
Ba thổ một vàng xuất tuấn anh , tử tôn thông minh hữu danh tiếng , dạy thơ duyệt lễ thêm uyên bác , khoa bảng nguy nga cẩm tú nghênh .
Ba thổ một vàng của khóa chủ xuất anh tuấn tử tôn , thông minh hòa hợp văn , xuất văn võ quan , nếu không nhà đại phú . Ý đồ đến chỉ là hỏi xa hành , chủ may mắn .
Hai thủy hai kim Tử tôn nhiều, có thê phương diện xinh đẹp hằng nga , này khóa người được nhà phú quý , tiền tài túc gấm vóc có lăng la .
Hai thủy hai kim là đại cát khóa , chủ tử tôn thịnh vượng , vợ mỹ lệ , gia nghiệp giàu có .
Hai mộc nhị thổ khắc hình thương , càng làm phiền bệnh trực tiếp liệt vàng, tử tôn việc quan hà thường tuyệt , lao ngục gia tăng gặp có tai hoạ .
Hai mộc nhị thổ chủ có dân số tổn thương , chết bởi bệnh lao . Tử tôn có việc quan lao ngục tai ương , tranh tụng không dứt , này là lớn hung của khóa . Ý đồ đến chỉ là bị bệnh , tử vong , chủ hoạn phong tật .
Hai thủy một cây một thổ lúc , tính mạnh chậm sợ thiếu binh sĩ , xin được họ khác là nhi nữ , lâu ngày thâm niên đổi triệu trương .
Này khóa chủ xuất kiên cường người , cũng hậu tự không thịnh hành , chủ tuyệt sau . Không thể khác họ khác là tử , hoặc chiêu tế tục huyền , lại chủ việc quan , xuất giết hại phụ nhân .
Hai thổ một thủy một cây tổn thương , có người họa hại tự quan phòng , thường xuyên tật bệnh tai họa không đã , chết tang mỗi năm có tai hoạ .
Này khóa chủ đả thương người miệng , gia đình có nhiều tật bệnh , mỗi năm có chết tang , việc quan không dứt . Ý đồ đến chỉ vì người khác mưu hại chính mình , nhân khẩu bệnh họa . Hai kim một thủy một cây mạnh, trong nhà và sẽ vui phi thường , càng chủ con cháu thêm tuấn lệ , tơ tằm tằm mỗi năm vào điền trang . Này khóa chủ gia vui mừng , tử tôn thông minh , điền tằm thịnh vượng , trong nhà hoà thuận . Hai kim cho là tranh tụng , vì không thuận chi thần , cho nên mới ý chỉ là tranh tụng sự tình . Hai mộc một thủy một sụp đổ , trong nhà thường là có tranh chấp , biết chắc sau thay mặt đa dâm loạn , cũng có con cháu hướng không chuyên môn . Này khóa bà chủ nữ nhân dâm loạn , trong nhà xuất không tốt người , hoặc giả tử tôn xuất ngoại cầu tài bất lợi . Cho nên viết: hai mộc là hào tìm khó có được , một thủy không được sinh hai mộc , lại được thổ khắc , sinh ngã vô khí mà tức giận tuyệt vậy . Ý đồ đến vì cầu tài không được sau đó , nhà nội bất hòa. Hai thủy một thổ một cây mạnh, người này ứng là có điền trang , tử tôn kiêu tuấn phi âm thanh khoát , càng được tơ tằm tằm hàng tháng xương . Này khóa chủ gia đạo vinh quang hưng thịnh , tử tôn hưng thịnh , của cải bổ ích , này khóa tuy có hình khắc , đã có thích giả , lấy khắc ngã giả ngược lại là mộc khắc , tức lấy cát vậy . Ý đồ đến làm tặc trộm tài vật , chủ trước buồn sau thích vậy .
Hai mộc một thủy một vàng hành , tử tôn bản tính mỗi bên thông minh , điền tằm thịnh vượng vô tai khó , vẫn có chi phí vui mừng sinh . Này khóa tự dưới trùng điệp sinh bên trên, nguyên do chủ tử tôn thông minh , điền trạch thịnh vượng , của cải thích đẹp, ý đồ đến là xuất ngoại cầu tài vậy . Hai hỏa một vàng một cây tổn thương , có người tai nạn bệnh tật họa đầu loét , tử tôn ngỗ nghịch khó điều trị , nhân khẩu lụn bại nhiều lần tử vong . Này khóa ý đồ đến chỉ là lưỡng phụ nữ bị bệnh , lại kiện cáo liên lụy . Hai kim nhị thủy một hỏa ương , con cháu thêm bệnh họa đầu loét , ở giữa có một người có thể xong hòa hợp , vậy cần mở mắt ngoại lai xương . Này khóa hung khóa , chủ có họa đầu mục người , ở giữa hòa hợp giả , lại là có điên cuồng mất lý trí người , ý đồ đến giống như trên .
Hai hỏa một thủy một thổ tổn thương , trong nhà dâm loạn sai trái thường , này khóa có khắc gia mẫu tang , của cải phá bại rơi người được. Này khóa chủ có hình thương người , lại chủ phụ nữ không tốt , cũng chủ tổn thương mẫu , ý đồ đến chỉ là tranh giành trang ấp , việc quan , bệnh họa . Hai mộc một hỏa một thổ xương , tử tôn phong xương miện đường đường , điền tằm vào vượng người hưng thịnh , vẫn còn quan vinh quang cố hương . Này khóa chủ gia nghiệp vinh quang hưng thịnh , người tốt bao nhiêu hòa hợp , bổ ích điền trạch , tử tôn thịnh vượng , lại chủ cầu quan có tin mừng , ý đồ đến chỉ mưu sinh một nữ tử .
( 3) ngũ hành Ví dụ đoán
Thủy giáp mộc , mua bán quan hệ hôn sự đủ . Thủy giáp kim , văn thư xa thơ rượu và đồ nhắm nghênh .
Thủy giáp hỏa , hoảng sợ quan tai họa đau lòng họa . Thủy giáp thổ , trở ngại thê phá tài hại ruộng đất .
Thổ giáp thủy , lãng quên ruộng đất quan không thích . Thổ giáp mộc , bán lại điền viên phân sản phòng .
Thổ giáp kim , mạnh mẽ giới tranh giành điền phần mộ xâm . Thổ giáp hỏa , tin tức điền viên cùng sẽ ngã .
Kim giáp hỏa , tang lại thê trẻ nhà thống khổ . Kim giáp mộc , phân tán gia tài tổn hại đại súc .
Kim giáp thổ , thổ trung kim bảo tàng khó tụ . Kim giáp thủy , tử tôn việc vui từ hành lên.
Mộc giáp hỏa , thêm là tử tôn mất miệng nhỏ. Mộc giáp thổ , lao ngục tranh tài mạnh mẽ ruộng đất .
Mộc giáp kim , nhà mình tài vật được người xâm . Mộc giáp thủy , ích vào của cải mọi chuyện thích .
Hỏa giáp thổ , tranh luận tài vận bởi vì phụ nữ . Hỏa giáp mộc , bằng hữu rượu và đồ nhắm xa tương tùy .
Hỏa giáp kim , chết bệnh thương vong nhớ sự việc xâm . Hỏa giáp thủy , tổn thương thê tổn tài việc quan bắt đầu
( 3) ngũ hành khí hóa
Giáp kỷ hóa thổ , ất canh hóa kim , bính tân hóa thủy , đinh nhâm hóa mộc , mậu quý hóa hỏa . Một loại đoán khóa không dùng hoá khí , tại luận mưu sự thành bại thời sử dụng . Thức trong xuất hiện giáp kỷ , thì lại lấy hóa luận , hóa là thổ , hành vi thổ dụng . Nếu như thức trong xuất hiện một cái , cùng năm ,tháng , ngày, giờ bên trong thiên can góp đủ , không lấy hóa luận , mà thôi hợp luận . Giả như giáp ý kiến mình ất canh , ất canh gặp bính tân , bính tân gặp đinh nhâm , đinh nhâm gặp mậu quý , mậu quý gặp giáp kỷ , tên là bị quản chế không thay đổi , đố hợp không thay đổi , không phải thời không thay đổi , gặp không nhân hóa .
Khóa Ví dụ: năm 1994 1 0 nguyệt ngày 24 12 giờ , tháng chín đem ( mão ) .
Giáp tuất năm , ngày giáp tuất , quý mùi nhật , mậu ngọ lúc, mùi vị .
① nhân nguyên là bản thân , chủ nó nhà tình trạng kinh tế không được tốt . Đem can khắc tinh can là tài động , chủ có một khoản khoảng thu nhập thêm ,
Thần là trời mã , chủ nhanh .
② can sinh tinh , ngoại sinh bên trong, lợi cho cầu tài .
③ đem bính thìn cùng tân dậu là trời mà hợp , mưu sự thuận lợi .
④ thức trong gặp ba thổ , chủ sự chậm chạp .
( 4 ) quan cách khóa
Dậu bên trên gặp mộc là quan , mão bên trên gặp thổ là cách , mão bên trên gặp kim làm khóa . Dần giáp dậu là quan , tuất giáp mão là cách , dậu giáp mão làm khóa . Xem này người đi đường bất thông , xa người không đến , cầm tù khó thoát , bệnh thai nghén cách trở , phỏng người không thấy , đào vong không trả , xem vật có cách , trăm sự có ngăn trở , vạn sự chậm lưu lại . Quan bên trên gặp kim là trảm quan , thân mão dậu . Thổ bên trên gặp mộc là phá cách , dần thần mão . Khóa bên trên gặp hỏa là phá khóa , ngọ thân mão . Trước lấy dậu bên trên gặp mộc là quan , kim lại khắc mộc , là trảm quan , là trảm quan . Mão bên trên gặp thổ là cách , mộc lại khắc thổ , là phá cách . Mão bên trên gặp kim làm khóa , hỏa lại khắc kim , là phá khóa . Cầm tù được thoát , thai nghén bệnh an , đào vong tránh lỗi cách tiết khai thông , bởi vì sự tình xảy ra hành đều là thuận lợi .
Bốn vị ngũ hành chỗ chủ ca
Người trong tai họa phúc sau cùng u huyền , bốn vị tướng nhân một chỗ đoán . Mà phân được khắc thương lục súc , càng hơn người chết tổn tài tiền .
Nguyệt tương được khắc là tài bạch , phụ chết qua đến đã mấy năm . Tinh tọa ngoại được thiên can khắc , hung tai họa nhân khẩu cùng tàn tật .
Dưới khắc can hề người đào vong , tử tù việc quan cũng quái đản . Mà phân khắc can họa tại ngoại , can khắc mà phân đồ vật lúc .
Đem khắc can hề phải có thích , trùng điệp vui mừng hợp vinh quang hưng thịnh . Can nếu đến khắc nguyệt tương bên trên, phá gia tài tổn hại tặc cần phòng .
Hai hỏa gặp kim tài bạch tổn hại , việc ngầm lừa bịp lạm bên ngoài sương . Hỏa gặp hai kim hai nữ mạnh mẽ , ngoại lai phụ nữ ở nhà giấu .
Hai thủy gặp kim chủ văn chương , hai kim nhị thủy thích phi thường . Hai thủy chợt đến gặp hỏa bên trong, hỏa quang khẩu thiệt trạch tai ương .
Hai thổ có nước tranh giành ruộng đất , việc quan trùng điệp nhiều lần gặp hung . Điền tằm không được sau đó tài khó tụ , ngoại lai nhân khẩu họa trong nhà .
Lại suy nào thần lập nào can , đoán nó tinh tọa trọng nhập gặp . Can nếu đến khắc đem bên trên ở lại , tai hoạ liên miên chính là vậy sâu .
Đem lại theo như đến đây khắc phương , lục súc tử thương tai họa càng sâu . Thái dương thái âm làm vui diệu , bên trên cùng dưới hòa thuận đều như nhau tâm .
Này là ghi chép tẫn chân diệu quyết , hậu nhân đặc biệt chú ý tinh tế suy tường .
Hai , vượng tướng hưu tù
Một , tinh tọa đừng vượng
Lục hợp thanh long mộc làm chủ , tuyệt tại thân dậu đồng thời Tý Ngọ , đằng xà chu tước hỏa của tinh , mão dậu hợi bên trên vô khí . Thái âm bạch hổ là kim thần , họa bại cần phòng Tý Ngọ dần , huyền vũ thiên sau giấu tại thủy , mão dậu tị bên trên chẳng chịu được luận . Càng có thiên không cùng câu trần , thái thường luận quý tướng là lân , bốn thần là thổ đồng thủy đoán , thiên quan đừng vượng được kỳ chân .
Hai , ngũ hành đừng vượng
Xuân mộc vượng hỏa tương thổ chết kim tù thủy đừng , mộc mộ tại mùi . Hạ hỏa vượng thổ tướng kim nước đọng tù mộc đừng , hỏa mộ tại tuất . Thu kim vượng thủy tướng mộc tử hỏa tù thổ đừng , kim mộ tại sửu . Đông thủy vượng mộc tướng hỏa chết thổ tù kim đừng , thủy mộ tại thần .
Ba , tuần trung không vong
Giáp Tý tuần trong tuất hợi vi không vong , giáp tuất tuần trong thân dậu vi không vong . Giáp thân tuần giữa trưa mùi vi không vong , giáp ngọ tuần trong thìn tị vi không vong . Giáp thìn tuần trong dần mão vi không vong , giáp dần tuần trong tí sửu vi không vong . Phàm không vong chủ nhân tình giả tạo , sự tình không hết thành , văn buồn không được buồn , văn thích không thích , tìm mưu chẳng phải , nhìn dụng không làm nổi , người đi đường nhẹ thơ , bệnh tụng không nguy , đào vong mùi lấy được , vật bị mất khó tìm . Lại nói: hung thần thất bại , hung sự tiêu dung . Cát thần thất bại , thích lá khó gặp . Chư hợp thất bại , thích mùi nâng đở đồng . Vượng tướng thất bại , qua tuần bắt đầu thông . Tài quan thất bại , tiến thủ vô công . Quỷ tặc thất bại , mặc dù hung không được hung .
Bốn , tứ đại không vong
Lục thập hoa giáp trong Giáp Tý tuần cùng giáp ngọ tuần trong vô thủy , thức trong gặp thủy là tứ đại không vong . Lục thập hoa giáp trong giáp dần tuần cùng giáp thân tuần trong vô kim , thức trong gặp kim là tứ đại không vong . Phàm gặp tứ đại không vong , đều là chủ cát hung không thành . Tại phân thất bại , chủ sự một nửa thành , Tinh tướng thất bại , chủ sự không làm nổi . Tứ đại không vong , qua cuối kỳ bắt đầu thông .
Năm , tứ tuyệt
Dần dậu là kim tuyệt , âm kim dậu không được khắc dương mộc dần vậy. Chủ sự tại văn thư con đường . Mão thân là mộc tuyệt , dương kim thân năng lượng khắc chế âm mộc mão vậy. Chủ sự tại tài bạch xe ngựa . Ngọ hợi là thủy tuyệt , âm thủy không được khắc dương hỏa ngọ vậy. Chủ sự bởi vì khẩu thiệt lấy tác . Tị tử là hỏa tuyệt , dương thủy tử năng lượng khắc chế âm hỏa tị vậy. Chủ sự tại phụ nữ nam tử nói đường. Đem cùng tinh tượng gặp là chính tuyệt , chủ sự thể tận tất , người sẽ mà tán , phu thê Ly đừng, tìm sự bất thành , xem bệnh hẳn phải chết . Đem cùng nhật gặp gỡ là xa tuyệt , quý nhân không giỏi , quan chức tan đi . Đem cùng thời gặp gỡ là thứ tuyệt , chủ sĩ nhân phân tán sự tình , đồ vật hư hao . Đem cùng mệnh gặp gỡ là lớn tuyệt , chủ hoảng sợ , tai hoạ , phá tán tài gấm vóc , chuyện xưa xem động , tiến thoái không yên , xem bệnh hẳn phải chết . Đem cùng vị tuyệt , vị cùng tinh tuyệt cùng thứ tuyệt đồng đoán . Kể trên ngũ tuyệt chủ sự thể đoạn tuyệt , ân tình ly tán , đồ vật hư hao , xem bệnh đại hung . Như mão thân , ngọ hợi mỗi bên hợp , hợp bên trong có tuyệt . Như thế mão thân là mộc tuyệt , ngọ hợi là thủy tuyệt . Phàm thức bên trong có kim cùng khí hậu , chưa chắc tuyệt vậy . Nếu có ngọ mão là dụng hào , thì chủ tụ mà phục tán , thành mà phục bại . Nếu thân hợi là dụng hào , thì chủ đoán mà phục tiếp nối , mất mà được lại .
Sáu , tứ bại
Khí hậu gặp dậu hỏa gặp mão mộc gặp tử kim gặp ngọ
Phàm tứ bại như đón xe , có tù hệ câu buộc của hình, chủ khẩu thiệt , buồn cào , quan phủ hình tụng , chỉ thích hợp bắt giữ , không thích hợp xem bệnh .
Bảy , nguyệt kiến vượng tướng
Xây giả , tháng giêng xây dần , tháng hai kiến mão chờ Ví dụ là vậy . Nguyệt kiến nhập thức , là sự tình vượng tướng xa xưa , cát hung khỏe mạnh cường tráng , hoặc sáng lập sơ mới sự tình , cũng chủ nguyệt nội sơ mới sự tình . Phàm nguyệt kiến xuất hiện lại gọi là long đức , yết kiến , mưu sự , xuất hành , cát hung lập ứng . Phàm tinh tọa hoặc nguyệt tương vi nguyệt xây vượng tướng giả , thì vật long trọng , số nhiều, người thì tráng kiện thiếu miện . Cát thì thành phúc bình phục dày, hung thì làm hại sâu hơn . Mưu là có hi vọng có thành tựu , trí lập sâu xa , cát thức gặp sinh gặp hợp , có sơ mới tài lộc thích hiệp bởi vì . Điềm xấu tướng tổn thương tướng phạt , có sơ mới tụng . Bệnh , tang , phá sự tình . Lại nói; cát có xây quan mới hiển lộ ra cát , tai họa gặp sinh vượng chuyển là tai họa . Phàm vượng có ba: nhất viết bốn thời vượng , xuân mộc hạ hỏa thu kim đông thủy . Nhị viết: tướng sinh vượng . Như dần mão được hợi tý thủy sinh , hợi tý được thân dậu kim sinh , thân dậu được bốn mùa thổ sinh , thìn tuất sửu không có tị ngọ hỏa sinh , tị ngọ hỏa được dần Mão mộc sinh . Tam viết: theo nhật thần vượng . Như trăng chính là dần Mão mộc gặp hợi tý nhật, nguyệt chính là hợi tý gặp thân dậu nhật, nguyệt chính là tị hỏa ngọ hỏa gặp dần mão nhật , này mỗi bên trường sinh hợp vượng vậy. Ngày này thần lộ ra nguyên do vượng vậy . Tướng giả , như tháng dần được mão thần tướng, mão nguyệt được thìn tị tướng, tháng Thìn được tị ngọ tướng, tháng Tị được ngọ chưa đem . Giống tướng này đến nộ mà tướng vậy .
Tám , nguyệt tương hưu tù
Nguyệt phá giả , cùng nguyệt kiến xung vậy. Cũng chính là nguyệt kiến xung thức trong của hào . Chính thân , hai dậu , ba mậu , bốn hợi , ngũ tử , sáu sửu , bảy dần , tám mão , chín thần , mười tị , mười một buổi trưa , mười hai mùi vậy . Thân phá tị , tuất phá mùi , hợi phá dần , dần phá tị , sửu phá thần , ngọ phá mão , dậu phá tử , nhập thức chủ đồ vật phá hư . Buồn giả tán , bệnh giả chết , sự bất thành , tài vận không , có thai không được nuôi dưỡng , cầm tù thoát ly . Đóng dụng thần được nguyệt kiến xung phá , gọi là của giải thần , lại nói bốn thời không vong . Hưu tù giả , xuân thổ hạ kim thu mộc đông hỏa , chủ cát tinh giá trị của mùi năng lượng cát , hung thần giá trị của mùi năng lượng hung , bệnh tụng buồn nguy hung không được là tội , mưu vọng thích lá không thành , tài nông cạn mà không nhiều, vật số dịu dàng vi tinh tế , đóng hữu tâm mà bất lực , sự tình muốn nhanh mà không nên chậm trể . Nguyệt ghét giả , chính tuất , hai dậu , ba thân , bốn mùi , năm ngọ , sáu tị , bảy thần , tám mão , chín dần , mười sửu , mười một tử , mười hai hợi . Nhập thức chủ chú nhai thù oán , nhương ghét không được minh sự tình , xem bệnh thì bệnh lâu không khỏi .
Chín , tuổi quân xây phá
Tuổi quân năm trung thiên tử tượng , quản lý chung chư vị tinh sát , nhập xem tôn trưởng bộ phận quan sự tình , xem quan có tiến tước thấy mặt vua niềm vui , được khắc chủ tôn trưởng tai họa ách . Phàm tinh tọa cùng thái tuế đồng , năm đó gặp quản sự . Nhật kiến giả , nguyệt tương cùng nhật thần đồng , chỗ chủ ngày một nội sự tình . Lại nói: đem cùng nhật thần đồng tai họa tường , trăm khắc trong phàm Tinh tướng phương vị giá trị thì thầm tù , nếu xuất hiện trực nhật thần cát thì trợ giúp không cát , hung thì trợ giúp không hung vậy . Nhật xung giả , tức thức trong được nhật thần xung phá vậy . Nhập thức chỗ chủ đồ vật phá hư , nhìn sự tình khó thành , ân tình bất hòa, dao động xuất nhập , văn buồn không được buồn , văn thích không thích , việc quan không quyết . Lại nói: sinh hợp phá mà không dụng , vượng tương ngộ xung tức phí , hung cũng không hung . Hưu tù phạm phá tức không , cát mà không thành . Mão dậu là môn hộ , nếu được khắc hoặc tăng theo cấp số cộng giả chủ gia trạch lại càng không thà rằng , hoặc sửa chữa và chế tạo đổi thay môn hộ , nếu gặp quỷ tặc phát động , gia cư không êm thấm vậy . Cho nên viết: hung phạt lâm môn mà tai hoạ đến , phải hợp lâm môn mà thích lá đến .
Mười , luận tuổi thần
Tuổi thần giả , thái tuế vậy . Như con năm gặp tử tương tự . Nếu gặp can năm đồng giả là thật thái tuế , chủ nhân quân , đại quan , đại sư , đầu dẫn , gia trưởng vân vân. Nếu sĩ nhân gặp của , lợi nhuận thấy lớn người . Người thường gặp của , chủ có dắt đến chánh phủ sự tình . Thái tuế nếu lâm môn hộ , nhật thần , năm mệnh bên trên giả , chủ tôn trưởng hung . Nếu tháng sáu trước kia gặp năm ngoái thái tuế , năm cũ sự tình , tháng bảy sau đó gặp năm sau thái tuế , năm sau sự tình . Tuổi xung có danh tuổi phá , có danh đại hao , cùng thái tuế tương xung vậy . Nhập thức là đường đi tin tức , tài vật phá tán , gia đình hao tổn . Hơn nửa năm ở giữa sự tình , tuổi của nửa vậy. Chủ quý không thích , tìm nhìn khó thành , lại chủ tang sự vong . Tuổi trạch giả , tuế tiền năm thần là vậy . Nhập thức chủ tranh tụng điền trạch sự tình . Nếu trạch tinh bị quản chế , chủ nhân miệng tai hoạ , sợ buồn .
Ba , dùng được tinh sát
Một , thiên đức: chính đinh , hai thân ( canh vậy ) , ba nhâm , bốn tân , năm hợi ( nhâm vậy ) , lục giáp , bảy quý , tám dần ( giáp ) , chín bính , mười ất , mười một tị ( bính vậy ) , mười hai canh . Nhập thức chủ phân giải trăm họa , hung biến là cát , lại chủ tôn trưởng quý nhân thích .
Hai , nguyệt đức: chính bính , nhị giáp , ba nhâm , bốn canh , năm bính , lục giáp , bảy nhâm , tám canh , chín bính , mười giáp , mười một nhâm , mười hai canh , nhập thức chủ tôn trưởng quý nhân hòa hợp , cũng phân giải trăm họa .
Ba , nguyệt hợp: chính tân , hai kỷ , ba đinh , bốn ất , năm tân , sáu kỷ , bảy đinh , tám ất , chín tân , mười kỷ , mười một đinh , mười hai ất .
Bốn , thiên đức hợp: chính nhâm , hai kỷ , ba đinh , bốn bính , năm dần , sáu kỷ , bảy tuất , tám hợi , chín tân , mười canh , mười một giáp , mười hai ất . Nhập thức trăm sự cát .
Năm , nguyệt đức hợp: chính tân , hai kỷ , ba đinh , bốn ất , năm tân , sáu kỷ , bảy đinh , tám ất , chín tân , mười kỷ , mười một đinh , mười hai ất . Nhập thức trăm sự cát . Nhập thức chủ tôn trưởng vui mừng hòa hợp , đồng thời phân giải buồn nguy .
Sáu , thiên xá: xuân mậu dần hạ giáp ngọ thu mậu thân đông Giáp Tý
Nhập thức chủ phân giải hình chịu đựng buồn nguy nổi khổ , sửa chữa và chế tạo hôn nhân xuất nhập đều là lợi nhuận .
Bảy , Thiên Hỉ: xuân tuất hợi tý , hạ sửu dần mão , thu thìn tị ngọ , đông mùi thân dậu . Nhập thức chủ xem quan đúng lý , tìm sự tình đều là thành , nguy
Được an , buồn được thích .
Tám , Thiên Mã: tháng giêng tại cơm trưa , thuận hành lục dương thần . Tháng giêng ngọ , tháng hai thân , tháng ba tuất , tháng tư tử , tháng năm dần , tháng sáu thần , tháng bảy ngọ , tháng tám tuất , tháng chín tuất , tháng mười tử , tháng mười một dần , mười hai nguyệt thần . Nhập thức chủ tìm sự tình cất giữ rung động , nhìn hành nhanh đến , đường đi đều là lợi nhuận , trốn tránh đi xa , lạc đường khó tìm , nó anh ấy đều là cát .
Chín , Dịch Mã: thân tý thìn nguyệt ( nhật ) mã tại dần
Hợi mão mùi nguyệt ( nhật ) mã tại tị
Dần ngọ tuất nguyệt ( nhật ) mã tại thân
Tị dậu sửu nguyệt ( nhật ) mã tại hợi
Nhập thức chủ cầu quan nhìn sự tình , nhìn sự tình xảy ra nhập , thiên di người đi đường , thư chờ cấp tốc có thể được , nhưng đào vong lạc đường đi xa khó lấy được . Lại chủ di động xuất nhập sự tình , xem quan càng thích , bắt giữ khó lấy được .
Mười , tang môn: tuế tiền hai thần là vậy . Tuổi , tức thuộc tướng . Nhập thức bên trên khắc dưới chủ hiếu tử buồn nghi , xem bệnh đại hung .
Mười một , điếu khách: tuổi sau hai thần là vậy . Nhập thức chủ sợ buồn , việc ngầm tai họa họa sự tình , xem bệnh hung .
Mười hai , tang xe: xuân dậu , hạ tử , thu mão , đông ngọ . Nhập thức không thích hợp xem bệnh , nếu tang xe khắc nhân nguyên hẳn phải chết .
Mười ba, bốn khâu: xuân sửu , hạ thần , thu mùi , đông tuất . Nhập thức không thích hợp xem bệnh , chủ luận tụng tụng phần mộ sự tình .
Mười bốn , tứ mộ: xuân mùi , hạ tuất , thu sửu , đông thần . Nhập thức chủ tranh tụng phần mộ , xem bệnh tức hung .
Mười năm , Bệnh Phù: tuổi sau một thần là vậy . Nhập thức chủ tai nạn bệnh tật .
Mười sáu , quan phù: thiên ất ( sửu ) tương xung chi tướng ( mùi ) là vậy. Có danh vô tư khiến giả . Nhập thức nhất định ác , xem bệnh chủ hung .
Mười bảy , lục đinh: nhân nguyên gặp đinh . Nhập thức chủ môn hộ không được an khang , hoảng sợ buồn nghi sự tình .
Mười tám , lục giáp: nhân nguyên gặp giáp . Nhập thức chủ hòa hợp vui mừng sự tình .
Mười chín , phi liêm: chính tuất , hai tị , ba ngọ , bốn mùi , năm thân , sáu dậu , bảy thần , tám hợi , cửu tử , mười sửu , mười một dần , mười hai mão . Nhập thức chủ tìm sự tình cấp tốc , xem người đi đường lập chí , cũng chủ phi thường kinh hãi bất trắc sự tình .
Hai mươi , đoạn mệnh tai họa sát: giáp ý kiến mình thân dậu , ất canh gặp ngọ mùi , bính tân gặp thìn tị , đinh nhâm gặp dần mão , mậu quý gặp tí sửu . Nhập thức chủ tìm sự tình ngăn chặn , phụ nhân sinh sản không cào trì hoãn , không thích hợp xem bệnh cùng lục súc .
Hai mươi một , kiếp sát: thân tý thìn nhật tại tị , tị dậu sửu nhật tại dần dần ngọ tuất nhật tại hợi , hợi mão mùi nhật tại thân . Nhập thức là hung , mưu khó thành .
Hai mươi hai , địa sát: kiếp sát trước năm thần là vậy . Nhập thức không thích hợp xem lạc đường người đi đường , chủ cách trở bất thông .
Hai mươi ba , nhìn cửa: kiếp sát tương xung là vậy . Nhập thức chủ buồn nghi vọng tưởng , gian dâm thê thiếp sự tình .
Hai mươi bốn , diệt môn: âm nguyệt trước tam vị , dương nguyệt sau vị . Nhập thức không thích hợp xem di cư xuât giá cưới nhâm thai nghén việc quan , chủ đại hung .
Hai mươi năm , thiên trộm: khắc đem là trời trộm , khóa trong tử đem được khắc là trời trộm . Nhập thức chủ thêm cách trở , lạc đường bất lợi .
Hai mươi sáu , hướng về vong: lập xuân sau bảy ngày , kinh trập sau mười bốn ngày , rõ ràng minh sau ngày hai mươi mốt , lập hạ sau tám ngày , tiết mang chủng sau mười sáu ngày , tiểu thử sau hai mươi bốn ngày , lập thu sau cửu nhật , bạch lộ sau mười tám ngày , hàn lộ sau hai mươi bảy ngày , lập đông sau mười ngày , tuyết lớn sau hai mươi ngày , tiểu hàn sau ba mươi ngày . Hướng về vong giả , đi mà chết vậy . Nhập thức Kỵ phong quan bên trên bất luận cái gì , xa đi xa xuất quân , xuât giá cưới xem bệnh .
Hai mươi bảy , tam hình: dần tị hình thân , thân hình dần , không ân chi hình . Tử hình mão , mão hình tử , vô lễ chi hình . Sửu hình tuất , tuất hình mùi , mùi hình sửu , ỷ lại thế chi hình . Ngọ dậu thần hợi tự hình , tức ngọ hình ngọ , dậu hình dậu , thần hình thần , hợi hình hợi là tự hình . Nhập thức phụ cát thì cát , phụ hung thì hung , vượng thì như đón xe được mã , đừng chủ cầm tù câu buộc , khẩu thiệt buồn cào , hình tụng buồn nghi . Chỉ thích hợp bắt giữ , không thích hợp xem bệnh , nếu quan động sĩ nhân thiên danh , người thường chiêm gia thì hung .
Hai mươi tám , lục hại: tử hại mùi , sửu hại ngọ , dần hại thân , mão hại dậu , thần hại hợi , tị hại tuất . Nhập thức chủ có người mưu hại cùng quan trong sự tình , xem bệnh cũng hung .
Hai mươi chín , sinh khí: tháng giêng tử , tháng hai sửu , tháng ba dần , tháng tư mão , tháng năm thần , tháng sáu tị , tháng bảy ngọ , tháng tám mùi , tháng chín thân , tháng mười dậu , tháng mười một tuất , mười hai nguyệt hợi . Nhập thức kiển bên trong có thuận , tuyệt xử gặp sinh , chỗ là đều là đẹp .
Ba mươi , lộc đảo: người sinh năm giáp mão hạn , người sinh năm ất thần hạn , người sinh năm Bính ngọ hạn , đinh người sinh năm mùi hạn , sinh năm mậu người ngọ hạn , kỷ người sinh năm mùi hạn , người sinh năm canh dậu hạn , người sinh năm tân tuất hạn , người sinh năm nhâm tử hạn , người sinh năm quý sửu hạn . Nhập thức chủ lộc vị có hại , bệnh giả đại hung .
Ba mươi một , mã đảo: dần ngọ tuất dậu hạn , thân tý thìn mão hạn , tị dậu sửu tử hạn , hợi mão mùi ngọ hạn . Giả sử tử người sinh năm hạn đến hạn cung Mão là mã đảo . Nhập thức bệnh giả đại hung , cũng chủ bất lợi quan trong .
Ba mươi hai , du lịch cũng: giáp kỷ tại sửu , ất canh tại tử , bính tân tại dần , đinh nhâm tại tị , mậu quý tại thân . Nhập thức chủ tặc lai lịch .
Ba mươi ba , lỗ cũng: du lịch đều đúng xung là lỗ cũng . Nhập thức chủ tặc đường đi . Vừa là tặc chỗ giấu .
Ba mươi bốn , Đại tướng quân: năm Tý , năm Sửu , hợi người sinh năm tại dậu , dần năm , năm mão , thần người sinh năm tại tử , tị năm , năm ngọ , mùi người sinh năm tại mão , năm thân , dậu năm , tuất người sinh năm tại ngọ . Nhập thức chủ chinh phạt .
Ba mươi năm , thiên chữa bệnh: chính thức , hai hợi , tam tử , bốn sửu , năm dần , sáu mão , bảy thần , tám tị , chín ngọ , mười mùi , mười một thân , mười hai dậu . Nhập thức chủ bệnh giả được bình phục .
Ba mươi sáu , ngũ quỷ ca: giáp kỉ tỵ ngọ quý mùi tồn tại , ất canh dần mão thủ hoàng hôn , bính tân tí sửu đến xung vị , đinh nhâm tuất hợi mộ lâm môn , mậu quý Kỵ xem thân dậu vị , chuyên chủ đi nhân đạo đường hẹp , nhập thức chủ hành đại hung .
Ba mươi bảy , ba bảy , phi phù: nếu nói phi nhật bên trên suy , dễ dàng cho giáp tị ất thần biết . Đinh dần bính mão cần làm lên , mậu sửu kỷ ngọ canh mùi kỳ . Nhâm dậu tân thân quý tuất bên trên, kỳ thần một can bên trên ở hắn. Nếu gặp tư thần đồng một vị , bỗng nhiên tai vạ bất ngờ có nguy nghi .
Ba mươi tám , thiên la địa võng: ngày trước một thần là thiên la , đối xung địa võng càng không anh ấy . Nếu gia tăng năm tháng ngày thần bên trên, tù tụng tai ương bệnh nhất định nhiều.
Ba mươi chín , tinh tọa gặp tinh sát: tinh tọa bên trên gặp tai sát kiếp, chủ quý nhân có ách nạn , mọi việc bất hòa, văn tự hung . Nếu tinh tọa được khắc chủ tổn thương gia trưởng , nếu tinh tọa khắc nguyệt tương , chủ thê thút thít đại hung . Nếu nhân nguyên khắc tinh kỵ , chủ có việc quan tranh tụng , càng gồm phụ tử không hòa thuận . Nếu tinh tọa gặp khôi cương , dưới đây không được tiếp khách , yến bên trên tất có tranh giành trương , huynh đệ đẩu tụng vậy . Giáp ất mộc đến khắc tinh kỵ , cũng có bất hòa đấu tranh . Nay khôi cương chính là đẩu tụng chi tinh , nguyên nhân có bất hòa đấu tranh lý lẽ . Hai nói đều là thông , thích hợp từ khôi cương vậy . Như nước bên trên gặp tinh tọa , chủ âm người miệng nhỏ có tai họa vậy . Nếu hỏa bên trên gặp tinh tọa , chủ có tin mừng khánh sự tình , hoặc có kiện cáo tai nạn tâm chủ tiêu tán đúng lý . Nếu tinh tọa gặp Dịch Mã , nhất định chủ thăng quan tiến chức , càng chủ được trân bảo cập vật , có đại cát niềm vui . Nguyên nhân tinh tọa chủ có nhị hung , nếu dưới khắc bên trên chủ tử tôn ngỗ nghịch , nếu bên trên khắc dưới chủ có vợ tài bạch của hung . Nếu gặp năm thái tuế đại hung , nhật nguyệt cũng vậy . Nếu bốn vị tướng mọc đại hỉ , tương khắc đại hung .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

   


  Runtime Error

  Server Error in '/' Application.

  Runtime Error

  Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

  Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="Off"/>
    </system.web>
  </configuration>

  Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
  </configuration>