Chia sẻ

Hai mươi bốn Sơn khai môn xả nước làm táo chân quyết

Bát tự dịch kinh 2pzd38 2 0 19- 12- 0 1

Khôn Sơn cấn hướng

Khôn

Lục sát 4 1 96 28

Ngũ quỷ tốn Ly khôn bản vị bảy ba năm họa hại chấn Đoài thiên chữa bệnh 39 52 74 sinh khí cấn Khảm càn cả đời sáu tám một

Tuyệt mệnh 85 17 63

Hai bốn chín cấn

Khai môn:

1 , bát trạch pháp: thích hợp càn , Đoài , cấn .

2 , bát quái ngũ hành: khôn cấn thuộc thổ , bỉ hòa cát , càn Đoài thuộc kim , thổ kim tướng sinh cát . Càn là phu phụ chính phối hợp quẻ cát .3 , ngũ hành: khôn cấn thuộc thổ , bỉ hòa cát , càn Đoài thuộc kim , thổ kim tướng sinh cát . Thì tốt nhất của khai môn phương vị là: cấn , càn , dậu .

Tham khảo huyền không phi tinh đồ: cấn là nhị hắc Bệnh Phù không tốt , càn là tam bích thị phi tinh , cần hóa phân giải mới có thể, dậu là bốn lục văn xương cát tinh . Thì bát vận của tốt nhất kỳ khai môn phương vị là: càn , dậu . Làm táo:

1 , bát trạch pháp: thích hợp Khảm , Ly , chấn , tốn .

2 , đổng công an táo: thích hợp dần mão thìn, tị ngọ mùi, thân tuất , giáp canh bính tốn .3 , táo phương qua: thích hợp bính ngọ đinh , Nhâm Tý quý , mùi khôn thân , giáp mão ất .4 , an táo phương vị: thích hợp tử quý , sửu cấn , dần giáp , mùi khôn , thân canh , tuất càn .

Lấy hợp hai nhà sách lý của phương vị là: canh , tuất , tử , quý , dần , giáp , mão , tốn , bính , ngọ , mùi . Ngoại trừ mất khôn thổ khắc của tử quý , thủy , khắc khôn thổ của dần , giáp , mão , tốn mộc , thì tốt nhất của an táo phương vị là canh , tuất , bính , ngọ , mùi .

Tham khảo huyền không phi tinh đồ: mỗi bên phương phi tinh đều cát , thì tốt nhất của an táo phương vị là: canh , tuất , bính , ngọ , mùi . Bỏ nhâm , giáp thủy . Thang lầu nghệ an càn , Đoài phương .

Phòng vệ sinh thích hợp Khảm , Ly , chấn , tốn phương .

Thân Sơn dần hướng

Thân

Lục sát 49 95 27

Ngũ quỷ tốn Ly khôn bản vị bảy ba năm họa hại chấn Đoài thiên chữa bệnh 49 5 1 73 sinh khí cấn Khảm càn cả đời sáu tám một

Tuyệt mệnh 84 16 62

Hai bốn chín dần

Khai môn:

1 , bát trạch pháp: nghệ an càn , Đoài , cấn .

2 , bát quái ngũ hành: khôn cấn thuộc thổ , bỉ hòa cát , càn Đoài thuộc kim , thổ kim tướng sinh cát , càn khôn là phu phụ chính phối hợp quẻ cát .3 , ngũ hành: thân , tân thuộc kim , bỉ hòa cát , dần thuộc mộc , kim khắc mộc không tốt , hợi thuộc thủy , kim thủy tướng sinh cát . Thì tốt nhất của khai môn phương vị là: tân , hợi .

Tham khảo huyền không phi tinh đồ: tân phương tam bích , cần dùng màu đỏ hóa phân giải đại cát , hợi là nhị hắc không tốt . Thì bát vận của tốt nhất khai môn phương vị là: tân . Làm táo:

1 , bát trạch pháp: nghệ an Khảm , Ly , chấn , tốn .

2 , đổng công an táo: thích hợp dần mão thìn, tị ngọ mùi, thân tuất , giáp canh bính tốn .3 , táo phương qua: thích hợp bính ngọ đinh , tuất càn hợi , sửu cấn dần , thần tốn tị .4 , an táo phương vị: thích hợp tử quý , dần giáp , tị bính , thân canh , tuất càn , hợi nhâm .

Lấy hợp hai nhà sách lý của phương vị: canh , tuất , hợi , dần , giáp , thìn, tốn , tị , bính , ngọ . Ngoại trừ mất Thân kim khắc của dần , giáp , tốn mộc , cùng khắc Thân kim của tị , bính , ngọ hỏa , thì tốt nhất của an táo phương vị là: canh , tuất , hợi , thần .

Tham khảo huyền không phi tinh đồ: tuất , hợi phương là nhị hắc không tốt , canh phương là tam bích , thần phương là cửu tử cát . Thì bát vận của tốt nhất an táo phương vị là: canh , thần . Bỏ nhâm , Giáp, Ất thủy . Thang lầu an Đoài , càn phương . Phòng vệ sinh nghệ an Khảm , chấn phương .

Canh Sơn giáp hướng

Ngũ quỷ 17 62 89

Lục sát tốn Ly khôn thiên chữa bệnh bảy ba năm tuyệt mệnh chấn Đoài bản vị

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

   


  Runtime Error

  Server Error in '/' Application.

  Runtime Error

  Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

  Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="Off"/>
    </system.web>
  </configuration>

  Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
  </configuration>