Chia sẻ

{ Bắt đầu]Kỳ môn cảm ngộ "Bàn thức cùng hiện thực của so với bổ sung "

Hào Sơn lão kiều 2 0 19- 0 5-24

Kỳ môn bàn thức bên trong dụng thần cùng trong hiện thực của vai trò hẳn là đối ứng , là so với bổ sung .

Kỳ môn dự đoán quá trình chính là đối dự đoán sự vật căn cứ kỳ môn bàn thức chỗ phản ánh của tin tức tượng thông qua so với bổ sung suy luận phương pháp , thuyết minh trong hiện thực dự đoán sự vật tin tức tượng của quá trình . Dự đoán bàn thức cùng hiện thực của kết hợp vấn đề , âm dương hai cánh !

Thí như1: dự đoán kiện cáo tố tụng

1 bàn thức: dự đoán kiện cáo tố tụng , một loại lấy trực phù là bắt đầu báo cho biết , lấy thiên ất ( trực phù lạc cung địa bàn chi tinh ) vì bị báo cho biết ( cổ tịch cùng người thời nay trong sáng tác có lấy "Ất số lẻ" vì bị báo cho biết giả , từ dịch lý bên trên nói bất thông , qua qua thực tiễn nghiệm chứng cũng không chính xác ) , lấy khai môn là quan toà , lấy lục hợp làm chứng nhân chứng theo , lấy cảnh môn là tố hình, lấy đinh số lẻ là lệnh truyền , lấy kinh môn là luật sư .

2 hiện thực: kiện cáo vụ án trong quá trình , không thiếu được vai trò là bắt đầu báo cho biết , được báo cho biết , quan toà , luật sư , chứng nhân; liên quan đến của có tố hình, lệnh truyền , phán ( nhận ) quyết chờ

3 so với bổ sung:

Bắt đầu báo cho biết → trực phù; được báo cho biết → thiên ất ( trực phù lạc cung địa bàn chi tinh ); quan toà → khai môn; luật sư → kinh môn; chứng nhân → lục hợp;

Tố tình hìnhCảnh môn; lệnh truyền→ đinh số lẻ .

Thí như2: kinh doanh cầu tài dự đoán

1 bàn thức: một loại lấy nhật can vì cầu suy đoán người , lấy thời can là tài hoặc hàng hóa; lấy Giáp Tý mậu làm vốn liếng , lấy sinh môn là lợi nhuận tức; lấy trực phù là chủ hàng , giá trị khiến là mua hàng người; lấy lục hợp là người đại diện , nguyệt can là đồng hành cạnh tranh giả; lấy sinh môn chỗ gặp chi tinh là tài tinh; lấy trực phù cùng cảnh môn là hành tình; lấy thời can cùng giá trị khiến cửa lạc cung là kinh doanh hạng mục; lấy mở, thể , sinh lạc cung là đắc tài phương hướng , lấy sinh môn lạc cung là đắc tài số lượng; lấy khai môn là cửa hàng , đại diện , lấy sinh môn là phòng ốc , lấy cái chết cửa là mặt đất; lấy trực phù là vật chủ hoặc ngân hành , lấy giá trị khiến là vay mượn người; lấy trực phù là ngân hành vi cho vay tiền người , lấy thiên ất ( trực phù dưới gặp địa bàn chi tinh ) là vay tiền người hoặc người vay; lấy trực phù là chủ nợ , lấy thiên ất là thiếu nợ người , lấy thương môn là đòi nợ người; vân vân.

2 hiện thực: kiện cáo vụ án trong quá trình , không thiếu được vai trò vì cầu suy đoán người , tài hoặc hàng hóa , vốn liếng , lợi nhuận tức , chủ hàng , mua hàng người , người đại diện ( trung gian ) , vật chủ hoặc ngân hành , vay mượn người , cho vay tiền người , vay tiền người hoặc người vay , chủ nợ , thiếu nợ người , đòi nợ người; liên quan đến của có kinh doanh hạng mục , đắc tài phương hướng , đắc tài số lượng , cửa hàng , đại diện , phòng ốc , mặt đất chờ

3 so với bổ sung:

Tìm suy đoán người → nhật can; tài hoặc hàng hóa → thời can; vốn liếng → Giáp Tý mậu; lợi nhuận tức → sinh môn; chủ hàng → trực phù; mua hàng người →Giá trị khiến; người đại diện ( trung gian )→ lục hợp;

Tài tinh→ sinh môn chỗ gặp chi tinh; hành tình → lấy trực phù cùng cảnh môn; kinh doanh hạng mục → thời can cùng giá trị khiến cửa lạc cung; đắc tài phương hướng → mở, thể , sinh lạc cung phương hướng; đắc tài số lượng → sinh môn lạc cung; cửa hàng , đại diện → khai môn; phòng ốc → sinh môn; mặt đất → tử môn;

Vật chủ hoặc ngân hành , cho vay tiền người , chủ nợ→ trực phù; vay tiền người hoặc người vay , thiếu nợ người → thiên ất ( trực phù dưới gặp địa bàn chi tinh ); vay mượn người → giá trị khiến; đòi nợ người → thương môn .

  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

   


  Runtime Error

  Server Error in '/' Application.

  Runtime Error

  Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

  Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="Off"/>
    </system.web>
  </configuration>

  Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
  </configuration>