Chia sẻ

Kỳ môn độn giáp an lá số tâm pháp bí quyết

Bành tử lại thêmwhqu7lk8v 2 0 19- 0 5- 0 9

Bởi vì xuất hiện tại trên mạng của phí tổn không phải rất đắt , thông thường dùng lưới bên trên phần mềm đến an lá số . Nhưng ngã vậy đem những nội dung này ghi lại ở tại đây .

Kỳ môn độn giáp an lá số tâm pháp bí quyết

Một , tuần số đối ứng số = số địa chi - thiên can số

Hai , dương độn trực phù cùng giá trị khiến của cầu pháp: trực phù giá trị khiến số thứ tự = sử dụng cục số + giờ chỗ tuần số thứ tự - 1

Âm độn trực phù cùng giá trị khiến của cầu pháp: trực phù giá trị khiến số thứ tự = sử dụng cục số - giờ chỗ tuần số thứ tự + 1

Ba , dương độn trực phù lạc cung số = cục số + thời can tại tam kỳ lục nghi trong đối ứng của thứ tự số - 1

Âm độn trực phù lạc cung số = cục số - thời can tại tam kỳ lục nghi trong đối ứng của thứ tự số + 1

Bốn , tìm giá trị khiến lạc cung:

Dương độn thời: giá trị khiến lạc cung số 6 1 giá trị khiến số thứ tự + thời can tại mười thiên can trong số thứ tự - 1

Âm độn thời: giá trị khiến lạc cung số 6 1 giá trị khiến số thứ tự - thời can tại mười thiên can trong số thứ tự + 1

Bước đầu tiên: phải nhớ kỹ kỳ môn 3 bàn mỗi bên nguyên tố số vị thứ tự cùng sắp xếp thứ tự

Tam kỳ lục nghi đối ứng con số:

Mậu 1 , kỷ 2 , canh 3 , tân 4 , nhâm 5 , quý 6 , đinh 7 , bính 8 , ất 9;

Chú ý: lúc này thần đúng lúc là tuần đầu lúc, bọn chúng đối ứng con số là Giáp Tý ( mậu ) 1 , giáp tuất ( kỷ )2 , giáp thân ( canh )3 , giáp ngọ ( tân )4 , giáp thìn ( nhâm )5 , giáp dần ( quý )6

Mười thiên can đối ứng con số: giáp 1 , ất 2 , bính 3 , đinh 4 , mậu 5 , kỷ 6 , canh 7 , tân 8 , nhâm 9 , quý 1 0

Bát môn đối ứng con số:

Đừng 1 , chết 2 , tổn thương 3 , đỗ 4 , trong 5 , mở 6 , sợ 7 , sinh 8 , cảnh 9;

Cửu tinh đối ứng con số:

Bồng 1 , nhuế 2 , xung 3 , phụ 4 , chim 5 , tâm 6 , trụ 7 , bất luận cái gì 8 , anh 9;

Bát thần đối ứng con số

Phù 1 , tỵ 2 , âm 3 , sáu 4 , bạch 5 , huyền 6 , mà 7 , thiên 8:

Bát môn sắp xếp vòng sắp xếp 56 cung

Đỗ cảnh chết

Tổn thương trong sợ

Sinh đừng mở

Cửu tinh vòng sắp xếp 56 cung

Thiên phụ thiên anh thiên nhuế

Thiên xung thiên cầm thiên trụ

Thiên bất luận cái gì thiên bồng thiên tâm

Bát thần dương độn thuận hành vòng sắp xếp 56 cung:

Phù tỵ âm

Thiên     sáu

Mà huyền bạch

Bát thần âm độn nghịch hành vòng sắp xếp 56 cung:

Phù thiên mà

Tỵ     huyền

Âm sáu bạch

Bước thứ hai: cấp tốc phán đoán giờ chỗ tuần

Lục tuần đối ứng con số:

Giáp Tý ( mậu ) tuần 1 , giáp tuất ( kỷ ) tuần 2 , giáp thân ( canh ) tuần 3 , giáp ngọ ( tân ) tuần 4 , giáp thìn ( nhâm ) tuần 5 , giáp dần ( quý ) tuần 6;

Mười thiên can đối ứng con số: giáp 1 , ất 2 , bính 3 , đinh 4 , mậu 5 , kỷ 6 , canh 7 , tân 8 , nhâm 9 , quý 1 0

Mười hai địa chi đối ứng con số: tử 1 , sửu 2 , dần 3 , mão 4 , thần 5 , tị 6 , ngọ 7 , mùi 8 , thân 9 , dậu 1 0 , tuất 1 1 , hợi 12;

Tuần số đối ứng số = số địa chi - thiên can số

Tuần số đối ứng số là 0 là Giáp Tý tuần

Tuần số đối ứng số là 1 0 là giáp tuất tuần

Tuần số đối ứng số là 8 là giáp thân tuần

Tuần số đối ứng số là 6 là giáp ngọ tuần

Tuần số đối ứng số là 4 là giáp thìn tuần

Tuần số đối ứng số là 2 là giáp dần tuần

Nếu như tuần số đối ứng số nhỏ hơn 0 sẽ thấy gia tăng thêm 12 , là cuối cùng tuần số đối ứng số .

So với như: bính thìn thời phải biết ở đâu một tuần , thiên can bính là 3 , địa chi thần là 5 , số địa chi 5 giảm thiên can số 3 tương đương 2 , bạn cũ bính thìn thời tại thứ 6 tuần , cũng chính là bính thìn thời tại giáp dần ( quý ) tuần;

Lại như bính tý lúc, bính là 3 , tử là 1 , 1-3=-2 , lúc này cho ra số vị nhỏ hơn 0 , làm sao đây? Vậy liền gia tăng thêm 12 đi! Kết quả là 1 0 , bạn cũ bính tý thời là thứ hai tuần: giáp tuất tuần . Tại đây đặc biệt khác muốn nói minh , biết rõ giờ ở đâu cái tuần rất trọng yếu , kỳ môn an lá số sở cầu trực phù mấu chốt tựu tại này !

Bước thứ ba: căn cứ dụng cục số tìm trực phù cùng giá trị khiến

Xem trước một chút dương độn trực phù cùng giá trị khiến của cầu pháp:

Trực phù giá trị khiến số thứ tự = sử dụng cục số + giờ chỗ tuần số thứ tự - 1

Nếu như trực phù giá trị khiến số thứ tự kết quả lớn hơn 9 , như vậy thì ở đây căn bản giảm bớt đi 9 , tức là cuối cùng thứ tự số .

Nếu như: số thứ tự = 1 , như vậy trực phù là trời bồng , giá trị khiến là hưu môn;

Là 2 lúc, trực phù là trời nhuế , giá trị khiến là tử môn , lần lượt suy luận tương tự .

Nhìn nhìn lại âm độn trực phù cùng giá trị khiến của cầu pháp:

Trực phù giá trị khiến số thứ tự = sử dụng cục số - giờ chỗ tuần số thứ tự + 1

Nếu như trực phù giá trị khiến số thứ tự kết quả lớn hơn 57 , như vậy thì lần nữa căn bản giảm bớt đi 9; nếu như trực phù giá trị khiến số thứ tự nhỏ hơn 0 hoặc tương đương 0 , như vậy thì ở đây căn bản càng thêm bên trên 57 , tức là cuối cùng thứ tự số .

Ví dụ 1: công nguyên: 2 0 12 năm 1 tháng 2 0 9 ngày 2 0 thời 23 phân

Can chi: nhâm thìn năm Nhâm Tý nguyệt giáp thần nhật giáp tuất thời

Tuyết lớn dưới nguyên: âm độn một ván

Âm độn trực phù cùng giá trị khiến của cầu pháp: trực phù giá trị khiến số thứ tự = sử dụng cục số - giờ chỗ tuần số thứ tự + 1

Trực phù giá trị khiến số thứ tự = 1-2+ 1= 0

0 +9=9   trực phù là thiên anh tinh   giá trị khiến là cảnh môn

Ví dụ 2: công nguyên: 2 0 12 năm 1 tháng 2 1 0 nhật 15 giờ 14 phân

Can chi: nhâm thìn năm Nhâm Tý nguyệt ất tị nhật giáp thân thời

Tuyết lớn dưới nguyên: âm độn một ván

Âm độn trực phù cùng giá trị khiến của cầu pháp: trực phù giá trị khiến số thứ tự = sử dụng cục số - giờ chỗ tuần số thứ tự + 1= 1-3+ 1=- 1

Nếu như trực phù giá trị khiến số thứ tự nhỏ hơn 0 hoặc tương đương 0 , như vậy thì ở đây căn bản càng thêm bên trên 57 , tức là cuối cùng thứ tự số . Nguyên do , - 1+9=8

Nguyên nhân trực phù thiên nhâm tinh , giá trị khiến sinh môn .

Nếu như: số thứ tự = 1 ." Như vậy trực phù là trời bồng , giá trị khiến là hưu môn , lần lượt suy luận tương tự .

Bước thứ tư: tìm trực phù giá trị khiến lạc cung

Dương độn thời của cầu pháp:

Trực phù lạc cung số = cục số + thời can tại tam kỳ lục nghi trong đối ứng của thứ tự số - 1

Nếu như lạc cung số >57 , như vậy thì ở đây căn bản giảm bớt đi 57 , tức là cuối cùng đoạt được giá trị phù lạc cung số; nếu như lạc cung số nhỏ hơn 0 hoặc tương đương 0 , như vậy thì ở đây căn bản càng thêm bên trên 57 , tức là cuối cùng đoạt được giá trị phù lạc cung số .

Cho ví dụ 1: công nguyên: 2 0 12 năm 1 tháng 2 0 9 ngày 2 0 thời 23 phân

Can chi: nhâm thìn năm Nhâm Tý nguyệt giáp thần nhật giáp tuất thời

Tuyết lớn dưới nguyên: âm độn một ván

Âm độn trực phù lạc cung số = cục số - thời can tại tam kỳ lục nghi trong đối ứng của thứ tự số + 1

Tam kỳ lục nghi đối ứng con số:

Mậu 1 , kỷ 2 , canh 3 , tân 4 , nhâm 5 , quý 6 , đinh 7 , bính 8 , ất 9

Giáp tuất ( kỷ ) liền lấy kỷ 2 , nguyên do giáp tuất tại tam kỳ lục nghi trong đối ứng của thứ tự là 2

Trực phù số cùng giá trị khiến = 1-2+ 1= 0

0 +9=9   trực phù thiên anh rơi cửu cung giá trị khiến cảnh môn rơi cửu cung

Cho ví dụ 2: công nguyên: 2 0 12 năm 1 tháng 2 1 0 nhật 15 giờ 14 phân

Can chi: nhâm thìn năm Nhâm Tý nguyệt ất tị nhật giáp thân thời

Tuyết lớn dưới nguyên: âm độn một ván

Giáp thân ( canh ) , bởi vì nguyên do giáp thân tại tam kỳ lục nghi trong đối ứng của thứ tự số là 3

Âm độn trực phù lạc cung số = cục số - thời can tại tam kỳ lục nghi trong đối ứng của thứ tự số + 1= 1-3+ 1=- 1

Nếu như trực phù giá trị khiến số thứ tự nhỏ hơn 0 hoặc tương đương 0 , như vậy thì ở đây căn bản càng thêm bên trên 57 , tức là cuối cùng thứ tự số . Nguyên do , - 1+9=8

Nguyên nhân trực phù thiên bất luận cái gì rơi tám cung .

Cho ví dụ 3: như mặt trời độn 55 cục , ất sửu lúc, tìm trực phù cùng lạc cung

Ất tại 1 0 thiên can trong đối ứng 2 , sửu tại 12 địa chi trong đối ứng 2

2-2= 0 , biết rõ ất sửu là Giáp Tý tuần , tuần số thứ tự là 1 .

Trực phù giá trị khiến số thứ tự = sử dụng cục số + giờ chỗ tuần số thứ tự - 1

=7+ 1- 1=7   biết 7 đối ứng 7 cung của thiên trụ cùng kinh môn , tức thiên trụ cùng kinh môn là trực phù cùng giá trị khiến;

Trực phù lạc cung số = cục số + thời can tại tam kỳ lục nghi trong đối ứng của thứ tự số - 1

=7+9- 1= 15 15 vượt qua 9 , nguyên do nơi đây giảm đi 9 tương đương 6 , nguyên nhân trực phù rơi vào 6 cung .

Cho ví dụ 4: như âm độn 6 cục , tân sửu lúc, tìm trực phù cùng lạc cung

Tân tại 1 0 thiên can trong đối ứng 8 , sửu tại 12 địa chi trong đối ứng 2

2-8=-6 , nhỏ hơn 0 . Nguyên do -6 lại thêm bên trên 12 tương đương 6 , biết rõ tân sửu là giáp ngọ tuần , tuần số thứ tự là 4 .

Trực phù giá trị khiến số thứ tự = sử dụng cục số - giờ chỗ tuần số thứ tự + 1

=54-52+ 16 15 1 , kết quả là 5 1 , bạn cũ 5 1 đối ứng cung của thiên xung cùng thương môn là trực phù cùng giá trị dùng.

Trực phù lạc cung số 6 1 cục số - thời can tại tam kỳ lục nghi trong đối ứng của thứ tự số + 1

6 154-52+ 16 15 1 , nguyên do trực phù lạc cung là 5 1 cung

Như gặp thiên cầm là trực phù như vậy , thiên cầm đều là theo thiên nhuế đi cung , lấy cái chết cửa là giá trị dùng.

Bước thứ năm: tìm giá trị khiến lạc cung

Dương độn thời của cầu pháp:

Thời can tại mười thiên can trong số thứ tự: giáp 49 , ất 5 0 , bính 5 1 , lần lượt thuận suy luận tương tự

Giá trị khiến lạc cung 6 1 giá trị khiến số thứ tự + thời can tại mười thiên can trong số thứ tự -49

Như kết quả lớn hơn 57 , tức giảm đi 57 là giá trị khiến lạc cung số .

Như 49: dương độn 55 cục , ất sửu thời thiên trụ cùng kinh môn là trực phù cùng giá trị khiến tìm giá trị khiến lạc cung

Giá trị khiến lạc cung 6 1 giá trị khiến số thứ tự + thời can tại mười thiên can trong số thứ tự -49

6 155+5 0 -496 156 , nguyên do lúc này giá trị khiến kinh môn rơi 56 cung .

Âm độn thời của cầu pháp:

Giá trị khiến lạc cung 6 1 giá trị khiến số thứ tự - thời can tại mười thiên can trong số thứ tự +49

Như kết quả lớn hơn 57 , tức giảm đi 57 là giá trị khiến lạc cung số; nếu như kết quả nhỏ hơn 0 hoặc tương đương 0 , thì gia tăng thêm 57 , phải tính là giá trị khiến lạc cung số

Nếu như giá trị khiến lạc trung 53 cung đều là gửi khôn 5 0 cung .

Như 2: âm độn 6 cục , tân sửu lúc, tìm giá trị khiến cùng lạc cung thiên xung cùng thương môn là trực phù cùng giá trị dùng.

Giá trị khiến lạc cung 6 1 giá trị khiến số thứ tự - thời can tại mười thiên can trong số thứ tự +49

Giá trị khiến lạc cung 6 15 1-8+496 1-4 , thì -4+9=5 , nguyên do lúc này giá trị khiến kinh môn rơi 53 cung gửi khôn 5 0 cung .

Trở lên năm bước nội dung là nhất định phải nhớ đông tây , tam thức bàn trực tiếp của mỗi bên nguyên tố đối ứng số vị , cùng tại một loại nào đó tình trạng dưới, số vị phải thuận nghịch đối ứng , như tìm giá trị khiến của thời gian mười thiên can rất đúng ứng thứ tự số dương độn cùng âm độn là bất đồng vậy . Phải phân rõ mười thiên can rất đúng ứng thứ tự số , cùng tam kỳ lục nghi rất đúng ứng số thứ tự .

Bước thứ sáu: căn cứ trước năm bước tính ra giá trị phù giá trị khiến lạc cung dữ liệu , căn cứ bàn quay kỳ môn sắp xếp pháp an lá số

Mọi người đều biết địa bàn tốt tính , thiên bàn nhất chuyển liền khó khăn , nguyên do ta liền trọng điểm nói nói thiên bàn số lẻ nghi mà phép tính ! (1) , đầu tiên phải biết cùng thành thục ghi chép số lẻ nghi thứ tự . ( 2 ) , tiếp theo liền phải căn cứ kỳ môn bố trí bàn quy luật bên trong: thiên bàn trực phù theo thời can đi ( dương thuận âm nghịch ) của nguyên tắc đến tính toán . Tại sắp xếp cung pháp trong kỳ môn mọi người biết rõ , thiên bàn tinh của sắp xếp là chuyển sắp xếp đấy, tinh rất đúng ứng sổ chữ là: 49 , 56 , 5 1 , 52 , 57 , 5 0 , 55 , 54 , vô luận làm sao cái này thứ tự cũng sẽ không thay đổi , cũng chính là thiên bồng của hạ cái tinh khẳng định là thiên bất luận cái gì vân vân. Mọi người có vậy cái khái niệm này , dưới đây thì dễ làm .

Bàn quay pháp thiên bàn số lẻ nghi công thức:

Dương độn: thiên bàn số lẻ nghi đối ứng con số 6 1 thiên bàn tinh đối ứng con số - cục số + 1 ( nếu như kết quả nhỏ hơn 1 như vậy đem kết quả gia tăng thêm 9 tức là lạ nghi đối ứng con số );

Âm độn: thiên bàn số lẻ nghi đối ứng con số 6 1 cục số - thiên bàn tinh đối ứng con số + 1 ( nếu như kết quả nhỏ hơn 1 như vậy đem kết quả gia tăng thêm 9 tức là lạ nghi đối ứng con số );

Lấy một thí dụ , so với như đã biết dưới đây tình trạng: thời gian ( công lịch ): 2 0 0 2 năm , tháng 7 , ngày 5 , 17 giờ

Loại khác: sự nghiệp thời gian ( âm lịch ): Nhâm Ngọ năm , bính ngọ nguyệt , ngày giáp tuất , quý giờ dậu ( thân dậu không ) trực phù thiên tâm tinh rơi một cung , giá trị dùng ra cửa rơi sáu cung , âm độn lục cục , Giáp Tý tuần nhìn xem một cung thiên bàn nghi là cái gì? Âm độn: một cung thiên nghi đối ứng con số 6 16-6+ 1= 1 , kết quả là 1 , cho nên đối với ứng số lẻ nghi là mậu; chúng ta lại nhảy đến bốn cung nhìn xem , đã biết một cung là thiên tâm tinh , như vậy theo như căn cứ thiên bàn tinh của trình tự (54-49-5 0 -5 1 ) , đến bốn cung là thiên xung tinh , thiên xung đối ứng thứ tự số là 5 1 ! Âm độn: bốn cung thiên nghi đối ứng con số (6-3+ 1=4 ) , kết quả là 4 , cho nên đối với ứng số lẻ nghi là tân .


  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Nóng giờ tin tức
  Tương tự văn chương Càng thêm

  p