Chia sẻ

Long Sơn vận cát hung

Li an 168 2 0 18- 0 4-27

龙山运吉凶

Long Sơn vận của cát hung một loại chủ yếu dùng cho xem long khí vượng suy mà định ra đến rồng nhập thủ của cát hung . Cũng là lấy hai mươi bốn Sơn phối hợp hai mươi bốn rồng đến tính toán . Hai mươi bốn rồng của trình tự là tiền , khố , tiền tệ , bại , cuồng , quan , vượng , suy , tổn thương , ôn , bệnh , sinh , vào , chết , oan , nằm , ở , thật , phúc , họa , sát , hại , hao tổn , kim . Lấy Tý Ngọ năm làm thí dụ , gặp Tý Ngọ lưu niên Tử Sơn bắt đầu động vật tiết túc quý Sơn bắt đầu khố rồng cứ thế mà suy ra thuận sắp xếp .

龙山运吉凶

Tý Ngọ lưu niên hình thái đồ

Hai mươi bốn rồng cát hung

Mười hai cát rồng: tiền , khố , tiền tệ , quan , vượng , sinh , vào , nằm , ở , thật , phúc , kim .

Mười hai hung rồng: bại , cuồng , suy , tổn thương , ôn , bệnh , chết , oan , họa , sát , hại , hao tổn .

Tý Ngọ năm từ Tử Sơn bắt đầu tiền , thuận sắp xếp hai mươi bốn rồng . Sửu năm mùi từ dần Sơn bắt đầu tiền , thuận sắp xếp hai mươi bốn rồng .

Dần năm thân từ thần Sơn bắt đầu tiền , thuận sắp xếp hai mươi bốn rồng . Mão dậu năm từ ngọ Sơn bắt đầu tiền , thuận sắp xếp hai mươi bốn rồng .

Thìn tuất năm từ thân Sơn bắt đầu tiền , thuận sắp xếp hai mươi bốn rồng . Tị năm Hợi từ tuất Sơn bắt đầu tiền , thuận sắp xếp hai mươi bốn rồng .

Long vận cát hung đoán ca quyết

1 động vật tiết túc: vận đến đại cát xương , xây nhà an mộ phần cùng tu phương , nhà kho tiền tài ngày ngày tăng , trong nhà thêm vào vượng nhân khẩu , giấu diếm mua điền mà cùng thu nhập tiền tài , này long vận tạo trạch an mộ phần khai môn xả nước đại cát xương , trăm ngày nội chủ sinh quý tử , có tài của khánh , vinh hoa phú quý , phúc lộc hiện ra .

2 khố long vận: vận đến tốt an mộ phần , tu phương phương hướng có tài nghênh , điền đất nhiều phát sinh nhân khẩu vượng , sáu giữ điền trạch vạn năm hứng , này long vận tạo trạch an cửa xả nước sinh quý tử , trăm sự đồ cát .

3 tiền tệ rồng: vận đến thực chịu tu , chủ thu nhập tiền tài gấm vóc cùng trâu ngựa , năng lượng tuyển đông tây tiền của phi nghĩa đến bốn phương , tài đến không dùng tìm , này long vận đến , tạo trạch an mộ phần khai môn xả nước . Chủ sáu mươi ngày nội được thiên tài , tròn năm chủ có nghênh khí màu sắc nhập trong nhà , nhất định sinh quý tử , mở trạch thường có hắc khí là chân long huyệt hiện ra .

4 bại rồng: vận đến là hung thần , xây nhà an mộ phần toàn bộ không được năng lượng , tai vạ bất ngờ thị phi thêm bệnh tàn , mỗi năm có chuyện đến bại tài , này long vận đến sửa chữa và chế tạo có đại hung , 6 0 nhật nội tổn hại đinh cùng bại tài , sáu giữ trăm tai ương .

5 cuồng long: vận đến đại xung thần , bệnh tàn quan phi định không ngừng , sinh ly đột tử cùng thoái tài , điền viên như nước từng ngày tiêu , này long vận đến tạo trạch an mộ phần khai môn xả nước chẳng hề tường , quan phi bất lợi định đoán hung , này cuồng long không thể dùng .

6 quan rồng: vận đến đại cát xương , sửa chữa và chế tạo xây nhà chính tương thông , sinh vượng điền tằm thêm may mắn , thêm sinh quý tử tài bạch hứng , một phát sinh như sấm không bao giờ đừng , này long vận đến tạo trạch an mộ phần khai môn xả nước đại cát xương , hai ba năm nội sinh quý tử .

7 vượng rồng: vận đến là cát thần , sửa chữa và chế tạo an mộ trăm sự hứng , trong nhà may mắn sinh quý tử , trung lương hiển đạt , này long vận đến tạo trạch an mộ phần khai môn xả nước đều là đại cát , xuất trung tín hiền lương chi tử , khai huyệt thời gặp hoa năm màu đoán đồ đá sinh vật tại nội đại cát , là rồng có cát mà vậy .

8 suy rồng: vận đến chẳng chịu được tu , xây nhà an mộ phần càng sầu bi , ba năm hai năm xấu hổ thoái bại , nhân khẩu lục súc đi anh ấy châu , này long vận đến tạo trạch an mộ phần trăm sự hung , khai huyệt thời gặp có nghĩ trùng xà quái thạch là vậy. Chủ điềm xấu vậy .

9 tổn thương rồng: vận đến chủ đại hung , xây nhà an mộ phần đạo tặc xâm , mép nước chi chu vậy đả thương người , này long vận đến tạo táng tu phương , chủ khẩu thiệt quan phi không ngừng , ba năm năm chở thêm phá tài , lục súc tổn thất bao lạnh thoái , khai huyệt thời gặp tiếng nước chảy là vậy .

1 0 bệnh long: vận đến không tu phương , nếu tìm tạo táng càng càng sầu , bệnh tàn ngang tai họa thêm yêu chết , của cải trâu ngựa tổn thương không ngừng , này long vận đến chẳng hề cát .

1 1 ôn rồng: vận đến không thể sửa chữa và chế tạo an mộ phần , nhân khẩu thương tổn điền trạch mất , lục súc phá tài lạnh thoái định không ngớt , này long vận đến sửa chữa và chế tạo an mộ phần khai môn xả nước chẳng hề cát , khai huyệt của thời trách móc khí tảng đá lớn là vậy .

12 sinh rồng: vận đến tốt sửa chữa và chế tạo , an mộ phần sửa chữa và chế tạo trăm sự hứng , trước bần sau phú hữu danh tiếng , này long vận đến sửa chữa và chế tạo an mộ phần khai môn xả nước đều đại cát , sinh quý tử ăn thiên lộc đại cát xương , khai huyệt thời gặp sinh thành khí vật là vậy. Đại cát hiện ra vậy .

13 vào rồng: vận đến tốt nhất sửa chữa và chế tạo an mộ định bổ ích , thay mặt thay mặt học hành đăng khoa đệ , lễ đội mũ vào lộc bái triều đình , này long vận đến , xây nhà an mộ phần trăm sự đại cát , khai huyệt thời gặp có bạch thạch , là nữ long chân huyệt hiện ra vậy .

14 tử long: vận đến không thể tu , nhất định tổn hại nhân khẩu cùng trâu ngựa , ba năm năm chở nhà lạnh thoái , này long vận đến sửa chữa và chế tạo an mộ phần chẳng hề cát .

15 oan rồng: vận đến chẳng chịu được tu , thoái bại chết ngày nhật buồn , xây nhà an mộ sinh ác hận , điền viên bại tận lại nghèo khó , này long vận đến sửa chữa và chế tạo an mộ phần khai môn xả nước chẳng hề cát , đại ngộ sát tổn thương ba năm chở , khai huyệt thời gặp có tử thạch ác thổ chính là .

16 phục long: vận đến hợp số lẻ thật , tạo trạch an mộ phần không lầm người , trước hung sau cát sinh quý tử , lễ đội mũ vào chức nhập triều đình , này long vận đến sửa chữa và chế tạo an mộ phần khai môn xả nước đều đại cát , khai huyệt thời gặp ngũ sắc thổ là vậy .

17 ở rồng: vận đến phương chịu tu , xây nhà an mộ phần khai môn xả nước vui vẻ không buồn , tài đinh lưỡng vượng gia vui mừng , này long vận đến tu phương đại cát , trăm sự giai nghi , tròn năm sinh quý tử , khai môn xả nước đều đại cát .

18 chân long: vận đến tốt tu phương , xây nhà an mộ phần khai môn xả nước vạn sự hứng , chân long chân huyệt phú quý nhiều, thu nhập tiền tài vào nhện cao chân tôn hưng , này long vận đến lớn cát xương , gặp thích vào vật là vậy .

19 phúc rồng: vận đến xây nhà an mộ phần khai môn xả nước phúc tự nhiên , gia tài mỗi năm được , phú quý ngàn trọng , này long vận đến vạn sự đều là đại cát , gặp thích vào vật là vậy .

2 0 họa rồng: vận đến không tu phương , xây nhà an mộ phần khai môn xả nước cũng không cát , thoái bại nhân khẩu chết miệng nhỏ.

2 1 , 22 hại , sát nhị long: hại sát vận đến , không thể sửa chữa và chế tạo cùng an mộ , khai môn xả nước không thể cản , ba năm lưỡng chở giết người đinh , này long vận ngược lại không có thể tu , nếu tu mỗi năm có tai hại , trong nhà bại lui sản nghiệp mất , thị phi khẩu thiệt không bao giờ đoán , khai huyệt của thời gặp trùng xà quái vật là vậy .

23 hao tổn rồng: vận đến chẳng chịu được tu , tu được mỗi năm quan tai họa khẩu thiệt không bao giờ đừng , này long vận đến mặc dù không giết người đinh vậy phá tài , định đoán hung .

24 kim long: vận đến tốt tu phương ." Xây nhà an mộ phần khai môn xả nước được tiền của phi nghĩa , nhân khẩu thịnh vượng vào điền tằm , mập ra ngàn vạn không bao giờ đừng , gia đình cát xương có dư khánh , được thiên trăm lộc giảm phúc gặp , chủ đại cát lợi nhuận vậy .

24 Sơn tường phân giải:

Nhâm Sơn: tử , năm ngọ kim long . Sửu , năm mùi họa rồng . Dần , năm thân phục long . Mão , dậu năm sinh rồng . Thần , năm tuất suy rồng . Tị , năm Hợi bại rồng .

Tử Sơn: tử , năm ngọ động vật tiết túc . Sửu , năm mùi sát rồng . Dần , năm thân ở rồng . Mão , dậu năm vào rồng . Thần , năm tuất tổn thương rồng . Tị , năm Hợi cuồng long .

Quý Sơn: tử , năm ngọ khố rồng . Sửu , năm mùi hại rồng . Dần , năm thân chân long . Mão , dậu năm tử long . Thần , năm tuất ôn rồng . Tị , năm Hợi quan rồng .

Sửu Sơn: tử , năm ngọ tiền tệ rồng . Sửu , năm mùi hao tổn rồng . Dần , năm thân phúc rồng . Mão , dậu năm ác long . Thần , năm tuất bệnh long . Tị , năm Hợi cuồng long .

Cấn Sơn gồm sửu: tử , năm ngọ bại rồng . Sửu , năm mùi kim long . Dần , năm thân họa rồng . Mão , dậu năm phục long . Thần , năm tuất sinh rồng . Tị , năm Hợi suy rồng .

Cấn Sơn gồm dần: tử , năm ngọ bại rồng . Sửu , năm mùi động vật tiết túc . Dần , năm thân họa rồng . Mão , dậu năm phục long . Thần , năm tuất sinh rồng . Tị , năm Hợi suy rồng .

Dần Sơn: tử , năm ngọ cuồng long . Sửu , năm mùi động vật tiết túc . Dần , năm thân sát rồng . Mão , dậu năm ở rồng . Thần , năm tuất vào rồng . Tị , năm Hợi tổn thương rồng .

Giáp Sơn: tử , năm ngọ quan rồng . Sửu , năm mùi khố rồng . Dần , năm thân hại rồng . Mão , dậu năm chân long . Thần , năm tuất tử long . Tị , năm Hợi ôn rồng .

Mão Sơn: tử , năm ngọ vượng rồng . Sửu , năm mùi tiền tệ rồng . Dần , năm thân hao tổn rồng . Mão , dậu năm phúc rồng . Thần , năm tuất ác long . Tị , năm Hợi bệnh long .

Ất Sơn: tử , năm ngọ suy rồng . Sửu , năm mùi bại rồng . Dần , năm thân kim long . Mão , dậu năm họa rồng . Thần , năm tuất phục long . Tị , năm Hợi sinh rồng .

Thần Sơn: tử , năm ngọ tổn thương rồng . Sửu , năm mùi cuồng long . Dần , năm thân động vật tiết túc . Mão , dậu năm sát rồng . Thần , năm tuất ở rồng . Tị , năm Hợi vào rồng .

Tốn Sơn gồm thần: tử , năm ngọ ôn rồng . Sửu , năm mùi quan rồng . Dần , năm thân khố rồng . Mão , dậu năm hại rồng . Thần , năm tuất chân long . Tị , năm Hợi tử long .

Tốn Sơn gồm tị: tử , năm ngọ ôn rồng . Sửu , năm mùi quan rồng . Dần , năm thân khố rồng . Mão , dậu năm hại rồng . Thần , năm tuất chân long . Tị , năm Hợi tử long .

Tị Sơn: tử , năm ngọ bệnh long . Sửu , năm mùi vượng rồng . Dần , năm thân tiền tệ rồng . Mão , dậu năm hao tổn rồng . Thần , năm tuất phúc rồng . Tị , năm Hợi ác long .

Bính Sơn: tử , năm ngọ sinh rồng . Sửu , năm mùi suy rồng . Dần , năm thân bại rồng . Mão , dậu năm kim long . Thần , năm tuất họa rồng . Tị , năm Hợi phục long .

Ngọ Sơn: tử , năm ngọ vào rồng . Sửu , năm mùi tổn thương rồng . Dần , năm thân cuồng long . Mão , dậu tiền niên liễm rồng . Thần , năm tuất sát rồng . Tị , năm Hợi ở rồng .

Đinh Sơn: tử , năm ngọ tử long . Sửu , năm mùi ôn rồng . Dần , năm thân quan rồng . Mão , dậu năm khố rồng . Thần , năm tuất hại rồng . Tị , năm Hợi chân long .

Mùi Sơn: tử , năm ngọ ác long . Sửu , năm mùi bệnh long . Dần , năm thân vượng rồng . Mão , dậu năm tiền tệ rồng . Thần , năm tuất hao tổn rồng . Tị , năm Hợi phúc rồng .

Khôn Sơn gồm mùi: tử , năm ngọ phục long . Sửu , năm mùi sinh rồng . Dần , năm thân suy rồng . Mão , dậu năm bại rồng . Thần , năm tuất kim long . Tị , năm Hợi họa rồng .

Khôn Sơn gồm thân: tử , năm ngọ phục long . Sửu , năm mùi sinh rồng . Dần , năm thân suy rồng . Mão , dậu năm bại rồng . Thần , năm tuất kim long . Tị , năm Hợi họa rồng .

Thân Sơn: tử , năm ngọ ở rồng . Sửu , năm mùi vào rồng . Dần , năm thân tổn thương rồng . Mão , dậu năm cuồng long . Thần , năm tuất động vật tiết túc . Tị , năm Hợi sát rồng .

Canh Sơn: tử , năm ngọ chân long . Sửu , năm mùi tử long . Dần , năm thân ôn rồng . Mão , dậu năm quan rồng . Thần , năm tuất khố rồng . Tị , năm Hợi hại rồng .

Dậu Sơn: tử , năm ngọ phúc rồng . Sửu , năm mùi ác long . Dần , năm thân bệnh long . Mão , dậu năm vượng rồng . Thần , năm tuất tiền tệ rồng . Tị , năm Hợi hao tổn rồng .

Tân Sơn: tử , năm ngọ họa rồng . Sửu , năm mùi phục long . Dần , năm thân sinh rồng . Mão , dậu năm suy rồng . Thần , năm tuất bại rồng . Tị , năm Hợi kim long .

Tuất Sơn: tử , năm ngọ sát rồng . Sửu , năm mùi ở rồng . Dần , năm thân vào rồng . Mão , dậu năm tổn thương rồng . Thần , năm tuất cuồng long . Tị , năm Hợi động vật tiết túc .

Càn sơn gồm tuất: tử , năm ngọ hại rồng . Sửu , năm mùi chân long . Dần , năm thân tử long . Mão , dậu năm ôn rồng . Thần , năm tuất quan rồng . Tị , năm Hợi khố rồng .

Càn sơn gồm hợi: tử , năm ngọ hại rồng . Sửu , năm mùi chân long . Dần , năm thân tử long . Mão , dậu năm ôn rồng . Thần , năm tuất quan rồng . Tị , năm Hợi khố rồng .

Hợi Sơn: tử , năm ngọ hao tổn rồng . Sửu , năm mùi phúc rồng . Dần , năm thân ác long . Mão , dậu năm bệnh long . Thần , năm tuất vượng rồng . Tị , năm Hợi tiền tệ rồng .

Hai mươi bốn long vận chủ yếu là vì xây nhà cùng mộ mà lập hướng , trang trí cải tạo khai môn thời kế tính âm dương trạch cát hung .

龙山运吉凶

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

   


  Runtime Error

  Server Error in '/' Application.

  Runtime Error

  Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

  Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="Off"/>
    </system.web>
  </configuration>

  Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
  </configuration>