Chia sẻ

【 đăng lại ] 《 đoán trạch yếu quyết 》 [ rõ ràng ] triệu cửu phong

ww+ QQ 2 0 14- 0 7- 12

【 đăng lại ] 《 đoán trạch yếu quyết 》 [ rõ ràng ] triệu cửu phong

2 0 14- 0 7- 1 0 1 0:4 1: 0 1phân loại: Phong thủy học nhập môn nhãn hiệu: Báo cáo Chữ sốĐạiTrongNhỏĐặt mua

Bài này đăng lại tự diều hâu phi ngư vọt《 《 đoán trạch yếu quyết 》 [ rõ ràng ] triệu cửu phong 》

Đoán trạch yếu quyết

—— trích từ 《 dương trạch tam yếu 》

Can mệnh là tây tứ mệnh , ngũ hành thuộc tính kim, đại môn mở ở Đoài phương , Đoài ngũ hành thuộc tính kim , chủ cửa phòng ngủ mở ở cấn phương , cấn ngũ hành thuộc thổ , trù táo hướng can phương , can ngũ hành thuộc tính kim , trở lên phù hợp dương trạch tam yếu của "Cửa sinh chủ , chủ sinh táo , táo sinh môn" nguyên nhân lấy cát trạch luận đoán .

Khôn mệnh là tây tứ mệnh , ngũ hành thuộc thổ, đại môn mở ở cấn phương , cấn ngũ hành thuộc thổ , chủ cửa phòng ngủ mở ở Đoài phương , Đoài ngũ hành thuộc tính kim , trù táo hướng can phương , can ngũ hành thuộc tính kim , trở lên phù hợp dương trạch tam yếu của "Cửa sinh chủ , chủ sinh táo , táo sinh môn" nguyên nhân lấy cát trạch luận đoán .

Cấn mệnh là tây tứ mệnh , ngũ hành thuộc thổ, đại môn mở ở can phương , can ngũ hành thuộc tính kim , chủ cửa phòng ngủ mở ở phương khôn , khôn ngũ hành thuộc thổ , trù táo hướng Đoài phương , Đoài ngũ hành thuộc tính kim , trở lên phù hợp dương trạch tam yếu của "Cửa sinh chủ , chủ sinh táo , táo sinh môn" nguyên nhân lấy cát trạch luận đoán .

Đoài mệnh là tây tứ mệnh , ngũ hành thuộc tính kim, đại môn mở ở can phương , can ngũ hành thuộc tính kim , chủ cửa phòng ngủ mở ở cấn phương , cấn ngũ hành thuộc thổ , trù táo hướng Đoài phương , Đoài ngũ hành thuộc tính kim , trở lên phù hợp dương trạch tam yếu của "Cửa sinh chủ , chủ sinh táo , táo sinh môn" nguyên nhân lấy cát trạch luận đoán .

Chấn mệnh là đông tứ mệnh , ngũ hành thuộc mộc, đại môn mở ở tốn phương , tốn ngũ hành thuộc mộc , chủ cửa phòng ngủ mở ở Khảm phương , Khảm ngũ hành thuộc thủy , trù táo hướng tốn phương , tốn ngũ hành thuộc mộc , trở lên phù hợp dương trạch tam yếu của "Cửa sinh chủ , chủ sinh táo , táo sinh môn" nguyên nhân lấy cát trạch luận đoán .

Tốn mệnh là đông tứ mệnh , ngũ hành thuộc mộc, đại môn mở ở chấn phương , chấn ngũ hành thuộc mộc , chủ cửa phòng ngủ mở ở Khảm phương , Khảm ngũ hành thuộc thủy , trù táo hướng tốn phương , tốn ngũ hành thuộc mộc , trở lên phù hợp dương trạch tam yếu của "Cửa sinh chủ , chủ sinh táo , táo sinh môn" nguyên nhân lấy cát trạch luận đoán .

Khảm mệnh là đông tứ mệnh , ngũ hành thuộc thủy, đại môn mở ở tốn phương , tốn ngũ hành thuộc mộc , chủ cửa phòng ngủ mở ở chấn phương , chấn ngũ hành thuộc mộc , trù táo hướng chấn phương , chấn ngũ hành thuộc mộc , trở lên phù hợp dương trạch tam yếu của "Cửa sinh chủ , chủ sinh táo , táo sinh môn" nguyên nhân lấy cát trạch luận đoán .

Ly mệnh là đông tứ mệnh , ngũ hành thuộc hỏa, đại môn mở ở Khảm phương , Khảm ngũ hành thuộc thủy , chủ cửa phòng ngủ mở ở tốn phương , tốn ngũ hành thuộc mộc , trù táo hướng chấn phương , chấn ngũ hành thuộc mộc , trở lên phù hợp dương trạch tam yếu của "Cửa sinh chủ , chủ sinh táo , táo sinh môn" nguyên nhân lấy cát trạch luận đoán .

Khám trạch trình tự dương trạch xem trọng đại môn phương hướng , thứ xem chủ cửa phòng ngủ , cuối cùng đoán trù táo . Nếu cửa , chủ , táo ba giả tướng sinh không khắc (Đan giả chú: cửa sinh chủ , chủ sinh táo , táo sinh môn , ba giả hình thành tướng sinh , bỉ hòa hoặc không khắc ) thì cái trạch đại nguyên tắc ứng luận là cát đoán .

Đan giả chú: môn chủ táo , cửa chính là do con đường , chủ ( phòng ngủ ) chính là ở chỗ , táo chính là lộc ăn của phương . Dương trạch trước trông cửa , thứ xem chủ phòng cửa trù có đông bốn , phương tây bốn của phân , yếu môn chủ tướng sinh , tức lấy cát đoán , tương khắc lúc, tức lấy hung đoán . Này là dương trạch tất nhiên lý lẽ . Còn trù táo chính là dưỡng sinh chỗ , chỗ quan quá nhiều . Thứ nhất cùng cửa tướng sinh , tiếp theo cùng chủ ( cửa phòng ngủ ) tướng sinh . Môn chủ táo , đâu đã vào đấy . Cửa sinh chủ , chủ sinh táo , táo sinh môn , ba giả hỗ sinh không khắc hoặc tướng bỉ hòa lại hợp trạch thì nhân khẩu đại thọ .

Bát trạch khẩu quyết

Hào thượng khẽ động vì tức giận , trong dưới hào hai xuất thiên chữa bệnh;

Tam hào toàn bộ thay có thể kéo dài năm , bản quẻ hóa ra là nằm vị;

Trong hào đi ra tuyệt mệnh đến, trên dưới nó tay xuất lục sát;

Trong bên trên hào hai ngũ quỷ ở , dưới hào cả đời họa hại đến .

Bát trạch phái dùng cho dương trạch , có thể dùng hoạt pháp , bắt đầu tại quẻ hào biến hóa có quy luật có thể tìm ra .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

   


  Runtime Error

  Server Error in '/' Application.

  Runtime Error

  Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

  Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="Off"/>
    </system.web>
  </configuration>

  Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
  </configuration>