Mùi đăng ghi chép

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử chờ 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Lục nhâm thần sát biểu hiện

Lục nhâm thần sát biểu hiện

(2 0 1 1- 0 6-2 1 1 0:29:27 )

Dần

Mão

Thần

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Tử

Sửu

Thiên đức

Đinh

Thân

Nhâm

Tân

Hợi

Giáp

Quý

Dần

Bính

Ất

Tị

Canh

Nguyệt đức

Bính

Giáp

Nhâm

Canh

Bính

Giáp

Nhâm

Canh

Bính

Giáp

Nhâm

Canh

Nguyệt đức hợp

Tân

Kỷ

Đinh

Ất

Tân

Kỷ

Đinh

Ất

Tân

Kỷ

Đinh

Ất

Thiên Mã

Ngọ

Thân

Tuất

Tử

Dần

Thần

Ngọ

Thân

Tuất

Tử

Dần

Thần

Thiên chiếu , du hồn

Hợi

Tử

Sửu

Dần

Mão

Thần

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Thiên chữa bệnh , thiên ngục

Tử

Mão

Ngọ

Dậu

Tử

Mão

Ngọ

Dậu

Tử

Mão

Ngọ

Dậu

Thiên thư

Tuất

Hợi

Tử

Sửu

Dần

Mão

Thần

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Hoàng ân

Tuất

Sửu

Thần

Mùi

Mão

Dậu

Tử

Ngọ

Hợi

Dần

Tị

Thân

Thánh tâm

Hợi

Tị

Tử

Ngọ

Sửu

Mùi

Dần

Thân

Mão

Dậu

Thần

Tuất

Tiến tước

Thân

Hợi

Tị

Thân

Hợi

Tị

Thân

Hợi

Tị

Thân

Hợi

Tị

Phượng liễn

Tuất

Sửu

Thần

Mùi

Tuất

Sửu

Thần

Mùi

Tuất

Sửu

Thần

Mùi

Xa giá

Thần

Mùi

Tuất

Sửu

Thần

Mùi

Tuất

Sửu

Thần

Mùi

Tuất

Sửu

Hội thần chủ hôn nhân

Mùi

Tuất

Dần

Hợi

Dậu

Tử

Sửu

Ngọ

Tị

Mão

Thân

Thần

Thiên phân giải

Thân

Tuất

Tử

Dần

Thần

Ngọ

Thân

Tuất

Tử

Dần

Thần

Ngọ

Nội phân giải , ngoại phân giải , giải thần

Thân

Thân

Dậu

Dậu

Tuất

Tuất

Hợi

Hợi

Ngọ

Ngọ

Mùi

Mùi

Thiên vu , hổ cái

Thần

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Tử

Sửu

Dần

Mão

Sinh khí , mà chữa bệnh

Tử

Sửu

Dần

Mão

Thần

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Thiên

Dậu

Thân

Mùi

Ngọ

Tị

Thần

Mão

Dần

Sửu

Tử

Hợi

Tuất

Mưa sát , sát

Tử

Dậu

Ngọ

Mão

Tử

Dậu

Ngọ

Mão

Tử

Dậu

Ngọ

Mão

 

Dần

Mão

Thần

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Tử

Sửu

Phong sát

Thân

Mùi

Ngọ

Tị

Thần

Mão

Dần

Sửu

Tử

Hợi

Tuất

Dậu

Du lịch sát , chuyển sátChủ người đi đường đến

Mão

Thần

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Tử

Sửu

Dần

Thơ sát chủ xa thơ đến

Dậu

Tuất

Hợi

Tử

Sửu

Dần

Mão

Thần

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

Thơ thần

Thân

Tuất

Dần

Sửu

Hợi

Thần

Tị

Mùi

Tị

Mùi

Thân

Tuất

Thành thần

Tị

Thân

Hợi

Dần

Tị

Thân

Hợi

Dần

Tị

Thân

Hợi

Dần

Hố trời

Sửu

Dần

Mão

Thần

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Tử

Thiên quỷ , thiên

Dậu

Ngọ

Mão

Tử

Dậu

Ngọ

Mão

Tử

Dậu

Ngọ

Mão

Tử

Thiên

Dần

Thân

Tị

Hợi

Dần

Thân

Tị

Hợi

Dần

Thân

Tị

Hợi

Thiên sát bốn mùa gặp của

Đồng thời chu tước chủ quái khác

Sửu

Tử

Hợi

Tuất

Dậu

Thân

Mùi

Ngọ

Tị

Thần

Mão

Dần

Nguyệt ghét , thiên cẩu , hỏa ác

Tuất

Dậu

Thân

Mùi

Ngọ

Tị

Thần

Mão

Dần

Sửu

Tử

Hợi

Nguyệt xung

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Tử

Sửu

Dần

Mão

Thần

Tị

Ngọ

Mùi

Nguyệt phá

Hợi

Ngọ

Sửu

Thân

Mão

Tuất

Tị

Tử

Mùi

Dần

Dậu

Thần

Nguyệt hình

Tị

Tử

Thần

Thân

Ngọ

Sửu

Dần

Dậu

Mùi

Hợi

Mão

Tuất

Nguyệt hại

Tị

Thần

Mão

Dần

Sửu

Tử

Hợi

Tuất

Dậu

Thân

Mùi

Ngọ

Tuế sát

Mùi

Thần

Sửu

Tuất

Mùi

Thần

Sửu

Tuất

Mùi

Thần

Sửu

Tuất

Giếng sát

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Tử

Sửu

Dần

Mão

Thần

Tị

Ngọ

 

Dần

Mão

Thần

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Tử

Sửu

Phi liêm , thiên sát

Tuất

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Thần

Hợi

Tử

Sửu

Dần

Mão

Nhỏ sát

Mão

Tị

Mùi

Dậu

Hợi

Sửu

Mão

Tị

Mùi

Dậu

Hợi

Sửu

Đại thời

Mão

Tử

Dậu

Ngọ

Mão

Tử

Dậu

Ngọ

Mão

Tử

Dậu

Ngọ

Thời gian nàyNguyệt kiến

Dần

Mão

Thần

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Tử

Sửu

Tử khí , khắp nơi nói

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Tử

Sửu

Dần

Mão

Thần

Tị

Nhận lấy cái chết

Tuất

Thần

Hợi

Tị

Tử

Ngọ

Sửu

Mùi

Dần

Thân

Mão

Dậu

Tử thần , nến

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Tử

Sửu

Dần

Mão

Thần

Thị tào

Thần

Hợi

Tử

Sửu

Thân

Dậu

Tuất

Tị

Ngọ

Mùi

Dần

Mão

Du lịch họa , âm sát

Tị

Thần

Mão

Dần

Sửu

Tử

Hợi

Tuất

Dậu

Thân

Mùi

Ngọ

Cửa mộ , nữ nhân

Hợi

Thân

Tị

Dần

Hợi

Thân

Tị

Dần

Hợi

Thân

Tị

Dần

Hàm trì , treo tác

Mão

Tử

Dậu

Ngọ

Mão

Tử

Dậu

Ngọ

Mão

Tử

Dậu

Ngọ

Dây thừng

Ngọ

Mão

Mùi

Dậu

Ngọ

Mão

Mùi

Dậu

Ngọ

Mão

Mùi

Dậu

Dây thừng dài

Hợi

Tuất

Dậu

Thân

Mùi

Ngọ

Tị

Thần

Mão

Dần

Sửu

Tử

Giảo thần

Dậu

Thần

Hợi

Ngọ

Sửu

Thân

Mão

Tuất

Tị

Tử

Mùi

Dần

Phác thảo thần

Mão

Tuất

Tị

Tử

Mùi

Dần

Dậu

Thần

Hợi

Ngọ

Sửu

Thân

Gian môn

Thân

Hợi

Dần

Tị

Thân

Hợi

Dần

Tị

Thân

Hợi

Dần

Tị

Tà thần , nguyệt quỷ

Mùi

Ngọ

Tị

Thần

Mão

Dần

Sửu

Tử

Hợi

Tuất

Dậu

Thân

Hỏa quái

Tuất

Mùi

Thần

Sửu

Tuất

Mùi

Thần

Sửu

Tuất

Mùi

Thần

Sửu

Thiên sư , lao quái , máu chi

Sửu

Dần

Mão

Thần

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Tử

 

Dần

Mão

Thần

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Tử

Sửu

Máu Kỵ

Sửu

Mùi

Dần

Thân

Mão

Dậu

Thần

Tuất

Tị

Hợi

Ngọ

Tử

Phi ngang

Hợi

Tử

Sửu

Dần

Mão

Thần

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hoàng kỳ

Tuất

Mùi

Thần

Sửu

Tuất

Mùi

Thần

Sửu

Tuất

Mùi

Thần

Sửu

Báo đuôi

Thần

Sửu

Tuất

Mùi

Thần

Sửu

Tuất

Mùi

Thần

Sửu

Tuất

Mùi

Sản sát

Dần

Tị

Thân

Hợi

Dần

Tị

Thân

Hợi

Dần

Tị

Thân

Hợi

Dương sát( dương nhân khẩu lưỡi )

Hợi

Dần

Tị

Thân

Hợi

Dần

Tị

Thân

Hợi

Dần

Tị

Thân

Âm sát( âm người khẩu thiệt )

Dần

Hợi

Thân

Tị

Dần

Hợi

Thân

Tị

Dần

Hợi

Thân

Tị

Hướng về vong

Dần

Tị

Thân

Hợi

Mão

Ngọ

Dậu

Tử

Thần

Mùi

Tuất

Sửu

Sóng trắng

Dần

Mão

Thần

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Tử

Sửu

Lật thuyền

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Tử

Sửu

Dần

Mão

Thần

Tị

Ngọ

Mùi

Tang hồn

Mùi

Thần

Sửu

Tuất

Mùi

Thần

Sửu

Tuất

Mùi

Thần

Sửu

Tuất

 

Dần

Mão

Thần

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Tử

Sửu

Thiên Hỉ

Xuân tuất

Hạ sửu

Thu thần

Đông mùi

Thiên xá

Xuân mậu dần

Hạ giáp ngọ

Thu mậu thân

Đông Giáp Tý

Hoàng sách

Xuân dần

Hạ tị

Thu thân

Đông hợi

Hát thần , chìa thần , cô thần

Xuân tị

Hạ thân

Thu hợi

Đông dần

Du lịch thần

Xuân sửu

Hạ tử

Thu tuất

Đông hợi

Hí thần

Xuân tị

Hạ tử

Thu dậu

Đông thần

Thiên mục , nguyệt phù

Xuân thần

Hạ mùi

Thu tuất

Đông sửu

Thiên tai

Xuân tuất

Hạ sửu

Thu thần

Đông mùi

Quản thần , cần trục chuyền , quả thần

Xuân sửu

Hạ thần

Thu mùi

Đông tuất

Thiên chuyển

Xuân ất mão

Hạ bính ngọ

Thu tân dậu

Đông Nhâm Tý

Mà chuyển

Xuân tân mão

Hạ mậu ngọ

Thu quý dậu

Đông bính tý

Thiên trộm

Xuân bính

Hạ ngọ

Thu dậu

Đông tử

Sát thần

Xuân thân

Hạ hợi

Thu dần

Đông tị

Địa ngục

Xuân thần

Hạ ngọ

Thu tuất

Đông hợi

Phi họa

Xuân thân

Hạ dần

Thu tị

Đông hợi

Tặc thần

Xuân mão

Hạ ngọ

Thu dậu

Đông tử

Thời trộm , năm trộm

Xuân tị

Hạ mão

Thu dậu

Đông tử

Gian thần

Xuân dần

Hạ hợi

Thu thân

Đông tị

Hỏa thần , buồn thần

Xuân sửu

Hạ tử

Thu tuất

Đông hợi

Hỏa quỷ

Xuân ngọ

Hạ dậu

Thu tử

Đông mão

Cần trục chuyền

Xuân sửu

Hạ thần

Thu mùi

Đông sửu

Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn đồng thời bảo tồn vĩnh cửu Càng thêm tương tự văn chương
Đoán tha vui mừng
Tương tự văn chương
Đại lục nhâm chỉ nam hai mươi sáu
Lục nhâm đại toàn bộ một ( đăng lại quý nhân đứng ở càn khảm cấn chấn bốn dương quái vị bên trên, thì thuận chuyển của; trái ngược nhau , đứng ở tốn Ly khôn Đoài bốn âm quẻ bên trên, thì nghịch chuyển hắn. Này định luật , 72 0 khóa giống nhau
Đại lục nhâm thần sát phú ( khâm định cổ kim hình đồ sách tổng thể khoa học về động thực vật vị biên nghệ thuật điển )
Lục nhâm đại toàn bộ
Bát tự căn bản
Nghi độ lục nhâm tuyển nhật phải quyết
Càng thêm tương tự văn chương > >
Cuộc sống phục vụ
Khóa lại sổ sách số thành công
Sau tiếp nối có thể đăng ghi chép sổ sách số trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !
p