Chia sẻ

{ Bắt đầu]Tổ hợp loại tượng tại lục nhâm tìm vật bên trong diệu dụng

Một con thỏ eqy3 0 h 2 0 22- 1 0 - 0 7 Công bố tại sơn đông

Tổ hợp loại tượng tại lục nhâm tìm vật bên trong diệu dụng

Tại đại lục nhâm tìm vật ở bên trong, tìm loại thần là tại xác định có thể hay không tìm tới sau xác định vật phẩm vị trí cực kỳ trọng yếu một bước , có thể nói tìm tới chính xác của loại thần chính là thành công một nửa , nhưng một cái vật phẩm thường thường có rất nhiều loại thần , thường thường đang chọn chọn chính xác của loại thần trong được nó anh ấy loại thần mê hoặc , đến mức không cách nào tìm tới chính xác của loại thần , vậy nhưng không dùng ba truyền trong thượng truyền của địa chi kết hợp thứ sáu thân , độn can , thần tướng tổ hợp thủ tượng xem của tìm tới phù hợp nhất của một truyền lấy dụng của đây?

Này phỏng đoán không phải không huyệt lai phong , diệc phi chỉ có lý luận không thực tiễn , lục nhâm chi thuật cùng kỳ linh hoạt , nhưng loại cách biến hóa không rời lý của nó , chúng ta có thể lấy một cung vị trong bao gồm tới lấy tượng để xác định kết quả vì sao không lấy tổ hợp thủ tượng đến hành vi bắt đầu đây? Lục nhâm chi pháp , tinh thông truyền khóa , sống ở thủ tượng , theo của làm biến nói kéo theo lục thân biến hóa , thông qua ngày đêm biến hóa đến cải biến thần tướng phương thức sắp xếp , lại của thông qua mười hai giờ của chuyển biến đến bài xuất thiên địa bàn , lại tại trong bàn lấy bốn khóa , sau cùng khóa bàn biến hóa lấy ra ba truyền , ba truyền có trọng mà cát hung ứng kỳ đều không đồng vậy . Ba truyền là lục nhâm tinh hoa vậy. Mà người mất tìm vật nếu có thể trở về thì ba truyền định năng lượng chỉ ra tại trong đó , lúc này chúng ta vì sao không lấy ba truyền chỉ ra lấy lấy loại thần với thiên địa bàn trong tìm của?

Ý tưởng này đản sinh tại một bạn bè tìm nó mất đi của vướng , trong bàn mạt truyền tổ hợp hoàn toàn vì đó vật bị mất tượng , lẽ thường tới nói , tấm thẻ ứng lấy Mão mộc , nhưng này khóa mạt truyền tượng cùng vật ấy tương tự đến cực điểm , mặc dù lấy của , xem chỗ gặp là dậu , mà dậu lại gặp tại thái âm làm thật thái âm , sau đó đoán vật ấy nhưng đợi một lão phu nhân trả lại , hậu quả nghiệm . Sau qua thí nghiệm lại đoán số khóa thấy vậy pháp có thể dùng , sau đó chia sẻ tại chư sư , vậy đợi chư sư tăng thêm chỉ ra chỗ sai .

Này lý cũng có thể gia tăng của ngũ tiên sinh của thông đạo lý luận , này thông đạo lý lẽ thực là tinh diệu , khiến thủ tượng tinh ranh hơn , đoán khóa càng dễ , lấy thông đạo của chỗ đến thủ tượng có thể gia nhập lấy bằng chứng này truyền tượng phải chăng là sở cầu tượng , nghiệm sau tinh ranh hơn của , lấy chỗ nghiệm của tổ hợp loại tượng đến khảo cứu vật bị mất của vị canh đầu tinh hắn. Dùng cái này tổ hợp loại tượng của địa chi đến nay tìm nó chỗ gặp của địa, sau lấy chỗ gặp thủ tượng vì đó vòng cảnh , lại xem vòng cảnh chỗ gặp vì đó vị trí , xem có thể không quy sau dùng phương pháp này đoán của , trăm lần hiệu quả cả trăm , lần nào cũng đúng ( có thể là ngã đoán của thiếu ) .

Cảm ngộ phương pháp này sau cảm giác lục nhâm chi pháp thực là linh hoạt , ứng kế tiếp nối khiêm tốn học của , không thể tự coi nhẹ mình , cuối cùng mong ước chư vị thuật số tinh vào !
Chịu đựng dừng lại đăng lại , đồ lậu phải điều tra

Một con thỏ

2 0 2 2.1 0.7

  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm
  Vui mừng cái văn của người vậy vui mừng Càng thêm
  Lôi cuốn đọc Thay một thay
  Mới nhất nguyên bản Càng thêm

   


  Runtime Error

  Server Error in '/' Application.

  Runtime Error

  Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

  Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="Off"/>
    </system.web>
  </configuration>

  Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
  </configuration>