Chia sẻ

Thời tiết dự đoán

Trĩ cầu treo khách 2 0 12- 0 1- 0 1

Thời tiết dự đoán

Một: trời trong xanh: thiên anh tinh nhân vượng tướng , rơi ba, bốn cung , hoặc kỳ kạn , thời hai can , chủ trời nắng , thiên phụ tinh nhân vượng tướng , rơi ly cửu cung , hoặc khắc rơi xuống của cung , hoặc kỳ kạn , thời hai can , chủ gió trời trong xanh .

Hai: mưa: thiên bồng tinh nhân nhâm , quý hai can , du ở một , ba , bảy cung , hoặc thiên trụ tinh nhân nhâm , quý hai can , du ở một , ba , bảy cung , chủ mưa , nhân nhâm chủ mưa to , nhân quý ông chủ nhỏ mưa . Nếu như đồng thời thiên anh , thiên phụ tinh lạc cung thiên bàn của can khắc địa bàn của can , tất nhiên phong vũ lôi điện giao làm . Cùng trực phù gần , thì mưa nhanh , xa thì mưa trễ. Thiên bồng , thiên trụ nhân nhâm , quý hai can du ở khôn nhị cung , chủ mây dày không mưa . Thiên bồng , thiên trụ nếu như không được nhân nhâm , quý thủy thần , dù cho du ở một , ba , bảy cung , vậy không mưa .

Ba: tuyết: thiên tâm , thiên trụ hai sao nhân nhâm , quý đến càn , Đoài hai cung , chủ tuyết .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

   


  Runtime Error

  Server Error in '/' Application.

  Runtime Error

  Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

  Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="Off"/>
    </system.web>
  </configuration>

  Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
  </configuration>