Chia sẻ

Tả tâm trường trục thiết diện ( thượng ) 【 ngụy tướng đông đọc đồ tâm sự số không căn bản nhập môn trái tim siêu thanh ]

Ngã thích cửa hàng tạp hóa 2 0 2 0 - 0 7- 15

DoHà bắc yến đạt đến bệnh viện tâm nội hai khoa , bắt đầu quân giải phóng thứ 3 0 6 bệnh viện ngụy tướng đôngNguyên bản đồng thời nhận bất luận cái gì chủ nói , thường hai tuần càng tân nhất kỳ , thông quaHệ thống , chuyên nghiệp trái tim siêu thanh tương quan tri thức nói phân giải cùng lâm sàng án lệ phân tích, vậy phân giải cơ bản điều khiển cùng kết quả diễn giải ,Chỉ còn mở mở đất đồng đạo của khám và chữa bệnh mạch suy nghĩ , nói lên chức lâm sàng thực lực tổng hợp.

Tả tâm trường trục thiết diện , lại gọi là xương ngực bàng tả tâm trường trục thiết diện , xương ngực bàng trái đội trưởng trục thiết diện , là qua ngực siêu thanh tâm động đồ thường dùng nhất tiêu chuẩn thiết diện của một . Bởi vì cái thiết diện đại bộ phận phân kết cấu cùng âm thanh buộc thẳng đứng , bởi vì thường dùng cho kết cấu tính đo đạc , bởi vì góc độ quan hệ , máu chảy tốc độ của đo đạc ứng dụng khá ít.


Một , phương pháp điều khiển


Họa giả bên trái nằm vị , thăm dò đặt xương ngực bàng 2~4 cùng lúc , thăm dò phương hướng chỉ hướng họa giả vai phải , vi mức độ thăm dò vị trí đến tiêu chuẩn thiết diện xuất hiện ( đồ 1 ) .

Đồ 1: xương ngực bàng tả tâm trường trục thiết diện phương pháp điều khiển sơ đồ , a cùng b là thăm dò vị trí cùng phương hướng , c cùng d phân khác là phía trước xem cùng bên trái trực tiếp xem , e là tiêu chuẩn tả tâm trường trục thiết diện siêu thanh hình ảnh ( co vào kỳ )

【 đồ 1 bắt nguồn từ mạng lưới hoặcTTE hoặcTTE_content hoặcfocu S . ht m l app ]


Hai , biểu thị nội dung


Hình ảnh nửa trái bộ phận phân ( đáy lòng bên cạnh ) do trước đến sau lần lượt là phải thất trước vách ---- phải tâm thất ---- trong phòng cách ---- tả tâm thất ---- trái thất sau vách .

Hình ảnh nửa phải bộ phận phân ( đáy lòng bên cạnh ) do trước đến sau lần lượt là phải thất trước vách ---- phải thất chảy ra đạo ---- động mạch chủ cánh cùng lên chức động mạch chủ ---- tả tâm phòng ---- ngực động mạch chủ ( đồ 2 ) .

Đồ 2: tả tâm trường trục thiết diện: RV phải tâm thất ,LV tả tâm thất , CS quan tình hình tĩnh mạch đậu ,AV động mạch chủ cánh , MV hai nếp gấp , LA tả tâm phòng ,AO động mạch chủ , DAO giảm động mạch chủ


Ba , chú ý hạng mục


0 1Phải tâm thất ở vào hình ảnh trước phương , trái, phải tâm thất tỉ lệ ước chừng là 2~3 hoặc 1 , nếu phải tâm thất tỉ lệ tăng lớn , cần có tiến một bước tìm kiếm nguyên nhân , so với như phòng thủy bình của trái phía bên phải phân lưu , ba mũi cánh lượng lớn ngược lại lưu , động mạch phổi chuyên chế chờ ( đồ 3 ) .

Đồ 3: gian phòng cách khuyết tổn tả tâm trường trục thiết diện , phải tâm tỉ lệ tăng lớn , nêu lên phải tâm dung lượng phụ tải gia tăng , đồ trong cũng có thể gặp trong phòng cách uốn lượn đột phía bên trái tâm thất .

0 2Bởi vì tâm thất cơ bắp vách cùng âm thanh buộc thẳng đứng , tâm nội màng trực tiếp biểu thị tương đối rõ ràng , bởi vì cái thiết diện là đo đạc tâm thất vách độ dày của tốt nhất thiết diện . Trong phòng cách trái thất trực tiếp có khi có thể thấy được giả kiện tác , biểu hiện làm giây tình hình mạnh tiếng vang ( đồ 4 ); trong phòng cách nền đoạn có khi sẽ tính hạn chế tăng dầy , đồng thời thường thường cùng giả kiện tác tương liên , lúc này ứng chú ý phải chăng hợp đồng thời trái thất chảy ra đạo ngạnh ngăn trở . Trong phòng cách nền đoạn tăng dầy của phổ biến nguyên nhân bao gồm đầy đặn hình tâm cơ bệnh , cao huyết áp cùng lão niên tính đầy đặn chờ ( đồ 5 ) .

Đồ 4: tả tâm trường trục thiết diện biểu thị trái thất giả kiện tác . Trái thất giả kiện tác so với khá thường gặp , thông thường bắt nguồn từ trong phòng cách nền đoạn đồng thời cùng trong phòng cách bình được. Đo đạc thời mà lại chớ đem nó trở thành trong phòng cách nội màng trực tiếp mà ảnh hưởng đo đạc kết quả .

Đồ 5: tả tâm trường trục thiết diện chỉ ra lão niên tính trong phòng cách nền đoạn tính hạn chế tăng dầy , a là thư giãn kỳ , b là co vào kỳ

0 3Động mạch chủ trước vách cùng trong phòng cách ngay cả tiếp nối hoàn chỉnh , tiêu chuẩn thiết diện thời hai cái kết hợp giờ ứng điều chỉnh đến hình ảnh trung tuyến . Động mạch chủ sau vách cùng hai nếp gấp trước lá tướng kéo duyên tiếp nối .

0 4Bình thường tình hình dưới, cái tiêu chuẩn hình ảnh biểu thị chính là động mạch chủ cánh phải quan cánh ( trước ) cùng không quan cánh ( sau ) , cánh lá một đường tuyến tình hình cao tiếng vang , hoạt động rõ ràng tự như ( đồ 6 ) . Người già có khi xảy ra xuất hiện cánh lá tăng dầy , tiếng vang tăng cường chờ cải biến , thường thường lấy cánh vòng cùng cánh gốc làm chủ , nghiêm trọng thời sẽ khiến chật hẹp cùng hoặc quan bế không toàn vẹn ( đồ 7 ) .

Đồ 6: tả tâm trường trục thiết diện bình thường động mạch chủ cánh hình ảnh , a là thư giãn kỳ động mạch chủ cánh quan bế , b là co vào kỳ động mạch chủ cánh mở bỏ .

Đồ 7 tả tâm trường trục thiết diện hai nếp gấp ( thô mũi tên ) cùng động mạch chủ cánh vôi hoá ( tinh tế mũi tên )

0 5Hai nếp gấp trước lá dài , sau lá hơi ngắn , đồng thời có thể tìm cùng cùng trước sau lá tương liên của kiện tác kịp thời sau núm vú cơ bắp , một loại tình hình dưới, trước núm vú cơ bắp của bổ sung lấy giờ tương đối khá thấp ( tới gần đáy lòng ) . Người già có khi xảy ra xuất hiện cánh vòng tiếng vang tăng cường , tăng dầy chờ cải biến , thường thường sau đó cánh cánh vòng làm chủ , nghiêm trọng thời sẽ khiến chật hẹp cùng hoặc quan bế không toàn vẹn ( đồ 8 ) . Này ngoại , hai nếp gấp cùng động mạch chủ cánh cũng là phong thấp tính tổn hại của phổ biến bộ phận vị , tổn hại hình thức là chỉ duy nhất hai nếp gấp tổn hại hoặc giả hai nếp gấp liên hợp động mạch chủ cánh tổn hại ( trước mắt còn không có gặp qua chỉ duy nhất động mạch chủ cánh phong thấp tính tổn hại của ca bệnh ) , phong thấp tính van tổn hại thường lấy cánh duyên làm chủ , biểu hiện là cánh duyên tăng dầy , tiếng vang tăng cường , mở bỏ thời chỗ giao giới dính ngay cả , nghiêm trọng giả gây nên van chật hẹp cùng hoặc quan bế toàn bộ ( đồ 9 ) .

Đồ 8: hai nếp gấp vôi hoá thêm phát sinh ở sau cánh cánh vòng cùng cánh gốc , trái đội trưởng trục thiết diện có thể thấy được cục táo tính mạnh tiếng vang kết cấu

Đồ 9: tả tâm trường trục thiết diện bệnh phong thấp van tổn hại , hai nếp gấp cánh duyên tăng dầy , tiếng vang tăng cường , thư giãn kỳ mở bỏ nhận hạn chế , động mạch chủ cánh cánh lá rõ ràng tăng dầy , tiếng vang tăng cường .

0 6Trái phòng sau vách cùng trái thất sau vách chỗ nối tiếp ( trái phòng kênh chỗ ) là quan tình hình tĩnh mạch đậu , bình thường tình hình dưới có thể không rửa ảnh , hoặc gần biểu hiện là nhỏ hình tròn không về tiếng như như ngầm xuất hiện . Nếu hợp đồng thời phải tim suy kiệt , ba mũi cánh lượng lớn ngược lại lưu , vĩnh tồn trái bên trên khang , quan tình hình đậu loại gian phòng cách khuyết tổn cùng tĩnh mạch phổi khác vị dẫn lưu chờ dị thường đưa đến quan tình hình tĩnh mạch đậu khuếch trương lúc, nơi đây có thể thấy được khá lớn của hình tròn không về âm thanh ( đồ 1 0 ) .

Đồ 1 0: tả tâm trường trục thiết diện , bình thường tình hình dưới, quan tình hình tĩnh mạch đậu có thể không rửa ảnh , hoặc biểu thị là nhỏ hình tròn không về âm thanh kết cấu

0 71 . Trái phòng sau vách cùng ngực động mạch chủ ở giữa làm tâm phòng khe hở , màng tim tích dịch của không về âm thanh khu ở vào giảm động mạch chủ trước phương , mà giảm động mạch chủ sau phương xuất hiện không về âm thanh, thì khảo thi suy nghĩ lồng ngực tích dịch khả năng ( đồ 1 1 ) .

Đồ 1 1: tả tâm trường trục thiết diện màng tim tích dịch cùng lồng ngực tích dịch giám đừng. Hai cái giám khác lấy động mạch chủ (AO ) là phân giới , AO trước phương làm tâm bao tích dịch ( đoản tiễn đầu ) , AO sau phương là lồng ngực tích dịch ( trường tiễn đầu ) .


Bốn , đo đạc phương pháp


Bản thiết diện có thể thông thường đo đạc phải thất rời rạc vách độ dày , phải thất trước sau đường kính , trong phòng cách độ dày , trái thất trước sau đường kính , trái thất sau vách độ dày , động mạch chủ cánh cánh vòng đường kính , động mạch chủ đậu nội đường kính , lên chức động mạch chủ nội đường kính , trái trước phòng sau đường kính vân vân. Cụ thể đo đạc phương pháp , mời tham khảo bài này khởi đầu chỗ của liên quan văn hiến , mỗi một thiên đều rất cụ thể toàn diện , trong đó bản thân mình tương đối đề cử là bắc kinh địa khu siêu thanh tâm động hợp tác tổ biên soạn của 《 siêu thanh tâm động đồ quy phạm kiểm trắc trái tim công có thể cùng bình thường giá trị 》 .

Siêu thanh tâm động đồ là một môn thực tiễn tính rất mạnh ngành học , đối với tiêu chuẩn thiết diện cùng liên quan đo đạc , các gia chữa bệnh cơ quan đại đồng nhỏ khác , đo đạc của thiên về giờ vậy đều có bất đồng , hành vi siêu thanh tâm động đồ nhập môn kiến thức căn bản , bài này chủ yếu tham khảo 《 siêu thanh tâm động đồ quy phạm kiểm trắc trái tim công có thể cùng bình thường giá trị 》 , 《 quốc gia vệ sinh cùng kế hoạch sinh nuôi dưỡng uỷ viên sẽ nằm viện bác sĩ quy phạm hoá huấn luyện lập kế hoạch tài liệu giảng dạy 》 《 siêu thanh tâm động đồ quy phạm hoá huấn luyện tài liệu giảng dạy 》 《 trung quốc thành nhân tâm lực suy kiệt siêu thanh tâm động đồ quy phạm hoá kiểm tra chuyên gia cùng hiểu 》 chờ quyền uy văn hiến , đồng thời thông qua lý luận cùng thực tiễn đem kết hợp phương pháp , trọng điểm trình bày mỗi bên tiêu chuẩn thiết diện của biểu thị nội dung cùng lâm sàng ý nghĩa .

Ngụy tướng đông

Chủ trị bác sĩ , thạc sĩ nghiên cứu sinh

Hà bắc yến đạt đến bệnh viện tâm nội hai khoa , bắt đầu quân giải phóng thứ 3 0 6 bệnh viện

Tham gia siêu thanh chẩn đoán công việc 2 0 năm , am hiểu trái tim , phần bụng , thiển biểu hiện khí quan , ngoại tuần mạch máu cùng phụ sản các loại loại siêu thanh kiểm tra công việc , trong đó lấy tiên thiên cùng hậu thiên tính bệnh tim làm chủ phải phương hướng nghiên cứu . Từng tham dự đồng thời được toàn quân tiến bộ khoa học kỹ thuật tam đẳng tưởng lưỡng hạng (2 0 1 1 năm , 2 0 13 năm ) .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Nóng giờ tin tức
  Tương tự văn chương Càng thêm

   


  Runtime Error

  Server Error in '/' Application.

  Runtime Error

  Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

  Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="Off"/>
    </system.web>
  </configuration>

  Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
  </configuration>