Chia sẻ

Kỳ môn độn giáp 1 0 8 0 cục: bính tân nhật đinh giờ dậu dưới

Nga mi phật quang 2 0 19- 1 1- 17

Bính tân nhật đinh giờ dậu âm độn bảy cục

Trực phù thiên phụ rơi một cung giá trị khiến đỗ môn rơi một cung

Cát cách: tam kỳ được khiến ( hai cung ) đừng lừa dối ( hai cung ) tam kỳ chi linh ( hai cung ) thật lừa dối ( bảy cung ) tam kỳ chi linh ( bảy cung ) ngày nghỉ ( tám cung ) ngọc nữ thủ vệ ( một cung ) cửa cung cùng ( bảy cung )

Hung cách: chu tước nhảy sông ( hai cung ) tam kỳ thụ hình ( hai cung ) bên trên cách ( ba cung ) cửa vội vả ( bốn cung )

Cung càn: thiên bàn giáp thìn nhâm gia tăng địa bàn giáp tuất kỷ , là ngược lại ngâm tỵ hình , chủ quan tụng thua kiện , đại họa buông xuống , thuận thủ có thể cát , vọng động nhất định hung .

Tổn thương gia tăng mở: chủ quý nhân hào hùng có lạc đường biến động sự tình , bất lợi .

Thương môn gia tăng kỷ , chủ tài tán nhân bệnh .

Thiên xung tinh giá trị giờ dậu , có xa thư đến , người đông phương nhà nói hồ ly , có người hô gọi là , phụ nhân nắm hỏa là ứng . Tác dụng sau ba năm nội sinh quý tử , ngang phát sinh quý giá .

Sáu ất đến càn , danh danh "Ngọc thố nhập thiên môn ", cát .

Khảm cung: thiên bàn giáp ngọ tân gia tăng địa bàn đinh số lẻ , là ngục thần được số lẻ , buôn bán cầu tài thu lợi bội tăng , tù người gặp thiên xá giải thích miễn .

Đỗ gia tăng đừng: chủ cầu tài hữu ích .

Đỗ môn gia tăng đinh , ông chủ người tụng ngục .

Thiên phụ tinh giá trị giờ dậu , chủ xa y thư thơ đến , người đông phương nói hồ ly , hoặc có người hô gặp là ứng ,Nữ nhânLấy hỏa đến . Sau ba năm nội sinh quý tử , ngang phát tài sản .

Lục đinh đến Khảm , danh danh "Chu tước nhảy sông ", cát .

Cấn cung: thiên bàn bính số lẻ gia tăng địa bàn ất số lẻ , nhật nguyệt đồng thời hành , hình mưu tư là đều là cát .

Cảnh gia tăng sinh: chủ âm người sinh sản đại hỉ , càng chủ cầu tài vượng lợi nhuận , người đi đường đều là cát .

Cảnh môn gia tăng ất , chủ tụng sự bất thành .

Thiên anh tinh giá trị giờ dậu , chủ phương tây mới có người ầm ĩ , chim chim khách reo hót , người áo trắng qua là ứng . Tác dụng hậu chủ miệng nhỏ nữ nhân đủ tật , trăm ngày nguyên nhân bên trong miệng lưỡi đắc tài .

Sáu ất đến cấn , danh là "Ngọc thố vị quý cung ", cát .

Chấn cung: thiên bàn giáp thân canh gia tăng địa bàn giáp thìn nhâm , là bên trên cách , nhâm thủy chủ lưu động , canh là cách trở chi thần , nguyên nhân xa hành đạo đường mê thất , nam nữ tin tức khó thông .

Chết gia tăng tổn thương: chủ quan sự tình động mà được hình trượng , hung .

Tử môn gia tăng nhâm , chủ tụng người tự trách tự tuyển .

Thiên cầm tinh giá trị giờ dậu , chủ phương tây vừa khởi hỏa , người ta la hét ầm ĩ , tiếng trống huyên náo là ứng . Tác dụng sau một năm bên trong, sinh quý tử phát sinh vượng .

Thiên nhuế tinh giá trị giờ dậu , chủ có phương tây phương mã qua , nhóm chim hót phi là ứng . Tác dụng sau trăm ngày nội tăng đạo tác hợp , vào buôn bán thanh âm cả người cả của sản , sinh quý tử phát sinh vượng .

Sáu ất đến chấn , danh là "Nhật xuất phù tang ", cát .

Tốn cung: thiên bàn Giáp Tý mậu gia tăng địa bàn giáp ngọ tân , là thanh long chiết đủ , Cát môn có sinh trợ , còn năng lượng mưu sự , nếu gặp hung cửa , chủ gây tai hoạ , mất tiền hoặc có đủ tật , chiết tổn thương .

Sợ gia tăng đỗ: nguyên nhân chính mất thoát phá tài hoảng sợ , không được hung .

Kinh môn gia tăng tân , chủ nữ nhân thành tụng , hung .

Thiên trụ tinh giá trị giờ dậu , chủ đông mới có lớn nhỏ ngay cả tiếp nối mấy chục chiếc xe hành vi ứng . Tác dụng sau bảy mươi nhật nội có con gái đầu người đồ trang sức phát tài .

Sáu ất đến tốn , danh là "Ngọc thố thuận gió ", cát .

Ly cung: thiên bàn giáp tuất kỷ gia tăng địa bàn bính số lẻ , là hỏa bội địa hộ , nam nhân oan oan cùng hại , nữ nhân nhất định suy cho cùng dâm dơ .

Mở gia tăng cảnh: chủ kiến quý nhân , bởi vì văn thư sự tình bất lợi .

Khai môn gia tăng bính , quý nhân ấn thụ .

Thiên tâm tinh giá trị giờ dậu , chủ tăng ni đạo cô lấy hỏa từ tây nam đến, bắc phương chung cổ là ứng . Tác dụng sau bảy mươi nhật nội vào mã ngưu , được quan phủ tài , xa thơ đến .

Sáu bính đến Ly , danh là "Nguyệt căn cứ đoan môn ", cát .

Khôn cung: thiên bàn đinh số lẻ gia tăng địa bàn giáp dần quý , là chu tước nhảy sông , văn thư khẩu thiệt thị phi , qua quan động phủ , kiện tụng bất lợi , tin tức sa vào .

Đừng gia tăng chết: chủ tìm văn thư ấn tín kiện cáo sự tình , hoặc tăng đạo , xa làm việc, không tốt , xem bệnh hung .

Hưu môn gia tăng quý , âm người kiện tụng dính líu .

Thiên bồng tinh giá trị giờ dậu , chủ phương tây mới có chim đi tới , bầy quạ phi minh là ứng . Tác dụng sau trăm ngày nội sinh quý tử , tăng đạo làm răng , vào buôn bán thanh âm cả người cả của sản đại phát .

Sáu ất đến khôn , danh là "Ngọc thố nhập khôn trong ", cát .

Đoài cung: thiên bàn ất số lẻ gia tăng địa bàn Giáp Tý mậu , là âm hại cửa dương , lợi cho âm người , âm sự tình , bất lợi dương người , dương sự tình , cửa cát còn có thể mưu là , cửa hung , cửa vội vả thì phá tài đả thương người .

Sinh gia tăng sợ: chủ tôn trưởng tài sản , kiện tụng , bệnh chậm bình phục , cát .

Sinh môn gia tăng mậu , xuât giá cưới , cầu tài , yết quý đều là cát .

Thiên nhâm tinh giá trị giờ dậu , chủ tăng đạo ni cô cầm hỏa từ tây nam phương đến, bắc phương chung cổ là ứng . Tác dụng sau bảy mươi nhật nội được quan viên tài vật , vào trâu ngựa , thích thơ đến , đại cát , tiền tài tốt tươi , đại lợi .

Sáu ất đến Đoài , danh là "Ngọc nữ bị quản chế ", bình bình .

Dưới đây là ngự định kỳ môn bảo giám nội dung:

Bính tân nhật đinh giờ dậu

Càn: cung khắc cửa .

Khảm: phụ tá , ngọc nữ thủ vệ , cung sinh môn .

Cấn: ngày nghỉ , cửa sinh cung .

Chấn: quỷ giả , bên trên cách , cung khắc cửa .

Tốn: cửa vội vả cung .

Ly: cung khắc cửa .

Khôn: đừng cùng đinh hợp , đừng lừa dối , tước nhảy sông , cung khắc cửa .

Đoài: sinh cùng ất hợp , thật lừa dối , cửa sinh cung .

Đoán nói: phù khiến đồng thời xu thế nhập Khảm , có đồng tâm hiệp lực ý nghĩa . Gia tăng đinh gặp được giáp thủ vệ của cát , thì thân là phượng hoàng trì thượng khách , đại la cùng ngày vũ nghê váy vậy . Tại thời tam kỳ , đều được mà được cách , mà bản cung càng có nguyên phù thủ hắn. Sẽ lấy kinh luân cứu tế , đều thập toàn thập mỹ , há nếu tuân trung lang bắc cố Vọng Hải . Nhưng mây mùi xem tam sơn , liền có lăng vân ý a .

Chiến sự: tinh môn được cung sinh , lợi cho là khách . Nằm kì binh vu chính phương tây , kết không doanh vu chính đông . Truyền số gõ chuông , đêm nghiêm điêu đấu . Tật xuất chính tây sinh môn , chia binh xuất tây nam hưu môn , giết vào tây bắc thương môn . Thuộc lòng cao vút , đánh bạch gian . Nếu tây nam gặp địch , thì thích hợp đảo khách thành chủ , chờ địch động trước mà sau đả kích .

Xuất hành: cuối kỳ trăng lên chính tây , 7 dặm gặp công lại hoạt động người , tây nam cũng có thể .

Dương trạch: thích hợp lập đoái khôn nhị môn .

Âm trạch: dậu Sơn thời là vũ tài , nhật là liêm tử một vị , nộ không ngại , khôn Sơn cũng cát .

Bổ sung xem

Thắng bại: có thể khiển trách khiến chiêu hàng .

Nhẹ thực: tặc lính kết bạn , chưa đến .

Công thành: nằm tử sĩ vu thành đông , công nó nam môn .

Thủ thành: cẩn bị nội biến , khó thủ .

Thiên thời: lập thường có mưa .

Địa lý: long mạch phi động , cửa thoát nước quan cản , có hãn cửa hoa biểu , chủ phát sinh đại quý .

Nhân sự: có vũ quý nhân , nói hình ngục sự tình .

Điền hòa: đại phong .

Gia đình: trạch thuận người an , vưu lợi phụ nữ nắm nhà .

Quan lộc: Tý Ngọ nguyệt có thể lên chức .

Dự thi: lớn nhỏ thử đều lợi nhuận .

Cầu tài: phương tây phương của tài , mưu đồ có thể được .

Hôn nhân: nhà trai có mai táng sự tình , chưa .

Thai sản: sinh tốt , sợ không được nuôi dưỡng .

Tật bệnh: hư hỏa luyện kim , gấp gáp kéo duyên phương tây phương y sĩ .

Bắt được: tặc tại đông nam , đã đi xa .

Vật bị mất: tại đông nam phá ốc bên trong, khó tìm .

Xa thơ: thích thơ , phòng mất nước .

Quạ kêu: có lửa cháy .

Chim khách táo: có sợ .

Bính tân nhật đinh giờ dậu âm độn lục cục

Trực phù thiên xung rơi cửu cung giá trị khiến thương môn rơi cửu cung

Cát cách: thanh long trở lại thủ ( tám cung ) tam kỳ được khiến ( bốn cung ) ngọc nữ thủ vệ ( cửu cung ) tam kỳ quý nhân thăng điện ( bảy cung ) số lẻ du lịch lộc vị ( bốn cung ) cửa cung cùng ( ba cung ) cửa cung nghĩa ( tám cung )

Hung cách: huỳnh nhập thái bạch ( bốn cung ) phi can cách ( bốn cung ) bên trên cách ( hai cung ) lục nghi đánh hình ( cửu cung ) cửa vội vả ( hai cung ) cửa vội vả ( bảy cung )

Cung càn: thiên bàn giáp tuất kỷ gia tăng địa bàn Giáp Tý mậu , là cẩu gặp thanh long , cửa cát là mưu vọng toại nguyện , bề trên gặp thích , cửa hung là uổng phí tâm cơ .

Chết gia tăng mở: chủ kiến quý nhân , tìm ấn tín văn thư chuyện lớn lợi nhuận .

Tử môn gia tăng mậu , chủ giả mạo tài .

Thiên cầm tinh giá trị giờ dậu , chủ phương tây vừa khởi hỏa , người ta la hét ầm ĩ , tiếng trống huyên náo là ứng . Tác dụng sau một năm bên trong, sinh quý tử phát sinh vượng .

Thiên nhuế tinh giá trị giờ dậu , chủ có phương tây phương mã qua , nhóm chim hót phi là ứng . Tác dụng sau trăm ngày nội tăng đạo tác hợp , vào buôn bán thanh âm cả người cả của sản , sinh quý tử phát sinh vượng .

Sáu ất đến càn , danh danh "Ngọc thố nhập thiên môn ", cát .

Khảm cung: thiên bàn ất số lẻ gia tăng địa bàn giáp dần quý , là hoa cái gặp tinh , ẩn cư tu đạo , ẩn nấp tàng hình , tránh tai họa tị nạn là cát .

Sợ gia tăng đừng: chủ cầu tài sự tình hoặc bởi vì khẩu thiệt cầu tài sự tình chậm cát .

Kinh môn gia tăng quý , chủ bị trộm , vật bị mất khó lấy được .

Thiên trụ tinh giá trị giờ dậu , chủ đông mới có lớn nhỏ ngay cả tiếp nối mấy chục chiếc xe hành vi ứng . Tác dụng sau bảy mươi nhật nội có con gái đầu người đồ trang sức phát tài .

Lục đinh đến Khảm , danh danh "Chu tước nhảy sông ", cát .

Cấn cung: thiên bàn Giáp Tý mậu gia tăng địa bàn bính số lẻ , là thanh long trở lại thủ , là sự tình tính toán , đại cát đại lợi . Nếu gặp vội vả mộ đánh hình , cát được chuyện hung .

Mở gia tăng sinh: chủ kiến quý nhân , mưu vọng sở cầu toại nguyện .

Khai môn gia tăng bính , quý nhân ấn thụ .

Thiên tâm tinh giá trị giờ dậu , chủ tăng ni đạo cô lấy hỏa từ tây nam đến, bắc phương chung cổ là ứng . Tác dụng sau bảy mươi nhật nội vào mã ngưu , được quan phủ tài , xa thơ đến .

Sáu bính đến cấn , danh là "Phượng làm thuốc Sơn ", cát .

Chấn cung: thiên bàn giáp dần quý gia tăng địa bàn giáp ngọ tân , là lưới che trời lao , chủ quan chủ quản thua kiện , tội chết khó thoát , suy đoán bệnh cũng đại hung .

Đừng gia tăng tổn thương: chủ thượng quan , may mắn , cầu tài không được. Có thân nguyên nhân phân sản . Biến động sự tình không tốt .

Hưu môn gia tăng tân , tật bệnh chậm bình phục , vật bị mất không được.

Thiên bồng tinh giá trị giờ dậu , chủ phương tây mới có chim đi tới , bầy quạ phi minh là ứng . Tác dụng sau trăm ngày nội sinh quý tử , tăng đạo làm răng , vào buôn bán thanh âm cả người cả của sản đại phát .

Sáu ất đến chấn , danh là "Nhật xuất phù tang ", cát .

Tốn cung: thiên bàn bính số lẻ gia tăng địa bàn giáp thân canh , là huỳnh nhập thái bạch , môn hộ phá bại , đạo tặc háo mất , sự nghiệp cũng hung .

Sinh gia tăng đỗ: chủ âm mưu , âm người phá tài , bất lợi .

Sinh môn gia tăng canh , chủ tài sản tranh tụng phá sản , bất lợi .

Thiên nhâm tinh giá trị giờ dậu , chủ tăng đạo ni cô cầm hỏa từ tây nam phương đến, bắc phương chung cổ là ứng . Tác dụng sau bảy mươi nhật nội được quan viên tài vật , vào trâu ngựa , thích thơ đến , đại cát , tiền tài tốt tươi , đại lợi .

Sáu ất đến tốn , danh là "Ngọc thố thuận gió ", cát .

Ly cung: thiên bàn giáp ngọ tân gia tăng địa bàn đinh số lẻ , là ngục thần được số lẻ , buôn bán cầu tài thu lợi bội tăng , tù người gặp thiên xá giải thích miễn .

Tổn thương gia tăng cảnh: chủ văn thư ấn tín , khẩu thiệt , động cào thu tức .

Thương môn gia tăng đinh , chủ âm tin không đến .

Thiên xung tinh giá trị giờ dậu , có xa thư đến , người đông phương nhà nói hồ ly , có người hô gọi là , phụ nhân nắm hỏa là ứng . Tác dụng sau ba năm nội sinh quý tử , ngang phát sinh quý giá .

Lục đinh đến Ly , danh là "Cưỡi rồng vạn dặm ", cát .

Khôn cung: thiên bàn giáp thân canh gia tăng địa bàn giáp thìn nhâm , là bên trên cách , nhâm thủy chủ lưu động , canh là cách trở chi thần , nguyên nhân xa hành đạo đường mê thất , nam nữ tin tức khó thông .

Đỗ gia tăng chết: chủ điền trạch văn thư thất lạc , kiện cáo phá tài , tiểu hung .

Đỗ môn gia tăng nhâm , chủ gian trộm sự tình , hung .

Thiên phụ tinh giá trị giờ dậu , chủ xa y thư thơ đến , người đông phương nói hồ ly , hoặc có người hô gặp là ứng , nữ nhân lấy hỏa đến . Sau ba năm nội sinh quý tử , ngang phát tài sản .

Sáu ất đến khôn , danh là "Ngọc thố nhập khôn trong ", cát .

Đoài cung: thiên bàn đinh số lẻ gia tăng địa bàn ất số lẻ , là người độn cát cách , quý nhân gia quan tấn tước , người thường hôn nhân tài bạch có tin mừng .

Cảnh gia tăng sợ: chủ dương còn nhỏ miệng tật bệnh sự tình hung .

Cảnh môn gia tăng ất , chủ tụng sự bất thành .

Thiên anh tinh giá trị giờ dậu , chủ phương tây mới có người ầm ĩ , chim chim khách reo hót , người áo trắng qua là ứng . Tác dụng hậu chủ miệng nhỏ nữ nhân đủ tật , trăm ngày nguyên nhân bên trong miệng lưỡi đắc tài .

Sáu ất đến Đoài , danh là "Ngọc nữ bị quản chế ", bình bình .

Dưới đây là ngự định kỳ môn bảo giám nội dung:

Bính tân nhật đinh giờ dậu

Càn: cửa sinh cung .

Khảm: cửa sinh cung .

Cấn: cung sinh môn .

Chấn: cửa sinh cung .

Tốn: sinh cùng bính hợp , huỳnh nhập bạch , cung khắc cửa .

Ly: ngọc nữ thủ vệ , phụ tá , nghi hình , cửa sinh cung .

Khôn: bên trên cách , hình cách , cửa vội vả cung .

Đoài: đinh số lẻ thăng điện , cửa vội vả cung .

Đoán nói: đinh số lẻ tại Ly , thời làm được lộc . Ở quan vượng của địa, làm huân đốt quyền . Tân phù đến gia tăng , nó không được là xu thế viêm bổ sung thành thục a . Như thế thích hợp được giáp ngọ tự hình của hung . Là mùi được leo trèo sắc bén , mà trước ly kỳ hại vậy . Có thể là chạy mạnh mẽ giả giới , khiến cũng đồng gia tăng . Tham nó thủ vệ , ám tướng phụ họa . Cái gọi là đồng xú mà mùi vị khác thường giả vậy .

Chiến sự: cung được tinh sinh , lợi cho làm chủ . Nghệ an doanh vu chính phương tây , bố trí mai phục vu chính đông . Địch đến , từ đông nam xuất binh ra trận ứng của , trực kích đối xung . Kì binh tả hữu giáp công , địch lúc phá vỡ bắc , rất có thu hoạch .

Xuất hành: thích hợp xuất đông nam cửa , đường gặp bệnh nhãn người , hoặc kỳ hình khác tình hình vật .

Dương trạch: thích hợp lập tốn cửa , sửa chữa đông nam nhà cửa , kiến đông mới có hỏa quang phát sinh .

Âm trạch: tốn Sơn càn hướng , tác dụng lúc, có chim chim khách táo là ứng .

Bổ sung xem

Thắng bại: giữ lẫn nhau không chiến , cuối cùng lúc nghị hòa .

Nhẹ thực: chủ không được lấn khách .

Công thành: truyền hịch có thể hạ.

Thủ thành: viện không đủ ỷ lại , khó thủ .

Thiên thời: mây đen chặt chẽ mưa .

Địa lý: màu đất thanh bích , không được phát tài đinh . Tân nhật xem , càng bất lợi .

Nhân sự: cưới thiếp người kế thừa đều cát , hoặc gặp bệnh nhân đàm u ám sự tình .

Điền hòa: nhiều năm , tân nhật xem , thu hoạch không đủ .

Gia đình: bất lợi người , ám bên trong có tổn hại , đông nam phòng phòng cháy chúc .

Quan lộc: đừng bên trong có tội , chậm lên chức .

Dự thi: không được trong .

Cầu tài: có thể được , trí hàng vưu lợi .

Hôn nhân: nam có hình khắc , khó thành .

Thai sản: sản sinh nữ nhân , mẫu có tai họa , xem thai phòng ấm .

Tật bệnh: thiêu chết tại kim , càng có ám bệnh , không ngại .

Bắt được: chạy trốn đông bắc , trộm cướp dịch tập .

Vật bị mất: mất vu đông bắc gạch ngói vụn của bàng .

Xa thơ: không đến .

Quạ kêu: có lấn che sự tình .

Chim khách táo: vô sự .

Bính tân nhật đinh giờ dậu âm độn năm cục

Trực phù thiên nhuế rơi tám cung giá trị khiến tử môn rơi tám cung

Cát cách: địa độn ( bốn cung ) tam kỳ được khiến ( bốn cung ) trọng lừa dối ( bốn cung ) tam kỳ chi linh ( bốn cung ) tam kỳ được khiến ( ba cung ) mà giả ( sáu cung ) phong độn ( một cung ) rồng độn ( một cung ) ngọc nữ thủ vệ ( tám cung )

Hung cách: huỳnh nhập thái bạch ( ba cung ) phi can cách ( ba cung ) thái bạch nhập huỳnh ( bảy cung ) số lẻ cách ( bảy cung ) nhật cách ( bảy cung ) cửa vội vả ( cửu cung ) cửa vội vả ( ba cung ) cửa vội vả ( bốn cung ) tinh ngược lại ngâm cửa ngược lại ngâm

Cung càn: thiên bàn giáp tuất kỷ gia tăng địa bàn ất số lẻ , là mộ thần không được minh , địa hộ gặp tinh , thích hợp ẩn cư ẩn hành vi lợi nhuận .

Đỗ gia tăng mở: chủ kiến quý nhân quan chức , mưu sự chủ trước phá kỷ tài sau cát .

Đỗ môn gia tăng ất , thích hợp ám tìm nam nhân tài vật , hậu chủ không được minh trí tụng .

Thiên phụ tinh giá trị giờ dậu , chủ xa y thư thơ đến , người đông phương nói hồ ly , hoặc có người hô gặp là ứng , nữ nhân lấy hỏa đến . Sau ba năm nội sinh quý tử , ngang phát tài sản .

Sáu ất đến càn , danh danh "Ngọc thố nhập thiên môn ", cát .

Khảm cung: thiên bàn giáp dần quý gia tăng địa bàn giáp thìn nhâm , chủ xuât giá cưới trùng hôn (kết hôn với người khác khi vẫn đang có vợ chồng) , sau xuât giá không con , khó giữ được tuổi tác .

Cảnh gia tăng đừng: chủ văn thư di thất , tranh tụng không ngớt .

Cảnh môn gia tăng nhâm , nguyên nhân chính tặc dính líu .

Thiên anh tinh giá trị giờ dậu , chủ phương tây mới có người ầm ĩ , chim chim khách reo hót , người áo trắng qua là ứng . Tác dụng hậu chủ miệng nhỏ nữ nhân đủ tật , trăm ngày nguyên nhân bên trong miệng lưỡi đắc tài .

Lục đinh đến Khảm , danh danh "Chu tước nhảy sông ", cát .

Cấn cung: thiên bàn Giáp Tý mậu gia tăng địa bàn đinh số lẻ , là thanh long diệu minh , thích hợp gặp lãnh đạo cấp trên , quý nhân , tìm công danh , là sự tình êm xuôi . Nếu gặp mộ vội vả , trêu chọc thị phi .

Chết gia tăng sinh: chủ tang sự , cầu tài được , xem chết bệnh giả phục sinh .

Tử môn gia tăng đinh , chủ lão dương người tật bệnh .

Thiên cầm tinh giá trị giờ dậu , chủ phương tây vừa khởi hỏa , người ta la hét ầm ĩ , tiếng trống huyên náo là ứng . Tác dụng sau một năm bên trong, sinh quý tử phát sinh vượng .

Thiên nhuế tinh giá trị giờ dậu , chủ có phương tây phương mã qua , nhóm chim hót phi là ứng . Tác dụng sau trăm ngày nội tăng đạo tác hợp , vào buôn bán thanh âm cả người cả của sản , sinh quý tử phát sinh vượng .

Lục đinh đến cấn , danh là "Ngọc nữ thừa vân ", cát .

Chấn cung: thiên bàn bính số lẻ gia tăng địa bàn giáp thân canh , là huỳnh nhập thái bạch , môn hộ phá bại , đạo tặc háo mất , sự nghiệp cũng hung .

Sợ gia tăng tổn thương: nguyên nhân chính thương nghị đồng mưu hại người , chuyện bị tiết lộ gây tụng , hung .

Kinh môn gia tăng canh , là đường đi tổn chiết , gặp đạo tặc , hung .

Thiên trụ tinh giá trị giờ dậu , chủ đông mới có lớn nhỏ ngay cả tiếp nối mấy chục chiếc xe hành vi ứng . Tác dụng sau bảy mươi nhật nội có con gái đầu người đồ trang sức phát tài .

Sáu ất đến chấn , danh là "Nhật xuất phù tang ", cát .

Tốn cung: thiên bàn ất số lẻ gia tăng địa bàn giáp tuất kỷ , là Nhật số lẻ nhập mộ , được thổ ám muội , cửa hung sự nhất định hung , được sinh , mở hai Cát môn là địa độn .

Mở gia tăng đỗ: chủ mất thoát , khắc bản chữ viết tiểu hung .

Khai môn gia tăng kỷ , sự tình tự bất định .

Thiên tâm tinh giá trị giờ dậu , chủ tăng ni đạo cô lấy hỏa từ tây nam đến, bắc phương chung cổ là ứng . Tác dụng sau bảy mươi nhật nội vào mã ngưu , được quan phủ tài , xa thơ đến .

Sáu ất đến tốn , danh là "Ngọc thố thuận gió ", cát .

Ly cung: thiên bàn giáp thìn nhâm gia tăng địa bàn giáp dần quý , là bé gái gian dâm , chủ có việc xấu trong nhà ngoại Dương sự tình phát sinh , môn cát tinh hung , dịch ngược lại phúc làm hại .

Đừng gia tăng cảnh: chủ tìm nhìn văn thư ấn tín sự tình không đến , ngược lại tuyển khẩu thiệt tiểu hung .

Hưu môn gia tăng quý , âm người kiện tụng dính líu .

Thiên bồng tinh giá trị giờ dậu , chủ phương tây mới có chim đi tới , bầy quạ phi minh là ứng . Tác dụng sau trăm ngày nội sinh quý tử , tăng đạo làm răng , vào buôn bán thanh âm cả người cả của sản đại phát .

Lục đinh đến Ly , danh là "Cưỡi rồng vạn dặm ", cát .

Khôn cung: thiên bàn đinh số lẻ gia tăng địa bàn giáp ngọ tân , là chu tước vào tù , tội nhân giải thích tù , quan nhân mất vị .

Sinh gia tăng chết: chủ điền trạch kiện cáo , bệnh chủ khó cứu .

Sinh môn gia tăng tân , chủ sản phụ tật bệnh , sau cát .

Thiên nhâm tinh giá trị giờ dậu , chủ tăng đạo ni cô cầm hỏa từ tây nam phương đến, bắc phương chung cổ là ứng . Tác dụng sau bảy mươi nhật nội được quan viên tài vật , vào trâu ngựa , thích thơ đến , đại cát , tiền tài tốt tươi , đại lợi .

Sáu ất đến khôn , danh là "Ngọc thố nhập khôn trong ", cát .

Đoài cung: thiên bàn giáp thân canh gia tăng địa bàn bính số lẻ , là thái bạch nhập huỳnh , đạo tặc lúc, đoán tặc nhân tới hay không , thái bạch nhập huỳnh , tặc định muốn tới , là khách vào lợi nhuận , làm chủ phá tài .

Tổn thương gia tăng sợ: chủ thân nhân tật bệnh lo sợ , môi giới phạt bất lợi , hung .

Thương môn gia tăng bính , là đường đi tổn thất .

Thiên xung tinh giá trị giờ dậu , có xa thư đến , người đông phương nhà nói hồ ly , có người hô gọi là , phụ nhân nắm hỏa là ứng . Tác dụng sau ba năm nội sinh quý tử , ngang phát sinh quý giá .

Sáu bính đến Đoài , danh là "Phượng hoàng gảy cánh ", hung .

Dưới đây là ngự định kỳ môn bảo giám nội dung:

Bính tân nhật đinh giờ dậu

Càn: mà giả , cung khắc cửa .

Khảm: cung khắc cửa .

Cấn: ngọc nữ thủ vệ , phụ tá , cửa phù phục ngâm , cửa cung bỉ hòa .

Chấn: huỳnh nhập bạch , cửa vội vả cung .

Tốn: mở cùng ất hợp , trọng lừa dối , phong độn , địa độn , cửa vội vả cung .

Ly: cửa vội vả cung .

Khôn: sinh cùng đinh hợp , cửa cung bỉ hòa .

Đoài: bạch nhập huỳnh , số lẻ cách , cung khắc cửa .

Đoán nói: lấy ngược lại phù của tân kim , gia tăng thời can của đinh hỏa . Lại giá trị phác thảo hổ vì thần , khách thường được chủ tổn thương , bất lợi hành sư , có thể biết vậy . Tuy có giai hành mậu thổ , có thể trộm hỏa mà bồi kim . Mà cùng ở tại Sơn di xuyên nhét của lúc, an năng lượng tương trợ . May có thủ vệ ngọc nữ , có phần lợi nhuận việc ngầm . Không được như dụng sắp đặt bình mỹ nhân chi kế , tung kỳ phản , chờ địch quả mà sau nhân hắn.

Chiến sự: tinh môn đều so với , dương thời lợi nhuận khách . Nếu đông đi xa , thích hợp nằm giáp tại tốn , trước địch mà phát động . Phương tây đi xa , lúc nằm giáp vu càn , sau địch mà phát động , hoặc đông tây phân đánh . Trước sau cũng như trước pháp . Đại tướng thích hợp xuất tây nam sinh môn , dụng Liên Hoàn Trận pháp , đầu đuôi hỗ kích .

Xuất hành: đông nam sắc nhất , hành bốn dặm , lúc gặp người có tuổi thuật sĩ , riêng chỉ tân nhật không dùng .

Dương trạch: mở đông nam cửa lành nhất , có hoàng y nhân ngồi ngựa đến ứng .

Âm trạch: tốn Sơn sắc nhất , có bầy quạ bốn táo là ứng .

Bổ sung xem

Thắng bại: chủ thắng .

Nhẹ thực: đông khấu đi , phương tây khấu tức tới.

Công thành: cứu viện quá mức gần , mùi dịch nhổ .

Thủ thành: thích hợp bị tây môn .

Thiên thời: sáng sủa .

Địa lý: tân mạch hành long , màu đất vàng, sợ ngày khác biến .

Nhân sự: có quý hiển người tử vong sự tình .

Điền hòa: không rõ lắm thành thục .

Gia đình: nhân khẩu không yên , nên phòng trộm nến .

Quan lộc: có tiến cử , có thể lên chức .

Dự thi: không được trong .

Cầu tài: miệng ước tâm làm trái , cuối cùng cũng có tranh luận .

Hôn nhân: không thành , nhà trai liên tục .

Thai sản: sinh nam , hành thứ tư .

Tật bệnh: phế cùng dương minh của bệnh , có nhiều chập trùng .

Bắt được: hướng nam có nước chỗ bắt lấy tập .

Vật bị mất: tại đông bắc , bé gái lấy đi .

Xa thơ: liền tới , còn có tài .

Quạ kêu: có sợ .

Chim khách táo: phòng lũ lụt .

Bính tân nhật đinh giờ dậu âm độn tứ cục

Trực phù thiên bồng rơi bảy cung giá trị khiến hưu môn rơi bảy cung

Cát cách: tam kỳ được khiến ( cửu cung ) số lẻ hợp ( cửu cung ) tam kỳ được khiến ( hai cung ) thần giả ( một cung ) ngọc nữ thủ vệ ( bảy cung ) cửa cung cùng ( sáu cung ) cửa cung nghĩa ( hai cung ) cửa cung nghĩa ( bảy cung )

Hung cách: tam kỳ thụ hình ( cửu cung ) huỳnh nhập thái bạch ( hai cung ) phi can cách ( hai cung ) cửa vội vả ( tám cung )

Cung càn: thiên bàn giáp dần quý gia tăng địa bàn bính số lẻ , là hoa cái bội sư , quý tiện gặp của đều không lợi nhuận , duy bề trên gặp thích .

Sinh gia tăng mở: chủ kiến quý nhân , cầu tài đại phát .

Sinh môn gia tăng bính , chủ quý nhân ấn thụ , hôn nhân , thư việc vui .

Thiên nhâm tinh giá trị giờ dậu , chủ tăng đạo ni cô cầm hỏa từ tây nam phương đến, bắc phương chung cổ là ứng . Tác dụng sau bảy mươi nhật nội được quan viên tài vật , vào trâu ngựa , thích thơ đến , đại cát , tiền tài tốt tươi , đại lợi .

Sáu bính đến càn , danh là "Tự nhiên thiên quyền ", hung .

Khảm cung: thiên bàn giáp tuất kỷ gia tăng địa bàn giáp ngọ tân , là du hồn nhập mộ , dịch bị âm tà quỷ mị quấy phá .

Tổn thương gia tăng đừng: chủ dương người biến động , hoặc sai người mưu can tài danh bất lợi .

Thương môn gia tăng tân , chủ phu thê nghi ngờ tư nhân tứ oán .

Thiên xung tinh giá trị giờ dậu , có xa thư đến , người đông phương nhà nói hồ ly , có người hô gọi là , phụ nhân nắm hỏa là ứng . Tác dụng sau ba năm nội sinh quý tử , ngang phát sinh quý giá .

Lục đinh đến Khảm , danh danh "Chu tước nhảy sông ", cát .

Cấn cung: thiên bàn giáp dần quý gia tăng địa bàn giáp dần quý , là trời lưới bốn tờ , chủ người đi đường mất bạn , bệnh tụng đều là tổn thương .

Đỗ gia tăng sinh: chủ dương còn nhỏ miệng phá tài cùng điền trạch , cầu tài không thành .

Đỗ môn gia tăng quý , chủ trăm sự đều là ngăn trở , bệnh giả không ăn .

Thiên trụ tinh giá trị giờ dậu , chủ đông mới có lớn nhỏ ngay cả tiếp nối mấy chục chiếc xe hành vi ứng . Tác dụng sau bảy mươi nhật nội có con gái đầu người đồ trang sức phát tài .

Sáu ất đến cấn , danh là "Ngọc thố vị quý cung ", cát .

Chấn cung: thiên bàn giáp thìn nhâm gia tăng địa bàn giáp tuất kỷ , là ngược lại ngâm tỵ hình , chủ quan tụng thua kiện , đại họa buông xuống , thuận thủ có thể cát , vọng động nhất định hung .

Cảnh gia tăng tổn thương: chủ quan hệ thông gia thân quyến miệng nhỏ khẩu thiệt .

Cảnh môn gia tăng kỷ , chủ quan chủ quản dính líu .

Thiên anh tinh giá trị giờ dậu , chủ phương tây mới có người ầm ĩ , chim chim khách reo hót , người áo trắng qua là ứng . Tác dụng hậu chủ miệng nhỏ nữ nhân đủ tật , trăm ngày nguyên nhân bên trong miệng lưỡi đắc tài .

Sáu ất đến chấn , danh là "Nhật xuất phù tang ", cát .

Tốn cung:

Chết gia tăng đỗ: chủ phá tài , phụ nhân gió tật , hung .

Tử môn gia tăng mậu , chủ giả mạo tài .

Thiên cầm tinh giá trị giờ dậu , chủ phương tây vừa khởi hỏa , người ta la hét ầm ĩ , tiếng trống huyên náo là ứng . Tác dụng sau một năm bên trong, sinh quý tử phát sinh vượng .

Thiên nhuế tinh giá trị giờ dậu , chủ có phương tây phương mã qua , nhóm chim hót phi là ứng . Tác dụng sau trăm ngày nội tăng đạo tác hợp , vào buôn bán thanh âm cả người cả của sản , sinh quý tử phát sinh vượng .

Sáu ất đến tốn , danh là "Ngọc thố thuận gió ", cát .

Ly cung: thiên bàn đinh số lẻ gia tăng địa bàn giáp thìn nhâm , đinh nhâm kết hợp lại , chủ quý nhân ân chiếu , tụng ngục hình bình , suy đoán cưới thêm là tằng tịu với nhau .

Sợ gia tăng cảnh: chủ ngữ tụng không ngừng , miệng nhỏ tật bệnh , hung .

Kinh môn gia tăng nhâm , chủ quan chủ quản cầm tù , bệnh giả đại hung .

Thiên trụ tinh giá trị giờ dậu , chủ đông mới có lớn nhỏ ngay cả tiếp nối mấy chục chiếc xe hành vi ứng . Tác dụng sau bảy mươi nhật nội có con gái đầu người đồ trang sức phát tài .

Lục đinh đến Ly , danh là "Cưỡi rồng vạn dặm ", cát .

Khôn cung: thiên bàn bính số lẻ gia tăng địa bàn giáp thân canh , là huỳnh nhập thái bạch , môn hộ phá bại , đạo tặc háo mất , sự nghiệp cũng hung .

Mở gia tăng chết: chủ quan chủ quản sợ buồn , trước buồn sau thích .

Khai môn gia tăng canh , con đường kiện tụng , mưu là không thống nhất .

Thiên tâm tinh giá trị giờ dậu , chủ tăng ni đạo cô lấy hỏa từ tây nam đến, bắc phương chung cổ là ứng . Tác dụng sau bảy mươi nhật nội vào mã ngưu , được quan phủ tài , xa thơ đến .

Sáu ất đến khôn , danh là "Ngọc thố nhập khôn trong ", cát .

Đoài cung: thiên bàn giáp ngọ tân gia tăng địa bàn đinh số lẻ , là ngục thần được số lẻ , buôn bán cầu tài thu lợi bội tăng , tù người gặp thiên xá giải thích miễn .

Đừng gia tăng sợ: chủ tổn tài , tuyển không phải đồng thời tật bệnh , hoảng sợ sự tình .

Hưu môn gia tăng đinh , trăm tụng đừng nghỉ .

Thiên bồng tinh giá trị giờ dậu , chủ phương tây mới có chim đi tới , bầy quạ phi minh là ứng . Tác dụng sau trăm ngày nội sinh quý tử , tăng đạo làm răng , vào buôn bán thanh âm cả người cả của sản đại phát .

Lục đinh đến Đoài , bình bình .

Dưới đây là ngự định kỳ môn bảo giám nội dung:

Bính tân nhật đinh giờ dậu

Càn: cửa sinh cung .

Khảm: thần giả , cung sinh môn .

Cấn: cửa vội vả cung .

Chấn: cung sinh môn .

Tốn: thái bạch cùng trời ất cách , cung khắc cửa .

Ly: cung khắc cửa .

Khôn: mở cùng bính hợp , huỳnh nhập bạch , cung sinh môn .

Đoài: phụ tá , ngọc nữ thủ vệ .

Đoán nói: dậu là đinh quý , vừa là tân lộc . Mà thời dưới đinh tân gặp nhau , bồng đừng đồng thời gặp . Vừa là được khiến gặp giáp , có một người đồng tâm , kỳ lợi đoạn kim ý nghĩa . Càng gặp ngọc nữ thủ hộ , thì lỗ lý thông nhà , vương tạ thế tốt. Mà lại gặp anh tuấn của hứng , quan lại chi thịnh , cát có thể thắng nói a . Nếu tiền đồ sĩ đường, thì thích hợp giới nhẹ phải cụ thể . Đã ứng mở bính của cát , miễn nhập bạch của hung .

Chiến sự: gặp giáp đại cát , chủ khách đều lợi nhuận , dương thời càng lợi nhuận xuất binh ra trận . Thích hợp dụng bính nhật , từ tây nam nhanh phát sinh . Gióng trống khua chiêng , bộ kỵ tướng tiếp nối . Gặp địch tức đánh , lấy ứng nhập bạch cách . Duy phòng nam bắc có nằm , không thể xâm nhập . Chánh đông gặp cách , cũng không có thể truy đuổi .

Xuất hành: thích hợp xuất chính tây , đường gặp quý nhân ứng . Tây nam tuy có kỳ môn , phạm hung cách , không lớn lợi nhuận .

Dương trạch: khôn cửa có thể gặp , cần phòng cháy chúc .

Âm trạch: thích hợp khôn Sơn cấn hướng , tác dụng lúc, phương tây mới có đỏ mã đến ứng .

Bổ sung xem

Thắng bại: chủ thắng .

Nhẹ thực: quân địch chết nhiều vong .

Công thành: hỏa công có thể nhổ .

Thủ thành: thành quách bất hoàn , ngoại không cứu viện , thích hợp bỏ thành khác đồ .

Thiên thời: ráng hồng dày đặc .

Địa lý: lão Long đắc khí , vây quanh sâm nghiêm .

Nhân sự: phương tây phương gặp tin lành , hoặc đưa ngọt cay có thể ăn vật .

Điền hòa: nhiều năm .

Gia đình: sĩ hoạn nhà , khi có cưng chìu tích , phúc trạch miên xa.

Quan lộc: vô tai vô nạn , liệt chức công khanh .

Dự thi: liêm quan đắc ý , trung á khôi .

Cầu tài: tôn quý của tài , sở cầu như ý .

Hôn nhân: thành , mùi năng lượng giai lão .

Thai sản: được nam , sau quý , sản trễ.

Tật bệnh: bệnh phổi , trị được .

Bắt được: tại đông bắc phương , che giấu tại bản nhà .

Vật bị mất: tại thổ phụ , hoặc vật liệu gỗ dựa .

Xa thơ: không .

Quạ kêu: văn tranh đấu sự tình .

Chim khách táo: hướng tây minh cát .

Bính tân nhật đinh giờ dậu âm độn tam cục

Trực phù thiên anh rơi sáu cung giá trị khiến cảnh môn rơi sáu cung

Cát cách: số lẻ hợp ( bốn cung ) tam kỳ được khiến ( một cung ) ngọc nữ thủ vệ ( sáu cung ) cửa cung cùng ( bốn cung ) cửa cung nghĩa ( cửu cung )

Hung cách: số lẻ cách ( bốn cung ) tuổi cách ( bốn cung ) huỳnh nhập thái bạch ( một cung ) phi can cách ( một cung ) tam kỳ thụ hình ( một cung ) cửa vội vả ( ba cung ) cửa vội vả ( hai cung ) cửa vội vả ( một cung ) cửa vội vả ( sáu cung )

Cung càn: thiên bàn giáp ngọ tân gia tăng địa bàn đinh số lẻ , là ngục thần được số lẻ , buôn bán cầu tài thu lợi bội tăng , tù người gặp thiên xá giải thích miễn .

Cảnh gia tăng mở: chủ quan người lên chức , cát; tìm văn ấn càng cát .

Cảnh môn gia tăng đinh , nguyên nhân chính văn thư ấn cường tráng tuyển không phải .

Thiên anh tinh giá trị giờ dậu , chủ phương tây mới có người ầm ĩ , chim chim khách reo hót , người áo trắng qua là ứng . Tác dụng hậu chủ miệng nhỏ nữ nhân đủ tật , trăm ngày nguyên nhân bên trong miệng lưỡi đắc tài .

Lục đinh đến càn , danh là "Gấp đến thiên môn ", cát .

Khảm cung: thiên bàn bính số lẻ gia tăng địa bàn giáp thân canh , là huỳnh nhập thái bạch , môn hộ phá bại , đạo tặc háo mất , sự nghiệp cũng hung .

Chết gia tăng đừng: chủ cầu tài sự vật không tốt , nếu hỏi sinh đạo tìm phương cát .

Tử môn gia tăng canh , chủ nữ nhân sinh sản , mẹ con đều hung .

Thiên cầm tinh giá trị giờ dậu , chủ phương tây vừa khởi hỏa , người ta la hét ầm ĩ , tiếng trống huyên náo là ứng . Tác dụng sau một năm bên trong, sinh quý tử phát sinh vượng .

Thiên nhuế tinh giá trị giờ dậu , chủ có phương tây phương mã qua , nhóm chim hót phi là ứng . Tác dụng sau trăm ngày nội tăng đạo tác hợp , vào buôn bán thanh âm cả người cả của sản , sinh quý tử phát sinh vượng .

Lục đinh đến Khảm , danh danh "Chu tước nhảy sông ", cát .

Cấn cung: thiên bàn giáp dần quý gia tăng địa bàn giáp thìn nhâm , chủ xuât giá cưới trùng hôn (kết hôn với người khác khi vẫn đang có vợ chồng) , sau xuât giá không con , khó giữ được tuổi tác .

Sợ gia tăng sinh: nguyên nhân chính phụ nhân sinh buồn sợ , hoặc bởi vì cầu tài sinh buồn sợ , đều là cát .

Kinh môn gia tăng nhâm , chủ quan chủ quản cầm tù , bệnh giả đại hung .

Thiên trụ tinh giá trị giờ dậu , chủ đông mới có lớn nhỏ ngay cả tiếp nối mấy chục chiếc xe hành vi ứng . Tác dụng sau bảy mươi nhật nội có con gái đầu người đồ trang sức phát tài .

Sáu ất đến cấn , danh là "Ngọc thố vị quý cung ", cát .

Chấn cung: thiên bàn đinh số lẻ gia tăng địa bàn Giáp Tý mậu , là thanh long chuyển ánh sáng, quan nhân lên chức , người thường uy xương .

Mở gia tăng tổn thương: chủ biến động , sửa đổi , dời tỷ , sự tình đều không cát .

Khai môn gia tăng mậu , tài danh đều được .

Thiên tâm tinh giá trị giờ dậu , chủ tăng ni đạo cô lấy hỏa từ tây nam đến, bắc phương chung cổ là ứng . Tác dụng sau bảy mươi nhật nội vào mã ngưu , được quan phủ tài , xa thơ đến .

Sáu ất đến chấn , danh là "Nhật xuất phù tang ", cát .

Tốn cung: thiên bàn giáp thân canh gia tăng địa bàn ất số lẻ , là thái bạch gặp tinh , thoái cát vào hung , mưu vì không lợi nhuận .

Đừng gia tăng đỗ: chủ phá tài , vật bị mất khó tìm .

Hưu môn gia tăng ất , tìm mưu trọng , không được; tìm nhẹ, có thể được .

Thiên bồng tinh giá trị giờ dậu , chủ phương tây mới có chim đi tới , bầy quạ phi minh là ứng . Tác dụng sau trăm ngày nội sinh quý tử , tăng đạo làm răng , vào buôn bán thanh âm cả người cả của sản đại phát .

Sáu ất đến tốn , danh là "Ngọc thố thuận gió ", cát .

Ly cung: thiên bàn giáp thìn nhâm gia tăng địa bàn giáp ngọ tân , là Đằng xà giao xoa , tung được Cát môn , cũng không năng lượng an bình , nếu có mưu vọng , được người lừa gạt .

Sinh gia tăng cảnh: chủ âm người , miệng nhỏ không yên cùng văn thư sự tình sau cát .

Sinh môn gia tăng tân , chủ sản phụ tật bệnh , sau cát .

Thiên nhâm tinh giá trị giờ dậu , chủ tăng đạo ni cô cầm hỏa từ tây nam phương đến, bắc phương chung cổ là ứng . Tác dụng sau bảy mươi nhật nội được quan viên tài vật , vào trâu ngựa , thích thơ đến , đại cát , tiền tài tốt tươi , đại lợi .

Lục đinh đến Ly , danh là "Cưỡi rồng vạn dặm ", cát .

Khôn cung: thiên bàn Giáp Tý mậu gia tăng địa bàn giáp tuất kỷ , là quý nhân vào tù , công và tư đều không cát .

Tổn thương gia tăng chết: chủ quan chủ quản ấn tín hung , xuất hành đại Kỵ , giờ bệnh hung .

Thương môn gia tăng kỷ , chủ tài tán nhân bệnh .

Thiên xung tinh giá trị giờ dậu , có xa thư đến , người đông phương nhà nói hồ ly , có người hô gọi là , phụ nhân nắm hỏa là ứng . Tác dụng sau ba năm nội sinh quý tử , ngang phát sinh quý giá .

Sáu ất đến khôn , danh là "Ngọc thố nhập khôn trong ", cát .

Đoài cung: thiên bàn ất số lẻ gia tăng địa bàn giáp dần quý , là hoa cái gặp tinh , ẩn cư tu đạo , ẩn nấp tàng hình , tránh tai họa tị nạn là cát .

Đỗ gia tăng sợ: chủ môn hộ nội buồn nghi hoảng sợ , đồng thời có kiện tụng sự tình .

Đỗ môn gia tăng quý , chủ trăm sự đều là ngăn trở , bệnh giả không ăn .

Thiên phụ tinh giá trị giờ dậu , chủ xa y thư thơ đến , người đông phương nói hồ ly , hoặc có người hô gặp là ứng , nữ nhân lấy hỏa đến . Sau ba năm nội sinh quý tử , ngang phát tài sản .

Sáu bính đến Đoài , danh là "Phượng hoàng gảy cánh ", hung .

Dưới đây là ngự định kỳ môn bảo giám nội dung:

Bính tân nhật đinh giờ dậu

Càn: ngọc nữ thủ vệ , phụ tá , cửa vội vả cung .

Khảm: huỳnh nhập bạch , cách hình , cửa vội vả cung .

Cấn: cung sinh môn .

Chấn: mở cùng đinh hợp , cửa vội vả cung .

Tốn: số lẻ cách , cửa sinh cung .

Ly: cung sinh môn .

Khôn: cửa vội vả cung .

Đoài: cung khắc cửa .

Đoán nói: đinh mộ tại tuất , vốn không phải là nhanh cảnh , tân gặp của , thì tại vượng phương vậy . Như thế tân của độn lấy ngọ , cũng dắt mà vào tại mộ , tựa như muốn bởi vì hỏa của suy , khinh nó không thắng . Mà chính là đồng nhập hố bẫy mà không biết . Thí như nắm hỏa nói người , nói giả không hẳn trong tay trước phí nát vậy. Đóng cũng nghi ngờ vậy . Cửa khiến cũng hỏa , cùng anh đinh cùng chỗ . Có thể gọi là dã đốt gió thổi khoát vậy .

Chiến sự: tinh môn đều khắc cung , lợi nhuận là khách . Thích hợp từ chánh đông xuất binh ra trận , cắm trại vu đông bắc , bố trí mai phục tại tây nam , thuộc lòng đông đánh phương tây , hạ thu nguyệt , có mây trắng khí tự tây bắc đến trợ giúp , có thể thắng .

Xuất hành: thích hợp xuất cửa chính đông , hai mươi dặm bên trong, gặp đứa trẻ cầm trúc trượng , hoặc dân tộc thuỷ những vật này .

Dương trạch: thích hợp lập chấn cửa , sửa chữa và chế tạo chánh đông nhà cửa . Động tác lúc, có phụ nhân đến , ba bảy nhật , vào kim ngân khí .

Âm trạch: mão Sơn dậu hướng cát , tác dụng lúc, có tăng ni cây đuốc đến đây . Bảy mươi nhật , vào la ngựa phát sinh .

Bổ sung xem

Thắng bại: chủ thắng .

Nhẹ thực: chủ lấn khách .

Công thành: thành đã nội phá vỡ , chiêu an tức lúc đến giảm .

Thủ thành: khó thủ .

Thiên thời: có gió , vi mưa .

Địa lý: che chở Sơn tuần vòng , ngoại án cũng tốt , hậu duệ lúc quý .

Nhân sự: chủ có văn thư tác hợp , hoặc cưới thiếp đóng tỳ sự tình .

Điền hòa: nông cực khổ , lúa có thu vào , mạch phòng hạn .

Gia đình: khuê môn cẩn túc , vợ được người . Trù táo cũng lợi nhuận , có thể phát tài đinh .

Quan lộc: hoạn lộ thuận lợi , lên chức chuyển lại trễ.

Dự thi: bính nhật xem , trung.

Cầu tài: có , tọa giả càng lợi nhuận .

Hôn nhân: không thành .

Thai sản: nam thai , chậm sản , mẫu bất lợi .

Tật bệnh: lửa mạnh dung kim , phế nhà được họa , chữa bệnh dung vô hiệu .

Bắt được: trốn người tự trở lại , đạo tặc khó tập .

Vật bị mất: có thể tìm ra .

Xa thơ: xa thơ liền tới .

Quạ kêu: phòng có di thất .

Chim khách táo: chủ có người thân bạn bè đến , yến uống tướng tự .

Bính tân nhật đinh giờ dậu âm độn nhị cục

Trực phù thiên bất luận cái gì rơi năm cung giá trị khiến sinh môn rơi năm cung

Cát cách: ngọc nữ thủ vệ ( năm cung )

Hung cách: hình cách ( một cung ) tam kỳ thụ hình ( sáu cung ) lục nghi đánh hình ( bốn cung ) tam kỳ nhập mộ ( sáu cung ) tam kỳ nhập mộ ( tám cung ) cửa vội vả ( cửu cung ) cửa vội vả ( ba cung ) cửa vội vả ( bốn cung ) tinh ngược lại ngâm cửa ngược lại ngâm

Cung càn: thiên bàn bính số lẻ gia tăng địa bàn giáp dần quý , là hoa cái bội sư , âm người hại sự tình , tai hoạ liên tiếp sinh .

Đỗ gia tăng mở: chủ kiến quý nhân quan chức , mưu sự chủ trước phá kỷ tài sau cát .

Đỗ môn gia tăng quý , chủ trăm sự đều là ngăn trở , bệnh giả không ăn .

Thiên phụ tinh giá trị giờ dậu , chủ xa y thư thơ đến , người đông phương nói hồ ly , hoặc có người hô gặp là ứng , nữ nhân lấy hỏa đến . Sau ba năm nội sinh quý tử , ngang phát tài sản .

Lục đinh đến càn , danh là "Gấp đến thiên môn ", cát .

Khảm cung: thiên bàn giáp thân canh gia tăng địa bàn giáp tuất kỷ , làm quan phù hình cách , chủ có kiện cáo khẩu thiệt , bởi vì quan tụng được hình phạt , ở lao ngục càng hung .

Cảnh gia tăng đừng: chủ văn thư di thất , tranh tụng không ngớt .

Cảnh môn gia tăng kỷ , chủ quan chủ quản dính líu .

Thiên anh tinh giá trị giờ dậu , chủ phương tây mới có người ầm ĩ , chim chim khách reo hót , người áo trắng qua là ứng . Tác dụng hậu chủ miệng nhỏ nữ nhân đủ tật , trăm ngày nguyên nhân bên trong miệng lưỡi đắc tài .

Lục đinh đến Khảm , danh danh "Chu tước nhảy sông ", cát .

Cấn cung: thiên bàn đinh số lẻ gia tăng địa bàn giáp ngọ tân , là chu tước vào tù , tội nhân giải thích tù , quan nhân mất vị .

Chết gia tăng sinh: chủ tang sự , cầu tài được , xem chết bệnh giả phục sinh .

Tử môn gia tăng tân , chủ đạo tặc mất thoát nạn lấy được .

Thiên cầm tinh giá trị giờ dậu , chủ phương tây vừa khởi hỏa , người ta la hét ầm ĩ , tiếng trống huyên náo là ứng . Tác dụng sau một năm bên trong, sinh quý tử phát sinh vượng .

Thiên nhuế tinh giá trị giờ dậu , chủ có phương tây phương mã qua , nhóm chim hót phi là ứng . Tác dụng sau trăm ngày nội tăng đạo tác hợp , vào buôn bán thanh âm cả người cả của sản , sinh quý tử phát sinh vượng .

Sáu ất đến cấn , danh là "Ngọc thố vị quý cung ", cát .

Chấn cung: thiên bàn giáp thìn nhâm gia tăng địa bàn ất số lẻ , tiểu xà đắc thế , nữ nhân hiền thục , nam nhân thông suốt , suy đoán thai nghén sinh tử , Lộc Mã ánh sáng chói chang .

Sợ gia tăng tổn thương: nguyên nhân chính thương nghị đồng mưu hại người , chuyện bị tiết lộ gây tụng , hung .

Kinh môn gia tăng ất , chủ mưu tài không được.

Thiên trụ tinh giá trị giờ dậu , chủ đông mới có lớn nhỏ ngay cả tiếp nối mấy chục chiếc xe hành vi ứng . Tác dụng sau bảy mươi nhật nội có con gái đầu người đồ trang sức phát tài .

Sáu ất đến chấn , danh là "Nhật xuất phù tang ", cát .

Tốn cung: thiên bàn giáp dần quý gia tăng địa bàn bính số lẻ , là hoa cái bội sư , quý tiện gặp của đều không lợi nhuận , duy bề trên gặp thích .

Mở gia tăng đỗ: chủ mất thoát , khắc bản chữ viết tiểu hung .

Khai môn gia tăng bính , quý nhân ấn thụ .

Thiên tâm tinh giá trị giờ dậu , chủ tăng ni đạo cô lấy hỏa từ tây nam đến, bắc phương chung cổ là ứng . Tác dụng sau bảy mươi nhật nội vào mã ngưu , được quan phủ tài , xa thơ đến .

Sáu bính đến tốn , danh là "Lửa cháy gió hành ", cho là "Thần long trợ uy ", cát .

Ly cung: thiên bàn giáp tuất kỷ gia tăng địa bàn giáp thân canh , là hình cách trở lại danh , kiện tụng động trước giả bất lợi , như gặp âm tinh tất có mưu hại tình .

Đừng gia tăng cảnh: chủ tìm nhìn văn thư ấn tín sự tình không đến , ngược lại tuyển khẩu thiệt tiểu hung .

Hưu môn gia tăng canh , văn thư kiện tụng trước kết sau phân giải .

Thiên bồng tinh giá trị giờ dậu , chủ phương tây mới có chim đi tới , bầy quạ phi minh là ứng . Tác dụng sau trăm ngày nội sinh quý tử , tăng đạo làm răng , vào buôn bán thanh âm cả người cả của sản đại phát .

Lục đinh đến Ly , danh là "Cưỡi rồng vạn dặm ", cát .

Khôn cung: thiên bàn giáp ngọ tân gia tăng địa bàn Giáp Tý mậu , khốn long được tổn thương , chủ quan chủ quản phá tài , khuất nghịch thủ phân còn có thể , vọng động thì mang đến tai hoạ .

Sinh gia tăng chết: chủ điền trạch kiện cáo , bệnh chủ khó cứu .

Sinh môn gia tăng mậu , xuât giá cưới , cầu tài , yết quý đều là cát .

Thiên nhâm tinh giá trị giờ dậu , chủ tăng đạo ni cô cầm hỏa từ tây nam phương đến, bắc phương chung cổ là ứng . Tác dụng sau bảy mươi nhật nội được quan viên tài vật , vào trâu ngựa , thích thơ đến , đại cát , tiền tài tốt tươi , đại lợi .

Sáu ất đến khôn , danh là "Ngọc thố nhập khôn trong ", cát .

Đoài cung: thiên bàn ất số lẻ gia tăng địa bàn giáp thìn nhâm , là Nhật số lẻ nhập địa, tôn ti lừa dối , quan tụng thị phi , có người mưu hại sự tình .

Tổn thương gia tăng sợ: chủ thân nhân tật bệnh lo sợ , môi giới phạt bất lợi , hung .

Thương môn gia tăng nhâm , nguyên nhân chính trộm dính líu .

Thiên xung tinh giá trị giờ dậu , có xa thư đến , người đông phương nhà nói hồ ly , có người hô gọi là , phụ nhân nắm hỏa là ứng . Tác dụng sau ba năm nội sinh quý tử , ngang phát sinh quý giá .

Sáu bính đến Đoài , danh là "Phượng hoàng gảy cánh ", hung .

Dưới đây là ngự định kỳ môn bảo giám nội dung:

Bính tân nhật đinh giờ dậu

Càn: bính số lẻ nhập mộ , cung khắc cửa .

Khảm: hình cách , cung khắc cửa .

Cấn: đinh số lẻ nhập mộ , cửa cung bỉ hòa .

Chấn: cửa vội vả cung .

Tốn: cửa vội vả cung .

Ly: cách hình , cửa vội vả cung .

Khôn: ngọc nữ thủ vệ , phụ tá , cửa phù ngược lại ngâm , cửa cung bỉ hòa .

Đoài: cung khắc cửa .

Đoán nói: phù khiến cùng nhau vị năm , mặc dù nói ngược lại ngâm . Mà phòng thủ cửa gặp giáp , như đường xa phóng thân , bạn cũ tìm nơi ngủ trọ , có nhựa cây sơn của đầu , thủy nhũ của hợp vậy . Duy nhất ngại bàng có Tý Ngọ xung chiếu , long hổ giao tranh giành , thì cùng phòng có đẩu . Tự ứng được pháp anh quan , một người quay mặt vào xó nhà , cũng lúc nâng tọa không vui . Như thế quân tửKén rể, tự năng lượng văn lời đồn đại mà không thơ , há đạo chích chỗ năng lượng ở giữa ư .

Chiến sự: cửa cung bỉ hòa , chủ khách đều lợi nhuận , dương thời lợi nhuận đánh đòn phủ đầu . Cắm trại tại tây bắc , phục binh vu đông nam . Từ tây nam trực phù dưới xuất binh ra trận . Nhân trận địa địch mùi bao quanh , tật đánh đông bắc tử môn . Canh nhân hình cách , có thể tận tụy nó nhiều .

Xuất hành: tây bắc sinh môn có thể hành , 60 dặm , gặp quý nhân xe ngựa , lợi nhuận việc ngầm sự tình .

Dương trạch: phương khôn ngọc nữ thủ vệ , bên trên nhân thiên bất luận cái gì , bất lợi sửa chữa và chế tạo .

Âm trạch: kỳ môn không hợp , tạo táng thời vô lợi phương , tốn cung nội bính số lẻ , bên trên nhân khai môn thái âm , có thể quyền nhà .

Bổ sung xem

Thắng bại: chủ thắng .

Nhẹ thực: địch không cảnh .

Công thành: thành trong lính chín , mùi năng lượng nhanh đồ .

Thủ thành: thích hợp bị đông nam .

Thiên thời: u ám .

Địa lý: bốn thế không hợp , sau có sửa đổi .

Nhân sự: đuổi ngoại vụ , đóng cửa nuôi tĩnh , hoặc yến vui vẻ hình đình .

Điền hòa: mạch phong , lúa mỏng thu vào .

Gia đình: có bổ ích , duy nhân khẩu khiếm an , càng phòng tranh tụng .

Quan lộc: lên chức ngược lại có ngăn trở .

Dự thi: cần trường phòng cháy đốt quyển .

Cầu tài: quý nhân của tài có .

Hôn nhân: thành , có hình khắc .

Thai sản: được nam , dịch sản , sau phú quý .

Tật bệnh: phế có hỏa , thích hợp tả bạch tán .

Bắt được: tặc che giấu cỏ thất ở bên trong, có phụ nhân chỉ dẫn , có thể cầm .

Vật bị mất: vu nhân màng nhĩ cướp , sau bảy ngày có thể được .

Xa thơ: thơ không , người giữa đường , khốn tại rượu và đồ nhắm , không đến .

Quạ kêu: phòng trộm .

Chim khách táo: có văn thư sự tình .

Bính tân nhật đinh giờ dậu âm độn một ván

Trực phù thiên trụ rơi bốn cung giá trị khiến kinh môn rơi bốn cung

Cát cách: mà giả ( một cung ) ngọc nữ thủ vệ ( bốn cung ) cửa cung cùng ( bảy cung )

Hung cách: tam kỳ thụ hình ( sáu cung ) tam kỳ nhập mộ ( sáu cung ) tam kỳ thụ hình ( một cung ) cửa vội vả ( bốn cung )

Cung càn: thiên bàn bính số lẻ gia tăng địa bàn giáp thìn nhâm , là hỏa nhập thiên la , nhâm thủy xung khắc bính hỏa , nguyên nhân là khách bất lợi , thị phi có phần nhiều.

Tổn thương gia tăng mở: chủ quý nhân hào hùng có lạc đường biến động sự tình , bất lợi .

Thương môn gia tăng nhâm , nguyên nhân chính trộm dính líu .

Thiên xung tinh giá trị giờ dậu , có xa thư đến , người đông phương nhà nói hồ ly , có người hô gọi là , phụ nhân nắm hỏa là ứng . Tác dụng sau ba năm nội sinh quý tử , ngang phát sinh quý giá .

Lục đinh đến càn , danh là "Gấp đến thiên môn ", cát .

Khảm cung: thiên bàn đinh số lẻ gia tăng địa bàn Giáp Tý mậu , là thanh long chuyển ánh sáng, quan nhân lên chức , người thường uy xương .

Đỗ gia tăng đừng: chủ cầu tài hữu ích .

Đỗ môn gia tăng mậu , chủ mưu sự bất thành .

Thiên phụ tinh giá trị giờ dậu , chủ xa y thư thơ đến , người đông phương nói hồ ly , hoặc có người hô gặp là ứng , nữ nhân lấy hỏa đến . Sau ba năm nội sinh quý tử , ngang phát tài sản .

Lục đinh đến Khảm , danh danh "Chu tước nhảy sông ", cát .

Cấn cung: thiên bàn giáp tuất kỷ gia tăng địa bàn giáp thân canh , là hình cách trở lại danh , kiện tụng động trước giả bất lợi , như gặp âm tinh tất có mưu hại tình .

Cảnh gia tăng sinh: chủ âm người sinh sản đại hỉ , càng chủ cầu tài vượng lợi nhuận , người đi đường đều là cát .

Cảnh môn gia tăng canh , chủ tụng người tự trách .

Thiên anh tinh giá trị giờ dậu , chủ phương tây mới có người ầm ĩ , chim chim khách reo hót , người áo trắng qua là ứng . Tác dụng hậu chủ miệng nhỏ nữ nhân đủ tật , trăm ngày nguyên nhân bên trong miệng lưỡi đắc tài .

Sáu ất đến cấn , danh là "Ngọc thố vị quý cung ", cát .

Chấn cung: thiên bàn giáp dần quý gia tăng địa bàn bính số lẻ , là hoa cái bội sư , quý tiện gặp của đều không lợi nhuận , duy bề trên gặp thích .

Chết gia tăng tổn thương: chủ quan sự tình động mà được hình trượng , hung .

Tử môn gia tăng bính , chủ tín tức buồn nghi .

Thiên cầm tinh giá trị giờ dậu , chủ phương tây vừa khởi hỏa , người ta la hét ầm ĩ , tiếng trống huyên náo là ứng . Tác dụng sau một năm bên trong, sinh quý tử phát sinh vượng .

Thiên nhuế tinh giá trị giờ dậu , chủ có phương tây phương mã qua , nhóm chim hót phi là ứng . Tác dụng sau trăm ngày nội tăng đạo tác hợp , vào buôn bán thanh âm cả người cả của sản , sinh quý tử phát sinh vượng .

Sáu bính đến chấn , danh là "Thu nhập một tháng lôi môn ", cát .

Tốn cung: thiên bàn giáp ngọ tân gia tăng địa bàn đinh số lẻ , là ngục thần được số lẻ , buôn bán cầu tài thu lợi bội tăng , tù người gặp thiên xá giải thích miễn .

Sợ gia tăng đỗ: nguyên nhân chính mất thoát phá tài hoảng sợ , không được hung .

Kinh môn gia tăng đinh , chủ ngữ tụng dính líu .

Thiên trụ tinh giá trị giờ dậu , chủ đông mới có lớn nhỏ ngay cả tiếp nối mấy chục chiếc xe hành vi ứng . Tác dụng sau bảy mươi nhật nội có con gái đầu người đồ trang sức phát tài .

Lục đinh đến tốn , danh là "Mỹ nữ lưu ý ", cát .

Ly cung: thiên bàn giáp thìn nhâm gia tăng địa bàn giáp tuất kỷ , là ngược lại ngâm tỵ hình , chủ quan tụng thua kiện , đại họa buông xuống , thuận thủ có thể cát , vọng động nhất định hung .

Mở gia tăng cảnh: chủ kiến quý nhân , bởi vì văn thư sự tình bất lợi .

Khai môn gia tăng kỷ , sự tình tự bất định .

Thiên tâm tinh giá trị giờ dậu , chủ tăng ni đạo cô lấy hỏa từ tây nam đến, bắc phương chung cổ là ứng . Tác dụng sau bảy mươi nhật nội vào mã ngưu , được quan phủ tài , xa thơ đến .

Lục đinh đến Ly , danh là "Cưỡi rồng vạn dặm ", cát .

Khôn cung: thiên bàn Giáp Tý mậu gia tăng địa bàn ất số lẻ , thanh long hội hợp , cửa cát sự tình vậy cát , cửa hung sự không tốt .

Đừng gia tăng chết: chủ tìm văn thư ấn tín kiện cáo sự tình , hoặc tăng đạo , xa làm việc, không tốt , xem bệnh hung .

Hưu môn gia tăng ất , tìm mưu trọng , không được; tìm nhẹ, có thể được .

Thiên bồng tinh giá trị giờ dậu , chủ phương tây mới có chim đi tới , bầy quạ phi minh là ứng . Tác dụng sau trăm ngày nội sinh quý tử , tăng đạo làm răng , vào buôn bán thanh âm cả người cả của sản đại phát .

Sáu ất đến khôn , danh là "Ngọc thố nhập khôn trong ", cát .

Đoài cung: thiên bàn giáp thân canh gia tăng địa bàn giáp ngọ tân , là bạch hổ can cách , không thích hợp xa hành , xa chạy chiết mã tổn thương , cầu tài càng là lớn hung .

Sinh gia tăng sợ: chủ tôn trưởng tài sản , kiện tụng , bệnh chậm bình phục , cát .

Sinh môn gia tăng tân , chủ sản phụ tật bệnh , sau cát .

Thiên nhâm tinh giá trị giờ dậu , chủ tăng đạo ni cô cầm hỏa từ tây nam phương đến, bắc phương chung cổ là ứng . Tác dụng sau bảy mươi nhật nội được quan viên tài vật , vào trâu ngựa , thích thơ đến , đại cát , tiền tài tốt tươi , đại lợi .

Sáu bính đến Đoài , danh là "Phượng hoàng gảy cánh ", hung .

Dưới đây là ngự định kỳ môn bảo giám nội dung:

Bính tân nhật đinh giờ dậu

Càn: bính số lẻ nhập mộ , cung khắc cửa .

Khảm: mà giả , cung sinh môn .

Cấn: cách hình , cửa sinh cung .

Chấn: ất số lẻ thăng điện , cung khắc cửa .

Tốn: ngọc nữ thủ vệ , phụ tá , cửa vội vả cung .

Ly: cung khắc cửa .

Khôn: cung khắc cửa .

Đoài: nằm ô cung , cửa sinh cung .

Đoán nói: tân nằm mang trụ lấy tổn thương phụ , kỳ phong duệ không thể đỡ . Chính là đinh số lẻ theo vậy , hỏa phong thành tượng , phương nhân vượng lấy khắc tân . Không được mấy xắn tay áo mà hướng về giả , cúi đầu mà quy ư . May có thẳng khiến đồng gia tăng , ngọc nữ thủ vệ đối đãi . Hội kê dừng mà văn chủng cầu thành tại bá không , bạch đăng bao quanh mà trầm bình giữa các hàng cùng vu thị . Có thể gọi là hòa hợp giải quyết tranh chấp giả vậy .

Chiến sự: tinh môn đều là khắc cung , thích hợp trước cử binh , đi gấp xâm nhập . Quân hành dụng bắt tìm cách , chọn kiêu quả , am hiểu con đường giả là tiền đội . Gặp địch nhân tiều nuôi , hỏi chiến đấu giả sanh cầm lấy quy . Hỏi thăm tặc tình , cùng cửa ải hiểm yếu đường nhỏ , cách gặp thủ hộ . Quân phản loạn tất có quy về ngã giả , cùng ước ám số , hạn định đi của , thích hợp thận .

Xuất hành: nằm ô cung , lại không có gì lạ cửa , xa được không lợi nhuận .

Dương trạch: sinh môn bên trên nhân tước vũ , động tác mất thoát .

Âm trạch: kỳ môn không hợp , lúc khác chọn giờ .

Bổ sung xem

Thắng bại: chủ thắng .

Nhẹ thực: phòng địch dụ ngã .

Công thành: thích hợp lui binh dụ địch xuất chiến .

Thủ thành: phòng có gian tinh tế tại thành .

Thiên thời: tà phong chặt chẽ mưa .

Địa lý: thổ như đậu sắc , đến long khí dày, vây quanh sâm nghiêm .

Nhân sự: có yến sẽ ca múa sự tình , hoặc gặp cưỡi ngựa mỹ nhân .

Điền hòa: nhiều năm .

Gia đình: trạch trường an thà rằng , miệng nhỏ phòng hoảng sợ .

Quan lộc: chữa mà toại nguyện , sĩ dân kính yêu .

Dự thi: hình tiến được trong .

Cầu tài: tọa bán thu lợi .

Hôn nhân: nữ nhân có mới , không được thọ .

Thai sản: thai ổn , sản trễ, sinh nam .

Tật bệnh: là bệnh cũ , lạnh đàn tà thần là túy , tự của bình phục .

Bắt được: trộm che giấu chính tây đánh bạc trường ở bên trong, dịch tập .

Vật bị mất: tây bắc thiếu môi người chỗ trộm , tặc ở giường đủ hạ.

Xa thơ: không .

Quạ kêu: chủ nữ nhân sự tình .

Chim khách táo: vào phương tây phương tài vật .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương

  p