Chia sẻ

Trong trị liệu liệu nhanh chóng tính nhịp tim thất thường tổ phương

Cao sơn lưu thủy c mặt khác 2 0 19- 0 1- 0 2


Nhanh chóng lòng khuôn quy tắc thất thường , bao gồm thất tính , phòng tính sớm khiến , kết tính sớm khiến , trận phát sinh tính thất thượng tính tâm động quá nhanh , phòng rung động , không phải trận phát sinh tính phòng giao giới tâm động quá nhanh , thuộc về chủ động tính khác vị dao động cùng khác vị nhịp tim . Dù rằng bản bệnh nguyên nhân bệnh không hết tướng đồng , nhưng nó chủ phải bệnh cơ thì là" lấy hư nhiệt làm gốc , gồm gặp đàm máu đọng trệ" .


1 , bình tâm định tỉ lệ canh
Chỗ phương: thái tử tham gia 3 0 khắc , mạch môn 3 0 khắc , rễ sô đỏ 2 0 khắc , đau khổ tham gia 3 0 khắc ,
Táo ta 6 mai , ngũ linh son 15 khắc sinh , bồ hoàng 15 khắc , bách hợp 3 0 khắc , biết mẫu 15 khắc , xích thược 1 0 khắc , bạch thược 1 0
Khắc , chích cam thảo 12 khắc .7 dược tề thủy tiên phục .
2 , bình tâm canh
Đảng sâm 1 0 khắc , mạch môn 1 0 khắc , ngũ vị tử 1 0 khắc , chích hoàng kì 15 khắc , cãi bạch thuật 1 0 khắc , thông khí 1 0 khắc , tử đan tham gia 1 0 khắc , xuyên khung 1 0 khắc , chích cam thảo 3 khắc .
3 , chấn tâm phục mạch canh

Quế nhánh 1 0 khắc , chích cam thảo 15 khắc , thái tử tham gia 15 khắc , táo ta 5 mai , phục linh 1 0 khắc , phục thần 1 0 khắc , viễn chí 6 khắc , sinh hình rẻ quạt 3 0 khắc , sinh con hào 3 0 khắc ( trước tiên ) .

4 , đau khổ tham gia tiêu sớm canh
Đau khổ tham gia 3 0 khắc , chích cam thảo 15 khắc , quế nhánh , a giao ( dương hóa ) , bán hạ mỗi bên 12 khắc , hoàng kì , rễ sô đỏ , hình rẻ quạt , con hào mỗi bên 2 0 khắc , đỏ tham gia 6 khắc .

5 , ổn mạch canh
Thái tử tham gia 3 0 khắc ( hoặc đỏ tham gia 12 khắc ) , hoàng kì , mạch môn mỗi bên 15 khắc , ngũ vị tử 8 khắc , sinh mà 15 khắc . Lúc quy , bạch thược , a giao mỗi bên 12 khắc , chích mai rùa 18 khắc , chích cam thảo 12 khắc .

6 , giao Thái hoàn
Thuốc đắng , rễ sô đỏ , huyền râu mỗi bên 3 0 khắc , nhục quế 6 khắc , mạch môn 4 0 khắc , lúc quy , cam thảo , phòng kỷ , bán hạ mỗi bên 15 khắc .Nhịp tim thất thường , bao gồm thất tính , phòng tính sớm khiến , kết tính sớm khiến , trận phát sinh tính thất thượng tính tâm động quá nhanh , phòng rung động , không phải trận phát sinh tính phòng giao giới tâm động quá nhanh , thuộc về chủ động tính khác vị dao động cùng khác vị nhịp tim . Phương trong trọng dụng thuốc đắng thanh tâm tháo lửa , tá lấy nhục quế ấm thận thông mạch , nhóm lửa quy nguyên , khiến thủy hỏa tướng tế , thần an thì kinh sợ bình . Lại pha thuốc mạch môn , dưỡng tâm tu bổ ở bên trong, an thần ích khí; cam thảo dưỡng tâm thanh nhiệt: lúc quy dưỡng tâm bổ huyết lưu thông máu; phòng kỷ tả tâm cứng thận , bán hạ tiêu đàm tiêu bĩ tán kết; nguyên râu hành khí lưu thông máu; rễ sô đỏ hoạt huyết tiêu viêm như thế tiêu bản chiếu cố , tức nhu nuôi phù chính , lại tiêu ngoại trừ đàm , khí , máu của ứ trệ khiến tâm mạch thông suốt không ngăn trở , thì nhịp tim tự phục .

Phụ khoa thần kì phương ( trân tàng )

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

   


  Runtime Error

  Server Error in '/' Application.

  Runtime Error

  Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

  Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="Off"/>
    </system.web>
  </configuration>

  Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
  </configuration>