Chia sẻ

Huyền không mật chỉ trung hoa phong thuỷ đại huyền không học phái môn hộ lưới

Hỏa Tinh chủ nhân thư viện 2 0 14- 0 5- 14
Không biết đến đường, làm sao biết nhập đường, bàn trong bát quái giai không?
Mùi thức nội nhà , vậy chức ngoại đường , cục lý ngũ hành đều từ lẫn lộn?
Nhân khí thoát khí , chuyển họa phúc với chỉ chưởng giữa ,
Trái lần lượt phải lần lượt , phân biệt cát hung với lông nhọn trong lúc?
Một ngày tinh đấu , vận dụng chỉ ở trung ương ,
Ngàn cánh hoa sen , gốc rễ sinh với điểm ?
Vợ chồng tương ngộ với con đường , lại ngại cách trở bất thông tình?
Nhi tôn đều từ tại môn đình , do Kỵ hung ngoan không phải hiếu nghĩa?
Quẻ hào tạp loạn , dị tính ở chung , cát hung tướng hợp lại , con tò vò là tự?
Gió núi giá trị mà suối thạch cao mù? Ngọ dậu gặp mà giang hồ hoa tửu?
Hư liên khuê vách , mở tám thay mặt của văn chương? Dạ dày nhập đấu bò , tích ngàn rương của ngọc lụa?
Kê giao chuột mà đổ xuống , nhất định phạm đồ lưu; lôi xuất đất tướng xung , định bị gông cùm xiềng xích?
Hỏa khắc kim gồm hóa mộc , số kinh về lộc của nạn?
Thổ chế thủy quay lại sinh kim , tự chủ điền trang của cải?
Mộc gặp hỏa mà sinh thông minh kỳ sĩ? Hỏa gặp thổ ra ngu độn ngoan phu?
Vô gia thất của gắn bó , bôn tẩu với cái gì con đường?
Tươi nhân duyên chi tác hợp , sống nhờ với nam bắc người ta?
Nam nữ đa tình , Vô môi giới thì là tư nhân ước chừng? Âm dương tương kiến , gặp thù oán mà ngược lại Vô đoán
Không phải chính phối hợp mà một phát , có mộng lan hiện ra? Được can thần của song đến , thêm chiết quế của anh?
Âm thần đầy mà thành nhóm , hồng bột tràng trống rỗng khoái lạc?
Hỏa diệu liên châu tướng giá trị , thanh vân trên đường tự tiêu diêu?
Không phải loại tướng từ , nhà đa dâm loạn , thư hùng phối hợp , thế xuất hiền lương?
Đống nhập nam chia ly , sậu gặp thính nhà lại hoán? Xe chạy bắc khuyết , thời văn đan chiếu tần đến?
Cẩu Vô tức giận nhập môn , lương gian một đêm; sẽ có vượng tinh đến huyệt , phú tích ngàn chung?
Tướng khắc mà có tướng tế chi công , tiên thiên của càn khôn đại định?
Tướng sinh nhi có tướng lăng của hại , hậu thiên của kim mộc giao hợp lại?
Mộc thương thổ mà kim vị trùng điệp , dù họa có thể cứu;
Hỏa khắc kim mà thuỷ thần điệp điệp , nạn không được xâm;
Thổ khốn thủy mà mộc vượng Vô trở ngại , kim đốn củi mà hỏa huỳnh nào Kỵ?
Cát thần suy mà Kỵ thần vượng , chính là nhập thất mà làm qua;
Hung thần vượng mà cát thần suy , thẳng khai môn mà vái chào đạo?
Trùng điệp khắc nhập , lập gặp tiêu vong; vị vị sinh đến , liên thêm tài thích?
Không được khắc ngã mà ngã khắc , nhiều hơn quan quả người;
Bất sinh ngã mà ngã sinh , chính là sinh tuấn tú thông minh chi tử?
Là cha chỗ khắc , nam không khai nhi? Được mẫu chỗ thương , nữ nhân không thành tự?
Người đời sau bất tài , bởi vì sinh phương của phản bối vô tình;
Hiền tự thừa tông , duyên sinh vị của phương diện củng sớm vái chào?
Ngã khắc cái đó mà ngược lại bị nó nhục , bởi vì tài bạch lấy tang thân?
Ngã sinh của mà ngược lại được nó nạn , khó xử sinh cho nên chết?
Bụng nhiều nước mà bành trướng? Đủ để kim mà chao đảo?
Tốn cung đường thủy vòng càn , là huyền lương của phạm? Đoái vị minh đường phá chấn , chủ thổ huyết của nạn?
Phong hành đất bị choáng khó nhà , thất có lấn cô của phụ?
Hỏa thiêu thiên mà trương răng tướng đấu , nhà sinh mạ phụ của nhi?
Mà cục tương quan , nhất định sinh song tử; cô long đơn kết , định chủ độc phu?
Khảm cung cao nhét mà tai lung; chia ly vị thương tổn mà nhãn mò?
Đoái thiếu hụt mà môi vong xỉ lạnh , cấn thương tàn mà gân khô cánh tay chiết?
Sơn mà được phong , trở lại sinh phong tật; sét phong kim phạt , định được đao thương?
Nhà có thiếu vong , chỉ là xung tàn tử tức quẻ; đình Vô mạo mạo , thêm bởi vì nhận phá hào Phụ mẫu?
Lọt đạo tại Khảm cung , di tinh tiết máu? Phá quân ở tốn vị , điên tật điên cuồng?
Lên tiếng bút cắm chia ly phương , nhất định rơi tôn Sơn của ngoại;
Ly hương cát gặp cấn vị , định bị dịch đường của vong?
Kim thủy đa tình , tham hao phí luyến rượu; mộc kim trái ngược nhau , thuộc lòng nghĩa vong hả?
Chấn canh hội cục , văn thần mà gồm vũ đem của quyền;
Đinh bính sớm càn , quý khách mà có kỳ mạo của thọ?
Thiên thị hợp bính khôn , phú chịu địch thủ quốc , chia ly nhâm hội tử quý , thích sinh thêm nam?
Tứ sinh có hợp nhân văn vượng , bốn vượng Vô xung điền trạch tha?
Sửu mùi thay cục ra tăng ni , chấn tốn mất cung mà tặc ăn xin?
Nam chia ly bắc Khảm , vị cực trung ương? Trường canh mở minh , giao chiến bốn quốc?
Kiện mà động , thuận mà động , động không phải tốt điềm? Dừng lại mà tĩnh , thuận mà tĩnh , tĩnh cũng không thích hợp?
Phú cũng đào chu , đoạn là kiên kim gặp thổ? Quý so với vương tạ , tổng duyên kiều mộc phù tang?
Tân so với canh , mà tân phải tinh thần? Giáp bổ sung ất , mà giáp cũng linh thanh tú?
Quý là huyền long , nhâm hào tử khí , hưng thịnh mỗi bên phải có bởi vì;
Bính lâm văn khúc , đinh gần thương quan , người tài bởi vì của hao tổn mệt?
Gặp lộc tồn ôn hoàng nhất định phát , gặp văn khúc đãng tử Vô quy?
Giá trị liêm trinh mà đốn gặp hỏa tai , gặp phá quân mà thêm giảm thân thể?
Tứ mộ không phải cát , dương thổ âm thổ chỗ nhận? Tứ sinh không phải hung , quẻ nội quẻ ngoại do ngã lấy?
Nên biết họa phúc duyên do , thần kì tại thiên tâm cao thược?

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý mạng lưới tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý chân khác nội dung bên trong phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm chờ tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

   


  Runtime Error

  Server Error in '/' Application.

  Runtime Error

  Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

  Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="Off"/>
    </system.web>
  </configuration>

  Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
  </configuration>