Chia sẻ

{ Bắt đầu]Tam kỳ được khiến

Thuận như ý cát tường 2 0 23- 0 7-2 0 Công bố tại bắc kinh

Tam kỳ được khiến thành chịu sứ, lục giáp gặp của không là tu bổ .

Ất gặp khuyển mã bính chuột khỉ , lục đinh ngọc nữ cưỡi rồng hổ .


(Một) thiên bàn tam kỳ + giá trị khiến cửa ( tam cát cửa )

( 2 ) địa bàn tam kỳ + giá trị khiến cửa ( tam cát cửa )+ thiên bàn trực phù ( tuần thủ )

( 3) địa bàn tam kỳ + giá trị khiến cửa ( ngũ hung cửa )+ thiên bàn trực phù ( tuần thủ )

( 4 ) gửi tại thiên bàn tam kỳ + giá trị khiến ( bát môn )+ trực phù ( tuần thủ )

(5) thiên bàn tam kỳ + giá trị khiến cửa ( bát môn )+ địa bàn trực phù ( tuần thủ )

  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng thêm

   


  Runtime Error

  Server Error in '/' Application.

  Runtime Error

  Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

  Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="Off"/>
    </system.web>
  </configuration>

  Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
  </configuration>